Skrolujte za još

Tri koraka do boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji

јан 12, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Tri koraka do boravišne i radne dozvole za strance u Srbiji

Da bi stranci mogli da borave i rade u Srbiji neophodno je da da imaju odobren privremeni boravak i radnu dozvolu. Međutim, ono što se razlikuje kod zapošljavanja stranaca je osnov za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole. To znači da se u zavisnosti od osnova razlikuje i dokumentacija, kako za privremeni boravak tako i za radne dozvole.

Sva dokumentacija koja se prilaže je različita i zavisi od osnova za odobrenje privremenog boravka ili radne dozvole. Za privremeni boravak, to su:

 • privremeni boravak radi zapošljavanja stranca u Srbiji,
 • privremeni boravak radi upućivanja na rad u Srbiju,
 • privremeni boravak radi samozapošljavanja (važi za strane državljanine koji nameravaju da se registruju kao preduzetnici i budu zaposleni u svojoj firmi).

Dokumentacija se prikuplja i predaje nadležnim institucijama. Ona se, zajedno sa zahtevom za odobrenje privremenog boravka i zahtevom za radnu dozvolu podnosi u mestu registrovanog sedišta – mestu gde je regiistrovana firma koja zapošljava stranca.

U nastavku sledi opis procedura i koja se dokumentacija prikuplja.

 

1. Beli karton ili prijava boravišta stranog državljanina

 

Prvi uslov koji mora biti ispunjen u postupku podnošenja zahteva jeste da stranac ima u pasošu utisnut pečat granične policije. Pečat mora biti sa tačnim datumom i tačnim mestom ulaska u Srbiju. Postupak za odobrenje privremenog boravka i ishodovanja radne dozvole ne može biti sproveden ukoliko stranac pri ulasku u Srbiju nije dobio pečat granične policije.

Ipak, pečat je moguće naknadno dobiti. U tom slučaju stani državljanin mora da se vrati na granicu kako bi je ponovo prešao, odnosno ušao u zemlju. Mora da pređe granicu (da napusti Srbiju), a zatim da je ponovo pređe i uđe u zemlju kako bi tada u pasošu dobio pečat granične policije. U pasošu obavezno moraju biti navedeni datum i mesto ulaska.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO DA STRANAC POSTANE DIREKTOR KOMPANIJE U SRBIJI >>

Sa pečatom granične policije završava se prvi korak, a sledeći je prijava boravišta stranca. Da bi bilo koji strani državljanin mogao da boravi u našoj zemlji prvo mora pribaviti “beli karton”.

Dokument Prijava boravišta (prebivališta) stranca poznat je i pod nazivom “beli karton”. Dobija se na sledeći način.
Vlasnik stana u kome će stranac boraviti dužan je da najkasnije 24 sata nakon dolaska stranca u mesto boravka prijavi njegov boravak u lokalnoj Policijskoj upravi. Prijavu boravišta (prebivališta) stranca popunjava vlasnik stana ili treće lice, ukoliko je ovlašćeni punomoćnik vlasnika stana.

Kada vlasnik ili ovlašćeni punomoćnik popuni “beli karton” prijavljuje boravak stranca Policijskoj upravi, zajedno sa pratećom dokumentacijom. Dokumentacija koja se posnosi je:

 • prijava boravišta stranca,
 • pasoš stranca,
 • dokaz o vlasništvu stana (o vlasništvu nekretnine).

Ukoliko prijavu podnsi ovlašćeni punomoćnik, pored navedene dokumentacije dostavlja se i overeno punomoćje. Ličnu kartu stvarnog vlasnika nekretnine nije potrebno priložiti, ali je preporuka da se ima u rezervi.

Stranac nema obavezu da bude lično prisutan u Policijskoj upravi prilikom prijave boravišta. Lično prisutvo nije obavzno ni za njegovo odjavljivanje.

 

2. Podnošenje zahteva za privremeni boravak

 

Naredni korak je priprema dokumentacije za podnošenje zahteva za privremeni boravak. Dokumentacija i zahtev za odobrenje privremenog boravka se predaju Upravi za strance, takođe u Policijskoj upravi.

Za razliku od prijave boravišta gde nije potrebno lično prisustvo, kada se podnosi zahtev za privremeni boravak obavezno je lično prisustvo stranca. Zahtev za odobrenje privremenog boravka se podnosi zajedno sa propisanom dokumentacijom (dokazima). Naglasićemo da se neretko dešava u praksi da službena lica zahtevaju dopunu dokumentacije dodatnim dokazima.

Lično prisustvo stranca je obavezno i kada se podnosi zahtev za produženje privremenog boravka. Za razliku od zahteva za odobenje, ovaj zahtev za produženje privremenog boravka mora da se podnese nešto ranije. Rok za podnošenje zahteva za produženje je najranije tri meseca od isteka roka, a najkasnije 30 dana pre isteka prethodno odobrenog privremenog boravka.

 

Procedura za privremeni boravak

 

Podsetićemo se da se privremeni boravak može odobriti strancu koji namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana zbog rada. Odobrava se u trajanju do godinu dana, a može i da se produži na period od godinu dana.

PROČITAJTE JOŠ: SVE MOGUĆNOSTI ZA BORAVAK STRANACA U SRBIJI >>

Procedura za odobrenje privremenog boravka ne traje dugo, već se odgovor zna za najviše 15 dana. Ukoliko se dobije odobrenje obavezno se upisuje u pasoš, odnosno u putnu ispravu stranca. Što se tiče putne isprave, datum važenja pasoša mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji je odobren privremeni boravak.

 

Obavezna dokumentacija za privremeni boravak

 

Dokumentacija koja se prikuplja i prilaže za odobrenje privremenog boravka deli se na:

 • osnovnu ili obaveznu – dokumentacija koja se predaje po svakom osnovu,
 • posebnu – dokumentacija koja se prilaže po navedenom osnovu.

 

Obavezna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za odobrenje i to po svakom osnovu je:

 • važeći lični dokument ili službeni pasoš na uvid,
 • dokaz o sredstvima za izdržavanje tokom planiranog boravka (potvrda o ličnim raspoloživim novčanim sredstvima stranca),
 • prijava adrese boravišta ili adrese stanovanja u Republici Srbiji iz MUP-a ili “beli karton”,
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju tokom planiranog boravka,
 • dokaz o uplati propisane administrativne takse,
 • dve fotografije (35x45mm, u boji, anfas),
 • popunjen formular.

 

2.1. Privremeni boravak po osnovu zaposlenja u Srbiji

 

Pored gore navedene obavezne dokumentacije po osnovu zaposlenja prilaže se i posebna dokumentacija:

 • zahtev za odobrenje privremenig boravka po osnovu zaposlenja,
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u Republici Srbiji (ili rešenje o registraciji pravnog lica u kojem se stranac zapošljava),
 • ugovor o radu (ili ugovor o delu ili drugi ugovor o radnom angažovanju stranca),
 • izveštaj ili mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje o ispunjenosti uslova za zaposlenje (kada se stranac zapošljava prvi put) ili rešenje NSZ o odobrenju zasnivanja radnog odnosa sa strancem.

Privremeni boravak stranaca radi zapošljavanja odnosi se na zapošljavanje stranih državljanina u Srbiji. Ovo se odnosi na strance koji nisu u radnom odnosu u inostranstvu, ali nameravaju da se zaposle u Srbiji (da potpišu ugovor o radu sa kompanijom u Srbiji u kojoj će biti zaposleni).

Firma koja želi da zaposli stranca u obavezi je da podnese zahtev NSZ za odobrenje radne dozvole za rad tog stranog lica. Uslov da se zaposli stranac i da NSZ objavi mišljenje o ispunjenosti uslova jeste da na evidenciji NSZ nema drugih lica sa kvalifikacijama koje kompanija zahteva (za radno mesto gde će biti zaposlen stranac).

 

2.2. Privremeni boravak radi upućivanja na rad u Srbiju

 

I po ovom osnovu prikuplja se prilaže osnovna i posebna dokumentacija. Dokumentacija potrebna radi upućivanja na rad u Republiku Srbiju (ili radi kretanja u okviru privrednog društva, premeštanja na rad u firmu koja je registrovana u Srbiji) je:

 • zahtev za odobrenje privremenog boravka po osnovu upućivanja na rad,
 • izvod ili rešenje o registraciji pravnog lica u Republici Srbiji,
 • ugovor o poslovnoj saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica (ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji i slično),
 • uput ili odluka strane kompanije o upućivanju (ili delegaciji) radnika u pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji – potrebno je priložiti original i prevod ovlašćenog sudskog tumača,
 • potvrda pravnog lica koje je registrovano u Republici Srbiji (o radnom angažovanju stranog državljanina).

Privremeni boravak radi upućivanja stranog državljanina na rad u Srbiju je drugi osnov za ishodovanje radne dozvole. Ona se odnosi za dobijanje radne dozvole za stranca koji je zaposlen u inostranstvu (u istoj ili drugoj kompaniji), a koji se upućuje na rad u Srbiju.

Strani državljanin ne zasniva radni odnos u Srbiji, već je i dalje zaposlen u inostranstvu. Upućuje se da obavlja rad u kompaniji čije je sedište u Srbiji. U ovom slučaju se od NSZ ne zahteva izveštaj i mišljenje o ispunjenosti uslova o kvalifikacijama koje kompanija zahteva.

 

2.3. Privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja

 

Zahtev za privremeni boravak po osnovu samozapošljavanja podnosi se zbog ishodovanja radne dozvole za strance radi osnivanja preduzeća u Srbiji (radi registrovanja preduzetnika u Srbiji). Ovo važi za strance koje žele da se samozaposle, tj. da otvore svoju firmu u našoj zemlji i da rade u njoj kao zaposleni.

Stranac u tom slučaju prvo ima obavezu da se registruje kao preduzetnik u Agenciji za privredne registre. Naredni korak je da zahtev za privremeno odobrenje podnese Upravi za strance u Policijskoj upravi.

Dokumentacija koja se po osnovu samozapošljavanja prilaže, pored gore navedene obavezne, je sledeća:

 • zahtev za privremeno odobrenje po osnovu samozapošljavanja,
 • izvod o registraciji pravnog lica ili preduzetnika (ili rešenje o registraciji iz APR-a),
 • potvrda poslovne banke o prometu na računu.

Stranci se najčešće registruju kao preduzetnici, kako bi se olakšala njihova saradnja sa drugim većim kompanijama u našoj zemlji. Ovaj trend uveliko je prisutan u IT sektoru, gde kompanije radije biraju da angažuju preduzetnika (lice koje bi inače zaposlili) umesto da ga zaposle (da zasnuju radni odnos).

Na ovaj korak se sve više odlučuju ne samo državljani Republike Srbije, već i stranci kako bi lakše sarađivali sa tim firmama. Najvažniji razlog je brža i jednostavnija procedura.

 

 

3. Ishodovanje radne dozvole po osnovu zapošljavanja stanca

 

Dokumentacija potrebna za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje je:

 • zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje,
 • rešenje iz APR-a o upisu poslodavca u registar privrednih subjekata,
 • pasoš stranca (overena kopija pasoša – kopija prve strane sa ličnim podacima i strana sa pečatom, sa odobrenim privremenim boravkom),
 • potvrda Policijske uprave ili odobrenje za privremeni boravak stranca u Srbiji,
 • izveštaj NSZ o rezultatu sprovedenog testa tržišta rada,
 • predlog ugovora o radu ili druge vrste ugovora o radnom angažovanju,
 • uverenje iz baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja da kompanija nije otpuštala zaposlene po osnovu tehnološkog viška, za radno mesto za koje se traži radna dozvola,
 • izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova poslodavca,
 • diploma stečenog obrazovanja i overeni prevod sudskog tumača za kopiju diplome,
 • dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu, kao i overen prevod sudskog tumača za kopije potvrda o prethodnom iskustvu,
 • dokaz da je plaćena administrativna taksa.

Za radnu dozvolu poslodavac mora NSZ da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole ili za produženje iste. Ovaj zahtev poslodavac podnosi NSZ prema sedištu filijale. Nakon što se podnese taj zahtev, Nacionalna služba je u obavezi da sprovede test tržišta rada koji se sprovodi po zahtevu kompanije koja želi da zaposli stranca.

Poslodavac podnosi zahtev za test tržišta rada (za posredovanje u zapošljavanju) za konkretno radno mesto. Zahtev mora podneti najmanje 60 dana, a najkasnije 10 pre dana pre izdavanja radne dozvole. NSZ zatim sprovodi test tržišta rada (posredovanje u zapošljavanju) u periodu od 10 dana. Tako proverava da li na evidenciji nezaposlenih postoje nezaposlena lica koja odgovaraju kvalifikacijama iz podnetog zahteva.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DO RADNE DOZVOLE ZA STRANCE U SRBIJI >>

Zatim, služba za zapošljavanje kreira Izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem koji dostavlja poslodavcu. Tek nakon dobijanja Izveštaja firma (poslodavac) može da podnese zahtev za izdavanje radne dozvole sa pratećom dokumentacijom.

 

3.1. Radna dozvola za upućena lica – potrebna dokumentacija

 

Dokumentacija koju podnosi poslodavac ili kompanija za izdavanje radne dozvole za upućena lica je sledeća:

 • zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica,
 • rešenje iz APR-a,
 • putna isprava za stranca, odnosno overena kopija prve strane i strane sa pečatom,
 • odobrenje o privremenom boravku u Srbiji,
 • potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji ili drugi ugovor između dva pravna lica (firma iz Srbije za koju se obavljaju poslovi ili vrše usluge i strana kompanija),
 • overen prevod sudskog tumača za ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji,
 • ugovor ili potvrda strane kompanije da je taj stranac najmanje godinu dana zaposlen kod tog poslodavca,
 • overen prevod sudskog tumača za ugovor ili potvrdu o zaposlenju stranca u inostranoj kompaniji,
 • ugovor ili potvrda da su strancu obezbeđeni troškovi ishrane (zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za taj ugovor ili potvrdu),
 • ugovor o zakupu stana za vreme koje će stranac boraviti i raditi u Republici Srbiji,
 • akt ili potvrda inostrane kompanije o upućivanju stranca na rad u Srbiju (zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača tog dokumenta),
 • dokaz o plaćenoj naknadi za administrativnu taksu.

 

3.2. Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva – potrebna dokumentacija

 

Dokumentaciju za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva podnosi ogranak strane kompanije (ili zavisno preduzeće koje je registrovano u Srbiji). Dokumentacija je sledeća:

 • zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru pravnog lica registrovanog u inostranstvu,
 • rešenje pravnog lica o upisu u APR,
 • pasoš stranca, odnosno overene kopije prve strane i strane sa pečatom,
 • odobrenje o privremenom boravku u Srbiji,
 • ugovor ili potvrda strane firme da je stranac najmanje godinu dana zaposlen kod tog poslodavca na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste (zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za ovaj dokument),
 • akt ili potvrda inostrane kompanije o upućivanju stranca na rad u Srbiju (na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste), zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača tog dokumenta,
 • plaćena administrativna taksa.

 

3.3. Radna dozvola za samozapošljavanje potrebna dokumentacija

 

Dokumentaciju za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje podnosi strani državljanin. Prilažu se sledeći dokazi:

 • zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje,
 • pasoš, odnosno overene strane putne isprave (kao u prethodnim slučajevima),
 • odobrenje o privremenom boravku stranca u Srbiji,
 • izjava o aktivnostima kojima planira da se bavi (vrsta, trajanje, obim aktivnosti, sa podacima o broju i strukturi budućih zaposlenih),
 • dokaz o kvalifikacijama i radnom iskustvu za obavljanje konkretne delatnosti (zajedno sa overenim prevodom sudskog tumača za isti dokument),
 • ugovor ili predugovor o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora gde će obavljati delatnost,
 • dokaz da je uplaćena administrativna taksa.

 

PROČITAJTE JOŠ: USLUGE ISHODOVANJA BORAVIŠNIH I RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE >>

Za sva pitanja oko ishodovanja radnih dozvola za strance (za zapošljavanje, upućivanje na rad ili samozapošljavanje), agencija HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju. Otvoreni smo za konsultacije oko pitanja u vezi procedure, prikupljanja dokumentacije i predaje iste.

Kontakt