Skrolujte za još

Obavezna PDV registracija u Srbiji za digitalne usluge iz inostranstva

јул 02, 2020

hero
HBL > Vesti > Clanak > Obavezna PDV registracija u Srbiji za digitalne usluge iz inostranstva

Strana firma koja pruža e-usluge u Republici Srbiji mora biti evidentirana za PDV kako bi legalno poslovala u našoj zemlji. Jedan od uslova za legalno poslovanje nerezidenata u Srbiji je da se imenuje i punomoćstvom ovlasti PDV  punomoćnik.

U skladu sa aktuelnim Zakonom o PDV, strana firma koja ostvaruje promet pružanjem e-usluga ili prodajom digitalnih proizvoda ima određene zakonske obaveze:

 • mora da se registruje u sistem PDV-a Srbije za plaćanje poreza i tako postane poreski obveznik,
 • dužna je da imenuje i angažuje PDV  punomoćnika u Srbiji,
 • mora biti evidentirana za PDV u Srbiji bez obzira na ostvaren promet, ukoliko svoje digitalne usluge ili proizvode plasira fizičkim i pravnim licima na teritoriji Republike Srbije.

Ova obaveza odnosi se na sve strane kompanije koje nisu registrovane za obavljanje delatnosti u našoj zemlji (odnosno nemaju u Srbiji registrovano poslovno sedište), a svoje digitalne usluge i servise pružaju krajnjim korisnicima u Srbiji. Neevidentiranje u sistem PDV-a i ako strano lice nema olašćenog PDV punomoćnika tretira se kao prekršaj i zbog toga strane kompanije mogu biti novčano kažnjene. Propisane kazne za ne izvršavanje zakonskih obaveza kreću se od 100.000 RSD do 2.000.000 RSD.

Kompanija za poresko savetovanje HLB T&M Consulting je specijalizovana agencija iz oblasti finansija, računovodstvenih usluga, privrednog i poreskog savetovanja, uključujući i porez na dodatu vrednost. Možemo vam pružiti podršku i ponuditi efikasna rešenja da ostvarite svoja prava i legalno vršite promet digitalnih proizvoda ili usluga u Republici Srbiji.

 

Kada je nastala obaveza stranih kompanija za plaćanje PDV-a za digitalne usluge u Srbiji?

 

Krajem 2016. godine Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, pri čemu se jedna od izmena odnosila na utvrđivanje pravila i kriterijuma za utvrđivanje mesta prometa usluga i usklađivanje ovih pravila sa direktivama Evropske unije. Odluka je počela da se primenjuje 01. aprila 2017. godine.

Nova pravila za određivanje mesta prometa pružanja usluga usvojena su u cilju usaglašavanja sa propisima Evropske unije i izbgavanja dvostrukog oporezivanja, odnosno dvostrukog neoporezivanja određenih usluga koje vrše PDV obveznici.

Stalan rast tržišta digitalnih proizvoda, usluga i servisa dovodi do sve veće potražnje za digitalnim proizvodima i e-uslugama. Legalno digitalno poslovanje konstantno zahteva prilagođavanje poreske regulative sa zakonima koji se primenjuju u zemljama Evropske unije, kako bi se ta pravila mogla primeniti na pružanje e-usluga iz inostranstva u Srbiji.

Prema aktuelnom Zakonu o PDV Republike Srbije promet usluga se oporezuje prema mestu pružaoca usluga, nezavisno od toga da li se digitalne usluge pružaju poreskim obveznicima ili licima koja nisu poreski obveznici u Republici Srbiji (pravnim ili fizičkim licima). Kao rezultat toga, strane kompanije koje pružaju svoje digitalne usluge u Srbiji bi trebalo da se registruju i obračunavaju PDV u Srbiji.

Od tog datuma (01. april 2017.) strane kompanije koje prodaju svoje digitalne proizvode ili pružaju digitalne usluge, najčešće domaćim fizičkim licima u Srbiji, imaju obavezu plaćanja PDV-a na ostvaren promet za digitalne proizvode i usluge.

 

PDV (poreski) zastupnik u Srbiji

 

Poslednjom izmenom Zakona o PDV koja se odnosi na plaćanje PDV-a za digitalne usluge iz inostranstva značajno je promenjen položaj stranih lica, odnosno stranih kompanija koje u Srbiji pružaju svoje digitalne usluge ili prodaju digitalne proizvode. Spomenuli smo najvažnije obaveze:

 • strana firma koja vrši promet digitalnih proizvoda/usluga na mreži dužna je da se registruje za PDV u Srbiji, nezavisno da li su korisnici pravna ili fizička lica, koja nisu obveznici PDV-a,
 • inostrana kompanija ima zakonsku obavezu da angažuje PDV punomoćnika, kao njenog poreskog zastupnika u Srbiji za poslove oko PDV-a.

Poreski punomoćnik stranog lica je ovlašćeno lice koje obavlja sve poslove u ime i za račun strane kompanije u vezi sa PDV-om, koja je obveznik poreza na dodatu vrednost. Da bi strana kompanija bila evidentirana za PDV u Srbiji, potrebno je da prethodno angažuje poreskog punomoćnika da izvrši registraciju stranog lica u sistem PDV-a.

Agencija za računovodstvo HLB može ponuduti usluge PDV punomoćnika stranim kompanijama koje prodaju digitalne usluge ili digitalne proizvode, a kojima su krajnji korisnici lica na teritoriji Republike Srbije.

 

Obaveze stranih kompanija koje pružaju digitalne usluge u Srbiji

 

Nakon registracije za PDV preko PDV punomoćnika strane firme koje prodaju svoje e-usluge ili proizvode fizičkim licima u Srbiji imaju obavezu da obračunavaju i plaćaju PDV. Iznos poreza koji se obračunava na digitalne proizvode i digitalne usluge iz inostranstva iznosi 20%. Ova stopa iskazuje se na PDV računu, a prilikom obračunavanja poreza na dodatu vrednost dodaje se na poresku osnovicu.

Sve obaveze stranih kompanija, odnosno poreskog punomoćnika strane firme odnose se na:

 • vođenje PDV evidencija,
 • obračunavanje poreza,
 • popunjavanje i uredno podnošenje poreskih prijava,
 • redovno i u skladu sa Zakonom izdavanje faktura sa iskazanim PDV-om,
 • plaćanje poreza na dodatu vrednost,
 • ostvarivanje prava na odbitak i povraćaj prethodnog poreza,
 • svi ostali poslovi u vezi sa PDV regulativom.

PDV punomoćnik strane firme koja u Srbiji prodaje e-usluge/digitalne proizvode ima solidarnu odgovornost za obaveze po osnovu PDV-a inostranog privrednog subjekta – stranog lica. On ispunjava obaveze oko poreza, odgovara za obaveze oko brisanja iz sistema PDV-a, odgovoran je za plaćanje poreza, za dugove, kazne, kamate i sve ostale poslove u vezi sa ovim porezom.

Kada se radi obračun i izdavanje PDV faktura, po pravilu PDV se obračunava u trenutku pružanja usluge, kada je u pitanju jednokratna e-usluga. Kada inostrana firma pruža povezane (kontinuirane) usluge svojim korisnicima, kao što je web hosting, smatra se da je usluga isporučena u trenutku isteka ili raskida ugovora (saradnje ili sporazuma), pa se tada obračunava PDV i izdaje račun. Takođe, ugovorne strane mogu dogovoriti i izdavanje periodičnih PDV faktura. PDV se obračunava i izdaje račun sa iskazanim porezom poslednjeg datuma kada je firma pružila digitalne usluge.

Sve navedene PDV poreske obaveze i poslove izvršava ovlašćeni PDV punomoćnik, koji u ime i za račun strane kompanije radi sve vezano za PDV. Kompanija za poreski konsalting i računovodstvene usluge HLB T&M Consulting može vam ponuditi stručnu pomoć iskusnih poreskih savetnika. Stojimo na raspolaganju za sva pitanja oko usluga poreskog savetovanja i PDV poreskog punomoćnika.

 

Ko dobija, a ko gubi uvođenjem obaveze za naplatu PDV-a?

 

Obaveza plaćanja PDV-a nije doprinela ni kompanijama niti fizičkim licima, krajnjim korisnicima digitalnih proizvoda, usluga i servisa. Kada su u pitanju nerezidentne kompanije, nova pravila o PDV-u dovela su do povećanja troškova za digitalne usluge koje strane firme pružaju svojim kupcima u Srbiji, najčešće fizičkim licima.

Za ostvaren promet na teritoriji Republike Srbije strane kompanije su dužne su naplate PDV za pružene usluge i to sigurno ne predstavlja olakšanje u njihovom poslovanju. Zbog svega navedenog, naknada digitalnih usluga i servisa je uvećana korisnicima za 20%, odnosno za iznos PDV-a koji strane firme kao poreski obveznici moraju da plaćaju u Srbiji, na teret oporezivog prihoda.

 

Na koje digitalne usluge se odnosi plaćanje PDV-a?

 

Prema zakonskim propisima, digitalni servisi i e-usluge stranih kompanija za koje postoje obaveze evidentiranja u sistem PDV-a Srbije i plaćanja ovog poreza čine:

 • izrada veb stranica, serveri, održavanje sajtova,
 • nabavka programa, njihovo ažuriranje, daljinsko održavanje programa, daljinsko održavanje računarske opreme,
 • digitalne fotografije, tekstualni sadržaj na internetu, pristupanje servisnim informacijama, omogućavanje pristupa bazama podataka, arhiviranje baza podataka,
 • audio usluge, video zapisi, video igre,
 • usluge učenja na daljinu i slično.

Neki od digitalnih proizvoda, usluga i servisa su: domen, hosting, onlajn prezentacije, streaming servisi, digitalne platforme za igre, video streaming, Google (odnosno Google proizvodi), aplikacije mobilnih telefona, usluge Facebook oglašavanja, Amazon, Netflix i druge digitalne usluge.

 

Za sva dodatna pitanja oko usluga poreskog punomoćnika, plaćanja PDV-a na digitalne proizvode, servise i e-usluge iz inostranstva ili druga pitanja u vezi sa PDV-om budite slobodni da kontaktirate naše poreske savetnike i pošaljete upit za saradnju. Kontaktirajte nas putem mejla i zakažite konsultacije, a naš stručni tim odgovoriće na upit u najkraćem roku.

 

Kontakt