Skrolujte za još

Sva Prava i Obaveze Zaposlenih iz Radnog Odnosa

дец 07, 2023

hero
HBL > Vesti > Clanak > Sva Prava i Obaveze Zaposlenih iz Radnog Odnosa

Tokom radnog odnosa zaposleni ostvaruju određena prava, ali imaju i određene obaveze. Poslodavac takođe ima obaveze prema radnicima koji stupe u rad. U nastavku sledi više o ovoj temi – koja su prava i obaveze zaposlenih, odnosno koje su obaveze poslodavca.

Prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa definisani su odgovarajućim propisima. Tj. radni odnos između zaposlenog i poslodavca uređen je Zakonom o radu. Pored toga, primenjuju se odredbe definisane posebnim zakonima, a njihov međusobni pravni odnos se definiše i kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, kao i ugovorom o radu.

U ostatku teksta slede detaljnije informacije o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih po osnovu rada.

 

Osnovna prava zaposlenih nakon zasnivanja radnog odnosa

 

Sve vreme tokom trajanja radnog odnosa zaposlenom sleduju određena zakonom zagarantovana prava. Isto tako, on je u obavezi da ispunjava svoje radne obaveze, odnosno obaveze i odgovornosti predviđene Zakonom o radu. Sa druge strane, poslodavac isto ima određene obaveze kako bi se prava radnika mogla ostvariti.

I zaposleni i poslodavac su dužni da poštuju zakonske odredbe (da ih se pridržavaju). Pored toga, treba naglasiti i da se prilikom zasnivanja radnog odnosa sva prava zaposlenih tokom radnog angažovanja unapred definišu, najčešće ugovorom o radu, pravilnikom firme ili drugim opštim aktom. Pored prava, definišu se sve obaveze i odgovornosti koje zaposleni ima, ali isto tako i sve obaveze firme prema zaposlenima.

U nastavku ćemo prvo nabrojati prava radnika, a zatim dati pojašnjenja:

 • pravo na odgovarajuću zaradu;
 • pravo na bezbednost i zdravlje na radu;
 • pravo na zdravstvenu zaštitu;
 • pravo na zaštitu ličnog integriteta i dostojanstvo ličnosti;
 • prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti;
 • pravo na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti;
 • pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu;
 • posebna zaštita određenih kategorija lica.

 

Obaveze za poslodavca

 

Obaveze i odgovornost poslodavca se odnose na stvaranje uslova da zaposlenima budu ostvarena njihova zagarantovana prava.

Poslodavac je dužan sledeće:

 • da radniku za obavljeni rad isplati zaradu, odnosno naknadu zarade;
 • da se zaposlenima obezbede uslovi rada, kao i da se organizuje rad tako da bude bezbedan i bez opasnosti po život i zdravlje na radu;
 • da se radnici obaveštavaju o uslovima rada, organizaciji rada, pravilima koja se odnose na poštovanje organizacije rada, poslovanja, uslove i pravila u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih radnih obaveza;
 • da radnike obaveštava o pravima i obavezama iz ostalih propisa (propisa koji su u oblasti bezbednost, zaštiti života i zdravlja na radu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu);
 • da zaposlenima obezbedi obavljanje poslova koji su utvrđeni ugovorom o radu;
 • kada se zahteva da zatraži mišljenje sindikata;
 • ukoliko ne postoji sindikat u firmi, da zatraži mišljenje od predstavnika koga odrede zaposleni.

 

Osnovne obaveze zaposlenih iz radnog odnosa

 

Zaposleni u firmi ima sledeće obaveze:

 • da savesno i odgovorno obavlja radne zadatke i poslove na kojima radi;
 • da poštuje organizaciju rada i poslovanja kod poslodavca, kao i uslove i pravila firme koji su u vezi sa ispunjavanjem ugovornih i drugih obaveza;
 • da obavesti poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili koje bi mogle uticati na obavljanje poslova koji su utvrđeni ugovorom o radu;
 • da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti za život i zdravlje, kao i za nastanak materijalne štete.

 

# Pravo na zaradu

 

Prvo i najvažnije pravo je zarada. Zaposleni za svoj rad kod poslodavca ima pravo na isplatu određene zarade. Ona se sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i slično), kao i drugih primanja po osnovu radnog odnosa.

Ima pravo najmanje na minimalnu zaradu (ne manje od toga). Plata se isplaćuje u bruto iznosu – neto zarada + porez i socijalni doprinosi.

Poslodavac ima obavezu da zaradu isplaćuje najčešće jednom mesečno (ovo zavisi od poslodavca, jer se u praksi dešava da se isplaćuje dva puta mesečno). Rok za isplatu je najkasnije do kraja tekućeg meseca, za zaradu iz prethodnog meseca. Prilikom obračuna, radnicima se za svaki mesec obavezo dostavlja obračun zarade.

Zaposleni mogu da ostvare i druga prava u vezi sa zaradom, ukoliko je to predviđeno opštim aktom ili ugovorom o radu:

 

# Pravo na bezbednost i zdravlje na radu za zaposlene

 

Zaposleni ima pravo na bezbednost na radu, bez opasnosti po život i zdravlje. Poslodavac je dužan da mu to omogući i u obavezi je da na svim aktivnostima i procesima rada obezbedi i sprovede preventivne mere kako ne bi došlo do ugrožavanja bezbednosti, života ili zdravlja na radu.

U slučaju da radnik ima povredu ili pretrpi štetu na radu, odnosno povredu ili štetu u vezi sa radom, firma ima obavezu da mu nastalu štetu nadoknadi.

 

# Pravo na zdravstvenu zaštitu radnika

 

Zaposleni ima pravo na obaveznu zdravstvenu zaštitu sve vreme tokom trajanja radnog odnosa. To pravo ostvaruje kroz uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji se uplaćuju iz zarade i na zaradu. Poslodavac ima obavezu da izmiruje doprinose.

Obavezno zdravstveno osiguranje obuhvata:

 • osiguranje za slučaj bolesti i povrede van rada;
 • osiguranje za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

 

# Druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti

 

Ova prava se takođe ostvaruju po osnovu socijalnog osiguranja, u slučajevima kada poslodavac redovno izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Zatim, ukoliko je zaposleni zbog bolesti privremeno sprečen za rad i odsutan sa posla, ima pravo na naknadu zarade za prvih 30 dana. U tom slučaju, firma je u obavezi da mu isplaćuje naknadu zarade.

Ukoliko je privremeno sprečen za rad zbog povrede, ima pravo na naknadu štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja. Takođe, ostvaruje pravo na naknadu zarade za sve vreme trajanja privremene sprečenosti za rad zbog povrede.

 

# Pravo na zaštitu ličnog integriteta i dostojanstvo ličnosti zaposlenih

 

Zaposleni na radu ima pravo na zaštitu lično integriteta i dostojanstvo ličnosti. To se odnosi na zabranu diskriminacije u bilo kom svojstvu (neposredna i posredna), zabranu uznemiravavanja i neželjeno ponašanje, kao na zabranu seksualnog uznemiravanja.

 

# Materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti

 

Ovo pravo znači sledeće – kada stupi privremena nezaposlenost lice koje je bilo u radnom odnosu postaje nezaposleno usled prestanka radnog odnosa. Radni odnos prestaje ako istekne period važenja ugovora na određeno vreme, usled proglašenja zaposlenog tehnološkim viškom i drugih razloga u skladu sa zakonom. U navedenim slučajevima, ostvaruje se pravo na novčanu nadoknadu po osnovu uplaćenih doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

 

# Posebna prava pojedinih zaposlenih

 

Posebna prava pojedinih kategorija zaposlenih lica se odnose na mlade, zatim na roditelje (staratelje, usvojitelje, hranitelje), na osobe sa invaliditetom, majke. Sledi detaljnje:

 1. Zaposlena žena ima pravo na posebnu zaštitu za vreme trudnoće, porođaja i odsustva radi nege deteta – odsustvo sa posla zbog trudnoće i porođaja, kao i odsustvo sa rada zbog nege deteta u ukupnom trajanju od 365 dana; pravo na plaćeno odsustvo u toku dana zbog zdravstvenih pregleda u vezi trudnoće; pravo da ne radi naporne poslove koji mogu biti štetni za nju ili za dete; pravo da ne radi prekovremeno ili noću ukoliko je taj rad potencijalno opasan; tokom trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta zapslena žena ne može da dobije otkaz (radni odnos se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo);
 2. Pravo na posebnu zaštitu radi nege deteta – nakon isteka porodiljskog odsustva i odsustva sa posla radi nege deteta kome je potrebna posebna nega zbog bolesti, jedan od roditelja ima pravo na odsustvo ili na polovinu punog radnog vremena najduže do pet godina života deteta;
 3. Zaštita roditelja i majki, uz pisanu saglasnost – samohrani roditelj deteta do sedam godina ili deteta sa teškim invaliditetom može da radi prekovremeno – noću; jedan od roditelja deteta do tri godine može da radi prekovremeno – noću;
 4. Zaposleni koji su mlađi od 18 godina – da ne obavljaju težak fizički rad, poslove pod zemljom, pod vodom, na velikoj visini, da ne rade štetne poslove izložene zračenju ili opasnim sredstvima koja mogu prouzrokovati oboljenja ili povećati rizik po zdravlje i život;
 5. Zaposlene osobe sa invaliditetom i zdravstvenim smetnjama – pravo da obavljaju poslove prema svojoj radnoj sposobnosti.

 

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte. Agencija za računovodstvo HLB TM DOO Beograd pruža usluge obračuna zarade, a možemo Vam pomoći i pružanjem dodatneih saveta ili informacija.

Kontakt