Skrolujte za još

Boravišne i radne dozvole

hero
HBL > Boravišne i radne dozvole

ISHODOVANJE BORAVIŠNIH I RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE

 

Kompanija HLB T&M Consulting svojim klijentima pruža usluge poslovnog savetovanja, u koju spada stručna pomoć i podrška oko zapošljavanja stranaca. Ove usluge odnose se na podnošenje zahteva za dobijanje boravišne i radne dozvole za strance koji žele da se zaposle u Srbiji. Naše stručne poslovne konsultacije usmerene su na davanje najboljih saveta iz oblasti računovodstva i zakonske regulative, a odnose se i na obavljanje administrativnih poslova oko podnošenja zahteva oko izdavanja odobrenja za boravak i rad stranaca u Srbiji.

U odnosu sa svojim saradnicima, bilo da se radi o domaćim firmama koje žele da prime strano lice u radni odnos, ili je reč o stranoj kompaniji koja želi da proširi svoje poslovanje i otvori novu firmu u Srbiji, zadovoljstvo klijenta je uvek na prvom mestu.

Specijalizovani smo za obavljanje svih vrsta poslova u vezi sa registracijom preduzeća i obavljanjem pratećih administrativnih poslova sa legalnim zapošljavanjem ili samozapošljavanjem stranaca. Naš tim sastoji se od iskusnih stručnjaka sa dugogodišnjim iskustvom u knjigovodstvu i pružanju usluga domaćim i inostranim klijentima.

 

Poslove koje obavljamo u vezi sa zapošljavanjem stranaca su:

 • Podnošenje zahteva za izdavanje boravišne dozvole,
 • Podnošenje zahteva za izdavanje lične radne dozvole,
 • Podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole,
 • Podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja,
 • Podnošenje zahteva za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje.

 

Prvi korak: ishodovanje boravišne dozvole

 

Strani državljanin koji boravi u Srbiji dužan je da u roku od 24 časa prijavi prebivalište na određenoj adresi. Ukoliko želi da se zaposli u našoj zemlji mora imati radnu dozvolu, a može je dobiti ako ispuni sve uslove. Jedan od uslova je boravišna dozvola, odnosno odobrenje za boravak stranaca u Srbiji.

PROCITAJTE JOŠ: SVE MOGUCNOSTI ZA BORAVAK STRANACA U SRBIJI >>

Stručni tim kompanije HLB T&M Consulting nudi usluge podnošenja zahteva za dobijanje boravišne dozvole. Pored toga što pomažemo da se izbegnu administrativne greške, učestvujemo u pravilnom tumačenju zakonskih regulativa i propisa.

Usluge koje nudimo povezane sa boravišnim dozvolama su:

 • Prijava prebivališta stranaca,
 • Podnošenje zahteva za dobijanje boravišne dozvole,
 • Podnošenje zahteva za privremeni boravak,
 • Podnošenje zahteva za produžetak boravka stranaca,
 • Popunjavanje obrazaca, priprema i prilaganje dokumetacije potrebne za dobijanje boravišne dozvole.

 

Drugi korak: ishodovanje radne dozvole za strance

 

Kada strani državljanin želi da se zaposli u Republici Srbiji potrebno je da podnese zahtev za izdavanje lične radne dozvole. Lična radna dozvola vezana je za lični status stranaca, a neophodna je za zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje zakonskih prava stranaca u slučaju nezaposlenosti.

Radna dozvola je dokument koji izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje. Ovaj akt daje pravo stranim državljanima na zaposlenje u Srbiji. Zahtev za izdavanje radne dozvole podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DO RADNE DOZVOLE ZA STRANCE U SRBIJI >>

Naša agencija pruža usluge podnošenja zahteva za strana lica, u skladu sa procedurama i u zakonski propisanim rokovima.

Radna dozvola nije vezana za lični status stranca. Dozvola za rad izdaje se za:

 • Zapošljavanje,
 • Za posebne slučajeve zapošljavanja,
 • Za samozapošljavanje.

 

1. Radne dozvole za zapošljavanje stranaca kod pravnih lica iz Srbije

 

Da bi stranac imao pravo da se zaposli u Srbiji mora podneti zahtev za zapošljavanje. Prema Zakonu ovaj zahtev podnosi poslodavac, odnosno pravno lice koje želi da primi u radni odnos stranog državljanina.

HLB T&M Consulting pruža pravnu i savetodavnu pomoć pravnim licima u postupku dobijanja radne dozvole za zapošljavanje stranih lica i vrši podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole.

PROCITAJTE JOŠ: 3 KORAKA DO BORAVISNE I RADNE DOZVOLE ZA STRANCE >>

Pružanje stručne pomoći za dobijanje radnih dozvola obuhvata sledeće:

 • Podnošenje zahteva NSZ o pokretanju postupka testiranja tržišta rada (koji je obavezan proces ukoliko poslodavac želi da zaposli strano lice, a ne državljanina Srbije),
 • Prilaže izveštaj na osnovu testiranja tržišta rada kreiranog od strane NSZ,
 • U roku od 15 dana podnosi zahtev za izdavanje radne dozvole,
 • Prilaže i predaje dokumentaciju o privremenom boravku, kao i dokaz o uplati administrativnih taksi,
 • Upoznaje pravno lice sa svim uslovima, ograničenjima i obavezama, u skladu sa Zakonom,
 • Prilaže i priprema dokumentaciju, kao i Ugovor o radu za zasnivanje radnog odnosa (ili drugog Ugovora između poslodavca i stranca),

 

Nakon ishodovanja radne dozvole, našim klijentima pružamo i sledeće usluge:

 • Prijava stranog lica na obavezno socijalno osiguranje,
 • Obračun zarada i pripadajućih poreza i doprinosa na obavezno socijalno osiguranje,
 • Podnošenje poreske prijave nadležnim organima,
 • Proverava ispunjenost uslova poslodavca i stranca za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje stranaca.
 • Poslodavac ima pravo da zaposli strano lice kao studenta ili kao sezonskog radnika. Naše usluge odnose se i na podnošenje zahteva za dobijanje radne dozvole za zapošljavanje studenata i radnika za obavljanje sezonskih poslova.

 

2. Radne dozvole za samozapošljavanje

 

Ukoliko stranac podnese zahtev on može da dobije radnu dozvolu za samozapošljavanje u Srbiji. Sa druge strane ukoliko je strani državljanin pravno lice registrovano izvan granica Srbije takođe ima određena prava. U tom slučaju može da proširi obim poslovanja i da osnuje preduzeće u našoj zemlji. U obadva slučaja strano lice mora da ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji.

Ukoliko su vam potrebne poslovne konsultacije i pomoć oko radnih dozvola za samozapošljavanje, HLB T&M Consulting nudi sledeće usluge:

 • Podnosi registracione prijave za osnivanje preduzeća u Agenciji za privredne registre,
 • Pruža kompletnu savetodavnu pomoć oko otvaranja firme u zakonskom roku,
 • Podnosi zahteve za pribavljanje privremenog boravka,
 • Podnosi zahteve za produženje privremenog boravka stranaca,
 • Podnosi zahteve za dobijanje radne dozvole za samozapošljavanje,
 • Vrši prikupljanje i podnošenje dokumentacije o planiranim aktivnostima – vrsta posla, obim i vreme trajanja,
 • Prikuplja dokaze o kvalifikacijama i stručnoj spremi,
 • Prikuplja dokaze o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora u kome će se obavljati delatnost,
 • Vrši priremu dokaza o raspoloživoj opremi,
 • Priprema izjave o broju i strukturi lica koja će biti zaposlena.

 

3. Radne dozvole za posebne slučajeve zapošljavanja

 

Strani državljani koji imaju radni odnos u inostranoj kompaniji mogu biti upućeni na privremeni rad u našoj zemlji. Takođe, mogu biti privremeno premešteni da rade u ogranku strane kompanije koji se nalazi u Srbiji. U obadva slučaja stranci moraju imati radnu dozvolu kako bi legalno bili zaposleni.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO DA STRANAC POSTANE DIREKTOR KOMPANIJE U SRBIJI >>

HLB T&M Consulting pruža usluge kompletne pripreme dokumentacije i podnosi zahteve radi pribavljanja radnih dozvola potrebnih za zapošljavanje stranaca. Zahtevi za dozvole koje podnosi su:

 • Radne dozvole za upućena lica,
 • Radne dozvole za kretanje u okviru strane kompanije,
 • Radne dozvole za nezavisne profesionalce,
 • Radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje.

 

Kontaktirajte nas za sva dodatna pitanja

 

Kompanija HLB T&M Consulting obezbeđuje najkvalitetniju podršku kako domaćim poslodavcima koji žele da zaposle strana lica, tako i inostranim klijentima u vezi sa osnivanjem firme i zapošljavanjem radnika. Pružamo usluge brzog i pouzdanog registrovanja firme u Srbiji, kao i druge usluge povezane sa registracijom kompanije. Nudimo stručnu i profesionalnu pomoć oko osnivanja preduzeća ne samo za klijente iz Srbije, već ove usluge pružamo i klijentima iz inostranstva.

Stojimo vam na raspolaganju oko svih pitanja i nedoumica u vezi zahteva za radne i boravišne dozvole. Kako bi postupak bio u skladu za zakonom kontaktirajte naše savetnike, zakažite sastanak i uverite se u kvalitet naših usluga.

See
Kontakt