Skrolujte za još

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

HBL > Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Izveštaj o transfernim cenama sadrži veliki obim podataka za određene transakcije, koje poreski obveznik podnosi nadležnom poreskom organu. Međutim, povezana preduzeća sada imaju mogućnost da za pojedine transakcije pri­li­kom utvr­đi­va­nja njihove vrednosti, ume­sto de­talj­nog iz­ve­šta­ja, podnose izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku.

U skladu sa Zakonom, propisano je da iz­ve­šta­j o tran­sfer­nim ce­na­ma u skra­će­nom ob­li­ku mogu podneti i prav­na li­ca i pred­u­zet­ni­ci. Firme koji imaju obavezu da sastavljaju izveštaj o transfernim cenama nadležnom poreskom organu, mogu da dostavljaju skraćeni izveštaj samo ukoliko su ispunjeni uslovi:

  • da za jed­no­krat­ne tran­sak­ci­je sa jed­nim pove­za­nim li­cem vred­nost transakcija u prethodnoj go­di­ni ni­je ve­ća od 8.000.000 di­na­ra,
  • da za tran­sak­ci­je sa jed­nim po­ve­za­nim li­cem ukup­na vred­nost transakcija u prethodnoj go­di­ni ni­je ve­ća od 8.000.000 di­na­ra.
  • Detaljno objašnjenje uslova i kriterijuma koji moraju biti ostvareni slede u nastavku.

Potrebna Vam je izrada studije o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu studije o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

Uslovi za podnošenje izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku

Poreski obveznici imaju mogućnost da podnesu izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku za sve tran­sak­ci­je sa po­ve­za­nim li­ci­ma, izuzev onih za koje nije Zakonom propisano.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku podnosi se za transakcije manjeg ekonomskog značaja (vrednost transakcija do 8.000.000 dinara). Što se tiče uslova, poreski obveznik koji podnosi skraćeni izveštaj u obavezi je da ispuni je­dan od dva navedena uslo­va:

  • da je tran­sak­ci­ja sa po­ve­za­nim li­cem jednokratna u go­di­ni za ko­ju se pod­no­si po­re­ski bi­lans i da vred­nost transakcije ni­je ve­ća od 8.000.000 dinara (odnosno od vred­no­sti pro­me­ta za ko­ju je za­ko­nom o PDV-u pro­pi­sa­na oba­ve­za evi­den­ti­ra­nja za po­rez na do­da­tu vred­nost),
  • da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u to­ku go­di­ne za ko­ju se pod­no­si po­re­ski bi­lans ni­je ve­ća od 8.000.000 dinara (odnosno od vred­no­sti pro­me­ta za ko­ju je za­ko­nom o PDV-u pro­pisa­na oba­ve­za evi­den­ti­ra­nja za po­rez na do­da­tu vred­nost).

Iznos od 8.000.000 dinara je vrednosni kriterijum za sastavljanje skraćenog izveštaja o transfernim cenama. Vrednost transakcija sa povezanim pravnim licem u ovom slučaju ne sme biti veća od navedenog iznosa. Ukoliko vrednost transakcija sa povezanim licem prelazi iznos od 8.000.000 dinara sastavlja se potpuni ili detaljni izveštaj o transfernim cenama.

Tran­sak­ci­je za koje pravna lica i preduzetnici ne mogu podneti izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku su zajmovi i krediti. Za sve ostale transakcije koje ispunjavaju jedan od ova dva uslova može se podneti izveštaj u skraćenom obliku.

 

Podaci koje treba sadrži studija o transfernim cenama u skraćenom obliku

 

Skraćeni izveštaj o transakcijama između povezanih pravnh lica treba sadržati podatke o svakoj obavljenoj transakciji. Tu spadaju sledeći:

  • opis tran­sak­ci­je,
  • vred­nost tran­sak­ci­je,
  • po­ve­za­no li­ce sa ko­jim je tran­sak­ci­ja iz­vr­šena.

Skra­će­ni izveštaj podnosi se za transakcije koje su od manjeg ekonomskog značaja, ali se podrazumeva u da se uz svaki izveštaj navode određeni podaci. Obavezno je da se opiše obavljena transakcija, zatim da se upiše vrednost svake takve transakcije, kao i da se navedu po­da­ci o drugom pravnom licu, odnosno o po­ve­za­nom li­cu sa ko­jim je tran­sak­ci­ja iz­vr­še­na.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA TREBA DA SADRŽI ELABORAT O TRANSFERNIM CENAMA – DETALJAN VODIČ >>

Ukoliko su svi uslovi i kriterijumi ispunjeni poreski obveznik nema obavezu da sastavlja potpuni iz­ve­šta­j radi provere transfernih cena. To podrazumeva da nije u obavezi ni da nadležnom poreskom organu dostavlja detaljni iz­ve­šta­j o tran­sfer­nim ce­na­ma.

Pravna lica ili preduzetnici koji dostavljaju skraćeni izveštaj imaju druge obaveze. Moraju da dostave i poreski bilans uz izveštaj u skraćenom obliku. Odnosno, u obavezi su da sastave Iz­ve­šta­j o transfernim cenama u skra­će­nom ob­li­ku i da ga zajedno sa po­re­skim bi­lansom dostave nadležnom poreskom organu. Takođe, sve podatke moraju uneti na tačno od­go­va­ra­ju­ćim pozi­ci­ja­ma u poreskom bilansu.

HLB T&M Consulting je jedna od vodećih kompanija iz oblasti transfernih cena. Ukoliko vam je potrebna podrška ili pomoć za analizu, izradu izveštaja i popunjavanje pozicija u bilansu kontaktirajte naše konsultante.

 

Kako se utvrđuje vrednost transakcije

Tran­sak­ci­ja sa po­ve­za­nim licem je bi­lo ko­ja po­slov­na pro­me­na na sred­stvi­ma ili promena nastala stva­ra­njem oba­ve­za me­đu po­ve­za­nim li­ci­ma. Svi poslovni odnosi koji se odvijaju između povezanih lica obavljaju se prema transfernim cenama i odnose se na razmenu dobara ili usluga između njih.

Transakcije za koje se može sastaviti skraćeni izveštaj o transfernim cenama su na­bav­ka, pro­da­ja, fi­nan­sij­ski i ope­ra­tiv­ni li­zing i osta­le vr­ste pro­me­ta do­ba­ra i uslu­ga. Skraćeni izveštaj se ne može sastaviti i podneti za tran­sak­ci­je poput odo­bra­va­nja zajmova, uzi­ma­nja zaj­mo­va ili kre­di­ta od po­ve­za­nih li­ca.

PROČITAJTE JOŠ: IZVEŠTAJ O TRANSERNIM CENAMA – NAJBITNIJA PITANJA I ODGOVORI >>

Za jednokratne transakcije, pri­li­kom utvr­đi­va­nja vred­no­sti tran­sak­ci­je sa po­ve­za­nim li­cem prvo se proverava da li je ispunjen vrednosni kriterijum (da nije više od 8.000.000 dinara). Zatim se uzima vrednost transakcije po transfernoj ceni koja je evidentirana u poslovnim knjigama obveznika.

Kod transakcija sa jednim povezanim pravnim licem se kao vrednosni kriterijum isto uzima 8.000.000 dinara. Ukupna vrednost transakcija u ovom slučaju odnosi se na sve transakcije sa pojedinačnim pravnim licem (osim za kredite i zajmove). Obveznik tada ima obavezu da za svaku transakciju dostavi dokumentaciju u skraćenom obliku.

Ako poreski obveznik ima više povezanih pravnih lica sa kojima ima poslovne odnose i sa svakim od njih ukupna vrednost transakcija ne prelazi 8.000,000 dinara, mora da za svakog dostavi izveštaj u skraćenom obliku. Sa druge strane, ako sa jednim povezanim pravnim licem transakcije ne prelaze vrednosti kriterijum, a sa drugim pravnim licem vrednost transakcija prelazi 8.000.000 dinara, radi se sledeće. U prvom slučaju dostavlja skraćeni izveštaj, a u drugom sastavlja potpuni izveštaj.

Za skraćeni izveštaj ne postoji obaveza da se dodatno proveravaju transferne cene. Za potpuni izveštaj o transfernim cenama moraju da se provere transferne cene, zatim da se obračuna da li postoje razlike u ceni i da se izvrše preventivne ko­rek­ci­je po­re­ske osnovi­ce.

Prilikom prodaje ka­pi­tal­ne imo­vi­ne po­ve­za­nom li­cu prvo se utvrđuje tr­ži­šna cena i upo­re­đuje sa ugo­vo­re­nom ce­nom (prodajnom ili transfernom cenom). U skladu sa Zakonom, za ob­ra­ču­n ka­pi­tal­nih do­bi­ta­ka tran­sfe­rna vred­nost se uvek pro­vera­va, iako je vred­nost tran­sak­ci­je ma­nja od 8.000.000 di­na­ra.

Ministarstvo finansija Republike Srbije dalo je mišljenje da se izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku može sastavljati i za tran­sak­ci­je vezane za na­bav­ku stal­nih sred­sta­va ko­ja podle­žu po­re­skoj amor­ti­za­ci­ji.

 

Vrednost pdv i avansa ne uzima se prilikom utvrđivanja vrednosti transakcije

 

Kada su u pitanju PDV i avansi, propisano je neuključivanje istih u vrednost transakcije prilikom određivanja transfernih cena. To praktično znači sledeće – prilikom utvrđivanja vrednosti transakcije se za sastavljanje i podnošenje skraćenog izveštaja uzima vrednost transakcije bez PDV-a. Isto važi i za avanse, ne računaju se u ukupnu vrednost transakcija.

Dodatno, skraćeni izveštaj o transfernim cenama ne uključuje kamate po osnovu zajmova, kamate za kredite, date i primljene avanse, a ne uključuje ni PDV (iako obveznik ima pravo na odbitak prethodnog PDV-a).

 

Izveštaj u skraćenom obliku ne može da se dostavi za zajmove i kredite sa povezanim licima

 

Izveštaj o transfernim cenama u skra­će­nom ob­li­ku ne mo­že da se dostavi za tran­sak­ci­je poput datih ili pri­mlje­nih zaj­mo­va, kao ni za kre­di­te sa po­ve­za­nim li­ci­ma. Za transakcije poput kredita i zajmova oba­ve­zno se sastavlja i dostavlja pot­pu­ni iz­ve­štaj o tran­sfer­nim ce­na­ma.

PROČITAJTE JOŠ: KADA JE MOGUĆE PREDATI IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU >>

Prema mišljenju Ministarstva finansija transakcija po osnovu depozita (koji je primljen od povezanog pravnog lica) smatra se komercijalnom transakcijom. Odnosno, depozit se ne smatra transakcijom po osnovu zajma i kredita. Međutim u skladu sa Zakonom, za komercijalne transakcije je propisana obaveza primene op­štih pra­vila o utvr­đi­va­nju ce­ne tran­sak­ci­je po prin­ci­pu „van dohvata ruke“ (osim izuzetnih slučajeva u skladu sa Zakonom i mišljenjem Ministarstva finansija).

Za transakciju kao što je beskamatni zajam od povezanog lica, gde nisu iskazani rashodi kamata, pravno lice ili preduzetnik koje je poreski obveznik nema obavezu da podnosi izveštaj o transfernim cenama (ni potpuni, niti skraćeni).

 

Usluge izrade studija o transfernim cenama

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć iskusnih i stručnih lica za sastavljanje izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku, kao i za iskazivanje podataka u bilansu uspeha, budite slobodni da kontaktirate naše poslovne savetnike.

PROČITAJTE JOŠ: USLUGE IZRADE STUDIJE O TRANSFERNIM CENAMA – ROKOVI I OBAVEZE >>

Kompanija HLB T&M Consulting pruža usluge izrade studija i izveštaja o transfernim cenama, kao i podršku oko analize i obračuna transfernih cena.

See
Kontakt