Skrolujte za još

Refakcija PDV u Srbiji stranom obvezniku

HBL > Refakcija PDV u Srbiji stranom obvezniku

Refakcija PDV u Srbiji stranom obvezniku

U skladu sa aktuelnim Zakonom o porezu na dodatu vrednost strani obveznici imaju pravo na refakciju plaćenog PDV. Pravo na refakciju plaćenog PDV-a (povraćaj plaćenog PDV-a) ostvaruje se podnošenjem ličnog zahteva za refakciju i to za promet koji se odnosi na nabavku pokretnih dobara i usluga u Republici Srbiji.

Način i postupak refakcije PDV-a stranom poreskom obvezniku primenjuje se na osnovu aktuelnog zakona o PDV-u i Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV, koje je propisalo i donelo Ministarstvo finansija. Pravilnik je stupio na snagu 01.01.2019. godine, a objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 104/18.

 

Novi način refakcije PDV-a stranom obvezniku koji važi od 01. januara 2019. godine

 

Za razliku od prethodnog Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povrat PDV-a, koji je važio do kraja 2018. godine, novi Pravilnik donet od strane Ministarstva finansija donosi više novina u vezi sa refakcijom poreza na dodatu vrednost. Kada su u pitanju strane firme i strani obveznici, najznačajnije novine za refakciju plaćenog PDV-a su sledeće.

#1. Strani obveznik elektronskim putem podnosi zahtev za refakciju PDV-a Poreskoj upravi, preko portala Poreske uprave.

#2. Zahev za refakciju dostavlja se na propisanom obrascu REF1 (propisan Zahtev stranog obveznika za refakciju).

Izmene propisanog obrasca zahteva vezane su za dve promene – iznosi se iskazuju u dinarima, bez decimala, a druga novina u vezi zahteva je da ne sadrži polje MP ili mesto pečata (obrisano je).

#3. Strana firma može da ostvari pravo na refakciju PDV samo ukoliko ne obavlja promet dobara i usluga na teritoriji Republike Srbije, osim prometa usluga i dobara za koje je propisano da može obavljati.

Odredbe koje su izmenjene novim Pravilnikom od 2019. godine vezane su i za promet strane kompanije. Propisano je da se refakcija PDV-a stranom obvezniku može izvršiti pod uslovom da ne vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji, osim prometa za koji ima pravo. Drugim rečima, ukoliko strani obveznik (strana firma) u Srbiji obavlja promet (osim navedenih) onda ona nema prava na refakciju PDV-a.

Promet za koji se može ostvariti povrat PDV za strane firme (pravo na refakciju PDV-a) čine:

 • promet usluga prevoza dobara koje su oslobođene poreza,
 • usluge prevoza putnika koje podležu pojedinačnom oporezivanju prevoza,
 • promet dobara i usluga za koji obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV– primalac dobara ili usluga.

#4. Zahtev za refakciju podnosi se u elektronskoj formi, a uz zahtev za povrat PDV se dostavlja dodatna dokumentacija.

Dostavljaju se računi o nabavljenim dobrima ili korišćenim uslugama koji moraju biti na srpskom jeziku. Za razliku od ranijih godina, ne prilažu se kopije i originali računa, već samo oni koji su plaćeni i po kojima se vidi da je PDV plaćen. Za povrat PDV-a dokumentacija koja se prilaže je sledeća:

 • potvrda o registraciji za PDV (ili drugi oblik poreza na potrošnju), koju je izdao poreski organ države gde se nalazi sedište strane firme ili stranog obveznika (dostavljaju se original i overen prevod potvrde),
 • plaćeni računi u Republici Srbiji, po kojima je obračunat i plaćen PDV.

#5. Centrala Poreske uprave proverava ispunjenost uslova za povrat PDV za firme i donosi rešenje podnosiocu zahteva da će mu biti izvršena refakcija PDV-a.

Nakon podnošenja dokumentacije, Centrala poreske uprave proverava ispunjenost uslova za refakciju PDV stranim firmama. Ukoliko su uslovi ispunjeni ona donosi Rešenje o refakciji plaćenog PDV-a u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a zatim ga dostavlja podnosiocu zahteva. Rešenje se dostavlja u elektronskom obliku. Rok za povrat PDV, odnosno izvršenje refakcije je 15 dana od dana kada je rešenje dostavljeno.

Agencija za računovodstvene usluge i poreski konsalting HLB T&M Consulting pruža stručne usluge u oblasti PDV-a. Kao kompanija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa inostranim klijentima i multinacionalnim kompanijama možemo vam pomoći da ostvarite pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost u Srbiji i da ispunite svoje zakonske obaveze – registracija u sistem PDV-a Republike Srbije. Na ovaj način osiguraćete legalno i nesmetano poslovanje u našoj zemlji.

 

Uslovi za refakciju PDV-a ili povraćaj PDV-a stranom obvezniku

 

Kada se radi o refakciji PDV-a stranog poreskog obveznika, pravo na refakciju ili povraćaj plaćenog PDV-a strani poreski obveznik može da ostvari samo pod određenim uslovima. Prema aktuelnom Zakonu o PDV-u postoji osam uslova koji moraju biti ispunjeni kako bi stranom obvezniku bio izvršen povrat poreza na dodatu vrednost, odnosno refakcija. Važno je napomenuti da ukoliko neki od uslova nije ispunjen, strani obveznik neće imati pravo na refakciju PDV-a. To znači da je potrebno da svi uslovi budu ispunjeni.

Uslovi pod kojima refakcija PDV-a može biti izvršena su:

 1. da se refakcija PDV-a vrši stranom poreskom obvezniku – strana firma ili strano lice koje zahteva refakciju plaćenog PDV-a mora u matičnoj državi biti registrovano kao PDV obveznik (ili može biti registrovan za neki drugi oblik poreza na potrošnju),
 2. mora da se podnese zahtev za refakciju PDV-a (ne vrši se automatski ili odabirom, već se podnosi zahtev za refakciju PDV-a) .Zahtev podnosi ovlašćeno lice Poreskoj upravi, za ukupan promet kupljenih dobara i korišćenih usluga u Republici Srbiji.
 3. PDV za promet pokretnih dobara ili usluga mora biti iskazan u računu, zajedno sa ostalim propisanim elementima računa,
 4. PDV mora biti obračunat i iskazan na računu, takođe i da je plaćen (da je faktura plaćena),
 5. iznos poreza na dodatu vrednost za koji se podnosi zahtev za refakciju mora da bude veći od 200 evra (u dinarskoj protivvrednosti na dan podnošenja zahteva za refakciju po srednjem kursu Narodne banke Srbije),
 6. jedan od uslova za refakciju jeste ostvarivanje prava stranog obveznika na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge koje je nabavio / koristio u Republici Srbiji,
 7. da strano lice, odnosno strani poreski obveznik u Republici Srbiji ne vrši promet dobara i usluga, osim prometa za koji je propisano da ima pravo,
 8. da država u kojoj strana firma ima matično sedište i Republika Srbija imaju uspostavljene uslove uzajamnosti u vezi sa refakcijom PDV-a (da imaju potpisan uzajamni sporazum o refakciji PDV-a ili povratu PDV-a).

Svi uslovi su podjednako važni, ali se najveći akcenat stavlja na proveru da li je PDV iskazan na fakturi i da li su računi za nastali promet zaista plaćeni.

Ukoliko vaša kompanija vrši oporezivi promet u Republici Srbiji agencija HLB T&M Consulting može vam ponuditi usluge PDV poreskog punomoćnika u Srbiji, uključujući obračun i kontrolu poreza na dodatu vrednost. Možemo vam pomoći da prikupite dokumentaciju, obavljate u Srbiji sve poslove oko PDV-a, podnesete zahtev za povrat i ostvarite pravo na refakciju plaćenog PDV-a.

 

Refakcija plaćenog PDV stranom obvezniku i uslov uzajamnosti

 

Refakcija PDV stranom obvezniku može se izvršiti  samo pod uslovom uzajamnosti. Zemlje sa kojima Srbija ima uspostavljene uslove uzajamnosti (potpisan uzajamni sporazum o refakciji PDV-a) su:

 • Holandija,
 • Slovačka,
 • Hrvatska,
 • Danska,
 • Austrija,
 • Bosna i Hercegovina,
 • Belgija,
 • Crna Gora,
 • Makedonija,
 • Slovenija,
 • Nemačka,
 • Velika Britanija,
 • Turska i
 • Švajcarska.

Kompletna lista zemalja objavljena je i na sajtu Poreske uprave.

Pravo na povrat PDV-a stranom obvezniku moći će da se ostvari ako je zemlja u kojoj strana firma ima svoje sedište uspostavila uzajamnost sa Republikom Srbijom. Drugim rečima, uspostavljeni uslovi uzajamnosti između Srbije i države sa spiska znači da će refakcija stranom obvezniku moći da se izvrši samo ako je njegovo sedište u nekoj od navedenih zemalja sa liste.

Sa druge strane, ukoliko nije upostavljena uzajamnost radi ostvarivanja prava na refakciju plaćenog PDV-a, čak i ako su svi drugi uslovi ispunjeni, refakcija PDV-a stranoj firmi neće biti izvršena. Ako je sedište firme u nekoj drugoj državi, a ne u nekoj od navedenih sa kojima je potpisan sporazum, smatra se da uslov nije ispunjen.

 

Podnošenje zahteva za refakciju PDV stranog obveznika u Srbiji

 

Zahtev za PDV refakciju u Srbiji stranom obvezniku podnosi se jednom godišnje elektronskim putem, a najkasnije do 30.06. tekuće godine za sve nabavke dobara i usluga u Srbiji ostvarene u toku prethodne kalendarske godine. Ovlašćeno lice mora da podnese zahtev u elektronskom obliku Poreskoj upravi i to putem portala ePorezi. Zahtev mora biti i potpisan od strane ovlašćenog lica.

Kada ovlašćeno lice podnese zahtev za refakciju plaćenog PDV-a Centrala poreske uprave proverava ispunjenost uslova. Zatim donosi rešenje za povraćaj PDV-a koje se dosatvlja podnosiocu zahteva. Rok za odlučivanje o zahtevu je 30 dana od dana podnošenja zahteva. Zatim, u roku od 15 dana kada je rešenje dostavljeno biće izvršena refakcija PDV-a.

Povrat PDV stranom obvezniku vrši se na račun poslovne banke, u valuti države u kojoj strana firma ima svoje sedište, ali preračunato u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan isplate iznosa refakcije PDV.

Agencija za računovodstvene usluge, poreski i poslovni konsalting HLB T&M Consulting Beograd pruža usluge iz oblasti poreza na dodatu vrednost i obavlja poslove refakcije PDV za strane firme. Kontaktirajte nas ili pošaljite upit putem mejla, a naši poreski savetnici stoje vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja, informacije i konsultacije.

 

See
Kontakt