Skrolujte za još

Šta treba da sadrži faktura koju izdaje PDV punomoćnik

HBL > Šta treba da sadrži faktura koju izdaje PDV punomoćnik

PDV punomoćnik stranog lica u Srbiji ima obavezu da u ime i za račun stranog lica izdaje fakture za promet robe i usluga koje su izvršene u Srbiji. Izdavanje PDV računa je jedan od najvažnijih poslova PDV punomoćnika, kako bi se osiguralo legalno poslovanje nerezidentnog lica. Kako bi račun koji izdaje punomoćnik bio ispravan potrebno je da sadrži sve elemente i podatke, u skladu sa Pravilnikom o računima.

Punomoćnik je dužan da izda ispravnu fakturu za svaki promet dobara i usluga stranog lica, koje je obveznik PDV-a. U skladu sa Pravilnikom o računima i sa Zakonom o PDV-u račun koji izdaje poreski punomoćnik mora sadržati sve osnovne elemete i podatke o poreskom punomoćniku.

 

Elementi računa koji izdaje PDV poreski punomoćnik

Za svaki ostvaren promet dobara i usluga obveznik PDV-a je dužan da izdaje račun. Ova obaveza se odnosi i na poreskog punomoćnika stranog lica u Srbiji.

Faktura koju izdaje PDV punomoćnik mora da sadrži sledeće podatke:

 • naziv, adresa i PIB obveznika – izdavaoca računa,
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa,
 • naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa,
 • vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga,
 • datum prometa dobara i usluga i visina avansnih plaćanja,
 • iznos osnovice,
 • poresku stopu koja se primenjuje,
 • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu,
 • napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV,
 • napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Dodatno, račun koji za strano lice izdaje poreski punomoćnik mora da sadrži i podatke o poreskom punomoćniku, pored svih obaveznih podataka računa. To su sledeći:

 • naziv, odnosno ime i prezime punomoćnika,
 • adresa sedišta punomoćnika ako je pravno lice, odnosno prebivalište (fizičko lice),
 • PIB (ako je PDV punomoćnik firma), odnosno JMBG punomoćnika ako je ovlašćeno fizičko lice.

U računu koji izdaje PDV punomoćnik takođe je potrebno navesti podatak o PIB-u, odnosno EBS-u koji je stranom licu dodelio nadležni organ Republike Srbije.

Navedeni elementi su sastavni i obavezan deo svakog računa. Međutim, ministarstvo finansija i ministar bliže uređuju u kojim slučajevima ne postoji obaveza izdavanja računa, odnosno kada se mogu izostaviti pojedini elementi.

Kada su u pitanju avansni računi, dodaćemo da postoji obaveza izdavanja računa i kada se unapred naplati naknada ili deo naknade (avansno plaćanje ili pre nego što je izvršen promet dobara i usluga). U tom slučaju, kada se izda konačni račun odbija se avansno plaćanje iz avansnog računa, koji sadrži i iznos PDV-a.

Budite slobodni da kontaktirate poreske savetnike agencije HLB T&M Consulting za sve dodatne informacije oko računa koji izdaje PDV punomoćnik.

 

Sve obaveze PDV punomoćnika stranog lica u vezi izdavanja računa

Poreski punomoćnik stranog lica ima obavezu da izdaje račune za strano lice, bez obzira da li je ono prethodno izdalo račun za izvršen promet. Obaveza PDV punomoćnika postoji pošto je mesto prometa Republika Srbija.

Ukoliko strano lice izda račun za izvršene usluge ili za promet robe u Republici Srbiji, poreski punomoćnik takođe mora izdati račun za taj promet (u skladu sa Pravilnikom o računima i sa Zakonom o PDV-u). Takođe, ukoliko strano lice preuzme obavezu da za određeni promet izdaje dokument o obračunu, onda i poreski punomoćnik stranog lica isto ima obavezu da izdaje dokument o obračunu.

Poreski punomoćnik je dužan da izda propisan račun za promet robe ili usluga i onda kada strano lice, koje je poreski obveznik, vrši promet koji je oslobođen poreza na dodatu vrednost. Fakturu izdaje na način propisan Pravilnikom o računima i u skladu sa Zakonom.

Bez obzira da li je promet izvršen obveznicima PDV, fizičkim licima koja nisu obveznici poreza na dodatu vrednost ili drugim licima, strano lice mora da obračunava PDV, a tu obavezu izvršava punomoćnik. Pored obračuna PDV-a, poreski punomoćnik izdaje račune, podnosi poreske prijave, plaća PDV i obavlja sve druge poslove u obasti poreske regulative.

Kompanija HLB T&M Consulting pruža usluge poreskog punomoćnika u Srbiji. Stojimo na raspolaganju za sva pitanja i konsultacije, odnosno poresko savetovanje.

 

Valuta na računu koji izdaje poreski punomoćnik

Faktura koju izdaje PDV poreski punomoćnik za strano lice treba da sadrži sve propisane elemente, a koji se moraju iskazati na srpskom jeziku. Što se tiče valute, iznos na računu koji izdaje poreski punomoćnik mora biti u dinarima. Odnosi se na sve podatke – na osnovicu, na obračunat PDV, kao i na naknadu kada je u pitanju promet koji je oslobođen PDV-a.

Vrednost na fakturi PDV punomoćnika se prikazuje u dinarima, bez obzira što se naknada za promet robe ili usluga nerezidenata najčešće ugovara u stranoj valuti. U tom slučaju, kada je naknada za promet dobara i usluga izražena u stranoj valuti, za obračun se primenjuje srednji kurs Narodne banke Srbije (ili ugovoreni kurs koji važi na dan nastanka poreske obaveze).

Ukoliko obveznici nisu ugovorili po kojem kursu poslovne banke će se utvrditi iznos naknade u domaćoj valuti (u dinarima), tj. da li će biti kupovni, srednji ili prodajni kurs, prilikom utvrđivanja iznosa na računu naknada će se računati po srednjem kursu Narodne banke Srbije. U tom slučaju, poreski punomoćnik koji izdaje račun u ime i za račun stranog lica  koristi srednji kurs NBS koji važi na dan nastanka poreske obaveze, obračunava PDV i na računu iskazuje osnovicu i iznos PDV-a u dinarima.

Da bi strano lice moglo da ostvari prava na odbitak prеthodnog porеza uslov je da račun izdat od strane poreskog punomoćnika stranog lica bude iskazan u dinarima. Odnosno podaci o iznosu osnovicе i iznosu obračunatog poreza na dodatu vrednost moraju biti u dinarima (u domaćoj valuti).

Kao vaš PDV poreski punomoćnik u Srbiji agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting odgovoriće na sve zahteve, štiteći pritom vaše interese i prava koja imate kao poreski obveznik u Republici Srbiji. Za sva dodatna pitanja budite slobodni da nas kontaktirate i informišete oko usluge poreskog punomoćnika i naših ostalih računovodstvenih usluga.

See
Kontakt