Skrolujte za još

Sve mogućnosti za boravak stranaca u Srbiji

окт 22, 2018

hero
HBL > Boravisna i radna dozvola > Sve mogućnosti za boravak stranaca u Srbiji

Boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije uređen je Zakonom o strancima, a takođe uređuje i ulazak, kretanje, nadležnost i sve poslove organa državne uprave koji se odnose na ulazak, kretanje i boravak državljana drugih zemalja u našoj zemlji.

Stranac je bilo koje lice koje zvanično nije naš državljanin, odnosno nema državljanstvo Republike Srbije, a ulazi ili boravi određeno vreme u državi. Strano lice zvainčno može da boravi u Srbiji ukoliko pređe granicu sa važećom putnom ispravom.

 

Na koje načine sve može stranac da boravi u Srbiji?

 

Stranci mogu da borave na teritoriji Republike Srbije na tri načina. Mogu da imaju:

 • boravak do 90 dana,
 • privremeni boravak,
 • stalno nastanjenje.

Stranci u našoj zemlji imaju zakonsku obavezu da se pridržavaju propisa i odluka donetih od strane vrhovnih državnih organa. Jedno od tih pravila odnosi se na obavezno prijavljivanje boravišta za vreme boravka u našoj zemlji.

 

Da li su za boravak u Srbiji uvek potrebne vize?

 

Za ulazak u Srbiju nisu uvek potrebne viza za sve države. U slučajevima kada postoji obaveza zahtev za vizu se podnosi u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije u inostranstvu koji ih i izdaju.

PROCITAJTE JOŠ: 3 KORAKA DO BORAVISNE I RADNE DOZVOLE ZA STRANCE >>

Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova može se proveriti za koje države je potrebna viza.

Prilikom prelaska graničnog prelaza obavezno se proveravaju putne isprave, na kojima se unosi viza ili odobrenje za boravak. To čak u izuzetnim slučajevima nije uvek obavezno. Viza ne mora biti uneta u ispravu ako zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Ono što se još može desiti je to da se strancima zabrani ili ograniči boravak u Srbiji. Može se desiti samo ukoliko postoje osnovani razlozi i u cilju zaštite javnog poretka, radi bezbednosti građana Republike Srbije ili na osnovu zahteva međunarodnog ugovora.

 

Boravak stranaca u Srbiji

 

Kao što je ranije spomenuto stranci mogu boraviti u Srbiji tokom određenog vremenskog perioda, u zavisnosti od svrhe i opravdanosti boravka. Objasnićemo sada sva tri pojedinačno.

 

# Boravak do 90 dana

 

Boravak do 90 dana je boravak stranca u Srbiji najviše devedeset dana. Boravak može biti sa vizom ili bez vize, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DO RADNE DOZVOLE ZA STRANCE U SRBIJI >>

Stranci moraju da poštuju zakonske propise u našoj zemlji. Da bi mogli da borave nije im potrebno posebno odobrenje od strane MUP-a, ali je obavezna prijava adrese gde su smešteni.

Boravak, odnosno prebivalište mora biti prijavljeno nadležnim organima. Prijavljuje ga ili stranac lično ili vlasnik adrese (hotela, hostela, kuće, stana….) gde će biti smešten za vreme borvaka u Srbiji. Rok za prijavu je najkasnije 24 časa nakon njegovog dolaska.

Ukoliko stranac ne prijavi svoje boraviše obavezu da to urade imaju vlasnici smeštaja, bilo da je u pitanju smeštaj kao pravno lice ili kod fizičkog lica.

Obaveza je ista i u slučaju kada se naplaćuje smeštaj i kada dolazi u posetu, gde ne plaća smeštaj. Boravak mora da se prijavi, a takođe važi rok od 24 časa.

Prijava stranaca vrši se lično na šalteru predviđenom za boravište stranaca u prostorijama Policijske uprave, ali se može podneti i elektronskim putem.

Još jedna stvar je jako bitna kod prijave adrese. Pored obaveze da se ona prijavi, u obavezi je da se prijavi i svaka naredna promena, ukoliko npr. promeni drugi smeštaj za to vreme.

Dokument koji se tom prilikom izdaje naziva se Prijava boravišta (prebivališta), a poznatija je pod nazivom “Beli karton”.

 

# Privremeni boravak

 

Privremeni boravak je boravak stranog državljanina u našoj zemlji koji traje duže od 90 dana. Ukoliko on planira da boravi u Srbiji duže od devedeset dana njemu može biti odobren privremeni boravak. Postoji više razloga koji to omogućavaju i tu spada sledeće:

 • rad, zapošljavanje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti,
 • školovanje ili učenje srpskog jezika, studiranje, stručna specijalizacija, naučno-istraživački rad, obuka i praksa, učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata i drugim naučno-obrazovne aktivnosti,
 • spajanje porodice,
 • obavljanje verske službe, lečenje ili nega,
 • vlasništvo nad nepokretnošću u Republici Srbiji,
 • humanitarni boravak, status pretpostavljene žrtve trgovine ljudima, status žrtve trgovine ljudima,
 • drugi opravdani razlozi u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

 

Kada stranci dolaze u Srbiju radi zapošljavanja ili radi otvaranja privatnog biznisa potrebno je obezbediti odgovarajuću dokumantaciju kako bi dobili odgovarajuće radne dozvole za strance u Srbiji.

Da bi stranac dobio produženi boravak mora da podnese zahtev za produžavanje. Period na koji može da ga produži je od 90 dana do jedne godine. Takođe postoji mogućnost i da se boravak produži za isti period.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DA STRANAC POSTANE DIREKTOR KOMPANIJE U SRBIJI >>

Zahtev za produženje privremenog boravka mora da se podnese u određenom roku – najmanje devedeset dana ranije, a najkasnije 30 dana pre nego što istekne rok važenja privremenog boravka.

Stranac koji već boravi u Republici Srbiji može da produži boravak ako podnese zahtev, priloži važeću stranu putnu ispravu i druge dokaze, koji potvrđuju opravdanost ponovnog boravka u zemlji:

 

 • da ima dovoljna sredstva za izdržavanje,
 • da je zdravstveno osiguran,
 • dokaz da je svrha za privremeni boravak opravdana.

 

Privremeni boravak stranaca može da prestane ako istekne period na koji je odobren, zatim ako mu je boravak otkazan ili ako mu je izrečena zaštitna mera nadležnih organa – udaljenje ili proterivanje iz zemlje.

 

# Stalno nastanjenje

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da odobri stalno nastanjenje strancu ako su ispunjena nekoliko uslova:

 • ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u našoj zemlji boravio duže od pet godina, i to bez prekida, a na osnovu odobrenja za privremeni boravak,
 • ako je u braku sa državljaninom Republike Srbije, najmanje tri godine ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje u Srbiji,
 • ako je stranac maloletno lice na privremenom boravku u našoj zemlji, pri čemu jedan od njegovih roditelja ima srpsko državljanstvo ili je stranac (koji ima odobreno stalno nastanjenje), a drugi roditelj da svoju saglasnost,
 • ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije,
 • ako ima odobren privremeni boravak, a zbog razloga humanosti ili interesa za Republiku Srbiju se nalaže stalno nastanjenje,
 • ako je stranac koji je u prethodnom periodu već određeno vreme ima privremeni boravak zbog studiranja ili školovanja u Srbiji, ali je kasnije promenio osnov boravka u našoj zemlji,
 • zahtev za stalno nastanjenje može se podneti posle 5 godina privremenog boravka za strane državljane koji borave u našoj zemlji po osnovu vlasništva nad kompanijom, kao i zbog rada i zapošljavanja.

 

PROCITAJTE JOŠ: USLUGE ISHODOVANJA BORAVISNIH I RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE >>

Strano lice kome je odobreno stalno nastanjenje u našoj zemlji ima ista prava i obaveze kao državljani Republike Srbije, osim za prava i obaveza koja prema Zakonu za njega ne važe.

Kontakt