Skrolujte za još

Kako stranac da postane direktor kompanije u Srbiji – sve zakonske obaveze

мај 20, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako stranac da postane direktor kompanije u Srbiji – sve zakonske obaveze

Prema Zakonu o radu sa direktorom firme mogu se sklopiti dve vrste ugovora na osnovu kojih će stranac direktor biti angažovan za svoj rad. Ova mogućnost važi za angažovanje zakonskog zastupnika bilo da je u pitanju direktor domaće lice (odnosno rezident) ili je direktor strano lice.

 

  • Ugovor o radu – direktor zasniva radni odnos u firmi,
  • Ugovor o pravima i obavezama direktora – angažovanje direktora van radnog odnosa.

 

Svako pravno lice i društvo sa ograničenom odgovornošću mora da ima direktora kao zakonskog zastupnika. Direktor je zadužen da rukovodi preduzećem, da zastupa kompaniju i da obavlja najviše poslove koji su vezani za upravljačke i izvršne aktivnosti.

PROCITAJTE JOŠ: 3 KORAKA DO BORAVISNE I RADNE DOZVOLE ZA STRANCE >>

Imenovanje direktora jedna je od najvažnijih odluka kada se radi o osnivanju preduzeća. Izbor direktora je strateški važna menadžerska odluka kojoj je potrebno posvetiti posebnu pažnju. Loše odluke mogu imati negativne posledice na poslovanje, pa je u donošenju ove velike odluke potrebno razmotriti sve faktore.

 

1. Direktor koji je zasnovao radni odnos

 

Direktor stranac može zasnovati radni odnos sa privrednim društvom u kome će biti angažovan na funkciji direktora. U tom slučaju sa poslodavcem zaključuje Ugovor o radu i postaje zaposleno lice.

Ima pravo na zaradu, na naknadu troškova, na godišnji odmor, bolovanje i ostala prava i obaveze kao ostali zaposleni. Poslodavac je u obavezi da mu obračunava i plaća mesečne poreze i doprinose.

 

2. Direktor po osnovu ugovora van radnog odnosa

 

Direktor stranac nije u obavezi da zasnuje radni odnos sa privrednim društvom koje će predstavljati kao zakonski zastupnik, odnosno direktor. Sa firmom može da zaključi Ugovor o pravima i obavezama direktora, koji se tumači kao ugovor van radnog odnosa.

Ovaj tip ugovora ne predstavlja Ugovor o radu, što znači da nakon potpisivanja direktor ne zasniva radni odnos sa pravnim licem i nema status zaposlenog lica. Direktor samo zastupa pravno lice i po osnovu ovog ugovora ima pravo da ostvari naknadu za rad, a poslodavac je u obavezi da mu obračuna i plati poreze i dopriose.

Ugovor o pravima i obavezama direktora je ugovor kojim se angažuje direktor za obavljanje menadžerskih poslova. Zbog toga se naziva i menadžerski ugovor ili ugovor o angažovanju direktora.

 

3.Osnivač privrednog društva kao direktor

 

Ukoliko preduzeće ima jednog ili više osnivača, osnivač ili jedan od njih može istovremeno biti i direktor privrednog društva. Ako je prilikom izbora zastupnika za direktora izabran osnivač pravnog lica on može da zaključi Ugovor o radu i da bude zaposlen u firmi, ali i ne mora.

Ako zaključi Ugovor o radu on stiče status zaposlenog i ostvaruje jednaka prava i obaveze kao svi zaposleni. Sa druge strane ukoliko je osnivač privrednog društva istovremeno i direktor stranac, on može da obavlja sve direktorske poslove. Osnivač nije u obavezi da potpiše Ugovor o radu sa firmom koju zastupa kao direktor i niti mora da zasnuje radni odnos.

Prema Zakonu o obaveznom socijalnom osiguranju on postaje obveznik doprinosa na obavezno socijalno osiguranje. Zbog njegovog radnog angažovanja jer je kao direktor zaveden u Agenciji za privredne registre (vodi se i kao zastupnik i kao osnivač privrednog društva) za njega nastaje obaveza za obračun i plaćanje ovih doprinosa.

Preporučujemo da za obračune poreza i doprinosa angažujete agenciju za knjigovodstvene usluge ili knjigovođu radi pravilnog obračuna zarade ili obračuna naknade, kao i radi podnošenja poreskih prijava.

 

Mogućnosti da stranac bude direktor u srbiji

 

Prvi uslov da stranac bude direktor privrednog društva je da ima odobren privremeni boravak. Bez privremenog boravka ne može dobiti radnu dozvolu. Pisali smo u tekstu koji je postupak dobijanja radne i boravišne dozvole za strance.

U našoj zemlji na funkciji direktora pravnog lica može biti angažovan direktor nerezident. Da bi lice bilo angažovano na poziciji direktora moraju se obezbediti uslovi, a to su dozvola za privremeni boravak stranaca u Srbiji i radna dozvola za rad u našoj zemlji.

 

1. Privremeni boravak za direktora

 

U našoj zemlji stranac može da boravi jedino ako dobije odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije (do 90 dana). Da bi ostvario pravo na dugotrajan boravak mora dobiti odobrenje za privremeni boravak u našoj zemlji. Pisali smo više o mogućnostima za boravak stranaca u našoj zemlji.

PROCITAJTE JOŠ: SVE MOGUCNOSTI ZA BORAVAK STRANACA U SRBIJI >>

Privremeni boravak je dozvola koja daje pravo strancima da borave u Srbiji duže od 90 dana, a najviše do jedne godine. Nakon toga se podnosi zahtev za produženje privremenog boravka, takođe u periodu do jedne godine.

 

2.Testiranje tržišta rada

 

Prilikom angažovanja direktora najvažnija merila za odabir zastupnika su svakako stručnost i iskustvo. Ali ukoliko firma želi da angažuje strano lice na najvišoj poziciji u organizaciji mora se poštovati zakonska procedura jer ne postoji način da se izbegne testiranje tržišta rada.

Kada se podnosi zahtev za privremeni boravak stranaca po osnovu zaposlenja prvo se moraju preduzeti određene radnje koje se odnose na dobijanje izveštaja o ispitivanju tržišta rada od Nacionalne službe za zapošljavanje. NSZ sprovodi testiranje kako bi se ustanovilo da li na tržištu radne snage postoji državljanin Republike Srbije koji ispunjava kriterijume i kvalifikacije koje odgovaraju uslovima za radno mesto na kome bi bio angažovan stranac. Nakon završeng testa i dobijanja izveštaja nadležnim organima se podnosi zahtev za dobijanje privremenog boravka.

 

3. Ishodovanje radne dozvole za direktora stranca

 

Kada stranac dobije privremeni boravak sledeći korak je dobijanje radne dozvole. Ako želi da zasnuje radni odnos u firmi mora podneti zahtev za dobijanje dozvole za rad. Zahtev za izdavanje radne dozvole podnosi se firmi sa kojom će zasnovati radni odnos. U ovom slučaju, sa kompanijom u kojoj će stranac obavljati svoju funkciju direktora i sa kojom će potpisati Ugovor o radu (zasnovati radni odnos).

U drugom slučaju, ukoliko se direktor angažuje van rada odnos između kompanije i direktora može biti uređen i prilagođen potrebama i uslovima. Tada direktor ne mora imati radnu dozvolu. On nije uslovljen da boravi u našoj zemlji i da svoje poslove obavlja iz Srbije, već ih može obavljati iz druge države (ako je ugovor van radnog odnosa).

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DO RADNE DOZVOLE ZA STRANCE U SRBIJI >>

Ukoliko direktor koji nije zaposlen u firmi koju zastupa želi da boravi u Srbiji duže od 90 dana, onda mora dobiti dozvolu za privremeni boravak a zatim i dozvolu za rad.

HLB T&M Consulting pruža usluge pripreme dokumentacije i podnosi zahteve za pribavljanje boravišnih i radnih dozvola potrebnih za zapošljavanje i angažovanje direktora stranaca.

 

Naknada za rad direktora

 

Kada direktor stranac potpiše Ugovor o radu sa kompanijom koju zastupa tada zasniva radni odnos i ostvaruje sva prava iz radnog odnosa. Poslodavac je u obavezi da mu svakog meseca obračunava i plaća poreze i doprinose.

Sa druge strane, kada se direktor angažuje po osnovu Ugovora o pravima i obavezama direktora, ne zasniva se radni odnos. Ali i pored toga što je direktor angažovan van radnog odnosa ima pravo da ostvari odgovarajuću naknadu za svoj rad, zato što je zakonski zastupnik pravnog lica.

Do juna 2018. direktori koji nisu bili zaposleni već angažovani po osnovu Ugovora o pravima i obavezama direktora mogli su da se odreknu naknade za svoj rad i svih troškova. Zbog toga što nisu primali naknadu nisu im se ni obračunavali porezi i doprinosi.

 

Međutim, nakon Mišljenja Ministarstva finansija od 11. juna 2018. godine istaknuto je da direktor nema pravo da se odrekne naknade za svoj rad i da je ona obavezan element Ugovora, pa u skladu sa tim mora da plaća odgovarajuće poreze ukoliko je registrovan kao direktor društva.

Naknadu za rad direktora nije moguće precizno utvrditi, posebno u slučajevima kada su osnivači privrednih društava strane kompanije ili se radi o drugim slučajevima iz prakse kada su direktori stranci.

Kada se angažuje direktor van radnog odnosa i sa njim potpiše Ugovor o pravima i obavezama to ne zahteva da njegovo sedište bude Srbija. Dovojno je da povremeno bude lično prisutan u firmi. Kada je angažovan direktor po osnovu Ugovora o radu to zahteva svakodnevno prisustvo jer je ugovorom definisano radno vreme.

Direktor stranac u radnom odnosi, kao i direktor stranac angažovan po osnovu Ugovora o pravima i obavezama direktora moraju da plaćaju poreze i doprinose. To su:

  • Porez na dohodak građana,
  • Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

 

Ishodovanje dozvola i obračun plata za direktore strance

 

Direktor van radnog odnosa ima obavezu da plaća doprinose za socijalno osiguranje ako u Srbiji nije osiguran po drugom osnovu. Ukoliko jeste plaća se samo PIO.

Obračun zarade i koliki će biti iznos poreza i doprinosa po osnovu ugovorene naknade direktora obračunava knjigovođa odnosno agencija za knjigovodstvene usluge.

PROCITAJTE JOŠ: USLUGE ISHODOVANJA BORAVISNIH I RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE >>

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju oko svih pitanja i nedoumica u vezi zahteva za radne i boravišne dozvole za direktore, kao i obračun poreza i socijalnih doprinosa koji su obavezni da se obračunaju na platu direktora. Kako bi postupak bio u skladu za zakonom kontaktirajte naše savetnike za savet i poslovnu konsultaciju i uverite se u kvalitet naših usluga.

Kontakt