Skrolujte za još

Izrada studija o transfernim cenama

hero
HBL > Izrada studija o transfernim cenama

Izrada studija o transfernim cenama i dostavljanje izveštaja nadležnim organima je zakonska obaveza svih privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji posluju ili obavljaju transakcije sa povezanim licima. Pored sastavljanja izveštaja, transferne cene i transakcije sa povezanim licima moraju biti iskazane i u poreskom bilansu.

Studija o transfernim cenama podnosi se nadležnom poreskom organu, kojom se dokazuje da je cena realizovanih transakcija sa povezanim licima tržišna, odnosno da je usklađena sa tržišnim uslovima i načelom “van dohvata ruke”. Poreski organi zahtevaju dostavljanje studije kao dokaza, kako bi se sprečilo manipulisanje i izbegavanje plaćanja poreza na dobit.

Ukoliko poslujete sa povezanim licima i imate obavezu da sastavite i dostavite izveštaj, kompanija HLB T&M Consulting može vam pružiti usluge i pomoći oko izrade studije o transfernim cenama.

 

Šta su transferne cene

 

Transferne cene su cene po kojima se odvijaju poslovni odnosi i transakcije između povezanih lica. Odnosno, cene koje su formirane u povezanim poslovnim odnosima za transakcije između povezanih lica nazivaju se transferne cene (dogovorene cene).

Transakcije koje su predmet analize odnose se na razmenu dobara i pružanje usluga između povezanih lica. Imaju još jedan naziv – kontrolisane transakcije. Tu spadaju:

 • prodaja proizvoda,
 • pružanje usluga,
 • promet osnovnih sredstava,
 • promet nematerijalne imovine,
 • finansiranje – krediti i zajmovi (davanje međusobnih pozajmica),
 • zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja.

Potrebna Vam je studija o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu studije o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

Zakonska regulativa i smernice za izradu studije o transfernim cenama

 

Poreski tim kompanije HLB T&M Consulting vrši izradu studija o transfernim cenama u skladu sa važećim zakonskim propisima Republike Srbije, smernicama o transfernim cenama i međunarodnim računovodstvenim standardom:

 • smernice OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima,
 • Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cena transakcija između povezanih lica,
 • Zakon o porezu na dobit pravnih lica u Republici Srbiji,
 • Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”,
 • Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica.

 

Ko je obavezan da pripremi izveštaj o transfernim cenama?

 

Poreski obveznici, odnosno preduzeća koja stupaju u poslovne odnose i realizuju aktivnosti sa povezanim licima imaju obavezu da usklade cene sa tržišnim uslovima, a zatim da u poreskom bilansu prikažu te transakcije u skladu sa načelom “van dohvata ruke” (po tržišnim cenama).

Ukoliko je vaša kompanija obavljala transakcije sa povezanim licima formirane po transfernim cenama imate obavezu da sastavite Elaborat o transfernim cenama, a zatim da prikažete ove transakcije i u Poreskom bilansu.

Elaborat o transfernim cenama podnosi se nadležnom poreskom organu, zajedno sa poreskim bilansom. Možemo vam pomoći da svoju zakonsku obavezu dostavljanja Studije izvršite u roku.

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica izrada studije o transfernim cenama je zakonska obaveza za sva pravna lica koja su realizovala transakcije sa povezanim pravnim licima. Ovu zakonsku obavezu imaju svi poreski obveznici Republike Srbije, ukoliko su u prethodnom periodu obavljali transakcije sa povezanim licima (pravna lica, ogranci stranih kompanija koji obavljaju delatnost u Republici Srbiji i preduzetnici).

 

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, firme mogu sastaviti i podneti izveštaj o transfernim cenama u jednom od dva oblika:

 • kao Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku (studija ili elaborat).
 • kao Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku – skraćeni izveštaj,

 

Poreski tim kompanije HLB T&M Consulting može vam pomoći oko analize vašeg poslovanja sa povezanim licima i pružiti podršku u sastavljanju Studije o transfernim cenama u zakonski propisanom roku.

Potrebna Vam je studija o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu studije o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Šta podrazumeva pojam povezano lice?

 

Povezana lica (obveznik i lice povezano sa njim) su dve firme koje obavljaju transakcije po transfernim cenama. U skladu sa Zakonom, povezana lica sa obveznikom mogu biti i fi­zič­ka ili prav­na li­ca u či­jim se od­no­si­ma sa obve­zni­kom ja­vlja mo­guć­nost kon­tro­le ili postoji značajniji uti­ca­j na donošenje od­lu­ka.

Odnosno, povezanost postoji samo ukoliko u poslovnom odnosu postoji veza – ako se obavljaju transakcije koje se mogu kontrolisati ili ako se obavljaju transakcije na koje se može uticati za donošenje poslovnih odluka.

 

Povezana lica su:

 • pravna lica, između kojih postoji najmanje 25% ili više učešća u kapitalu,
 • pravna lica, koja poseduju najmanje 25% ili više glasačkih prava u organima upravljanja,
 • pravna lica u kojima ista lica učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu sa najmanje 25% učešća, ili sa najmanje 25% glasova u njihovim organima,
 • rodbinski odnosi – između obveznika i fizičkih lica u rodbinskim, bračnim ili vanbračnim odnosima, ukoliko poseduju najmanje 25% učešća u akcijama i udelima ili najmanje 25% glasova,
 • pravna lica i poreski obveznici koji su rezidenti jurizdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom.

 

Ukoliko imate nedoumice oko utvrđivanja povezanosti, naši poreski konsultanti mogu vam pomoći da utvrdite da li postoji povezanost između vaše kompanije i drugog lica sa kojim poslujete.

 

Šta sadrži elaborat o transfernim cenama

 

Pravilnikom o transfernim cenama definisana je forma i sadržaj dokumentacije koja se prilaže u okviru studije, izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena, kao i zakonski rokovi za predaju elaborata poreskim organima.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA TREBA DA SADRŽI IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA – DETALJAN VODIČ >>

 

Elaborat o transfernim cenama sastoji se od sledećih elemenata:

 • analiza grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik (podaci o grupi i povezanim licima – opis delatnosti povezanih lica, struktura preduzeća, organizacione i pravne podatke, informacije o istorijatu kompanije, opšte finansijske podatke, opis poslovne politike grupe, opšte informacije o obvezniku, osnovne podatke o povezanim licima i druge podatke);
 • analiza delatnosti poreskog obveznika (opis pretežne i svih ostalih delatnosti obveznika, informacije o tržišnim uslovima za delatnosti koje obavlja, svi uslovi i faktori koji mogu uticati na određivanje cena, definisanje rizika za poslovanje i drugo);
 • funkcionalna analiza (detaljan opis transakcije sa povezanim licima – vrsta transakcija, opis, da li su zaključeni ugovori, elementi ugovora, opis aktivnosti i rizika, ekonomski položaj obveznika i drugi podaci ili obrazloženja);
 • izbor metode za proveru transfernih cena i usklađenosti sa cenama po principu “van dohvata ruke”;
 • zaključak elaborata radi korekcije poreske osnovice;
 • ostali prilozi o korišćenim podacima pri izradi studije.

 

Metode za proveru transfernih cena

 

Izbor metode za proveru usklađenosti transfernih cena je još jedna važna aktivnost u procesu izrade studije o transfernim cenama. U zavisnosti od izabrane metode utvrđuje se i vrednost transakcije u skladu sa načelom “van dohvata ruke”. Vrednosti se zatim porede sa prihodima, rashodima i rezultatima poslovanja kako bi se utvrdila razlika za koju se koriguje poreska osnovica.

Prema važećem Zakonu o porezu na dobit pravnih lica Republike Srbije u našoj zemlji postoji šest dozvoljenih metoda za utvrđivanje transfernih cena. To su:

 • Metod uporedive cene na tržištu,
 • Metod cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu,
 • Metod preprodajne cene,
 • Metod transakcione neto marže,
 • Metod podele dobiti,
 • Bilo koja druga metoda za utvrđivanje transfernih cena po principu “van dohvata ruke” ili kombinacija više gore navedenih metoda.

 

Stručni tim naše agencije za poreski konsallting, u skladu sa poreskim propisima Republike Srbije, može vam pomoći u odabiru najprikladnije metode za proveru transfernih cena da bi bila u skladu sa principom “van dohvata ruke”.

 

Potrebna Vam je studija o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu studije o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

 

Za određene transakcije sa povezanim licima nije potrebno dostaviti potpuni izveštaj, već se dostavlja izveštaj u skraćenom obliku. U skladu sa Pravilnikom, Studija o transfernim cenama u skraćenom obliku podnosi se samo kada transakcije sa povezanim licima u poreskom periodu ne prelaze vrednost veću od 8.000.000 dinara.

Drugim rečima, privredna društva, pravna lica i preduzetnici mogu da podnesu skraćeni izveštaj za sve transakcije sa povezanim licem, čija je vrednost bila manja od 8.000.000 dinara. Međutim, ova mogućnost ne odnosi se na pozajmice. Za transakcije kao što su zajmovi i krediti nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

 

Benchmark analiza

 

Prilikom izrade izveštaja o transfernim cenama sastavni deo izveštaja je i Benchmark analiza. Ova analiza sastoji se od pronalaženja uporedivih i nezavisnih kompanija koje obavljaju slične transakcije, za koje se računaju uporedive marže i utvrđuje raspon, kako bi se uporedile sa maržom obveznika u transakciji sa povezanim licem.

Prilikom Benchmark analize poreski savetnici agencije HLB T&M Consulting koristi komercijalnu Amadeus bazu podataka, koja sadrži brojne napredne opcije kao i više informacija o svim uporedivim kompanijama koje posluju u Evropi, u odnosu na lokalne baze podataka koje poseduju jedino informacije o srpskim kompanijama.

 

Rok za predaju studije o transfernim cenama

 

Izveštaj o transfernim cenama potrebno je dostaviti zajedno uz poreski bilans. Rok za dostavljanje studije je isti kao i propisan rok za predaju poreske prijave.

Pravna lica imaju obavezu podnošenja Izveštaja u roku od 180 dana od isteka poreskog perioda. Preduzetnici imaju rok da podnesu Izveštaj o transfernim cenama najkasnije do 15. marta naredne godine.

 

Kazne za nepodnošenje studije o transfernim cenama

 

Tačnom i blagovremenom pripremom a potom i podnošenjem dokumentacije o transfernim cenama mogu se izbeći kazne, koje pored novčanih mogu uključiti i poreze, zatezne kamate, privremenu zabranu obavljanja delatnosti ili zatvorsku kaznu.

Privredna društva koja ne dostave Izveštaj o transfernim cenama u roku moraju platiti novčanu kaznu. Ovo se odnosi na sva pravna lica i preduzetnike, koji su u obavezi dostavljanja studija. Visinu kazne i zatezne kamate određuje Poreska uprava.

Ukoliko se Izveštaj ne dostavi u propisanom roku nadležni poreski organ prvo šalje opomenu o predaji izveštaja (ili dopuni dokumentacije ako je podnet). U tom slučaju, studiju ili elaborat potrebno je podneti u roku od 30 do 90 dana, od dana dostavljanja opomene.

Ako se ne priloži dokumentacija ni nakon isteka roka novčane kazne su:

 • za pravno lice od 100.000 do 2.000.000 dinara,
 • za odgovorno lice u pravnom licu od 10.000 do 100.000 dinara,
 • za preduzetnika od 50.000 do 500.000 dinara.

 

Ukoliko se dokumentacija i Studija o transfernim cenama dostave po isteku propisanog roka pravno lice biće kažnjeno novčanom kaznom od 100.000 dinara, odgovorno lice 10.000 dinara, a preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara.

 

Angažovanje eksternog konsultanta za pripremu izveštaja

 

Za sva pitanja i konsultacije oko izrade Studije o transfernim cenama poreski tim kompanije HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju. Možemo vam pomoći oko obračuna transfernih cena, ali i pružiti podršku prilikom utvrđivanja povezanosti, pripreme dokumentacije i analize transakcija.

Prilikom sastavljanja studije koristimo komercijalne baze podataka radi pronalaženja uporedivih društava i uporedivih marži. Možemo vam pomoći da pronađete uporedive kompanije, analizirate podatke i primenite adekvatnu metodu za proveru transfernih cena.

Kako bi što efikasnije sastavili izveštaj – elaborat o transfernim cenama budite slobodni da kontaktirate naše finansijske i poreske savetnike

 

Potrebna Vam je studija o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu studije o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt
See
Kontakt