Skrolujte za još

PDV punomoćnik stranih pravnih lica

hero
HBL > Usluge PDV punomoćnika stranih lica u Srbiji

Ukoliko ste strana kompanija i imate registrovano sedište (prebivalište) van granica Republike Srbije, a vršite promet dobara i usluga u našoj zemlji, važno je da legalno poslujete, odnosno morate biti evidentirani u sistem PDV-a. Takođe, ukoliko su korisnici vaših proizvoda i usluga firme ili fizička lica koji nisu obveznici poreza na dodatu vrednost, pored obaveze plaćanja ovog poreza dužni ste da odredite poreskog punomoćnika i ovlastite ga punomoćjem. Poreski punomoćnik je ovlašćeno lice koje obavlja povezane PDV poslove u ime i za račun stranih lica u Srbiji, koja su obveznici poreza na dodatu vrednost.

Agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting bavi se poreskim savetovanjem i pruža usluge PDV poreskog punomoćnika stranih lica u Srbiji. Možemo vam pomoći da se evidentirate u sistem PDV i na vreme ispunite sve zakonske obaveze. Takođe, pružamo podršku da ostvarite određena prava koja imate u skladu sa aktuelnim Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

 

1. Koja strana lica imaju obavezu evidentiranja u sistem PDV?

 

Strane kompanije, odnosno strana fizička lica koja prodaju robu ili se bave pružanjem usluga u Srbiji moraju da se evidentiraju u sistem PDV-a, i to za promet gde postoji obaveza obračunavanja PDV-a ili gde postoji pravo na odbitak prethodnog poreza. Ova obaveza važi za strane firme koje nemaju sedište u našoj zemlji, kao i za strana fizička lica koja nemaju prebivalište u Srbiji, a pružaju svoje usluge klijentima (ili vrše promet dobara kupcima) koji nisu obveznici PDV-a.

Kao strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici Srbiji u zakonskoj ste obavezi da odredite poreskog punomoćnika, koji sprovodi postupak evidentiranja u sistem PDV poreskih obveznika. Ukoliko vam je potreban profesionalni poslovni saradnik i odgovoran poreski savetnik, HLB T&M Consulting agencija za računovodstvene usluge u Beogradu pruža efikasna rešenja prilagođena vašim poslovnim potrebama.

 

2. Uslovi za PDV punomoćnika za strana pravna lica

 

Poreski punomoćnik stranog lica može biti pravno lice, preduzetnik i fizičko lice. Uslovi koji moraju biti ispunjeni su:

 • da ima registrovano sedište u Republici Srbiji (ili prebivalište),
 • da je evidentiran kao PDV obveznik,
 • da nema dospele i neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda,
 • da nije pravosnažno osuđivan za poreska krivična dela.

Status poreskog punomoćnika stiče se rešenjem kojim se odobrava poresko punomoćstvo, a proces evidencije u sistem PDV-a traje 15 dana.

 

3. Obaveze poreskog punomoćnika stranog lica

 

Poreski punomoćnik stranog lica obavlja sve aktivnosti i povezane poslove oko PDV-a, a koji se odnose na ispunjavanje obaveza i ostvarivanje prava koja strano lice ima kao obveznik PDV-a.

Obaveze PDV poreskog punomoćnika odnose se na pružanje sledećih usluga:

 • podnošenje evidencione prijave,
 • obračunavanje PDV,
 • izdavanje PDV računa,
 • podnošenje poreskih prijava,
 • plaćanje PDV.

 

3.1 Podnošenje evidencione PDV prijave za strano lice

 

Ovlašćeni poreski punomoćnik stranog lica u Srbiji ima obavezu da podnese prijavu za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost. Pored toga, ostale obaveze poreskog punomoćnika su:

 • ispravno popunjavanje podataka evidencione prijave na propisanom obrascu EPPDV,
 • podnošenje evidencione prijave Poreskoj upravi – Centrali, na osnovu koje se strano lice evidentira u sistem PDV obveznika.

 

3.2 Obračunavanje PDV i podnošenje poreskih prijava

 

Ovlašćeni poreski punomoćnik stranog lica vrši obračun PDV-a i nadležnom poreskom organu podnosi poresku prijavu. Obračun i podnošenje poreskih prijava se radi mesečno (za prvih 12 meseci), a nakon isteka kalendarske godine mesečno ili tromesečno. Sve obaveze ovlašćenog PDV punomoćnika stranih lica u Srbiji, u vezi sa obračunom i podnošenjem poreskih prijava uključuju sledeće:

 • obračunavanje PDV,
 • podnošenje poreskih prijava sa pregledom obračuna na propisanom obrascu i u propisanim rokovima (obrazac PP PDV sa POPDV),
 • vođenje evidencije i iskazivanje podataka o ukupnom prometu dobara i usluga stranog lica (za promet koji se vrši ili je izvršen u Srbiji),
 • vođenje evidencije i iskazivanje podataka o uvozu robe koja je stavljena u slobodan promet.

 

3.3 Izdavanje PDV računa

 

Poreski punomoćnik nerezidentnog stranog lica u Srbiji, koje je obveznik PDV-a, ima ovlašćenje i obavezu da izdaje račun u ime stranog lica. Obaveze PDV punomoćnika uključuju:

 • izdavanje računa u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, za svaki izvršen promet dobara i usluga stranog lica u Republici Srbiji (u ime i za račun obveznika PDV-a),
 • utvrđivanje osnovice i iznosa PDV u dinarima (za utvrđivanje iznosa koristi se srednji kurs Narodne banke Srbije),
 • izdavanje ispravnog računa, na način propisan Zakonom o PDV i u skladu sa Pravilnikom o računima.

 

3.4 Plaćanje PDV poreza

 

Ovlašćeni PDV poreski punomoćnik u ime i za račun nerezidentnog stranog lica obračunava PDV, a zatim podnosi poresku prijavu i pregled obračuna za određeni poreski period. Na osnovu obračunatog iznosa poreski punomoćnik može da plaća PDV za strano lice. Sa druge strane može ostvariti poreski kredit i tražiti povraćaj, ukoliko je iznos prethodnog poreza veći od dugovnog PDV-a.

Kada je u pitanju plaćanje poreza na dodatu vrednost, ukoliko je u poreskoj prijavi iskazan veći dugovni od prethodnog PDV-a, strano lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost ima obavezu da plati razliku. PDV poreski punomoćnik je ovlašćen da ove poslove obavi umesto stranog lica.

Drugim rečima, ukoliko se u poreskoj prijavi iskaže veći iznos dugovnog PDV od prethodnog, poreski punomoćnik može da izvrši plaćanje poreskih obaveza sa nerezidentnog računa stranog lica ili sa spostvenog računa.

 

4. Solidarna odgovornost poreskog punomoćnika

 

PDV poreski punomoćnik ima solidarnu odgovornost za sve obaveze nerezidentnog stranog lica, kao obveznika poreza na dodatu vrednost. Solidarna odgovornost poreskog punomoćnika stranog lica počinje donošenjem rešenja poreskog organa (Centrale) kojim se odobrava poresko punomoćje. Datum početka je zapravo datum koji je naveden u dispozitivu rešenja, kao dan od kojeg je poresko punomoćstvo odobreno.

Pored obračunavanja i podnošenja poreskih prijava, obaveze poreskog punomoćnika uključuju i sledeće:

 • brisanje iz evidencije za PDV (uključujući prateće administrativne obaveze),
 • plaćanje PDV-a,
 • izmirivanje obaveza za kazne i kamate, u vezi sa dugom po osnovu PDV.

 

5. Kada prestaje da važi poresko punomoćje i brisanje iz evidencije PDV-a

 

Kada prestane da važi poresko punomoćje PDV punomoćnik stranog lica gubi status ovlašćenog punomoćnika. Poreski punomoćnik gubi poresko punomoćje u sledećim slučajevima:

 • kada nadležni poreski organ ukine odobrenje za poresko punomoćstvo licu koje je pravosnažno osuđeno za poresko krivično delo,
 • kada poreski organ primi obaveštenje o opozivu (ili o otkazu punomoćja), od strane lica čije punomoćstvo prestaje opozivom / otkazom.

Ukoliko dođe do prestanka poreskog punomoćstva poreski punomoćnik se briše iz evidencije PDV-a. Takođe, nastupa i brisanje stranog lica iz evidencije obveznika PDV, osim ako je strano lice u propisanom roku odredilo drugog poreskog punomoćnika (koji takođe u roku mora podneti novi zahtev). U slučaju da nije odobreno poresko punomoćstvo drugom PDV punomoćniku, strano lice se briše iz sistema PDV.

Prema aktuelnom Zakonu o PDV Republike Srbije, nisu predviđeni posebni uslovi za brisanje stranih lica koja su u evidenciji obveznika za plaćanje poreza na dodatu vrednost. Brisanje iz sistema PDV-a zavisi od drugih faktora, konkretno da li nerezidentne firme (ili strana fizička lica) vrše oporezvi promet dobara i usluga u Srbiji, a koji ima obavezu da se evidentira.

Sa druge strane, ukoliko je strano lice koje obavlja isključivo promet dobara i usluga sa obveznicima PDV-a ipak evidentirano kao PDV obveznik, može se izbrisati iz sistema jer nije ni postojala obaveza da se registruje. Poreski punomoćnik može u ime stranog lica da podnese zahtev nadležnom poreskom organu za brisanje stranog lica iz evidencije PDV obveznika.

 

6. Novčane kazne za strana lica koja nemaju PDV punomoćnika i nisu evidentirana u sistem PDV

 

Strana lica koja vrše oporezivi promet u zemlji imaju zakonsku obavezu da odrede poreskog punomoćnika i da se evidentiraju u sistem PDV. Ukoliko se ne odredi PDV punomoćnik i ne izvrši registracija za plaćanje PDV-a strana lica mogu biti sankcionisana. Neizvršenje zakonske obaveze smatraće se prekršajem, a propisane su novčane kazne i za pravna i za fizička lica.

Novčane kazne za nerezidentne kompanije koje ne odrede poreskog punomoćnika i koje se ne evidentiraju za plaćanje poreza, a vrše oporezivi promet u Republici Srbiji, mogu platiti novčanu kaznu u iznosu od 100.000 RSD do 2.000.000 RSD.

Strana fizička lica koja u Srbiji vrše oporezivi promet i nemaju prebivalište mogu biti kažnjena novčanom kaznom od 50.000 dinara, ukoliko u propisanom roku ne odrede poreskog punomoćnika i ne evidentiraju se u sistem PDV-a.

 

Usluge PDV punomoćnika za nerezidente u Srbiji

 

HLB T&M Consulting viši usluge poreskog savetovanja, uključujući obračun i kontrolu poreza na dodatu vrednost. Kao agencija sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa inostranim poslovnim partnerima, pružamo stručne usluge u oblasti PDV poreza. Možemo vam ponuditi rešenje i za vas obavljati usluge poreskog punomoćnika.

Naše usluge poreskog savetnika i poreskog punomoćnika obuhvataju:

 • postupak evidentiranja u sistem PDV-a,
 • obračunavanje poreza i izdavanje PDV računa u skladu sa Zakonom,
 • podnošenje poreskih prijava i pratećih obrazaca nadležnim poreskim organima,
 • plaćanje poreza na dodatu vrednost,
 • ostvarivanje prava na odbitak i povraćaj prethodnog poreza,
 • vođenje PDV evidencija,
 • komunikacija sa poreskim organima,
 • sve ostale aktivnosti u skladu sa PDV regulativom koje optimizuju poslovanje u odnosu na porez na dodatu vrednost.

Možemo vam pomoći da osigurate legalno poslovanje u Srbiji i da izbegnete eventualne kazne. Kontaktirajte nas i zakažite konsultacije, a budite slobodni da nas pitate sve što vas zanima u vezi usluge poreskog punomoćnika ili obračuna PDV poreza.

See
Kontakt