Skrolujte za još

Refakcija PDV-a u Srbiji - pojam i kako se vrši refakcija

HBL > Refakcija PDV-a u Srbiji – pojam i kako se vrši refakcija

Postupak refakcije poreza na dodatu vrednost predstavlja ostvarivanje prava na povrat PDV-a obvezniku. Refakcija se vrši primaocu dobra, odnosno korisniku usluga koji je prilikom nabavke te robe ili usluge platio porez na dodatu vrednost.

Ukoliko je iznos prethodnog poreza veći od iznosa poreske obaveze, PDV poreski obveznik može da ostvari pravo na povraćaj razlike. Da bi se to pravo ostvarilo potrebno je da na poreskoj prijavi iskaže PDV i iznos za povraćaj poreza na dodatu vrednost. Ima dve mogućnosti, a to je da se opredeli za povrat iskazanog iznosa PDV-a (refakcija PDV-a) ili da iskazani iznos poreza koristi kao poreski kredit.

 

Refakcija PDV-a u Srbiji i poreski kredit – osnovne razlike

 

Stranom licu ili drugom poreskom obvezniku koji ima pravo na refakciju PDV-a u Srbiji i koji se opredeli za povraćaj iskazanog PDV-a, vrši se povraćaj poreza na dodatu vrednost na račun u poslovnoj banci, koja je navedena u prijavi za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost. Opredeljenje za povrat iskazanog PDV-a ne smatra se zahtevom, već se pravo može ostvariti podnošenjem zahteva Poreskoj upravi na propisanom obrascu ZPPPA.

Sa druge strane, ako se poreski obveznik ne opredeli za povraćaj PDV-a taj iznos može koristiti kao poreski kredit. Odnosno, može da ga iskoristi za izmirivanje redovnih poreskih obaveza za poreski period. Ukoliko nakon izmirenja poreskih obaveza i dalje ima neiskorišćeni iznos poreskog kredita, stranom licu odnosno drugom obvezniku se može izvršiti povraćaj neiskorišćenog poreskog kredita. Zahtev za povraćaj u tom slučaju podnosi se takođe nadležnom poreskom organu najranije istekom roka za podnošenje poreske prijave za tekući poreski period.

HLB T&M Consulting je računovodstvena agencija za poslovni i poreski konsalting. Možemo vam pomoći da podnesete zahtev za refakciju PDV-a i ostvarite svoja prava.

 

Koje vrste refakcije PDV-a u Srbiji postoje?

 

Prema aktuelnom Zakonu o porezu na dodatu vrednost u Republici Srbiji i Pravilniku o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV postoje četiri vrste refakcije poreza na dodatu vrednost. To su:

 • refakcija PDV stranom obvezniku,
 • refakcija PDV humanitarnim organizacijama,
 • refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama,
 • refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama.

 

Refakcija PDV stranom obvezniku

 

Strana lica, odnosno strani obveznici mogu da ostvare pravo na refakciju PDV-a ukoliko vrše oporezivi promet pokretnih dobara i pružaju usluge u Republici Srbiji. Rafakcija PDV u Srbiji izvršiće se stranim poreskim obveznicima pod sledećim uslovima:

 • da je na računu iskazan PDV za izvršen promet dobara i usluga,
 • da je račun plaćen,
 • da je iznos PDV za koji se podnosi zahtev za refakciju PDV-a veći od 200 EUR (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije),
 • da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava obveznika na odbitak prethodnog poreza za ta dobra i usluge,
 • da strani poreski obveznik ne vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji, osim prometa za koji može ostvariti pravo:

# usluge prevoza dobara koje su u skladu sa Zakonom oslobođene poreza na dodatu vrednost,

# usluge prevoza putnika koje podležu pojedinačnom oporezivanju prevoza,

# za promet dobara i usluga kada obavezu obračunavanja poreza na dodatu vrednost ima primalac tih dobara i usluga.

Vezano za poslednji uslov, ukoliko strano lice odnosno strana firma u Republici Srbiji obavlja oporezivi promet drugih dobara i usluga, osim iznad navedenih, u tom slučaju nema pravo na refakciju PDV-a.

Kako bi stranom obvezniku bila izvršena refakcija PDV-a, potrebno je da ovlašćeno lice podnese zahtev Centrali poreske uprave, zajedno sa pratećom dokumentacijom. Zahtev i dokumentacija dostavljaju se elektronskim putem preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je najkasnije do 30. juna tekuće godine, a podnosi se jednom godišnje i to za sva dobra, odnosno usluge nabavljene u toku prethodne kalendarske godine (u Srbiji).

Dokumentacija koja se dostavlja je sledeća:

 • Zahtev za refakciju na propisanom Obrascu REF 1 (Zahtev stranog obveznika za refakciju),
 • potvrda o registraciji za PDV, izdata od strane poreskog organa države u kome je sedište strane firme (dostavlja se i original i overen prevod),
 • plaćeni računi o nabavljenim dobrima, odnosno korišćenim uslugama u Republici sa iskazanim obračunatim PDV-om.

Agencija HLB T&M Consulting pruža podršku u pogledu analize i mogućnosti za PDV, kao i u pronalaženju optimalnih rešenja. Možemo vam ponuditi svoje usluge iz oblasti poreza na dodatu vrednost, uključujući PDV punomoćnika i registraciju u sistem poreskih obveznika, obračun PDV poreza, kao i sve poslove u vezi refakcije PDV-a. Kontaktirajte nas za dodatna pitanja i pomoć oko prikupljanja i podnošenja potrebne dokumentacije.

 

Refakcija PDV humanitarnim organizacijama

 

Organizacije registrovane za obavljanje humanitarne delatnosti takođe mogu ostvariti pravo na refakciju PDV-a. Potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

 • da se humanitarnim organizacijama dobra isporučuju u Srbiji,
 • da je izvršen promet tih dobara oporeziv,
 • da je iznos PDV-a za isporučena dobra iskazan u računu,
 • da je račun plaćen,
 • da su nabavljena dobra prebačena u inostranstvo, gde se koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe.

Kako bi humanitarne organizacjie ostvarile pravo na refakciju PDV-a potrebno je da se Poreskoj upravi, odnosno njenoj Centrali, dostavi zahtev na propisanom obrascu zajedno sa pratećom dokumentacijom. Zahtev se podnosi jednom godišnje za sva dobra koja su nabavljena u zemlji u toku prethodne kalendarske godine. Rok za podnošenje je najkasnije do 30. juna tekuće godine.

Dokumentacija koja se dostavlja je:

 • Zahtev na propisanom Obrascu REF 2 (Zahtev humanitarne organizacije za refakciju),
 • dokaz o registraciji humanitarne organizacije,
 • računi o nabavljenim (kupljenim) dobrima u Republici Srbiji,
 • dokazi da su računi plaćeni,
 • dokaz da su nabavljena dobra otpremljena u inostranstvo, kao i da se u inostranstvu koriste u humanitarne, dobrotvorne ili obrazovne svrhe,
 • podaci o inostranom primaocu (ime, adresa i svrha korišćenja otpremljenih dobara).

 

Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

 

Tradicionalne crkve i verske zajednice imaju prava da ostvare refakciju PDV-a. Mogu ostvariti prava sledeće:

 • Srpska pravoslavna crkva,
 • Islamska zajednica,
 • Katolička crkva,
 • Slovačka Evangelistička crkva a.v,
 • Jevrejska zajednica,
 • Reformatorska hrišćanska crkva
 • Evangelistička hrišćanska crkva a.v.

Promet za koji se može ostvariti refakcija su nabavka dobra, odnosno nabavljene ili primljene usluge korišćene u Republici Srbiji, kao i uvoz dobara. Proizvodi i usluge za koje se može ostvariti refakcija PDV moraju biti neposredno povezani sa verskom delatnošću, odnosno da su korišćeni za verske zajednice.

Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama može biti ostvarena ako su ispunjeni uslovi:

 • da su promet dobara i usluga, odnono uvoz, povezani sa verskom delatnošću,
 • da je promet, odnosno uvoz oporeziv porezom na dodatu vrednost,
 • da je PDV iskazan na računu,
 • da je račun plaćen (od strane lica koje ima pravo na refakciju PDV).

Zahtev za refakciju PDV-a može se podneti u roku  60 dana nakon isteka kalendarskog tromesečja kada je izvršen oporezivi promet. Dokumentacija koja je dostavlja uključuje sledeće:

 • zahtev na propisanom Obrascu REF 3A (Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju),
 • računi o nabavljenoj robi (ili dobrima),
 • računi o uslugama koje su korišćene u Srbiji,
 • dokumenti o izvršenom uvozu u našu zemlju,
 • dokaz o plaćenim računima od strane obveznika koji imaju pravo na refakciju, odnosno povraćaj iskazanog PDV-a (da su lica koja imaju pravo na refakciju izvršila plaćanje PDV-a na uvoz dobara).

Agencija HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja u vezi refakcije PDV-a. Pružamo usluge poslovnog savetovanja i budite slobodni da nam pošaljete upit kako biste zakazali konsultacije.

 

Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

 

Diplomatska i konzularna predstavništva, kao i međunarodne organizacije mogu ostvariti pravo na refakciju PDV-a ukoliko se promet dobara i usluga, odnosno uvoz vrši za:

 • službene potrebe diplomatskih i konzularnih predstavništava,
 • službene potrebe međunarodnih organizacija, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom,
 • lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica,
 • lične potrebe stranog osoblja međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Pravo na refakciju PDV-a u Srbiji mogu ostvariti ako su ispunjeni određeni uslovi:

 • ako je isporuka dobara, pružene usluge ili uvoz oporeziv PDV-om,
 • da je PDV za taj promet, odnosno uvoz iskazan na računu,
 • da je ukupan iznos računa plaćen,
 • da je ukupna vrednost iskazana u računu (ili vrednost iskazana u carinskom dokumentu) veća od 50 evra bez iznosa PDV-a (osim za nabavku goriva za motorna vozila).

Da bi se ostvarilo pravo potrebno je da se Centrali poreske uprave podnese zahtev na propisanom obrascu. Zahtev podnosi ovlašćeno lice za izdavanje službenih i ličnih naloga za nabavku dobara i usluga, bez PDV-a. Rok do kada mora biti podnet zahtev za refakcjiu PDV-a je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome je izvršena nabavka dobara i usluga u Srbiji, odnosno u kome je izvršen uvoz u Republiku Srbiju.

Dokumentacija koja se dostavlja je sledeća:

 • obrazac REF 5 (Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju),
 • račune o nabavljenim dobrima, odnosno korišćenim uslugama u Republici Srbiji (računi moraju da glase na nosioca prava, da sadrže podatak o broju osnovne potvrde i da sadrže dokaze o njihovom plaćanju),
 • dokumentaciju o izvršenom uvozu dobara u Republiku Srbiju, zajedno sa dokazima o plaćanju PDV-a na uvoz,
 • ako je za izvršen promet nosicu prava izdat fiskalni račun, onda se na poleđini tog isečka moraju dopisati naziv, ime i prezime nosioca prava, broj osnovne potvrde i potpis isporučioca dobra, odnosno pružaoca usluga.

Kao vaš poslovni i poreski savetnik, možemo vam pomoći oko podnošenja zahteva kako biste ostvarili pravo na refakciju PDV-a u Srbiji. Naša podrška obuhvata obračun i iskazivanje poreza na dodatu vrednost, kako biste uspešno ostvarili svoja poreska prava u našoj zemlji. Budite slobodni da kontaktirate naš tim poreskih stručnjaka i zakažete konsultacije za sva dodatna pitanja u vezi sa refakcijom PDV-a.

 

See
Kontakt