Skrolujte za još

Pretežna delatnost pravnih lica – izbor šifre delatnosti

феб 24, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Pretežna delatnost pravnih lica – izbor šifre delatnosti

Osnivanje firme podrazumeva obavezu da se prilikom podnošenja prijave registruje i pretežna delatnost firme, odnosno delatnost kojom će se firma pretežno baviti. Odabir pretežne delatnosti je obaveza za sva pravna lica i preduzetnike, koji svoje poslovanje obavljaju radi sticanja profita i zarade.

Pretežna delatnost naziva se još i šifra delatnosti. Pored pretežne postoje i sporedne delatnosti.

 

Šta je pretežna delatnost, a šta su sporedne delatnosti

 

Pretežna delatnost je ona delatnost kojom će firma najviše bavi i od koje najviše stiče profit. Sporedne delatnosti su sve druge delatnosti koje firma može obavljati i za koje ne postoje zakonska ograničenja.

PROCITAJTE JOŠ: KOJE RAČUNOVODSTVENE USLUGE SU POTREBNE NAKON OSNIVANJA FIRME? >>

Smatra se da je pretežna delatnost ona od koje firma ima najviše prihoda, odnosno koja najviše donosi profit firmi tokom jedne kalendarske godine. Nije zabranjeno da pravno lice ostvaruje prihod i od drugih sporednih delatnosti, ali je bitno da jedna ili više drugih delatnosti ne zarađuju više od pretežne.

U praksi se često postavlja pitanje da li firma može obavljati više od jedne delatnosti. Odgovor je – može, pod određenim uslovima. Ovo pitanje je uređeno Zakonom o privrednim društvima.

 

Ograničenja pri izboru šifre delatnosti

 

Pravno lice ne može obavljati aktivnosti za koje postoje zakonska ograničenja, odnosno delatnosi i poslove koje su navedene u Uredbi kao zabranjene. Pored toga, nije moguće obavljati ni poslove za koje je neophodna posebna dozvola ili licenca, osim ukoliko se poseduju iste.

PROČITAJTE JOŠ: DETALJAN VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME U SRBIJI >>

Ako određena šifra delatnosti ne zahteva posebnu dozvolu od nekog državnog ili nadležnog organa, ministarstva i slično, zakon ne sprečava da se ona obavlja. Ali ako zahteva, neophodno je ispuniti uslove.

 

Zašto firma mora da registruje svoju delatnost?

 

Zakon o privrednim društvima u našoj zemlji propisuje da je svaka firma u zakonskoj obavezi da registruje pretežnu delatnost, a to je delatnost koju će obavljati. Sa druge strane Zakonom nije zabranjeno da firma obavlja i sve druge delatnosti nezavisno od toga da li su registrovane ili ne, odnosno definisane i precizirane statutom, osnivačkim aktom preduzeća i slično.

Prilikom osnivanja firme pretežna šifra delatnosti se prijavljuje u Agenciju za privredne registre, a sve ostale sporedne delatnosti ne moraju biti navedene u prijavi (ne moraju biti registrovane). U Agenciji za privredne registre se evidentira samo jedna delatnost i to ona koja će donositi najviše prihoda nakon registracije kompanije.

Pravno lice je u obavezi da registruje samo jednu delatnost, ali pored toga može obavljati sve druge delatnosti. To znači da se može baviti i drugim aktivnostima, odnosno drugim delatnostima za koje ne postoji posebna dozvola i koje su zakonom dozvoljene.

 

Pretežna delatnost kod doo

 

Kada se osniva društvo sa ograničenom ogvovornošću jedan ili više osnivača donose odluku o osnivanju i osnivački akt. Osnivački akt je veoma značajan za preduzeća, naročito kada je vezano za osnivanje DOO.

PROČITAJTE JOŠ: PREDNOST REGISTRACIJE FIRME NA ADRESI VIRTUELNE KANCELARIJE >>

U osnivačkom aktu se definišu sve informacije i karakteristike privrednog društva – pravna forma, naziv firme, sedište, osnivači, delatnost, ciljevi društva i ostalo. Osnivači DOO posebnu pažnju u osnivačkom aktu posvećuju definisanju pretežne delatnosti, iz razloga što je to glavna delatnost kojom će se preduzeće baviti, a od koje će sticati zaradu i profit.

U osnivačkom aktu mogu biti navedene i sporedne delatnosti kojima će se DOO baviti a koje nisu zakonom zabranjene. Osnivači sami odlučuju da li će te sporedne delatnosti biti navedene. Ukoliko budu opisane, ne postoje ograničenjena koliko će se sporednih delatnosti obavljati.

 

Uredba o klasifikaciji delatnosti

 

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o klasifikaciji delatnosti, kojom su sve delatnosti u našoj zemlji detaljno i precizno definisane. Uredba o klasifikaciji delatnosti je podzakonski akt u kome su nabrojane sve delatnosti koje jedno pravno lice može da radi, odnosno sve delatnosti koje preduzetnici i DOO mogu da obavljaju.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE OSNIVAČKI AKT I ŠTA TREBA DA SADRŽI >>

Ovom uredbom delatnosti su klasifikovane po nazivima, šiframa, po opisima delatnosti i prema oblastima kojima pripadaju, odnosno prema sektorima. Svaka delatnosti ima svoju:

 • oblast (sektor)
 • šifru
 • naziv
 • opis

 

Sektori iz privrednih oblasti su:

 • Sektor A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
 • Sektor B – Rudarstvo
 • Sektor C – Prerađivačka industrija
 • Sektor D – Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija
 • Sektor E – Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti
 • Sektor F – Građevinarstvo
 • Sektor G – Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala
 • Sektor H – Saobraćaj i skladištenje
 • Sektor I – Usluge smeštaja i ishrane
 • Sektor J – Informisanje i komunikacije
 • Sektor K – Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja
 • Sektor L – Poslovanje nekretninama
 • Sektor M – Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti
 • Sektor N – Administrativne i pomoćne uslužne delatnosti
 • Sektor P – Obrazovanje
 • Sektor Q – Zdravstvena i socijalna zaštita
 • Sektor R – Umetnost; Zabava i rekreacija
 • Sektor S – Ostale uslužne delatnosti
 • Sektor T – Delatnost domaćinstva kao poslodavca; Delatnost domaćinstava koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

 

Da li je moguće registrovati još jednu delatnost

 

Nakon što se firma registruje u APR i evidentira svoju pretežnu delatnost, ne postoji mogućnost da se delatnost doregistruje. To znači da firma ne može da dopuni delatnost koju obavlja, ne može da doda još jednu delatnost, da registruje dodatnu šifru i ostalo. Jedna firma može registrovati i imati samo jednu pretežnu delatnost.

 

Promena pretežne delatnosti

 

Preduzetnci i DOO mogu zahtevati promenu pretežne delatnosti, odnosno mogu promeniti svoju postojeću šifru delatosti i zameniti je drugom pretežnom delatnošću. Šifra delatnosti može da se promeni kada sporedna delatnost postane dominantna, odnosno ako vremenom počne da donosi pravnom licu najviše prihoda.

PROČITAJTE JOŠ: TEHNIČKA UPUTSTVA ZA IZBOR NAZIVA FIRME U SRBIJI >>

DOO može da promeni pretežnu delatnost uz saglasnost osnivača na sednici skupštine društva. U tom slučaju potrebno je da se usvoji Odluka o izmeni osnivačkog akta, a zatim da se podnese usvojena promena. Nastala promena pretežne delatnosti se prijavljuje Agenciji za privredne registre.

Nakon evidentiranja promene potrebno je da se o izmenama obaveste Poreska uprava i nadležni organi. Ukoliko nova šifra predstavlja delatnost za čije obavljanje moraju biti ispunjeni neki uslovi i koja zahteva posebne dozvole, odobrenja ili licence, obavezno je da se nadležnim organima podnese dokumentacija.

Kontakt