Skrolujte za još

Olakšice za Zapošljavanje – Ultimativni Vodič 2024.

мар 19, 2024

hero
HBL > Vesti > Clanak > Olakšice za Zapošljavanje – Ultimativni Vodič 2024.

Poslodavci tokom 2024. godine imaju mogućnost da koriste olakšice za zapošljavanje, odnosno olakšice prilikom isplate zarade zaposlenim licima.

Sledi ultimativni vodič za olakšice za zapošljavanje u 2024. Izdvojili smo detaljan pregled svih aktuelnih olakšica za zarade zaposlenih u 2024. godini koje firme mogu koristiti nakon osnivanja.

U kratkim crtama smo prikazali pojedinosti za svaku od njih – koja pravna lica mogu da ih koristite, koje uslove je potrebno ispuniti, u kom vremenskom periodu se mogu koristiti, na koji način, u kolikom iznosu i drugo.

 

1. Olakšice za zarade novonastanjenih obveznika

 

Olakšice na zarade novonastanjenih ovbeznika (mladi povratnici i povratnici/stranci) su poreske olakšice koje se odnose umanjenje osnovice za porez i doprinose na zarade za 70%. Sastoje je u tome što se osnovica za plaćanje poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, nakon utvrđivanja ovih osnovica, umanjuje za 70%.

 

# Ko ima pravo da koristi poresku olakšicu za zarade novonastanjenih radnka?

 

 • kvalifikovani poslodavac;
 • novonastanjeni poreski obveznik.

 

# Koji su uslovi za korišćenje poreske olakšice za zarade novonastanjenih radnika?

 

 • potrebno je da se zasnuje ugovor o radu na neodređeno vreme između kvalifikovanog poslodavca i novonastanjenog radnika;
 • radni odnos se zasniva na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje i za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada;
 • mesečna zarada za zaposlenog novonastanjenog obveznika mora biti veća od 344.082 dinara (povratnik/stranac), odnosno veća od 229.388 dinara (mladi povratnik);
 • strani dravljanin koje se zapošljava kod poslodavca ima obavezu nastanjenja na teritoriji Republike Srbije, kako bi se smatrao poreskim rezidentom.

 

# U kom periodu se poreske olakšice za novonastanjene radnike mogu koristiti?

 

 • lice koje se smatar novonastanjenim obveznikom olakšice može koristiti u periodu od pet godina, počevši od dana zaključenja ugovora o radu, nezavisno od promene poslodavaca;
 • pravo na umanjenje poreske osnovice za novonastanjenpg radnika ostvaruje se počevši od prve zarade koja je isplaćena za mesec u kome su od nadležnog organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti uslova.

 

# Ko je kvalifikovani poslodavac?

 

 • rezident Republike Srbije,
 • domaće pravno lice koje se u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, a kojim se uređuje porezu na dobit pravnih lica, ne može smatrati povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni radnik prethodno bio zaposlen;
 • poslodavac rezident Republike, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom koji je od 1990. godine barem tri godine ispunjavao uslove iz člana 7. stav 2. tačka 1. ZPDG (da na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa kao rezident).

 

# Ko je novonastanjeni poreski obveznik?

 

 • povratnik ili stranac koji u periodu od 24 meseca pre dana zasnivanja radnog odnosa sa domaćim poslodavcem, nije pretežno boravio na teritoriji Republike (uslov je da ostvaruje mesečnu zaradu veću od 344.082 dinara);
 • mladi povratnik – radnik koji u momentu sklapanja ugovora o radu sa domaćim poslodavcem ima manje od 40 godina, koji je u periodu od 12 meseci pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem pretežno boravio van teritorije Republike radi daljeg školovanja ili stručnog usavršavanja (uslov je da ostvaruje mesečnu zaradu veću od 229.388,00)
 • radnik koji se istovremeno sa zasnivanjem radnog odnosa ili u razumnom roku nakon zasnivanja radnog odnosa nastanjuje na teritoriji Republike Srbije (koji tako ispunjava uslov da se smatra poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa na teritoriji Republike, kao i poreskim rezidentom za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja).

Pisali smo o ovim podsticajima – Poreske olakšce za povratnike iz inostranstva i strance.

 

2. Olakšica za zapošljavanje lica sa invaliditetom

 

Olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom su poreske olakšice koje se odnose na oslobađanje poslodavca od obaveze plaćanja 100% poreza iz zarade lica sa invaliditetom, kao i 100% doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (na teret sredstava poslodavca, ne i na teret zaposlenog).

U tom slučaju, doprinose za nezaposlena lica sa invaliditetom za koje je poslodavac ostvario poresku olakšicu plaća NSZ.

 

# Ko ima pravo da koristi olakšicu za zapošljavanje lica sa invaliditetom?

 

 • privatni sektor – poslodavac koji zaposli i sklopi ugovor o radi na neodređeno vreme lice sa invaliditetom.

 

# Ko nema pravo da ostvari olakšicu za zapošljavanje lica sa invaliditetom?

 

 • državni organi i organizacije,
 • javna preduzeća,
 • javne službe,
 • drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici

 

# Koji su uslovi za korišćenje poreske olakšice za lica sa invaliditetom?

 

 • poslodavac sa zaposlenim licem sa invaliditetom mora zasnovati ugovor o radu na neodređeno vreme;
 • ugovor mora biti u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom;
 • da se invalidnost osobe sa invaliditetom dokaže odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom.

 

# U kom periodu se mogu koristiti olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom?

 

 • 3 godine od datuma zasnivanja radnog odnosa sa tim licem.

 

# Kada poslodavac ne može koristiti olakšicu?

 

 • ne može koristiti za lica koja nisu osobe sa invaliditetom;
 • poreske olakšice nije moguće koristiti za lice koje je pre sklapanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa firmom kod kod koje počinje da radi, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa;
 • kada poslodavac za određeno lice koristi olakšicu;
 • kada je poslodavac za isto lice koristio olakšicu kod plaćanja poreza na zarade i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom.

 

3. Olakšice za zapošljavanje nezaposlenih lica (radnika sa biroa)?

 

Poreska olakšica odnosi se na povraćaj dela plaćenog poreza na zarade, kao i povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zarade tih lica (i na teret zaposlenog i na teret poslodavca). Produžena je i za 2024. godinu, a odnosi se na nezaposlena lica su prethodno bila na evidenciji NSZ (olakšice za radnike sa biroa).

Povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa poslodavac ostvaruje prema procentu u zavisnosti od broja radnika:

 • 65% (od 1 do 9 radnika) – ako se zasnuje radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet lica;
 • 70% (od 10 do 99 radnika) – ako se zasnuje radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 lica;
 • 75% (od 100 radnika) – ako se zasnuje radni odnos sa najmanje 100 lica.

 

# Ko ima pravo da koristi olakšicu za zapošljavanje radnika koji su prethodno bili na evidenciji NSZ?

 

Poslodavac iz privatnog sektora:

 • pravno lice,
 • preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik;
 • poslodavci registrovani pre 31.03.2014., kao i poslodavci iz privatnog sektora koji su započeli obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

 

# Ko ne može da ostvari pravo na olakšicu?

 

Poslodavci iz javnog sektora:

 • državni organi i organizacije,
 • Zaštitnik građana,
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,
 • Državna revizorska institucija,
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
 • Agencija za borbu protiv korupcije,
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Komisija za zaštitu konkurencije,
 • Komisija za hartije od vrednosti,
 • Fiskalni savet,
 • Republička radiodifuzna agencija,
 • Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije,
 • javna preduzeća,
 • javne službe,
 • drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

 

# Uslovi za korišćenje olakšice za zapošljavanje lica koja su prethodno bila na evidenciji NSZ?

 

 • da je poslodavac zasnovao ugovor o radu sa tim nezaoslenim licem;
 • ukoliko je zasnivanjem radnog odnosa sa tim licem povećan broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih radnika koje je poslodavac imao na dan 31. mart 2014. godine;
 • lice da je pre zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca bilo neko vreme evidentirano kao nezaposleno lice kod Nacionalne službe za zapošljavanje (nezaposleno lice najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca);
 • da radnik koji zasniva radni odnos sa poslodavcem nije bio zaposlen kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa budućim njegovim poslodavcem, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

 

# Kada poslodavac ne može da koristi poresku olakšicu za zapošljavanje lica sa evidencije NSZ?

 

 • nema pravo da koristi ovu olakšicu za određeno lice sa evidencije NSZ za koje već koristi bilo koju vrstu podsticaja, a koji su uređeni odgovarajućim zakonom.

 

# Za koji period se olakšica može koristiti?

 

 • može se koristiti za zaradu koja će biti isplaćena zaključno sa 31.12.2024. godine.

Detaljnije pročitajte u sledećem tekstu – Olakšice za zapošljavanje novih radnika.

 

4. Olakšice za zapošljavanje najmanje 2 lica sa NSZ

 

I ove olakšice su produžene u 2024. godini. Olakšice za zapošljavanje novih radnika koji su prethodno bili na evidenciji NSZ su poreske olakšice koje se odnose na povraćaj dela plaćenog poreza na zarade nezaposlena lica, kao i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (i na teret zaposlenog i na teret poslodavca) za ta lica.

Prilikom zapošljavanja novih radnika može ostvariti povraćaj za 75% plaćenog poreza na zarade i socijalnih doprinosa.

 

# Ko ima pravo da koristi olakšicu za zapošljavanje najmanje dva lica sa evidencije NSZ?

 

 • pravna lica – mikro i mala pravna lica,
 • preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik,
 • poslodavci koji su počeli da obavljaju delatnost pre 31.10.2015., kao i poslodavci koji su započeli obavljanje delatnosti posle 31. oktobra 2015. godine.

 

# Koji poslodavci nemaju pravo da koriste olakšicu?

 

 • poslodavci iz javnog sektora.

 

# Uslovi za korišćenje olakšice za 2 lica sa evidencije NSZ

 

 • poslodavac mora zaposliti najmanje dva lica sa evidencije NSZ;
 • ako se zapošljavanjem tih nozaposlenih lica povećava broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih radnika koje je poslodavac imao na dan 31.10.2015. godine;
 • da su lica pre sklapanja radnog odnosa sa poslodavcem bila evidentirana kao nezaposlena lica kod NSZ najmanje šest meseci (a za lica koje se smatraju pripravnicima najmanje tri meseca);
 • da radnici koji zasnivaju radni odnos i za koje će se koristiti olakšica nisu bili zaposleni u firmi koja se smatra povezanim licem sa poslodavcem kod koga zasnivaju radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa budućim njihovim poslodavcem, nezavisno od toga da li je bilo prekida radnog odnosa;
 • firma poslodavac koja od 1.1.2016. godine zasnuje radni odnos sa jednim licem, pa u narednom periodu zasnuje radni odnos i sa drugim radnikom može da koristi olakšicu za prvog, ali tek po zapošljavanju drugog radnika koji ispunjava uslove (pravo na povraćaj plaćenih poreza i doprinosa za prvog ostvaruje tek kada isplati zaradu za mesec u kome je stekao uslov za korišćenje olakšice).

 

# Za koji period se olakšica može koristiti?

 

 • može se koristiti za zarade lica koja će biti isplaćena zaključno sa 31.12.2024. godine.

 

# Kada poslodavac nema pravo da koristi ovu poresku olakšicu za zapošljavanje određenih lica?

 

 • nema pravo da koristi olakšice za 2 radnika sa evidencije NSZ za zasnivanje radnog odnosa, ukoliko već koristi bilo koju vrstu podsticaja za to lice, a koji su definisani odgovarajućim zakonom.

 

5. Olakšice za poslodavca za inovacione delatnosti

 

Ove olakšice namenjene su budućim osnivačima startap firmi, tj. novoosnovanim provrednim društvima koja obavljaju inovacionu delatnost, u skladu sa posebnim Zakonom o inovacionoj delatnosti, odnosno njenim osnivačima koji stupaju u radni odnos u vlastitoj firmi. To su takozvane olakšice za startape, koje često koriste i IT kompanije.

Ovakve poreske olakšice koje mogu koristiti osnivači inovativnih firmi omogućavaju oslobađanje od obaveze plaćanja poreza i doprinosa na zarade. Tačnije, oslobođeno je plaćanje 100% poreza iz zarade osnivača, kao i 100% doprinosa za obavezno socijalno osiguranje osnivača (i na teret zaposlenog i na teret poslodavca).

Može se koristiti za jednog ili više osnivača. Lica za koje se koristi olakšica imaju plaćene doprinose, a oni se plaćaju iz budžeta Republike Srbije.

 

# Poslodavci koji imaju pravo da koriste olakšice

 

 • novoosnovana privredna društva koje obavljaju inovacionu delatnost, u skladu sa Zakonom o inovacionoj delatnosti (startapi, inovacione firme);
 • inovacione firme koje nisu povezane ni sa jednim pravnim licem;
 • inovacione firme koje ne ostvaruju više od 30% ukupnog prihoda od drugih pravnih lica, koja se smatraju povezanim sa bilo kojim od osnivača firmi koje obavljaju inovativnu delatnost.

 

# Uslovi za korišćenje olakšica za inovativne kompanije

 

 • može se ostvariti samo za isplaćenu zaradu osnivača koji je zaposlen u toj inovacionoj firmi (za jednog ili za svakog od osnivača, ukoliko ih ima više);
 • ukoliko u periodu kada počne primena olakšice osnivač ima najmanje 5% akcija ili udela u novoosnovanj inovativnoj firmi;
 • olakšica se može ostvariti za zaradu osnivača čiji iznos nije viši od 150.000 dinara mesečno,
 • ukoliko je iznos zarade viši, olakšica se osostvaruje za deo zarade, a najviše do 150.000 mesečno.

 

# Za koji period se olakšica može koristiti?

 

 • za zarade osnivačastartapa  koje se isplaćuju u periodu od 36 meseci, od dana kada je osnovan startap, odnosno inovaciono društvo.

 

# Kada startapi – inovacione firme ne mogu koristiti olakšice?

 

 • ukoliko je jedna novoosnovana inovaciona firma ostvarlia olakšicu za osnivača, drugi inovacioni poslodavac ne može da koristi olakšicu za to isto lice;
 • poslodavac koji koristi ovu olakšicu za zasnivanje radnog odnosa sa osnivačem ne može za isto lice da ostvari pravo na druge olakšice, kao ni subvenciju za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Pročitajte detaljnije o ovoj temi u tekstu koji smo pisali – Poreske olakšice za inovativne kompanije.

 

6. Olakšica za zapošljavanje novozaposlenim licima

 

Olakšice za novozaposlena lica traju do kraja 2024. godine. Olakšice za zapošljavanje novih lica su poreske olakšice koje se odnose na oslobađanja od obaveze plaćanja poreza na zarade i doprinosa za PIO za nove zaposlene. U primeni su od 01.03.2022. godine. Ukoliko zaposli lice, poslodavac je oslobođen dela poreskih nameta:

 • oslobođen je plaćanja 70% poreza na zaradu;
 • oslobođen je plaćanja 100% PIO osiguranja (i na teret zaposlenog i na teret poslodavca).

 

# Ko ima pravo da koristi olakšice za zapošljavanje novih lica?

 

 • pravno lice,
 • preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik,
 • predstavništvo,
 • ogranak strane kompanije.

 

# Uslovi za korišćenje olakšica za zapošljavanje novih radnika koja se smatraju novozaposlenima

 

 • zaključen ugovor o radu između poslodavca i novozaposlenog lica;
 • da novozaposleno lice ostvaruje mesečnu platu veću od 76.500 dinara (u bruto iznosu);
 • radnik novozaposleno lice koji u periodu od 01.01.2019. do 28.02.2022. nije bio zaposlen (nije imao status zaposlenog osiguranika, preduzetnika, kao ni status osiguranika osnivača privrednog društva);
 • radnik novozaposleno lice koji je u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2022. stekao status zaposlenog osiguranika ili osiguranika zaposlenog osnivača (pod uslovom da na dan 1.1.2019. nije bio korisnik starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije).

 

# Za koji period se olakšice mogu koristiti?

 

 • za isplaćene zarade novozaposlenih lica, koje se isplaćuju u periodu 01.03.2022. – 31.12.2024. godine.

 

# Kada poslodavci ne mogu koristiti poreske olakšice na zarade lica koja se smatraju novozaposlenim

 

 • ukoliko poslodavac za lice koje ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa i korićenje olakšica već koristi bilo koju vrstu podsticaja, uključujući naknade u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja.

Pisali smo o ovim olakšicama – Olakšice za zapošljavanje novozaposlenih radnika.

 

7. Olakšica za poslodavca koji obavlja istraživanje i razvoj

 

Olakšice za poslodavce koji obavljaju poslove istraživanja i razvoja se odnose na poreske olakšice za zarade zaposlenih angažovanih na ovim poslovima, gde poslodavac nema obavezu plaćanja dela poreza na zarade i PIO doprinosa:

 • oslobađa se plaćanja 70% poreza na zarade;
 • oslobađa se plaćanja 100% doprinosa za PIO (na teret zaposlenog i na teret poslodavca).

 

# Ko ima pravo da koristi olakšice za istraživanje i razvoj (“R&D”)?

 

 • isključivo pravna lica (ne preduzetnici),
 • firma koja obavlja poslove istraživanja ii razvoja na teritoriji Republike Srbije za svoj račun;
 • pravno lice koje zadržava vlasništvo nad nematerijalnom imovinom.

 

# Uslov za korišćenje olakšica na poslovima istraživanja i razvoja

 

 • za isplatu zarade zaposlenog koji je neposredno angažovan na poslovima istraživanja i razvoja;
 • za angažovanje zaposlenog koji je neposredno uključen u identifikovanje i rešavanje odgovarajućih problema, kao i zadataka povezanih sa projektom;
 • ostvaruje se srazmerno vremenu koje zaposleni provedu na poslovima istraživanja ili razvoja, u odnosu na puno radno vreme;
 • može se koristiti i na zapošljavanje novih lica, kao i za postojeće zaposlene (ako ispunjavaju uslove).

 

# Olakšica za istraživanje i razvoj se ne može koristiti

 

 • za zarade koje su isplaćene za aktivnosti istraživanja u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji;
 • ukoliko poslodavac za određeno lice koristi bilo koji od podsticaja, u skladu sa zakonom;
 • za angažovanje na aktivnostima koje su povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom sprovođenja projekta, kao i aktivnostima podrške.

 

# Za koji period se olakšica može koristiti?

 

 • početak primene R&D olakšica je od 01.03.2022. godine.

 

8. Olakšica za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih lica

 

Olakšice za zapošljavanje kvalifikovanih nezaposlenih lica (za 2024. do 2025.) su poreske olakšice kojima se poslodavac oslobađa plaćanja dela poreza na zarade, kao i dela doprinosa za PIO, isplaćene od 01.01.2024. – 31.12.2024.:

 • 40% porez na zaradu;
 • 65% doprinosi za PIO (i na teret zaposlenog, i na teret poslodavca).

 

# Ko ima pravo da koristi olakšice za kvalifikovana nezaposlena lica?

 

 • pravno lice;
 • preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik;
 • predstavništvo;
 • ogranak stranog pravnog lica;
 • fizičko lice.

 

# Ko nema pravo da koristi olakšice?

 

 • poslodavci iz javnog sektora.

 

# Uslovi za korišćenje olakšica koji se odnose na kvalifikovano novozaposleno lice

 

 • poslodavac ima obavezu da zasnuje radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem;
 • zapošljavanjem se povećava broj zaposlenih, u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019.
 • poslodavac se oslobađa plaćanja poreza na zaradu i doprinosa za PIO u navedenim procentima;
 • olakšice mogu da koriste i ostvare poslodavci koji su započeli obavljanje delatnosti posle 31.12.2019..
 • olakšice ima pravo da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31.12.2021. ukoliko u periodu korišćenja oslobođenja nema povezana lica;
 • poslodavac koji sa kvalifikovanim novozaposlenim zasnije radni odnos ne mora imati manje od 30 zaposlenih na dan 31.12.2020.

 

# Za koji period se olakšice mogu koristiti?

 

 • za isplaćene zarade kvalifikovanih lica zaključno sa 31. decembrom 2022. godine;
 • u produženom roku između 31. januara 2022. zaključno sa 31. decembrom 2025. godine (moraju da budu propisani posebni uslovi).

 

9. Olakšice za zapošljavanje stranaca

 

Olakšice za zapošljavanje stranaca u Srbiji predstavljaju vrstu podsticaja domaćim poslodavcima koji žele da zasnuj radni odnos sa stranim državljanima. Pravo na podsticaje se ostvaruje se samo za novonastanjena lica koja poslodavac zaposli zaključno sa 31.12.2024. godine.

Olakšice se odnose na:

 • 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili više zaposlenih novonastanjenih lica;
 • 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za PIO,

Podsticaji se isplaćuju za izvršene isplate zaposlenim u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2029. godine.

 

# Za poslodavce – uslovi za pravo na korišćenje olakšica za zapošljavanje

 

 • poslodavac može biti domaće, strano pravno lice ili preduzetnik, koje je registrovano za obavljanje delatnosti RS,
 • poslodavac može biti ogranak i predstavništvo stranog poslodavca, ukoliko je registrovan za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji;ž
 • poslodavac koji ime veći ili isti broj zaposlenih lica na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan podnošenja prijave za dodelu podsticaja nego kada je uredba stupila na snagu (18.06.2022.)

 

# Za zaposlene – pravo na korišćenje olakšica za zapošljavanje

 

 • da u periodu od 24 meseca pre dana zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem stranac nije boravio u Srbiji više od 180 dana;
 • da se radi o radniku fizičkom licu sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;
 • mesečna zarada koju će primati od poslodavca mora biti od najmanje 300.000 dinara, u bruto iznosu.

 

# Poslodavci koji nemaju pravo na olakšice za zapošljavanje stranaca

 

 • poslodavi koji vrše isplatu dividende ili ostvarene dobiti u periodu od podnošenja prve prijave za dodelu podsticaja i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj prime poslednju isplatu za te podsticaje;
 • ukoliko su poslodavci korisnici državne pomoći i imaju obavezu zapošljavanja novih radnika (osim obveznika koji su tu obavezu ispunili zaključno sa 1.7.2022. godine);
 • ukoliko za zaposleno novonastanjeno lice koriste olakšice za umanjenje osnovice poreza i doprinosa na zarade za 70% ili ukoliko su ih koristili.

 

# Stranci koji nemaju pravo na olakšice za zapošljavanje

 

 • radnici sa kojima je poslodavac zaključio ugovor o radu na određeno vreme;
 • radnici koji su sa poslodavcem zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom.

 

# Rok važenja olakšica

 

 • Pravo na olakšice za zapošljavanje stranaca se ostvaruje samo za lica koja poslodavac zaposli zaključno na dan 31.12.2024. godine.

Pisali smo detaljno o ovim olakšicama – Nove olakšice za zapošljavanje stranaca.

 

10. Umanjenje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023.

 

Odnosi se na prihode fizičkih lica, poreskih rezidenata Republike Srbije, kao i na nerezidente koji ostvarju prihode u zemlji. Neoporeziv iznos za neto dohodak u 2023. godini je 4.269.564,00. Fizička lica čiji je ukupan iznos neto dohodak u 2023. godini bio veći od navedenog iznosa imaju obavezu da podnesu godišnju poresku prijavu i plate porez na dohodak građana.

Umanjenje za godišnji porez na dogodak građana se odnosi na fizička lica, koja su zaključno na dan 31.12.2023. imala manje navršenih 40 godina života. Tako da, fizička lica mlađa od 40 godina na dan 31.12.2023. koja su ostvarila neto dohodak preko granice neoporezivog iznosa ostvaruju pravo na umanjenje u iznosu od 4.269.564 ,00, koji se umanjuje od iznosa ostvarenog dohotka.

Odnosi se na sledeće prihode:

 • prihodi ostvarene po osnovu zarada i drugih dohotka iz radnog odnosa,
 • oporezivi prihodi od samostalne delatnosti;
 • oporezivi prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

 

Za sva dodatna pitanja vezana za poreske olakšice za zapošljavanje ili uslove oko njihovog ostvarivanja, kontaktirajte nas. Knjigovodstvena agencija HLB TM DOO pruža savete o poreskim olakšicama koje vas interesuju. Možemo vam pomoći da ih ostvarite i maksimalno iskoristite.

Kontakt