Skrolujte za još

Izrada poreskih žalbi i prigovora

hero
HBL > Izrada poreskih žalbi i prigovora

Poreske kontrole za većinu poreskih obveznika predstavljaju najstresniji deo poslovanja, pa iz tog razloga kompanije često ne zahtevaju povraćaj poreza pa se u knjigama evidentiraju poreske pretplate. Više je razloga za takvo stanje, počev od neusklađenih i nejasnih zakonskih i podzakonskih akata, knjigovodstvenih evidencija obveznika, pa do postupka i načina vršenja kontole.

Nakon izvršenog postupka kontrole, poreska uprava evidentira pronađene poreske nepravilnosti i sačinjava zapisnik izvršene kontrole u kom se navode i eventualne posledice (zatezne kamate, potencijalne kazne, dodatne poreske obaveze). Poreski obveznik zakonski ima pravo žalbe i prigovora na izdati zapisnik o izvršenoj kontroli, kao i da ospori navode kontrole potkrepljujući svoj izveštaj odgovarajućim dokazima.

Posle razmatranja prigovora, donosi se rešenje od strane poreske uprave kojim se odbacuje ili uvažava prigovor na zapisnik. Ukoliko je nepovoljno rešenje, poreski obveznik ima pravo žalbe na doneto rešenje, koje u propisanoj formi podnosi drugostepenom organu poreske uprave.

Nakon toga, u slučaju odbijanja žalbe, jedino što poreskom obvezniku preostaje je sud i upravni spor protiv države.

Ukoliko ste u bilo kojoj od navedenih faza postupka, obratite nam se i naš tim će Vam pružiti kvalitetnu uslugu za prevazilaženje nastalih poreskih problema.

Prilikom prekršajnih i krivičnih postupaka koji se odnose na finansije i poreze, naš tim Vam nudi podršku u:

  • Poresko-pravnim postupcima (analiza zapisnika, analiza prvostepenog rešenja, izrada primedaba na zapisnik, žalbeni postupak),
  • Sastavljanju stručnih mišljenja za finansijski krivična dela,
  • Analizi rizika poreskih aranžmana po krivičnom zakonu,
  • Pomoći advokatskom timu u krivičnom postupku
See
Kontakt