Skrolujte za još

Šta sve sadrži elaborat o transfernim cenama

HBL > Šta sve sadrži elaborat o transfernim cenama

Zakonom o porezu na dobit pravnih lica propisano je da obveznici koji imaju transakcije sa povezanim licima, uz poreski bilans, obavezno moraju dostaviti dokumentaciju o transfernim cenama i transakcijama sa povezanim licima. Propisanu dokumentaciju su dužni da prilažu sva pravna lica, ogranci stranih kompanija koji obavljaju delatnost u Republici Srbiji i preduzetnici, ukoliko su imali transakcije sa povezanim licima. Ovu obavezu nemaju nedobitne organizacije (ili udruženja građana), kao ni paušalno oporezovani preduzetnici.

 

U propisanu dokumetaciju spada Izveštaj o transfernim cenama, koji može biti u dva oblika i to kao:

 1. Izveštaj o transfernim cena u skraćenom obliku,
 2. Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku (studija ili elaborat).

 

Obveznici su dužni da Izveštaj o transfernim cenama dostave nadležnom poreskom organu. Sadržaj i elementi Izveštaja o transfernim cenama propisani su Pravilnikom o transfernim cenama, stoga moraju da u studiju unesu podatke i informacije koje će pružiti adekvatan prikaz ili proveru. Spomenuli smo prethodno da se Izveštaj o transfernim cenama dostavlja se zajedno sa poreskim bilansom.

PROČITAJTE JOŠ: KADA JE MOGUĆE PREDATI IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA U SKRAĆENOM OBLIKU >>

Propisan rok za predaju dokumentacije je isti kao propisan rok za predaju poreskih prijava:

 • za pravna lica najkasnije u roku od 180 dana od isteka poreskog perioda,
 • za preduzetnike je najkasniji rok 15. mart naredne godine.

 

Potrebna Vam je izrada izveštaja o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu izveštaja o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

 

Poreski obveznici za transakcije sa povezanim licima imaju zakonsku obavezu da podnesu Izveštaj ili studiju o transfernim cenama. Preduzeća, pravna lica i preduzetnici imaju pravo da podnesu i skraćeni izveštaj o transfernim cenama i to za sve transakcije koje ispunjavaju najmanje jedan od navedena dva uslova.

 • da su transakcije sa pove­za­nim li­cem jednokratne u godini za koju se podnosi dokumentacija i da njena vrednost u prethodnoj go­di­ni ni­je ve­ća od 8.000.000 di­na­ra,
 • da ukupna vrednost tran­sak­ci­ja sa jed­nim po­ve­za­nim li­cem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije bila veća od 8.000.000 di­na­ra.

 

Skraćeni izveštaj propisan je Pravilnikom o transfernim cenama i mora sadržati sledeće elemente:

 1. opis transakcije,
 2. vrednost transakcije,
 3. navedeno povezano lice sa kojim je transakcija obavljena

 

Transakcije za koje ne može da se podnese izveštaj u skraćenom obliku su zajmovi i krediti. Odnosno, skraćeni izveštaj za određen poreski period može da se podnese za sve druge transakcije (osim zabranjenih) samo ako je jedan od navedena dva kriterijuma ispunjen:

 • za jednokratne transakcije sa pojedinačnim povezanim licem čija je vrednost bila manja od 8.000.000 dinara,
 • za ukupne transakcije sa pojedinačnim povezanim licem čija je ukupna vrednost bila manja od 8.000.000 dinana.

 

Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku

 

Za Izveštaj o transfernim cenama ili kompletan izveštaj o transfernim cenama ne postoji propisana pravna forma. Odnosno, ne postoji obrazac koji se popunjava i podnosi. U našoj zemlji Pravilnikom o transfernim cenama definisan je minimum informacija koje svaki Izveštaj o transfernim cenama mora sadržati.

 

Tu spada šest elemenata:

 1. analiza grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik,
 2. analiza delatnosti,
 3. funkcionalna analiza,
 4. izbor metoda za proveru transfernih cena (provera usklađenosti transfernih cena sa cenama po principu “van dohvata ruke”,
 5. zaključak,
 6. priloge uz dokumenta.

 

Analiza grupe povezanih lica

 

Podatke i informacije koje prvi deo izveštaja – Analiza grupe obavezno mora sadržati su:

 • opis privredne delatnosti (ili privrednih delatnosti) u kojima povezana lica posluju;
 • podatke o organizacionoj i pravnoj strukturi grupe (uključujući akcionare, istoriju kompanije i opšte finansijske podatke);
 • opis poslovanja i poslovne politike grupe, eventualne promene poslovne politike u odnosu na prethodni period;
 • opšte informacije o obvezniku – istorijat, vlasnička i organizaciona struktura, pregled finansijskog poslovanja, poslovne politike, ključne poslovne činioce;
 • osnovne podatke o povezanim licima (o članovima grupe) sa kojima obveznik obavlja transakcije za koje ima obavezu da iskaže transferne cene i usklađenost sa principom “van dohvata ruke”.
 • Dodatno.

 

U kompletnom izveštaju dostavljaju se podaci samo o povezanim licima za koje postoji obaveza provere. Podaci o drugim povezanim licima sa kojima nije bilo transakcija se ne dostavljaju u studiji o transfernim cenama. Za pojedinačna povezana lica sa kojima su obavljene transakcije čija vrednost nije prešla 8.000.000 dinara dostavlja se skraćeni izveštaj.

Kada se radi o grupi povezanih lica, za grupu matično društvo obezbeđuje sve podatke, koje potom prosleđuje povezanim licima u cilju izrade njihovih studija o transfernim cenama. Slično je i za domaće kompanije, čije su glavne poslovnice sa sedištem u Evropskoj Uniji. U tom slučaju domaće kompanije treba da zatraže od svog matičnog društva da prosledi podatke i informacije o grupi povezanih lica, u cilju izrade studije. Što se tiče povezanih lica iz inostranstva, oni moraju dostaviti master file ili glavnu datoteku sa potrebnim podacima o povezanim licima. Podatke je potrebno prevesti na srpski jezik i uskladiti sa aktuelnim domaćim zakonskim propisima, u cilju izrade adekvatnog elaborata o transfernim cenama.

 

Analiza delatnosti

 

U drugom delu izveštaja – Analiza delatnosti, pravno lice odnosno obveznik mora da opiše sve delatnosti u kojima posluje. Opisuju se i pretežna delatnost koju je registrovao kao pravno lice (delatnost kojom se pretežno bavi), kao i sve ostale delatnosi koje obavlja.

Analiza delatnosti uklučuje sledeće podatke:

 • definisanje i klasifikacija delatnosti;
 • informacije o tržišnim uslovima u delatnostima koje obavlja obveznik – pregled tržišnih uslova, pregled zakonskih propisa, tržišno učešće, provera glavnih konkurenata, dobavljača i kupaca;
 • opis uslova, faktora i drugih činilaca koji mogu uticati na određivanje cena u pojedinim delatnostima, ili mogu uticati na profitabilnost pravnih lica koja se bave odgovarajućim delatnostima;
 • definisanje rizika koji se mogu javiti (rizik za poslovanje u konkretnoj oblasti).

 

Privredna društva, pravna lica i preduzetnici koji podnose izveštaj prilikom izrade studija o transfernim cenama nisu dužni da uvek pripremaju ovu analizu za sve delatnosti koje obavljaju. Nemaju obavezu da pripreme analizu samo za onu delatnost koja nije definisana ili registrovana kao pretežna i to ako na osnovu nje ostvaruju manje od 10% svojih ukupnih prihoda.

To znači sledeće. – Obveznici u analizi delatnosti obavezno navode podatke o poslovima koji su povezani ili koji se odnose na registrovanu delatnost (onu koja se obavlja kao pretežna) kao i za druge, samo ukoliko preko njih ostvaruje više od 10% ukupnih prihoda. Ukoliko preko neke druge ostvaruje manje od 10% onda ne mora da unosi podatke, niti da pravi analizu za tu konkretnu delatnost.

 

Potrebna Vam je izrada izveštaja o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu izveštaja o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Važno je naglasiti da transakcije za delatnosti po osnovu kojih se ostvaruje manje od 10% ukupnih prihoda nisu izuzete od obaveze provere transfernih cena. Za njih je takođe potrebno utvrditi cene po principu “van dohvata ruke”, pri čemu se u studiji podaci o analizi delatosti ne dostavljaju.

 

Funkcionalna analiza

Izveštaj transfernih cena sastoji se i od funkcionalne analize. Obveznik ima obavezu da u okviru funkcionalne analize detaljno opiše i definiše transakcije sa povezanim licima

 

Podaci koje ova analiza sadrži su:

 • podatke o vrstama transakcija sa pojedinačnim licima (vrsta transakcija, opis, da li su zaključeni ugovori u pisanoj formi, najvažniji elementi ugovora, da li postoji mogućnost da se svaka transakcija posmatra pojedinačno, da se obrazloži razlog primene objedinjenog ili razloženog pristupa);
 • opis aktivnosti i rizika, kao i sredstava u transakcijama sa povezanim licima;
 • opis faktora i činilaca koji su imali odlučujući uticaj na formiranje cena u transakcijama sa povezanim licima;
 • utvrđivanje ekonomskog položaja obveznika u transakciji sa povezanim licima.

 

Za svako pojedinačno povezano lice (za koje se vrši provera transfernih cena) postoji obaveza da se definiše vrsta transakcije (nabavka ili prodaja robe ili usluga, iznajmljivanje imovine, krediti…..), a zatim da se i da adekvatan opis transakcije. Obveznik zatim mora da navede ili naznači da li postoje ugovori u pisanom obliku. Ukoliko postoje treba navesti brojeve, kao i sve izmene ili dopune ugovora. Ukoliko ima značajnijih delova ugovora, potrebno je da se navedu svi najvažniji ili najznačajniji delovi.

Obveznik takođe mora da navede da li je cena “van dohvata ruke” utvrđena pojedinačno za svaki tip transakcije, ili je utvrđena tako što je objedinjen veći broj srodnih transakcija. Funkcionalna analiza podrazumeva još detaljan opis preduzetih aktivnosti, rizika, kao i angažovanih sredstava u transakcijama sa povezanim licima.

 

Izabrana metoda za proveru transfernih cena

 

Četvrti element izveštaja o transfernim cenama je izbor metoda za proveru transfernih cena. Firme ili pravna lica za obavljene transakcije sa povezanim licima imaju obavezu da navedu izabranu metodu za proveru transfernih cena.

U skladu sa Pravilnikom, obveznik je dužan da opiše razloge koji su bili odlučujući za izabranu metodu, kao i za donošenje zaključka koja je metoda za proveru usklađenosti najviše odgovarala okolnostima pod kojima su transakcije izvršene. U delu izveštaja gde se opisuje metoda preporuka je da se objasne razlozi za odbacivanje ostalih metoda. Takođe, preporuka je i da se obrazloži u studiji zašto metoda uporedive cene na tržištu nije mogla da bude primenjena.

 

Zaključak elaborata o transfernim cenama

 

U zaključku studije obveznik navodi da su cene transakcija sa povezanim licima u skladu sa cenama po principu “van dohvata ruke”. Tada ne vrši korekciju poreske osnovice za te transakcije.

Korekcija poreske osnovice vrši se kada transferne cene prethodno utvrđene izabranom metodom nisu usklađene sa cenama po principu “van dohvata ruke”. Odnosno, ukoliko se transferne cene po kojima se realizuju komercijalne, trgovačke i finansijske transakcije razlikuju od tržišnih cena, obveznik mora da izvrši obračun korekcije poreske osnovice, a zatim i da to prikaže. Obveznik je dužan da za svako pojedinačno povezano lice obračuna i prikaže korekciju poreske osnovice.

 

Prilog izveštaja o transfernim cenama

 

Prilozi su poslednji element Izveštaja o transfernim cenama. Prilozi su element dokumentacije koji se odnose na prikaz i pregled podataka koji su korišćeni za utvrđivanje cene po principu “van dohvata ruke”, ali i za utvrđivanje raspona cena utvrđenih po istom principu. Takođe, u priloge spadaju i informacije o uporedivim domaćim ili inostranim privrednim društvima, kao i podaci o uporedivim transakcijama.

Obveznik uz studiju o transfernim cenama nema obavezu da prilaže račune, ugovore, ponude, odluke i drugu posebnu dokumentaciju. Umesto toga dužan je da dostavlja pregled svih podataka koji su korišćeni u postupku utvrđivanja transfernih cena i usaglašenosti. Tu spadaju tabele, matematički obračuni, knjigovodstvene ili računovodstvene kartice, primerak fakture ili ugovora (ako je potrebno radi lakše evidencije) i slična dokumentacija.

PROČITAJTE JOŠ: IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA – NAJBITNIJA PITANJA I ODGOVORI >>

Ukoliko su kao prilog za pregled podataka korišćene ponderisane prosečne bruto marže ili operativne marže za uporediva pravna lica, koja pretežno obavljaju istu delatnost, onda se dostavljaju neophodne informacije i o njima. Tu spadaju podaci o uporedivim privrednim društvima, podaci o poslovnim pokazateljima, kriterijumi, primenjivane metode i slično.

 

Kontrole transfernih cena i postupanja poreske uprave

 

Firme, pravna lica i preduzetnici, tj. obveznici podnošenja studije koji uopšte ne dostave izveštaj o transfernim cenama mogu snositi novčane posledice. Obveznici koji su obavljali transakcije sa povezanim licima dobiće prvo opomenu od nadležnog organa Poreske uprave o dostavljanju studije. Isto važi i ako dostave nepotpun izveštaj – dobiće od nadležnog poreskog organa opomenu o dopuni dokumentacije. Rok da predaju izveštaja ili dopune dokumentacije je od 30 do 90 dana, od dana dostavljanja opomene.

 

Ukoliko se ne priloži dokumentacija nakon isteka roka kazne za pravna lica, odgovorna lica i preduzetnike su:

 • pravno lice mora platiti novčanu kaznu od 100.000 do 2.000.000 dinara,
 • odgovorno lice te firme mora platiti novčanu kaznu od 10.000 do 100.000 dinara,
 • preduzetnik ima novčanu kaznu od 50.000 do 500.000 dinara.

 

Ukoliko se dokumentacija i izveštaj dostave po isteku propisanog roka, pravno lice, odgovorno lice ili preduzetnik će u svakom slučaju biti novčano kažnjeni za ovaj privredni prestup. Novčane kazne su:

 • za pravno lice – 100.000 dinara,
 • za odgovorno lice u tom pravnom licu – 10.000 dinara,
 • za preduzetnika – 50.000 dinara.

 

Nadležni poreski organ koji vrši kontrolu studije transfernih cena od obveznika ima pravo da zahteva dodatnu dokumentaciju, ako utvrdi da dostavljena dokumentacija nije dovoljna za kontrolu i proveru usklađenosti. Takođe, ukoliko se utvrdi da dokumentacija nije pripremljena pravilno ili na adekvatan način, poreski organ može samostalno dopuniti nedostajuću dokumentaciju, bez slanja zahteva za dopunu.

 

Potrebna Vam je izrada izveštaja o transfernim cenama?

Kontaktirajte naše poreske savetnike i saznajte cenu za izradu izveštaja o transfernim cenama već danas. Mi smo spremni da unapredimo Vaše poslovanje, a Vi?

Kontakt

 

Angažovanje konsultanta za pripremu izveštaja o transfernim cenama

 

Izrada izveštaja o transfernim cenama je složen proces povezanih aktivnosti, kao i prikupljanja i unošenja podataka potrebnih za pripremu izveštaja. Zbog složenosti i obima posla, kao i neposedovanja komercijalne baze podataka radi pronalaženja uporedivih društava i uporedivih marži, pomoć u izradi studija pružaju specijalizovani kadrovi poput računovodstvenih agencija, poslovnih konsultanata i revizora.

Kompanija za poreski konsalting HLB T&M Consulting može vam pružiti podršku oko ovih složenih i obimnih poslova, direktno povezanih sa pripremom izveštaja o transfernim cenama. Pored toga, obavićemo poslove oko pripreme dokumentacije i materijala, sastaviti analizu delatnosti, funkcionalnu analizu i pomoći da izaberete metodu za proveru transfernih cena, kako bi što efikasnije sastavili izveštaj – elaborat.

Naša podrška ogleda se i u pronalaženju uporedivih društava, njihovih prosečnih bruto i neto marži koje su potrebne za utvrđivanje cena po principu “van dohvata ruke”. Kontaktirajte našu kompaniju i stručne poreske savetnike za pomoć pri obezbeđivanju informacija oko izrade izveštaja o transfernim cenama.

See
Kontakt