Skrolujte za još

Kazne za nepodnošenje izveštaja o transfernim cenama

HBL > Kazne za nepodnošenje izveštaja o transfernim cenama

Ukoliko privredni subjekt koji je imao poslovne odnose sa povezanim licima ne dostavi izveštaj o transfernim cenama ili ga dostavi u nepotpunom obliku, nadležni organ će poreskom obvezniku izdati opomenu i naložiti mu dostavljanje ili dopuno dokumentacije o transfernim cenama u roku od 30 do 90 dana od dana dostavljanja opomene.

Ukoliko pravno lice propusti da priloži ili dopuni dokumentaciju o transfernim cenama u roku koji mu je dostavljen opomenom nadležnog organa, pravno lice će biti kažnjeno novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara. Preduzetnik će za ovaj privredni prestup biti kažnjen novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara.

Poreski obveznik – pravno lice koji po isteku propisanog roka dostavi studiju o transfernim cenama kazniće se novćanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara, odgovorno lice u iznosu od 10.000 dinara, a preduzetnik unovčanom kaznom za prekršaj u iznosu od 50.000 dinara.

See
Kontakt