Skrolujte za još

Radne dozvole za strance u Srbiji – detaljan vodič

авг 27, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Radne dozvole za strance u Srbiji – detaljan vodič

Odobrenje za privremeni boravak, stalno nastanjenje ili izdavanje vize za duži boravak su osnovni preduslovi za zapošljavanje stranaca i za izdavanje radne dozvole u Republici Srbiji. Postupak za zapošljavanje stranaca vezan je za privremeni boravak i radne dozvole, a u skladu sa Zakonom definisani su i svi uslovi za zapošljavanje stranih državljanina.

Jedan od uslova za zapošljavanje stranaca, koji se konkretno odnosi na izdavanje vize za duži boravak, počinje sa primenom od 01. januara 2020. godine.

 

Dozvola za duži boravak stranca po osnovu zapošljavanja

 

Poslodavac – kompanija koja želi da zaposli stranca imaće od 01. januara 2020. godine mogućnost da istovremeno pokrene postupak za izdavanje radne dozvole dok traje postupak odobrenja vize za duži boravak. Postupak će moći da se pokrene iako je stranac i dalje u inostranstvu, a proces pribavljanja vize za duži boravak u toku. To znači da će od 01. januara 2020. godine poslodavac koji želi da zaposli stranca moći da pokrene postupak za ishodovanje radne dozvole, iako on još uvek nije u Srbiji.

Odobrenje vize za duži boravak stranca po osnovu zapošljavanja je postupak koji pokreće strani državljanin (koji želi da se zaposli kod poslodavca u Srbiji). Zahtev za odobrenje vize pokreće se i vodi pred nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvom.

PROČITAJTE JOŠ: USLUGE ISHODOVANJA RADNIH I BORAVIŠNIH DOZVOLA ZA STRANCE >>

Viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja izdaje se u trajanju od 90 do 180 dana. Ovakva viza je zvanično odobrenje za strane državljane da uđu i borave na teritoriji Republike Srbije od 90 do 180 dana. Zahtev za izdavanje vize za duži boravak podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu, gde se razmatra zahtev za odobrenje vize.

Postupak za izdavanje radne dozvole vodi se pred Nacionalnom službom za zapošljavanje. Sve aktivnosti oko pribavljanja radne dozvole pokreće poslodavac.

 

Privremeni boravak stranca u Srbiji

 

Privremeni boravak je dozvola koja se odobrava strancu za boravak u Republici Srbiji. Vremenski period na koji se odobrava je definisan Zakonom i to:

 • izdaje se stranom državljaninu koji namerava da boravi u Srbiji duže od 90 dana,
 • u izuzetnim slučajevima izdaje se i strancima koji borave u Srbiji manje od 90 dana, ali samo po osnovu zapošljavanja.

 

U skladu sa Zakonom o strancima, ukoliko strani državljanin ima nameru da boravi u Srbiji duže od 90 dana njemu se može odobriti privremeni boravak po nekoliko osnova. Ova dozvola za boravak u našoj zemlji se može odobriti ili produžiti zbog:

 • zapošljavanja,
 • školovanja
 • učenja srpskog jezika,
 • studiranja,
 • učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata,
 • stručne specijalizacije,
 • obuke i prakse,
 • naučnoistraživačkog rada (ili druge naučnoobrazovne aktivnosti),
 • spajanja porodice,
 • obavljanja verske službe,
 • lečenja ili nege,
 • vlasništva nad nepokretnosti,
 • humanitarnog boravka,
 • statusa žrtve trgovine ljudima (kao i statusa pretpostavljene žrtve trgovine ljudima),
 • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

 

Privremeni boravak se može odobriti po osnovu zapošljavanja stranca i na manje od 90 dana. Ova dozvola se ishoduje ukoliko strani državljanin namerava da u Srbiji boravi manje od 90 dana i za to vreme bude radno angažovan kod poslodavca sa kojim ima sklopljen ugovor. Kako bi mogao da radi mora imati radnu dozvolu. U tom slučaju za stranog državljanina potrebno je podneti zahtev za odobrenje privremenog boravka i zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje.

PROCITAJTE JOŠ: SVE MOGUCNOSTI ZA BORAVAK STRANACA U SRBIJI >>

Sva dokumentacija – zahtev za odobrenje privremenog boravka i zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnose se nadležnim državnim institucijama. Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting može umesto vas obaviti ovaj postupak i pomoći da prikupite svu potrebnu dokumentaciju, a zatim i za vas podneti zahtev.

 

Vrste radnih dozvola za strance

 

Postoje dve vrste dozvola za rad. Izdaju se kao:

 • lična radna dozvola,
 • radna dozvola.

 

Lična radna dozvola je vrsta dozvole za rad koja strancima omogućava da se slobodno zaposle, kao i da ostvare pravo na samozapošljavanje. Takođe im omogućava da ostvare pravo za slučaj nezaposlenosti.

 

Ova dozvola izdaje se na zahtev stranca u sledećim slučajevima:

 • ako stranac ima odobrenje za stalno nastanjenje,
 • ako strano lice ima status izbeglice,
 • ako pripada posebnoj kategoriji stranca.

 

U skladu sa Zakonom, kojim se uređuje i boravak stranaca u našoj zemlji, lična radna dozvola može se izdati i radi spajanja porodice. Ona se izdaje na zahtev člana uže porodice tog stranca.

 

Druga vrsta dozvole za rad je radna dozvola, koja se izdaje kao:

 • radna dozvola za zapošljavanje,
 • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja,
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

 

Lična radna dozvola i radna dozvola za zapošljavanje ne mogu biti izdate istovremeno. Za jedan vremenski period samo jedna dozvola za rad može biti izdata.

 

Radna dozvola za zapošljavanje stranaca

 

Radne dozvole za zapošljavanje su dozvole za rad koje omogućavaju strancima da sa poslodavcima iz Srbije zaključe Ugovor o radu. Ova vrsta radne dozvole za zapošljavanje odobrava se za određeni vremenski period, a najduže koliko traje privremeni boravak.

Poslodavac i stranac mogu zaključiti ugovor o radu na određeno vreme, ali nema smetnji i ako se ugovor o radu zaključi na neodređeno. Ukoliko je trajanje ugovora o radu duže od perioda na koji je stranom državljaninu izdata dozvola za rad ugovor mora imati u posebnom članu klauzulu ništavosti ili raskida. Ugovor o radu prestaje da važi ukoliko stranac ne pribavi novu radnu dozvolu, nakon što istekne period važenja postojeće dozvole za rad.

Radna dozvola za zapošljavanje stranaca izdaje se na zahtev poslodavca. Da bi mogao da zaposli strano lice poslodavac mora ispuniti uslove u skladu sa Zakonom i važećim propisima. To su:

 • da pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nisu otpuštani zaposleni (zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje),
 • da poslodavac deset dana pre podnošenja zahteva nije pronašao državljane Republike Srbije koji ispunjavaju kriterijume (lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada, stranci sa ličnom radnom dozvolom, lica koja imaju odgovarajuće kvalifikacije i nalaze se evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje),
 • da priloži predlog ugovora o radu ili druge vrste ugovora.
PROCITAJTE JOŠ: 3 KORAKA DO BORAVISNE I RADNE DOZVOLE ZA STRANCE >>

Za stranca koji ima izdatu vizu za duži boravak po osnovu zaposlenja može se izdati radna dozvola za zapošljavanje stranaca. Primena ovog pravila počinje od 1. januara 2020. godine.

Privremena radna dozvola za zapošljavanje stranaca može da se izda i strancu koji ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca (znanje, sposobnost, kvalifikacije, iskustvo i slično). Ova radna dozvola se može dobiti ukoliko poslodavac prethodno obezbedi saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove (i pod uslovom da je stranac podneo zahtev za privremeni boravak).

Stručan i iskusan tim knjigovodstvene agencije HLB T&M Consulting pruža potpunu podršku u pojašnjavanju uslova, ali i tokom trajanja postupka za zapošljavanje stranaca. Pomažemo pravnim licima oko procedura, podnošenja zahteva i svih pratećih poslova za dobijanje – izdavanje radnih dozvola za strance.

 

Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja stranaca

 

Druga vrsta radne dozvole je radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja. Ona se izdaje se na zahtev poslodavca za:

 • upućena lica,
 • kretanje u okviru privrednog društva,
 • nezavisne profesionalce,
 • osposobljavanje i usavršavanje.

 

Poslodavac može podneti zahtev za dobijanje radne dozvole za upućena lica koja su zaposlena kod stranog poslodavca. Ova radna dozvola izdaje se radi obavljanja poslova ili vršenja usluga u Republici Srbiji, na osnovu zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa stranom kompanijom.

Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva je dozvola koja se izdaje radi premeštanja ili privremenog upućivanja zaposlenog (stranca) na rad u ogranak. Ogranak strane kompanije je zavisno društvo registrovano u Republici Srbiji. Ova radna dozvola izdaje se na zahtev ogranka.

PROCITAJTE JOŠ: KAKO DA STRANAC POSTANE DIREKTOR KOMPANIJE U SRBIJI >>

Izdaje se za lice koje je u stranoj kompaniji zaposleno na najmanje godinu dana na rukovodećim pozicijama – rukovodioc, menadžer ili specijalista za određene oblasti. Jedan od uslova za dobijanje dozvole za rad jeste da u Srbiji obavlja iste poslove. Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva može biti i radi premeštanja ili privremenog upućivanja pripravnika na rad u ogranak.

Radna dozvola za nezavisnog profesionalca je vrsta radne dozvole koja se izdaje nezavisnom profesionalcu da obavlja poslove na teritoriji Republike Srbije. Nezavisni profesionalac je preduzetnik registrovan u inostranstvu, koji na osnovu neposredno zaključenog ugovora sa poslodavcem iz Srbije obavlja svoje poslove. Radna dozvola za nezavisnog profesionalca izdaje se na zahtev poslodavca ili krajnjeg korisnika usluga.

Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje je vrsta radne dozvole koja se izdaje radi obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i slično. Ova dozvola za rad može se izdati i na zahtev poslodavca i na zahtev stranca.

 

Radna dozvola za samozapošljavanje stranaca

 

Radna dozvola za samozapošljavanje stranca je vrsta radne dozvole koja se izdaje strancima radi zapošljavanja u svom preduzeću. Ova dozvola za rad može se izdati stranom državljaninu na njegov zahtev i to:

 • ukoliko ima odobrenu vizu za duži boravak na osnovu zapošljavanja (ovo pravilo počinje sa primenom takođe 01. januara 2020. godine),
 • ukoliko ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji.

 

Pre podnošenja zahteva za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje stranac mora prikupiti i priložiti dokumentaciju poput izjava o vrsti posla, izjave o trajanju i obimu posla, dokaz o adekvatnim kvalifikacijama, predugovore i ugovore o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora, izjave o broju i strukturi svojih zaposlenih i drugu sličnu dokumentaciju.

Radna dozvola za samozapošljavanje izdaje se na vremenski period koliko traje i odobrenje za privremeni boravak, ali može se odobriti najduže na period od godinu dana. Nakon toga stranac ima mogućnost da produži svoju radnu dozvolu.

Sva pitanja i odluke u vezi postupka izdavanja, produženja, poništavanja i prestanka važenja dozvole za rad donosi, odnosno rešava Nacionalna služba za zapošljavanje.

 

Ukoliko imate nedoumice ili pitanja vezanih za ishodovanje radnih dozvola za strance (za zapošljavanje ili samozapošljavanje), agencija HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju. Možete nas konsultovati za pitanja oko procedure, prikupljanja papira i za sva pitanja oko predaje dokumentacije.

Kontakt