Skrolujte za još

Knjigovodstvena agencija Beograd - HLB T&M Consulting

hero
HBL > Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting svojim klijentima obezbeđuje knjigovodstvene usluge visokog kvaliteta i sarađuje sa velikim brojem domaćih i stranih klijenata. Naša agencija pruža usluge knjigovodstvenog i finansijskog savetovanja, usluge obračuna zarada, poslovno i pravno savetovanje. Sarađujemo sa malim, srednjim i velikim preduzećima, kao i startapovima i međunarodnim kompanijama koje svoje poslovanje obavljaju u Srbiji.

HLB T&M Consulting nudi širok opseg knjigovodstvenih usluga uključujuči savetodavne i prilagođene finansijske usluge koje za cilj imaju razvijanje i poboljšanje poslovanja. Ove usluge odnose se na vršenje analize, uspostavljanje organizacije i izvršavanje ostalih administrativnih poslova koji su povezani sa aktivnostima vašeg preduzeća.

 

Osnovne knjigovodstvene usluge

 

 • Priprema osnovnih knjigovodstvenih evidencija, vođenje poslovnih knjiga u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i evidencija svih finansijskih transakcija i obračuna,
 • Prikupljanje i knjiženje celokupne poslovne dokumentacije na mesečnom nivou i kontrola ispravnosti dokumentacije,
 • Obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja potrebnih za izveštajni paket,
 • Knjiženje dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, Međunarodnih računovodstvenih i finansijskoh standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • Vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija robnog i finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom,
 • Provera usklađenosti dokumentacije i knjiženje transakcija u skladu sa domaćim računovodstvenim standardima i propisima,
 • Ažuriranje i vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada, naknade zarada i podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih.

 

Potrebne su Vam knjigovodstvene usluge?

Saznajte zašto smo najbrže rastuća knjigovodstvena agencija u Srbiji. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Dodatne knjigovodstvene usluge

 

1. Priprema statutarnih internih akata i implementacija računovodstvenog sistema

 

Naše usluge obuhvataju sledeća rešenja:

 • Priprema računovodstvenih politika u skladu sa zakonom i IFRS-om
 • Izrada Pravilnika o računovodstvu u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i ostalih internih dokumenata
 • Podrška klijentima u odabiru i implementaciji ERP rešenja i računovodstvenih programa
 • Implementacija kontnog okvira i podešavanje cost centara
 • Izrada Pravilnika o popisu i ostale dokumenacije u vezi popisa u skladu sa zakonima

 

2. Izrada i predaja završnog finansijskog izveštaja

 

Sastavni deo knjigovodstvenih usluga je i priprema završnog računa tj. priprema završnog finansijskog izveštaja. Knjigovodstvena agencija ima obavezu da sastavi redovan godišnji finansijski izveštaj po isteku poslovne godine i preda ga u elektronskoj formi Agenciji za privredne registre.

Izveštaj se predaje najkasnije do 28. februara tekuće godine za statističke potrebe Repunlike Srbije. Redovan finansijski izveštaj za prethodnu godinu predaje se najkasnije do 30. juna tekuće godine.

 

Završni račun za mikro pravna lica i preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva obuhvata izradu: Bilansa stanja, Bilansa uspeha, i statističkog izveštaja. Velika, srednja i mala pravna lica potrebno je da uz navedenu dokumentaciju sastave i:

 • Izveštaja o tokovima gotovine,
 • Izveštaj o ostalom rezultatu,
 • Izveštaja o promenama na kapitalu,
 • Napomene uz finansijske izveštaje.

 

3. Izrada poreskih bilansa i predaja poreskih prijava

 

Uslluge naše agencija za knjigovodstvo jeste da pored redovnig završnog računa i finansijskog izveštaja preda i poreski bilans, zajedno sa pratećim poreskim prijavama:

 

 • Poreski bilans,
 • Poreske prijave APD i PDP,
 • Poreski obrasci: PK, OA i SU

 

Administrativno-knjigovodstvena podrška poslovanju

 

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting pruža širok raspon usluga knjigovodstveno-administrativne podrške, koje se odnose na pomoć pri administrativnoj obradi podataka:

 

 • pomoć i podrška za usluge platnog prometa,
 • administrativne usluge povezane sa tekućim računom kod poslovne banke,
 • priprema naloga za prenos i plaćanje, elektronska plaćanja, transfer novca i ostale usluge u zavisnosti od potreba klijenata,
 • priprema putnih naloga za putne troškove,
 • preuzimanje dnevnih izvoda iz poslovnih banaka,
 • komunikacija i saradnja sa nadležnim organima, državnim institucijama i koordinacija sa bankarskim sektorom,
 • ostali poslovi vezani za praćenje tokova novca.

 

Prednosti knjigovodstvene agencije HLB T&M Consulting

 

Agencija za knjigovodstvene usluge u Beogadu ima bogato iskustvo u pružanju usluga za knjigovodstvo, kao i u pružanju usluga pomoći u poslovanju klijentima iz različitih oblasti rada. Prepoznatljivi smo kao kompanija u kojoj radi tim iskusnih stručnjaka koji pružaju profesionalne usluge knjigovodstva.

Takođe, pružamo pomoć u uspostavljanju i svim neophodnim izmenama finansijskih i knjigovodstvenih procesa. Uzimajući u obzir da sarađujemo sa velikim brojem klijenata, naše znanje i iskustvo možete iskoristiti tako da vaša firma bude u potpunosti usklađena sa Zakonima i standardima (Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dodatu vrednost, Zakon o deviznom poslovanju).

Tim kompanije HLB Consulting formiran je od profesionalnih i visokoobrazovanih stručnjaka, kvalifikovanih u oblasti knjigovodstva sa višegodišnjim iskustvom rada u međunarodnim kompanijama iz oblasti finansijskog i poreskog savetovanja.

Naša agencija za knjigovodstvene usluge je deo međunarodne grupe poreskih i finansijskih savetnika HLB International. Gupacija posluje u preko 140 zemalja sveta i pozicionirana je među 12 najvećih svetskih grupacija za finansijske i poreske usluge.

See
Kontakt