Skrolujte za još

Radno angažovanje stranca u Srbiji

мар 06, 2021

hero
HBL > Vesti > Clanak > Radno angažovanje stranca u Srbiji

Radna dozvola je osnov za zapošljavanje i radno angažovanje stranca u Srbiji. U nastavku sledi detaljan pregled mogućnosti za zapošljavanje i oblike radnog angažovanja stranaca u Republici Srbiji.

Prema Zakonu o strancima definisani su uslovi za ulazak stranaca na teritoriju Republike Srbije, kretanje, boravak i njihovo vraćanje iz zemlje. Takođe, utvrđena je i nadležnost organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom i njihovim vraćanjem.

Dodatno, Zakonom o zapošljavanju stranaca određeni su svi uslovi za zapošljavanje stranaca u Srbiji, postupak zapošljavanja i ostala značajna pitanja za zapošljavanje i rad stranaca u našoj državi. Na osnovu Zakona donet je novi Pravilnik o dozvolama za rad stranaca, kojim je uređen način izdavanja i produženja dozvola za rad stranaca, uređene su vrste radnih dozvola, kao i način njihovog izdavanja i produženja.

U nastavku teksta sledi sumiran pregled najvažnijih mogućnosti koje domaće kompanije imaju ukoliko žele da zaposle ili radno angažuju strane državljanine – ugovori o zapošljavanju, izdavanje dozvola za rad i vrste radnih dozvola.

 

Ko se smatra strancem?

U skladu sa odredbama Zakona o strancima, strancem se smatra svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. Lica koja imaju dvojno državljanstvo ne smatraju se strancima, odnosno u situacijama kada pored državljanstva Srbije imaju i državljanstvo neke druge države.

Strancem se, prema Zakonu, takođe smatra i izbeglica kome je priznato pravo na utočište u skladu sa propisima o azilu. Sa druge strane, ne smaraju se strancima sledeća lica:

 • izbeglice sa teritorije bivše SFRJ, kojima je status izbeglice priznat u skladu sa propisima o izbeglicama i na koja se Zakon ne primenjuje,
 • lica iz posebne kategorije stranaca koja traže azil,
 • lica kome je odobrena privremena zaštita, žrtve trgovine ljudima, odnosno lica kojima je odobrena supsidijarna zaštita.

 

Radno angažovanje stranca – koje vrste ugovora se mogu zaključiti?

Prema odredbama Zakona, zapošljavanje stranaca moguće je zaključivanjem ugovora između poslodavca i stranih državljanina. Ugovor o zapošljavanju stranaca može se zasnovati:

 • zaključivanjem ugovora o radu ili
 • zaključivanjem drugog ugovora o radnom angažovanju, kojim inostrani državljanin bez zasnivanja radnog odnosa može da ostvari svoja prava po osnovu rada.

Drugi ugovori o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa (odnosno, bez zasnivanja radnog odnosa) koje strani državljani mogu zaključiti sa poslodavcima su: ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o stručnom usavršavanju i osposobljavanju, ugovor o pravima i obavezama direktora i drugi ugovori o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa.

 

Pribavljanje dozvole za rad za zapošljavanje stranca

Postupak za zapošljavanje stranaca uključuje i prvi korak da se pribavi radna dozvola za strance, nezavisno od vrste ugovora o radnom angažovanju koji se sa strancem zaključuje. Da bi se radno angažovanje stranca kod poslodavca odvijalo od prvog dana potpisivanja Ugovora i u skladu sa Zakonom, potrebno je pre početka njegovog rada pokrenuti postupak izdavanja radne dozvole.

Preporuka domaćim poslodavcima je da blagovremeno pokrenu postupak ishodovanja dozvole za rad i da potraže pomoć kompanija za pravni i poslovni konsalting koje pružaju usluge pripreme dokumentacije za pribavljanje boravišnih i radnih dozvola potrebnih za zapošljavanje ili radno angažovanje stranaca.

Poslodavac koji želi da zaposli strano lice, mora pribaviti dozvolu za rad ukoliko oko u Republici Srbiji boravi u toku godine više od 90 dana u 6 meseci, odnosno ukoliko boravak tog stranog državljanina u Republici Srbiji traje duže od 90 dana u roku od 6 meseci. Praktično, dozvole za rad moraju pribaviti i poslodavci koji angažuju strance po osnovu ugovora o radu, ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o stručnom usavršavanju i osposobljavanju, ugovora o pravima i obavezama direktora ili ako imaju druge vrste ugovora o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa.

Uslovi o pribavljanju dozvola za rad važe i kada je u pitanju zapošljavanje direktora stranca, odnosno stranog državljanjina koji može biti radno angažovan u društvu u Srbiji na funkciji direktora. Ukoliko vam je potrebna pomoć oko procedure ishodovanja dozvola za rad i zapošljavanja stranca na poziciji direktora, agencija za računovodstvo i poslovno savetovanje HLB&TM Consulting može ponuditi svoje usluge.

 

Preduslov za izdavanje radne dozvole i uslov za zapošljavanje stranca

Osnovne preduslove za izdavanje dozvole za rad i uslov za zapošljavanje stranca čine:

Viza za duži boravak predstavlja odobrenje za ulazak u Srbiju i boravak u državi u trajanju od 90 do 180 dana. Odobrenje vize za duži boravak, kao jedan od uslova za zapošljavanje stranaca počeo je da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

 

Viza za duži boravak

Za dobijanje vize potrebno je podneti Zahtev za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (ili za vizu D po osnovu zapošljavanja u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije). Radna dozvola koja se izdaje po osnovu vize za duži boravak može biti izdata najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Strani državljani dok još borave u inostranstvu mogu elektronskim putem podneti Zahtev za vizu po osnovu zapošljavanja, kao i Zahtev za vizu D. Drugim rečima, stranci koji će biti zaposleni ili radno angažovani u domaćim kompanijama mogu elektronskim putem podneti Zahtev za vizu za duži boravak dok su još uvek u inostranstvu.

Viza za duži boravak za strance koji ih poseduju, može biti i odobrenje za privremeni boravak, ali ima ograničeno vremensko trajanje – od 90 do 180 dana. Po isteku vize potrebno je da stranac dobije odobrenje za privremeni boravak po osnovu zapošljavanja.

Nakon podnošenja zahteva za izdavanje vize dobija se identifikacioni broj ID, koji se dostavlja poslodavcu u Srbiji. Stranac uz zahtev za vizu za duži boravak ima obavezu da dostavi dodatnu dokumentaciju potrebnu za izdavanje vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Od trenutka kada se poslodavcu dostavi ID broj, može se pokrenuti postupak pripreme podnošenja dokumentacije za izdavanje dozvole za rad. Pravno lice, odnosno poslodavac ima mogućnost da elektronskim putem podnese zahtev za izdavanje dozvole za rad. Zahtev se predaje nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko radnih dozvola, pripreme dokumentacije i zahteva za izdavanje dozvole za rad, kontaktirate nas.

 

Vrste dozvola za rad

Postoje dve vrste dozvola za rad – dozvola koje se izdaje kao lična radna dozvola i druga, kao radna dozvola. Može biti izdata samo jedna od navedenih dozvola za rad, za isti vremenski period trajanja.

Prva, lična radna dozvola je dozvola za rad koja strancima u Srbiji omogućava slobodno zapošljavanje, samozapošljavanje i ostvarivanje prava u slučaju nezaposlenosti. Izdaje se lično na zahtev stranca.

Druga vrsta dozvole za rad jeste radna dozvola, a ona se može izdati kao:

 • radna dozvola za zapošljavanje,
 • radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja,
 • radna dozvola za samozapošljavanje.

# Radna dozvola za zapošljavanje – ova radna dozvola izdaje se na zahtev poslodavca i u slučajevima kada domaća kompanija, odnosno pravno lice iz Srbije sa stranim državljaninom zaključuje ugovor o radu. Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže na perid dok traje privremeni boravak.

# Radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja – radi se o vrsti radne dozvole koja se izdaje na zahtev poslodavca radi posebnih slučajeva zapošljavanja. Izdaje se u sledećim slučajevima kao:

 • radna dozvola za upućena lica,
 • radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva,
 • radna dozvola za nezavisne profesionalce,
 • radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje.

## Radna dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca – ova vrsta radne dozvole daje se radi obavljanja određenih poslova ili radi vršenja određenih usluga na teritoriji Republike Srbije, a na osnovu prethodno zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa inostranom kompanijom u kojoj je stranac zaposlen. Radna dozvola se ishoduje na zahtev poslodavca.

## Radna dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu – ova radna dozvola može se dobiti radi privremenog upućivanja ili premeštanja zaposlenog na rad u ogranak ili zavisno društvo koje je registrovano u Srbiji. Može da se izda za lice koje je kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (kao ključno osoblje), koje će u našoj zemlji obavljati iste poslove. Radna dozvola za kretanje može da se izda i radi privremenog upućivanja ili premeštanja zaposlenog pripravnika. Izdaje se na zahtev ogranka ili na zahtev zavisnog društva koje je registrovano u Republici Srbiji.

## Radna dozvola za nezavisnog profesionalca – nezavisni profesionalac je strani preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u inostranstvu (samozaposleno fizičko lice). On na teritoriji Republike Srbije obavlja poslove na osnovu zaključenog ugovora sa domaćim poslodavcem, kao krajnjim korisnikom njegovih usluga. U skladu sa Zakonom, za obavljanje poslova po ugovoru potrebno je pribaviti radnu dozvolu za nezavisnog profesionalca. Ova dozvola izdaje se na zahtev poslodavca, kao krajnjeg korisnika usluga.

## Radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje stranca – izdaje se u cilju obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja ili usavršavanja stranca. Može da se izda ili na zahtev poslodavca ili na zahtev stranca.

# Radna dozvola za samozapošljavanje – ova vrsta radne dozvole može da se izda na zahev stranog državljanina samo ako on ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak u Srbiji. Pod samozapošljavanjem stranca podrazumeva se njegovo zapošljavanje u firmi, u pravnom licu, u kome stranac jedini ili kontrolni član (da strani državljanin postane vlasnik pravnog lica registrovanog u Srbiji, u kome će zasnovati radni odnos i preko koga će obavljati delatnost).

 

Postupak pribavljanja dozvola za rad

Procedura za izdavanje dozvola za rad je znatno pojednostavljena nakon izmene Pravilnika  o dozvolama za rad stranaca avgusta 2019. godine. Takođe, postupak produženja radnih dozvola je i za poslodavce veoma olakšan. Pravna lica zahtev za produženje radne dozvole (radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva) mogu da podnesu najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne dozvole.

Zahtev se podnosi organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja, a ona po službenoj dužnosti pribavlja mišljenja ministarstva. Nakon podnošenja zahteva i potrebne dokumentacije, postupak oko izdavanja, produženja, poništavanja iili prestanka važenja dozvole za rad rešava Nacionalna služba za zapošljavanje. Na sajtu NSZ istaknuta su uputstva – na koji način se podnosi zahtev za dobijanje dozvola za rad, zatim obrasci, dokazi koji se podnose uz zahtev, administrativne takse, rokovi i druga značajna pitanja za postupak izdavanja dozvole za rad.

Takođe, od 1. decembra 2020. godine počela je primena propisa da se vrši podnošenje objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad. Objedinjavanjem su ove dve različite procedure dosta ubrzane i olakšane.

 

Za sva pitanja oko radnog angažovanja stranaca i pribavljanja radnih dozvola za strance (za zapošljavanje, upućivanje na rad, samozapošljavanje), agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju. Možemo vam ponuditi usluge ishodovanja radnih i boravišnih dozvola za zapošljavanje ili radno angažovanje stranca. Otvoreni smo za sve vrste konsultacija. Kontaktirajte nas ili pošaljite upit.

Kontakt