Skrolujte za još

Kako se registrovati za PDV preko PDV punomoćnika

HBL > Kako se registrovati za PDV preko PDV punomoćnika

Strane firme i strana fizička lica koja vrše oporezivi promet u Srbiji imaju zakonsku obavezu da angažuju PDV punomoćnika i izvrše proces registracije za PDV preko PDV punomoćnika. Ova obaveza primenjuje se od 15. oktobra 2015. godine. Drugim rečima, nerezidenti ili strana lica koja vrše oporezivi promet u Srbiji moraju odrediti svog poreskog punomoćnika, a zatim izvršiti evidenciju u sistem PDV-a kako bi se registrovali za plaćanje poreza.

Oporezivi promet odnosi se na izvršen promet dobara i usluga za koji postoji obaveza da se obračunava i plaća porez na dodatu vrednost (kada je mesto prometa Srbija). Takođe, odnosi se i na promet za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza.

Obaveza angažovanja poreskog punomoćnika propisana je Zakonom o porezu na dodatu vrednost. Način i postupak za određivanje poreskog punomoćnika stranog lica u Srbiji detaljno je definisan Pravilnikom o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost.

Obaveza stranih lica da odrede poreskog punomoćnika uvedena je kako bi strane kompanije i strana fizička lica legalno i olakšano poslovala u Srbiji.

 

Šta je poreski punomoćnik i ko može biti PDV punomoćnik?

 

Poreski punomoćnik stranog lica u Srbiji je ovlašćeno lice, koje u ime i za račun tog stranog lica radi sve poslove oko poreza na dodatu vrednost. U skladu sa Zakonom, strano lice može imati samo jednog poreskog punomoćnika.

PDV poreski punomoćnik može biti:

 • pravno lice,
 • preduzetnik,
 • fizičko lice.

Da bi PDV punomoćnik mogao da obavlja sve poslove oko PDV-a za strano lice, potrebno je da ispunjava određene uslove:

 • mora da ima registrovano sedište ili prebivalište u Republici Srbiji,
 • mora biti na evidenciji PDV obveznika najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva za konkretno strano lice,
 • na dan podnošenja zahteva ne sme imati dospele i neizmirene obaveze za javne prihode,
 • da nije pravosnažno osuđivan za poreska krivična dela.

Kada je u pitanju strana kompanija koja ima stalnu poslovnu jedinicu u Srbiji (ogranak), važno je napomenuti da ogranak ne može biti poreski punomoćnik stranog lica u Srbiji. Stalna poslovna jedinica je organizacioni deo pravnog lica koji u Srbiji može obavljati poslovnu delatnost strane firme. U skladu sa Zakonom o PDV, ogranak inostrane kompanije u Srbiji ne može biti poreski punomoćnik za promet koji se vrši izvan ogranka.

Sa druge strane, kada se radi o zavisnom preduzeću sa sedištem u Republici Srbiji situacija je drugačija. Zavisno društvo koje ima registrovano poslovno sedište u Srbiji i osnovano je kao pravno lice može biti poreski punomoćnik stranog lica. Tj. može biti PDV punomoćnik matičnog društva ili bilo kog povezanog lica. Takođe, potrebno je da budu ispunjeni propisani uslovi.

Ukoliko vam je potreban PDV punomoćnik agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting Beograd pruža usluge poreskog punomoćnika stranih lica u Srbiji.

 

Strana lica koja imaju obavezu evidentiranja u sistem PDV u Srbiji

 

Strana lica koja vrše oporezivi promet u Srbiji moraju biti evidentirana za plaćanje PDV-a u Srbiji, bez obzira na iznos prometa za prethodnih 12 meseci, kao i da odrede PDV poreskog punomoćnika. Dakle, nezavisno od iznosa prometa koji je ostvaren u prethodnih 12 meseci strano lice mora da se registruje u sistem PDV ako vrši promet dobara i usluga za koji:

 • ima obavezu da obračunava i plaća PDV,
 • može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza.

Prema objašnjenju ministarstva finansija nerezident, odnosno strana firma ili strano lice kada obavlja oporezivi promet dobara i usluga u Republici Srbiji, treba da se evidentira u sistem PDV-a zbog toga što se smatra da je mesto prometa Srbija. Takođe, u skladu sa Zakonom u obavezi je da se evidentira za PDV ukoliko se radi o prometu robe ili pružanju usluga licima koja:

 • nisu obveznici PDV,
 • domaćim ili stranim licima (bilo da je reč o pravnim licima, o preduzetnicima ili o fizičkim licima).

 

Ko se smatra stranim licem za obavezu evidentiranja u sistem PDV-a?

 

U skladu sa Zakonom o PDV, nerezidentima odnosno stranim licima smatraju se lica koja nemaju u Republici Srbiji registrovano poslovno sedište (pravna lica). Kada su u pitanju fizička lica, odnosi se na strana lica koja nemaju prebivalište u Srbiji.

Dodatno, treba naglasiti da se u sistem PDV u Srbiji može registrovati samo strano lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u svojoj državi, u kojoj ima registrovano poslovno sedište (za strana fizička lica prebivalište). Ukoliko strana firma nije u svojoj zemlji registrovana kao PDV obveznik, ne može da se registruje za plaćanje PDV u Republici Srbiji (iako ima tu obavezu, ako recimo pruža usluge firmi koja nije obveznik PDV-a).

 

Nerezidenti koji nisu u obavezi da se evidentiraju za plaćanje PDV

 

Strano lice (koje u Republici Srbiji vrši oporezivi promet) nije u obavezi da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV u sledećim slučajevima:

 • kada prodaje robu ili pruža usluge isključivo obveznicima PDV-a,
 • kada vrši oporezivi promet Republici Srbiji i njenim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, kao i drugim organima ili pravnim licima osnovanim zakonom, u cilju obavljanja poslova državne uprave ili lokalne samouprave (lica iz člana 9. stav 1. Zakona o PDV),
 • kada se vrši promet usluga prevoza putnika autobusima.

 

Sticanje statusa poreskog punomoćnika

 

PDV poreski punomoćnik stranog lica dobija ovaj status onda kada nadležni poreski organ (Poreska uprava) izda rešenje kojim se odobrava poresko punomoćstvo. Potrebno je da se prethodno Poreskoj upravi podnese zahtev za poresko punomoćstvo, zajedno sa pratećom propisanom dokumentacijom.

Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva podnosi se Poreskoj upravi (ili Centrali) na propisanom Obrascu ZPPPDV. Podaci koje poreski punomoćnik popunjava u zahtevu su:

 • naziv, odnosno ime i prezime stranog lica,
 • ime i prezime odgovornog lica u stranom pravnom licu,
 • adresa sedišta, odnosno prebivalište stranog lica,
 • broj pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV kod nadležnog organa u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište i naziv organa,
 • PIB-u, odnosno EBS-u, koji je stranom licu dodelio nadležni organ Republike,
 • naziv, odnosno ime i prezime punomoćnika,
 • ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku,
 • adresa sedišta, odnosno prebivalište punomoćnika,
 • PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika,
 • JMBG, a u nedostatku JMBG-a broj pasoša odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku,
 • mesto i datum podnošenja zahteva.

Kompletna dokumentacija koja se podnosi Centrali za odobravanje poreskog punomoćstva je:

 • Obrasc ZPPPDV (Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost),
 • adresa ili dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika,
 • dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo,
 • dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište,
 • overeno punomoćje (od strane javnog beležnika, suda…) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice ima kao obveznik PDV.

Pre podnošenja zahteva za odobravanje punomoćstva potrebno je da poreski punomoćnik za strano lice podnese zahtev za dodelu PIB-a. Ovaj zahtev podnosi se takođe Centrali Poreske uprave, ali na posebnom obrascu PR–1 (Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica). Kada Poreska uprava dodeli PIB stranom pravnom licu, tada se može preko poreskog punomoćnika evidentirati u sistem PDV.

Obrazac punomoćja mora sadržati da se PDV poreski punomoćnik stranog lica ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje ima nerezident kao obveznik PDV. U slučaju da punomoćje nije na srpskom jeziku, već na stranom, trebalo bi da se PU dostavi prevod punomoćja od strane ovlašćenog prevodioca za konkretni strani jezik.

Centrala Poreske uprave izdaje rešenje kojim se odobrava poresko punomoćstvo za PDV punomoćnika stranog lica. Rok za odlučivanje i izdavanje rešenja je 15 dana od dana podnošenja zahteva. Strano pravno lice je registrovano za PDV tek kada Centrala izda rešenje kojim odobrava poresko punomoćstvo da ovlašćeni poreski punomoćnik može obavljati sve poslove u vezi sa PDV-om za strano lice. Ovlašćenje ili punomoćje koje strano lice daje svom punomoćniku ne smatra se relevantnim poreskim punomoćstvom.

HLB T&M Consulting kao PDV punomoćnik može pomoći da legalno poslujete u Srbiji. Kao vaš punomoćnik prikupljamo poslovnu dokumentaciju, popunjavamo Zahteve u ime i za račun stranog lica, podnosimo obrasce Poreskoj upravi i obavljamo sve poslove u vezi sa PDV regulativom.

 

Koje su obaveze poreskog punomoćnika?

 

Poreski punomoćnik stranog lica izvršava sve obaveze u ime i za račun tog stranog lica, a koje su vezane za obaveze i ostvarivanje prava koje ono ima kao obveznik PDV. Navažnije i osnovne obaveze poreskog punomoćnika podrazumevaju sledeće poslove:

 • podnošenje evidencione prijave,
 • obračunavanje PDV,
 • izdavanje računa,
 • podnošenje poreskih prijava,
 • plaćanje PDV,
 • solidarno odgovara za obaveze stranog lica,
 • druge obaveze.

# Podnošenje evidencione prijave – Kada PU dodeli rešenje kojim se odobrava poresko punomoćstvo poreski punomoćnik stranog lica podnosi Centrali PU prijavu EPPDV (evidenciona prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost). Ukoliko dođe do nekih izmena podataka koji su značajni za obračun i plaćanje PDV-a poreski punomoćnik pismeno obaveštava nadležni poreski organ o izmenama podataka (u roku od pet dana od dana nastanka izmene).

# Obračunavanje PDV-a i podnošenje poreskih prijava – Poreski punomoćnik stranog lica vodi evidencije o prometu u Srbiji, a zatim i obračunava porez na dodatu vrednost za strano lice. Takođe popunjava propisane obrasce i predaje poresku prijavu sa pregledom obračuna PDV nadležnom poreskom organu (u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda).

# Izdavanje računa – Poreski punomoćnik izdaje račun za svaki promet robe ili usluge koju pruža strano lica na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa Pravilnikom o računima. Punomoćnik izdaje račun bez obzira da li je strano lice, kao obveznik PDV-a izdalo račun.

# Plaćanje PDV-a – Poreski punomoćnik u ime i za račun stranog lica plaća PDV, a kada je iskazan poreski kredit (pravo na odbitak prethodnog poreza), podnosi zahtev za povraćaj PDV-a.

# Solidarna odgovornost – Poreski punomoćnik stranog lica solidarno odgovara za sve obaveze stranog lica (odgovara za obaveze za brisanje iz sistema PDV-a, za plaćanje poreza i dugova, za kazne i kamate po osnovu PDV).

HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju za sva pitanja oko usluga poreskog savetovanja i PDV punomoćnika u Srbiji.

 

Prestanak poreskog punomoćja

 

Poreski punomoćnik gubi status kada prestane da važi rešenje o poreskom punomoćju koje je izdao nadležni poreski organ. Prestanak poreskog punomoćja nastupa kada:

 • nadležni poreski organ ukine odobrenje za poresko punomoćstvo licu koje je pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo,
 • primi obaveštenje o opozivu (otkazu) punomoćja koje upućuje punomoćnik.

Kada prestane poresko punomoćstvo strano lice se briše iz evidencije PDV obveznika. Takođe, brisanjem stranog lica iz evidencije obveznika PDV prestaje i poresko punomoćje za PDV poreskog punomoćnika.

Ukoliko strano lice propisno angažuje drugog punomoćnika u roku od 15 dana od datuma ukidanja odobrenja za poresko punomoćstvo, onda se ne briše iz evidencije PDV-a. Sa druge strane, ako Poreska uprava odbije zahtev i ne odobri poresko punomoćstvo drugom punomoćniku, onda se strano lice briše iz sistema PDV-a.

Ukoliko se strano lice koje vrši promet dobara ili usluga obveznicima PDV registrovalo u sistem PDV-a Repubike Srbije (i ako nije bilo u obavezi), poreski punomoćnik stranog lica može da podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV. Može umesto stranog lica podneti zahtev za brisanje jer strano lice nije imalo obavezu da se registruje, bez obzira koliko je ostvaren promet u Republici u toku prethodnih 12 meseci.

 

Usluge PDV poreskog punomoćnika u Srbiji

 

Ukoliko pružate svoje usluge u Srbiji, ili se bavite prometom robe u Republici, agencija HLB T&M Consulting može biti vaš poreski punomoćnik i poslovni saradnik. Naše usluge poreskog savetnika i PDV punomoćnika obuhvataju podnošenje zahteva za proces registracije za PDV, mesečne obračune, pripremu dokumentacije, podnošenje poreskih prijava, vođenje evidencija, plaćanje PDV i ostale ključne aktivnosti povezane sa PDV regulativom.

Kontaktirajte naše poreske savetnike kako biste dobili detaljne informacije u vezi usluge poreskog punomoćnika u Srbiji i obračuna poreza na dodatu vrednost. Naš stručni tim odgovoriće na vaš upit u najkraćem roku.

 

See
Kontakt