Skrolujte za još

Šta je porez na dodatu vrednost (pdv) i kada se iskazuje

мар 30, 2019

HBL > Porezi > Šta je porez na dodatu vrednost (pdv) i kada se iskazuje

Svaki obveznik PDV-a ima obavezu za izdavanje računa kada je izvršen promet dobara i usluga sa drugim pravnim licima. Sa druge strane, postoje slučajevi kod kojih ne postoji obaveza izdavanja PDV računa, pa firme koje jesu u sistemu PDV-a tada ne moraju izdati račun u kome će iskazati ovaj porez.

Izdavanje računa vrši se onog momenta kada se roba dostavlja kupcu, bez obzira da li se isporučuje u poslovnom prostoru dobavljača ili kupca. Račun za pružanje usluga dostavlja se nakon izvršavanja usluge.

 

Pdv račun kao poslovni dokument

 

PDV račun je osnovni i najvažniji dokument svakog obveznika poreza na dodatu vrednost. Ovaj poslovni dokument je bitan zbog obračuna i plaćanja ovog poreza u jednom poreskom periodu, koji može biti mesečni ili tromesečni.

Na računu se prikazuje obračunati porez na vrednost izvršenog prometa. A u zavisnosti od vrednosti prometa, bilo da je u pitanju prodaja proizvoda ili pružanje usluga, obveznik koji je u sistemu PDV-a može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza.

Firma koja je evidentirana u sistemu PDV-a može obračunavati ovaj porez na mesečnom ili tromesečnom nivou. Zbog brojnih zakonskih propisa, ograničenja kao i elektronskih poreskih prijava, najsigurnije je da ove knjigovodstvene usluge za pravno lice obavlja agencija za knjigovodstvene usluge.

 

Obaveza vođenja pdv računa

 

Obaveza vođenja PDV evidencija propisana je Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o porezu na dodatu vrednost, kojim su definisani oblik, sadržina i način vođenja evidencija.

Od 01. januara 2018. godine firma koja je evidentirana u sistemu PDV-a je u obavezi da vodi PDV evidenciju. Evidencije su uvedene radi pravilnog obračunavanja i plaćanja poreza na dodatu vrednosti.

Evidencije se vode na osnovu primljenih i izdatih računa. Ova obaveza obuhvata sledeće:

 • firma u sistemu PDV dužna je da obračuna PDV i vodi poreske evidencije,
 • ima obavezu da sačinjava preglede obračuna poreza na dodatu vrednost,
 • obavezna je da pregled obračuna PDV dostavi zajedno sa svakom poreskom prijavom za ovaj porez.

 

Pregled obračuna PDV predaje se Poreskoj upravi, zajedno sa poreskom prijavom. U slučaju da za određeni vremenski period pravno lice ne podnese pregled obračuna istovremeno sa poreskom prijavom, smatraće se da poreska prijava nije ni podneta.

Obrazac za pregled obračuna POPDV ima preko šest strana i potrebno je upisati veliki broj podataka u odgovarajuća polja. Preporučujemo da obračun PDV-a, popunjavanje poreske prijave PP PDV, kao i unošenje podataka u obrazac za pregled obračuna obavi proverena knjigovodstvena agencija.

 

Status pdv obveznika

 

Da bi pravno lice steklo status PDV obveznika treba da ostvari ukupan promet veći od 8.000.000 dinara u toku prethodnih 12 meseci. Obaveza za PDV počinje sutradan, odnosno sledećeg dana od datuma nastanka obaveze za evidentirnje i plaćanje.

Pored toga, firma može i sama da se opredeli za plaćanje PDV-a, a tada obaveza počinje od datuma za koji se obveznik opredeli.

 

1. Kada postoji obaveza za izdavanje pdv računa

 

Ako je firma u sistemu PDV-a i tokom poslovanja ostvaruje oporeziv promet dužna je da izdaje PDV račun u sledećim situacijama:

 • za oporeziv i izvršen promet, u skladu sa Zakonom o PDV,
 • za promet dobara i usluga za koji se smatra da nije izvršen (u skladu sa članom 6. Zakona o PDV),
 • promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV-a sa pravom na odbitak prethodnog poreza (prevozne usluge i ostale usluge povezane sa uvozom i izvozom robe, za promet sa diplomatskim i konzularnim predstavništvima, za promet koji je ostvaren po osnovu donacija i drugi promet u skladu sa Zakonom o PDV iz člana 24.),
 • promet pojedinih dobara u skladu sa članom 25. Zakona o PDV.

PDV računi koji su izdati pre nastanka prometa nisu ispravni. Komanije koje su u sistemu PDV-a ne trebaju izdavati račune sa iskazanim PDV-om pre ostvarenog prometa.

Kada se izdaje avansni račun ovo pravilo ne važi.Firma ima obavezu da izdaje avansni PDV račun kada se radi o avansnom plaćanju. U tom slučaju plaća se naknada ili deo naknade i pre nego što je izvršen promet, pa je firma dužna da izda avans za određen promet dobara i usluga.

 

2. Kada ne postoji obaveza za izdavanje pdv računa

 

Pravna lica nemaju obavezu da izdaju PDV račune u situacijama kada:

 • imaju promet sa fizikim licima (osim sa preduzetnicima) koji nisu obveznici PDV-a,
 • za promet dobara i usluga za koje je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza,
 • izvrše promet bez finansijske naknade,
 • izvrše promet dobara ili usluga koji ne podleže PDV-u (promet izvršen u inostranstvu i drugi poslovi koji nisu predmet oporezivanja PDV)
 • imaju rešenje Poreske uprave kojim je utvrđena obaveza za plaćanje PDV-a.

 

# Izdavanje pdv računa fizičkim licima

 

Kada firma posluje sa građanima, odnosno fizičkim licima nema obavezu da im izdaje PDV račun. Ovo pravilo ne važi kada recimo DOO posluje preduzetnikom, jer tada ima obavezu da izdaje račun.

Kada pravno lice proda svoje proizvode ili izvrši usluge fizilkim licima onda je dužno da izda obavezno fiskalni račun.

 

# Promet bez naknade i promet za koje je propisano poresko oslobođenje

 

Firma koja izvrši promet bez naknade – proda proizvode ili izvrši usluge besplatno nema obavezu da izda PDV račun. Ona svakako može da ga izda, ali i ne mora, bez obzira da li je ostvaren promet oporeziv.

Obveznik PDV-a nema obavezu da izdaje PDV račun kada izvrši promet za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza.

 

# Firme koje nisu u sistemu pdv-a

 

Pravna lica koja nisu evidentirana u sistemu PDV-a, odnosno nisu obveznici poreza na dodatu vrednost nemaju obavezu da izdaju račune u kome je iskazan PDV.

Bez obzira da li je primalac računa obveznik PDV-a ili nije, pravno lice koje ne prelazi 8.000.000 dinara za 12 meseci i nije obveznik PDV-a, ne iskazuje ovaj porez u svojim računima.

 

Punomoćnik za porez na dodatu vrednost (pdv)

 

U određenim slučajvima strane kompanije koje posluju u Republici Srbiji a nemaju predstavništvo, mogu da odrede svog PDV punomoćnika i da se evidentiraju za obavezu plaćanja PDV-a. U ovom slučaju iznos prometa u prethodnih 12 meseci nije ograničavajući faktor, već ovu obavezu imaju sva strana pravna lica koja vrše oporezivi promet u našoj zemlji.

Strana firma može imati samo jednog poreskog punomoćnika i to može biti fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice, odnosno DOO.

 

Ovlašćeni poreski punomoćnik mora ispuniti uslove:

 • mora imati prebivalište u Republici Srbiji,
 • mora biti evidentiran PDV obveznik najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva za punomoćnika,
 • ne sme imati dospele i nenaplaćene obaveze za javne prihode.

 

Poreski punomoćnik stranog pravnog lica ne može biti njeno povezano pravno lice, kao ni njena stalna poslovna jedinica.

U ovom slučaju punomoćnik je obveznik PDV-a i obavlja sve poslove u ime i za račun stranog pravnog lica. Ima obavezu da obračunava PDV i podnosi poreske prijave, da izdaje računa, da plaća PDV i ostalo.

Strana kompanija ima potrebu za poreskim punomoćnikom u našoj zemlji. Preporuka je da se konsultuju stručni knjigovodstveni i poreski savetnici koji mogu pomoći u vezi ovih računovodstvenih usluga i pružiti podršku pri optimizaciji PDV-a.

Kontakt