Skrolujte za još

Radni Odnos sa Strancem u Srbiji i Radno Angažovanje Stranca

јун 29, 2024

hero
HBL > Vesti > Clanak > Radni Odnos sa Strancem u Srbiji i Radno Angažovanje Stranca

Dozvola za privremeni boravak i rad je osnov za zapošljavanje i radno angažovanje stranca u Srbiji. U nastavku sledi detaljan pregled mogućnosti za radno angažovanje stranca u Srbiji.

Prema Zakonu o strancima definisani su uslovi za ulazak stranaca na teritoriju Republike Srbije, kretanje, boravak i njihovo vraćanje iz zemlje. Takođe, utvrđena je i nadležnost organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom i njihovim vraćanjem.

Dodatno, Zakonom o zapošljavanju stranaca određeni su svi uslovi za zapošljavanje stranaca u Srbiji, postupak zapošljavanja i ostala značajna pitanja za zapošljavanje i rad stranaca u našoj državi. Na osnovu Zakona donet je novi Pravilnik o dozvolama za rad stranaca, kojim je uređen nov način izdavanja i produženja dozvola za rad stranaca.

Takođe, uređene su nove vrste radnih dozvola, koja se sada naziva jedinstvena dozvola, kao i način njihovog izdavanja i produženja. Jedinstvena dozvola predstavlja dve dozvole integrisane u jednu – dozvola za privremeni boravak i rad stranca.

U nastavku teksta sledi sumiran pregled najvažnijih mogućnosti koje domaće kompanije imaju ukoliko žele da zaposle ili radno angažuju strane državljanine – ugovori o zapošljavanju, izdavanje dozvola za rad i vrste radnih dozvola.

 

Radno angažovanje stranca u Srbiji i ko se smatra strancem?

 

U skladu sa odredbama Zakona o strancima, strancem se smatra svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije. Lica koja imaju dvojno državljanstvo ne smatraju se strancima, odnosno u situacijama kada pored državljanstva Srbije imaju i državljanstvo neke druge države.

Strancem se, prema Zakonu, takođe smatra i izbeglica kome je priznato pravo na utočište u skladu sa propisima o azilu. Sa druge strane, ne smaraju se strancima sledeća lica:

 • izbeglice sa teritorije bivše SFRJ, kojima je status izbeglice priznat u skladu sa propisima o izbeglicama i na koja se Zakon ne primenjuje,
 • lica iz posebne kategorije stranaca koja traže azil,
 • lica kome je odobrena privremena zaštita, žrtve trgovine ljudima, odnosno lica kojima je odobrena supsidijarna zaštita.

 

Koje vrste ugovora se mogu zaključiti sa strancima prilikom zapošljavanja?

 

Prema odredbama Zakona, zapošljavanje stranaca moguće je zaključivanjem ugovora između poslodavca (firme) i stranih državljanina. Ugovor o zapošljavanju stranaca može se zasnovati:

 • zaključivanjem ugovora o radu  (radni odnos stranca u Srbiji) ili
 • zaključivanjem drugog ugovora o radnom angažovanju, kojim inostrani državljanin bez zasnivanja radnog odnosa može da ostvari svoja prava po osnovu rada.

Drugi ugovori o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa (odnosno, bez zasnivanja radnog odnosa) koje strani državljani mogu zaključiti sa poslodavcima su: ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o stručnom usavršavanju i osposobljavanju, ugovor o pravima i obavezama direktora i drugi ugovori o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa.

 

Pribavljanje dozvole za rad za zapošljavanje stranca

 

Postupak za zapošljavanje stranaca uključuje ishodovanje jedinstvene dozvole po osnovu zapošljavanja, nezavisno od vrste ugovora o radnom angažovanju koji se sa strancem zaključuje. Da bi se radno angažovanje stranca kod poslodavca odvijalo od prvog dana potpisivanja Ugovora i u skladu sa Zakonom, potrebno je da se pre početka njegovog rada pokrene postupak izdavanja dozvole za privremeni boravak i rad.

Poslodavac koji želi da zaposli strano lice, mora pribaviti dozvolu privremeni boravak i rad ukoliko strani državljanin planira da boravi u Republici Srbiji u toku godine više od 90 dana za period od 6 meseci (180 dana). Odnosno, mora da ima ukoliko boravak tog stranog državljanina u Republici Srbiji traje duže od 90 dana u roku od 6 meseci (6 meseci = 180 dana).

Praktično, dozvole za rad moraju pribaviti i poslodavci koji zasnuju radni odnos sa strancem u Srbiji – angažuju strance po osnovu ugovora o radu, ali i drugi koji ih angažuju na drugačiji način. Konkuretno, putem ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o stručnom usavršavanju i osposobljavanju, ugovora o pravima i obavezama direktora ili ako imaju druge vrste ugovora o radnom angažovanju stranca van radnog odnosa.

Uslovi o pribavljanju dozvola privremeni boravak i za rad važe i kada je u pitanju zapošljavanje direktora stranca, odnosno stranog državljanjina koji može biti radno angažovan u društvu u Srbiji na funkciji direktora. Preporuka domaćim poslodavcima je da potraže pomoć kompanija za pravni i poslovni konsalting koje pružaju usluge pripreme dokumentacije za pribavljanje boravišnih i radnih dozvola potrebnih za zapošljavanje ili radno angažovanje stranaca.

Za pomoć oko procedure ishodovanja ovakve jedinstvene dozvole i zapošljavanja stranca na poziciji direktora, agencija za računovodstvo i poslovno savetovanje HLB TM DOO može ponuditi svoje usluge.

 

Osnovni uslovi za zapošljavanje i radno angažovanje stranca u Srbiji

 

Osnovne uslove za radno angažovanje i zapošljavanje stranca čine:

 • da stranad koji želi da se zaposli i radi u Srbiji poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja (boravišna dozvola za stranca),
 • da ima odobrenje za privremeni boravak ili stalno nastanjenje,
 • da ima izdatu jedinstvenu dozvolu.

Viza za duži boravak predstavlja odobrenje za ulazak u Srbiju i boravak u državi u trajanju od 90 do 180 dana. Odobrenje vize za duži boravak, kao jedan od uslova za zapošljavanje stranaca počeo je da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

 

Viza za duži boravak

 

Za dobijanje vize potrebno je podneti Zahtev za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, preko eKonzulata, elektronski (viza D po osnovu zapošljavanja preko diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije). Jedinstvena dozvola koja se izdaje po osnovu vize za duži boravak može biti izdata najduže na period važenja vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

Strani državljani dok još borave u inostranstvu mogu elektronskim putem podneti Zahtev za vizu po osnovu zapošljavanja, kao i Zahtev za vizu D. Drugim rečima, stranci koji će biti zaposleni ili radno angažovani u domaćim kompanijama mogu elektronskim putem podneti Zahtev za vizu za duži boravak dok su još uvek u inostranstvu.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko radnih dozvola, pripreme dokumentacije i zahteva za izdavanje dozvole za rad, kontaktirate nas.

 

Osnov za izdavanje jedinstvene dozvole za boravak i rad

 

Osnov za izdavanje jedinstvene dozvole, kao ujedno privremenog boravka i radne dozvole, kako bi stranac mogao biti radno angažovan, mogu da budu:

 • zapošljavanje,
 • samozapošljavanje,
 • posebni slučajevi zapošljavanja.

# Jedinstvena dozvola za zapošljavanje – ova dozvola izdaje se na zahtev poslodavca i u slučajevima kada domaća kompanija, odnosno pravno lice iz Srbije sa stranim državljaninom zaključuje ugovor o radu. Jedinstvena dozvola po osnovu zapošljavanja izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže na period od tri godine.

# Jedinstvena dozvola posebne slučajeve zapošljavanja – radi se o vrsti dozvole koja se izdaje na zahtev poslodavca radi posebnih slučajeva zapošljavanja. Izdaje se u sledećim slučajevima:

 • za upućena lica,
 • za kretanje u okviru privrednog društva,
 • za nezavisne profesionalce,
 • za osposobljavanje i usavršavanje.

## Jedinstvena dozvola za upućena lica zaposlena kod stranog poslodavca – ova vrsta dozvole daje se radi obavljanja određenih poslova ili radi vršenja određenih usluga na teritoriji Republike Srbije, a na osnovu prethodno zaključenog ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa inostranom kompanijom u kojoj je stranac zaposlen. Ishoduje se na zahtev poslodavca.

## Jedinstvena dozvola za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu – ova dozvola može se dobiti radi privremenog upućivanja ili premeštanja zaposlenog na rad u ogranak ili zavisno društvo koje je registrovano u Srbiji. Može da se izda za lice koje je kod stranog poslodavca zaposleno najmanje godinu dana na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti (kao ključno osoblje), koje će u našoj zemlji obavljati iste poslove. Može da se izda i radi privremenog upućivanja ili premeštanja zaposlenog pripravnika. Izdaje se na zahtev ogranka ili na zahtev zavisnog društva koje je registrovano u Republici Srbiji.

## Jedinstvena dozvola za nezavisnog profesionalca – nezavisni profesionalac je strani preduzetnik registrovan za obavljanje delatnosti u inostranstvu (samozaposleno fizičko lice). On na teritoriji Republike Srbije obavlja poslove na osnovu zaključenog ugovora sa domaćim poslodavcem, kao krajnjim korisnikom njegovih usluga. U skladu sa Zakonom, za obavljanje poslova po ugovoru potrebno je pribaviti jedinstvenu dozvolu za nezavisnog profesionalca. Izdaje se na zahtev poslodavca, kao krajnjeg korisnika usluga.

## Jedinstvena dozvola za osposobljavanje i usavršavanje stranca – izdaje se u cilju obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja ili usavršavanja stranca. Može da se izda ili na zahtev poslodavca ili na zahtev stranca.

# Jedinstvena dozvola za samozapošljavanje – ova vrsta dozvole može da se izda na zahev stranog državljanina samo ako on ima vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja. Pod samozapošljavanjem stranca podrazumeva se njegovo zapošljavanje u svojoj firmi, u svom pravnom licu, u kome je stranac jedini ili kontrolni član. Drugim rečima, da strani državljanin postane vlasnik pravnog lica registrovanog u Srbiji, u kome će zasnovati radni odnos i preko koga će obavljati delatnost.

 

Postupak pribavljanja dozvola za privremeni boravak i rad

 

Procedura za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad stranaca je znatno pojednostavljena nakon novih izmena Zakona o strancima, koje su startovale sa primenom od 1. februara 2024. godine. Objedinjavanjem su ove dve različite procedure dosta ubrzane i olakšane.

Takođe, postupak produženja radnih dozvola je i za poslodavce veoma olakšan. Pravna lica zahtev za produženje jedinstvene dozvole mogu da podnesu najranije 3 meseca, a najkasnije do isteka roka važenja jedinstvene dozvole. Takođe, strani državljanin koji podnese zahtev za izdavanje jedinstvene dozvole može može da boravi i da radi u Srbiji do okončanja upravnog postupka.

 

Za sva pitanja oko radnog angažovanja stranaca i pribavljanja jedinstvenih dozvola za strance (za zapošljavanje, upućivanje na rad, samozapošljavanje), agencija za računovodstvene usluge HLB TM DOO stoji na raspolaganju. Možemo vam ponuditi usluge ishodovanja radnih i boravišnih dozvola za zapošljavanje ili radno angažovanje stranca. Otvoreni smo za sve vrste konsultacija. Kontaktirajte nas ili pošaljite upit.

Kontakt