Skrolujte za još

Procena vrednosti firme

HBL > Procena vrednosti firme

Vrednost firme, odnosno procena vrednosti kapitala i kompanije je veoma značajna za sve kompanije koje su u postupku donošenja važnih odluka za buduće poslovanje. Odluke mogu biti strateške prirode, a mogu se odnositi i na poslovnje u cilju povećanja dugoročne produktivnosti, finansijske stabilnosti i stvaranja uslova za dugoročno povećanje vrednosti kompanije.

Za procenjivanje vrednosti kapitala i imovine primenjuju se metode procene vrednosti firme, zasnovane na realnim činjenicama. U nastavku sledi detaljnije od čega polazi procena kapitala i imovine, za koju svrhu se sprovode, koje principi procene se primenjuju i ko može pružati usluge iz oblasti procene vrednosti kompanije.

 

Zašto vršimo procenu vrednosti kompanije?

 

Procena vrednosti preduzeća, odnosno procena vrednosti kapitala vrši se u cilju projektovanja cene po kojoj bi se mogla izvršiti prodaja ili prenos vlasništva firme, ili da bi se izvršile promene u vezi učešča u kapitalu preduzeća.

Više je razloga zbog kojih se sprovodi procena vrednosti preduzeća. Svrha procene utiče na to kolika će biti ukupna vrednost kapitala društva. U zavisnosti od svrhe zbog koje se prikazuje vrednost, kategorišu se i razlozi za izvršenje procene vrednosti.

Razlozi zbog kojih je potrebno utvrditi vrednost kapitala i imovine preduzeća mogu biti:

 • kupovina ili prodaja preduzeća,
 • korišćenje poreskih olakšica ili drugih poreskih potreba,
 • statusne promene – transakcije spajanja ili pripajanja privrednih društava (M&A transakcije),
 • donošenje strateških odluka,
 • partnerski ugovori ili akcionarski ugovor,
 • pitanje oko sporova koji uključuju izgubljenu dobit ili ekonomske štete,
 • sporovi manjinskih akcionara u neravnopravnom položaju,
 • prinudni otkup akcija, otkup od nesaglasnih akcionara,
 • finansijsko izveštavanje,
 • ostali razlozi procene vrednosti.

Kompanija za poreski konsalting i računovodstvene usluge HLB T&M Consulting svojim klijentima pruža usluge poslovnog savetovanja i usluge procene vrednosti kompanije. Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Vrste pristupa procene vrednosti kapitala ili metode vrednovanja

 

U postupku vrednovanja imovine ili kapitala društva, postoje tri osnovna postupka procene. Odnosno, to su tri opšte prihvaćena modela vrednovanja:

 • računovodstveni pristup procene vednosti (ili troškovni pristup),
 • tržišni pristup,
 • prinosni pristup (prihodovni metod procene).

 

Računovodstveni pristup procene vrednosti

 

Procena vrednosti kompanije metodom računovodstvenog pristupa je najjednostavnija, jer se zasniva na trenutnom finansijskom položaju društva. Računovodstvenim pristupom utvrđuje se fer tržišna vrednost imovine i obaveza preduzeća, gde vrednost kapitala predstavlja razliku između ukupne imovine preduzeća i ukupnih obaveza.

Računovodstveni model procene vrednosti manje je podložan subjektivnom uticaju procenitelja, odnosno manje je podložan njegovim subjektivnim stavovima. To je glavna prednost ovog modela.

Kod troškovnog pristupa ne može se utvrditi i izmeriti vrednost nematerijalnih ulaganja preduzeća (kvalitet poslovanja menadžmenta, inovacione sposobnosti, značaj korporativnog brenda preduzeća, reputacija i slično). Još jedna slabost troškovnog pristupa je što ne uvažava razvjone tržišne uslove, kao ni perspektivne prilike kompanije na tržištu.

Računovodstveni pristup se primenjuje u nekim od sledećih uslova:

 • kada je preduzeće u finansijskim poteškoćama, tj. kada je poslovanje dugoročno ugroženo,
 • kada se planira postupak likvidacije,
 • u slučaju stečaja (bankrota),
 • kada se vrši reorganizacija i slično,
 • kada je ukupna vrednost osnovnih i obrtnih sredstava velika, a ROI nizak (vreme za povraćaj investicije),
 • za procenu vrednosti start-up kompanija i drugih mladih biznisa koji tek treba da dokazuju svoju profitabilnost ili finansijsku stabilnost.

 

Tržišni pristup procene vrednosti

 

Tržišnim principom vrednost preduzeća se utvrđuje poređenjem sa uporedivim kompanijama. Ovaj metod podrazumeva istraživanje i identifikovanje sličnih kompanija koje su po delatnosti, veličini, lokaciji, potencijalima za rast ili razvoj, rizicima u poslovanju ili drugim kriterijumima slične kompaniji koja se procenjuje.

Kada se utvrde reprezentativni uzorci uporedivih kompanija vrši se njihova procena tržišne vrednosti. Ocenjuju se podaci sa berze, cena akcija, značajne transakcije poput M&A transakcija i ostalo.

Tržišni princip procene često se primenjuje za procenu vrednosti kompanija pre nego što investitori daju ponude. Dodatno, prednost ovog modela je što uvažava trenutne tržišne uslove i prilike kompanije.

Slabosti tržišnog modela procene vrednosti su:

 • često se pretpostavlja da je vrednost kompanije srazmerna vrednosti uporedivih kompanija (što u praksi nije uvek slučaj),
 • nije uvek moguće dobiti podatke o realizovanim transakcijama uporedivih kompanija.

 

Prinosni pristup procene vrednosti poslovanja

 

Prinosni pristup je model vrednovanja koji se u praksi najviše primenjuje prilikom pružanja usluga procene vrednosti poslovanja. Procena se zasniva na hipotezi da se sadašnja vrednost kompanije utvrđuje na osnovu njenog budućeg ekonomskog prinosa (ili novčanih tokova), koji će ostvariti vlasnici kompanije.

Prinosna procena se najčešće koristi za procenu finansijski stabilnih kompanija, čije buduće poslovanje nije ugroženo. Odnosno, sprovodi se za preduzeća koja dobro posluju, koja su isplativa i dugoročno stabilna.

U okviru prinosnog pristupa procene vrednosti primenjuju se dve metode. To su:

 • metoda diskontovanih novčanih tokova (poznata kao DNT metoda i koja se najčešće primenjuje) – predviđaju se budući novčani tokovi i vrši se procena prinosa,
 • metoda kapitalizacije – bazira se na sadašnjoj dostignutoj stabilnosti poslovanja kompanije.

Ova metoda prilikom procene uvažava sve relevantne kvalitativne i kvantitativne informacije o poslovanju kompanije, a koje se mogu koristiti kroz procenu vrednosti. To je glavna prednost  prinosne metode procene vrednosti kapitala i imovine preduzeća, jer uzima u ozbir sve parametre koji mogu uticati na projekciju novčanih tokova. Time omogućava menadžmentu firme da predvidi mogućnosti i dodatne načine za povećanje vrednosti društva.

 

Proces procene vrednosti kapitala

 

Kroz finansijske izveštaje iz prethodnog perioda poslovanja, a koje privredno društvo ima u obavezi da redovno sastavlja, ne može se dobiti realna procena vrednosti kapitala društva. Međutim, prilikom određivanja vrednosti preduzeća ili kapitala koriste se svi raspoloživi finansijski izveštaji kako bi pomogli u proceni rizika, predviđanjima i projekcijama rezultata procene.

Rezultat procene sastavlja se u formi dokumentovanog izveštaja o proceni vrednosti i on treba odgovoriti na sva pitanja koja se tiču procenjene vrednosti. Sastavlja ga stručnjak za procenu vrednosti kapitala, odnosno procenitelji koji imaju adekvatno stručno obrazovanje. Izveštaji se sastavljaju u skladu sa Međunarodnim standardima procene i Međunarodnim računovodstvenim standardima i domaćim propisima.

Izveštaj o proceni vrednosti preduzeća sačinjava se u zavisnosti od svrhe – kupoprodaja, pripajanje ili spajanje firme, donošenje strateških odluka, potrebe finansijskog izveštavanja i drugo. Mora sadržati podatke o iznosu procenjene vrednosti kapitala, načinu kako je procena izvršena, analize i prognoze, opis procesa, usklađivanja i obrazloženja, stručne kvalifikacije procenitelja, priloge sa finansijskim pokazateljima i druge informacije koje su se koristile u postupku procene.

Do svih podataka dolazi se na osnovu:

 • više analiza (ekonomska, finansijska, analiza privredne grane),
 • objavljenih finansijskih izveštaja iz prethodnog perioda,
 • organizacionih šema, internih akata, razgovora i drugih važnih dokumenata,
 • marketinških, promotivnih i drugih poslovnih planova i prognoza,
 • obilaskom lokacija i poslovnih objekata,
 • razgovorima sa rukovodstvom i predstavnicima kompanije,
 • analizom okruženja,
 • istraživanjem tržišta i konkurencije,
 • ocenjivanjem,
 • utvrđivanjem koeficijenata i stopa.

 

Ko može pružati usluge procene vrednosti kapitala i imovine kompanije?

 

Uslugu procena vrednosti kapitala preduzeća može sprovoditi ovlašćeni procenitelj, odnosno procenitelji kao kvalifikovani profesionalci sa bogatim iskustvom i znanjem u procenama vrednosti kapitala društva, iz različitih oblasti rada i delatnosti. Kompetentan procenitelj mora imati sertifikat, čime dokazuje svoju stručnost i kompetentnost za procenu vrednosti kompanije. Sertifikat i stručno zvanje procenitelj stiče od strane priznate i ovlašćene asocijacije koja sertifikuje procenitelje.

Pored utvrđivanja vrednosti kompanije, procenitelji kao eksperti u svojoj oblasti mogu pružati usluge finansijskog, ekonomskog, poreskog i pravnog savetovanja. Takođe, analizama mogu pomoći u donošenju ključnih odluka u vezi sa strateškim pitanjima kompanije, a u cilju kreiranja uspešne buduće poslovne strategije.

 

U cilju optimizacije poslovanja i povećanja vrednosti kapitala ili imovine vaše firme, naši ekonomski stručnjaci i eksperti za procenu vrednosti preduzeća mogu vam pomoći i izneti optimalna rešenja. Za sva dodatna pitanja ili konsultacije u vezi usluga procene vrednosti poslovanja vaše firme možete nas kontaktirati.

See
Kontakt