Skrolujte za još

Obavezne Dozvole za Pužanje Knjigovodstvenih Usluga

дец 21, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Obavezne Dozvole za Pužanje Knjigovodstvenih Usluga

Prvog januara 2023. godine istekao je rok za upis knjigovođa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga i za dobijanje dozvola za obavljanje/pružanje knjigovodstvenih usluga.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i koji se bave pružanjem knjigovodstvenih usluga za druge firme imaju ovu obavezu. Rok za upis u Registar pružaoca računovodstvenih usluga ističe 1. januara 2023. godine.

Ovo je rok do kad traje zakonska obaveza upisa, odnosno rok za dobijanje dozvole za pružanje knjigovodstvenih usluga koja se izdaje od strane Komore ovlašćenih revizora. Takođe, to je i rok do kada knjigovođe imaju obavezu da svoje poslovanje usklade sa aktuelnim Zakonom o računovodstvu.

Obaveza upisa u poseban Registar pružalaca računovodstvenih usluga je stupila na snagu 1.1.2020. godine. U skladu je sa aktuelnim Zakonom o računovodstvu, pri čemu je propisan prelazni period od 3 godine od datuma objavljivanja zakona i propisa. Do tada, računovođe koje imaju klijente i vode im poslovne knjige moraju dobiti ovu dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga.

U nastavku sledi više detalja o aktuelnom zakonskom propisu, kao i odgovori na pitanja ko može obavljati knjigovodstvene poslove, a ko pružati knjigovodstvene usluge.

 

Ko može da obavlja računovodstvene i knjigovodstvene poslove?

 

Računovodstvene i knjigovodstvene poslove može da obavlja pravno lice, preduzetnik, kao i angažovano fizičko lice ukoliko ispunjava određene uslove koji se predviđaju opštim aktom.

Kada se angažuje fizičko lice, onda se opštim aktom predviđaju uslovi koje lice mora ispuniti, jer se ono smatra odgovornim za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. To su:

 • školska sprema,
 • radno iskustvo,
 • ostali uslovi koji se zahtevaju za lice koje je angažovano i odgovorno za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Poslodavac, odnosno firma koja želi da angažuje knjigovođu za obavljanje knjigovodstvenih poslova može samovoljno odlučiti kome će poveriti dalje vođenje poslovnih knjiga. Može angažovati knjigovodstvenu agenciju ili fizičko lice.

Ukoliko knjigovodstvene poslove poveri licu, onda je ono zaduženo za vođenje poslovnih knjiga. Sa njim može zasnovati radni odnos (sa ugovorom o radu), kao i ugovor van radnog odnosa. Sa knjigovodstvenom agencijom sklapa se ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.

Prilikom angažovanja lica kojem se poverava vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja, Zakon ne propisuje posebnu formu ugovora, kao ni način angažovanja. Ugovori koji se mogu zaključiti su:

 • ugovor o radu (radni odnos na određeno ili na neodređeno vreme),
 • ugovoro radu (radni odnos) sa punim ili nepunom radnim vremenom,
 • ugovor o dopunskom radu,
 • ugovor o privremenim i povremenim poslovima,
 • ugovor o delu,
 • ostali slični ugovori za radno angažovanje lica koje će voditi poslovne knjige.

U Registar pružalaca knjigovodstvenih usluga se ne mogu upisati fizička lica. Isključivo pravna lica ili preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (šifra delatnosti 69.20) mogu da se upišu u ovaj Registar.

 

Ko može da pruža usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja?

 

Usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja može obavljati pravno lice ili preduzetnik, ukoliko je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. U tom slučaju, ukoliko se privredni subjekt opredeli da angažuje knjigovodstvenu agenciju za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskog izveštaja, onda ona mora imati registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i mora biti upisana u Registar najkasnije do 1.1.2023. godine.

Jedan od uslova za upis u Registar jeste šifra delatnosti. Odnosno, potrebno je da u APR-u ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje knjigovodstvenih usluga pod šifrom 69.20 (da je računovodstvena agencija koja pruža knjigovodstvene usluge drugim klijentima upisana u Registar).

Firme koji angažuju agenciju za knjigovodstvo za pružanje računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga sa njom mogu potpisati ugovor po osnovu obavljanja knjigovodstvenih usluga. U tom slučaju, računovodstvenoj agenciji poverava se vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Izuzetak su povezana pravna lica, koja svom povezanom pravnom licu mogu poveriti obavljanje knjigovodstvenih poslova – vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Računovodstvena agencija koja pruža svoje knjigovodstvene usluge drugim klijentima, mora za svakog klijenta da odredi ko je odgovorno lice za obavljanje tih knjigovodstvenih poslova. Odnosno, za svakog klijenta kome vodi poslovne knjige i sastavlja finansijski izveštaj mora internim aktom odrediti odgovorno lice za te poslove.

U tekstu zakonski kriterijumi za pružanje knjigovodstvenih usluga pisali smo više detalja o ovoj temi.

 

Uslovi upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga

 

Uslovi za upis u Registar pružalaca knjigovodstvenih usluga za pravna lica ili preduzetnike i dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (dozvola izdata od strane Komore ovlašćenih revizora) su:

 • firma mora imati registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;
 • za pravno lice – mora da ima u radnom odnosu najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koji je zaposlen sa punim radnim vremenom;
 • za preduzetnika – mora da ima u radnom odnosu najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koji je zaposlen sa punim radnim vremenom; ukoliko nema sam preduzetnik može ispuniti ovaj kriterijum;
 • da osnivač pravnog lica koje je registrovano za pružanje računovodstvenih usluga (stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica) nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo;
 • da preduzetnik – fizičko lice osnivač (odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja) nije pravnosnažno osuđen za krivična dela.

 

Ko ne može da pruža knjigovodstvene usluge?

 

Knjigovodstvene usluge ne može da pruža lice koje ima pravosnažnu osudu na kaznu zatvora, ukoliko je počinilo krivično delo u Republici Srbiji ili u nekoj stranoj državi. To uključuje vođenje poslovnih knjiga, sastavljanje finansijskih izveštaja i druge računovodstvene poslove.

Pravna lica kojima je zabranjeno da drugom pravnom licu ili preduzetniku povere vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja su:

 • Narodna banka Srbije,
 • banke,
 • društva za osiguranje,
 • davaoci finansijskog lizinga,
 • dobrovoljni penzijski fondovi,
 • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima,
 • investicioni fondovi,
 • društva za upravljanje investicionim fondovima,
 • Centralni registar,
 • depo i kliring hartije od vrednosti,
 • berze,
 • brokersko-dilerska društva,
 • faktoring društva,
 • platne institucije,
 • institucije elektronskog novca.

 

Zakonska obaveza određivanja lica za obavljanje knjigovodstvenih poslova

 

Vođenje računovodstva je zakonska obaveza privrednih subjekata. Za obavljanje knjigovodstvenih poslova mogu se angažovati knjigovođe, ili firme mogu odrediti lice kome će poveriti vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. U suprotnom, ukoliko to ne urade smatra se da je načinjen privredni prestup i slede novčane sankcije.

Pravno lice koje opštim aktom ne odredi lice kome se poverava vođenje knjigovodstvenih poslova može biti novčano kažnjeno. Kazne su predviđene i za odgovorno lice u tom pravnom licu, kao i za preduzetnka.

 

Nepotpun finansijski izveštaj

 

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja, propisano je da se finansijski izveštaji smatraju nepotpunim ukoliko nisu sastavljeni od strane pravnog lica ili preduzetnika koji je upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Finansijske izveštaje koje nisu sastavile knjigovodstvene agencije upisane u Registar pružaoca računovodstvenih usluga javno će se objaviti kao nepotpuni. O tome će se firme obveznici obavestiti putem Posebnog informacionog sistema.

Po dobijanju obaveštenja, imaju obavezu da otklone uočene nedostatke do datog roka. U slučaju da se nedostaci ne otklone, Agencija će javno objaviti takav finansijski izveštaj kao nepotpun i računski netačan (finansijski izveštaj neće biti prihvaćen i objavljen kao ispravan od strane APR-a).

Takođe, predviđene su i novčane sankcije za nepredavanje finansijskih izveštaja, što se smatra privrednim prestupom. Novčanom kaznom za prekršaj mogu biti kažnjeni pravno lice, odgovorno lice u tom pravnom licu, kao i preduzetnici:

 • pravno lice – od 100.000 do 3.000.000 dinara,
 • odgovorno lice u pravnom licu – od 20.000 do 150.000 dinara,
 • preduzetnik – od 100.000 do 500.000 dinara.

 

Kako proveriti da li je računovodstvena agencija upisana u Registar?

 

Na sajtu Agencije za privredne regstre, koja vodi Registar može se proveriti da li je knjigovodstvena agencija upisana u Registar. Pretraga izvršilaca računovodstvenih usluga vrši se putem linka: https://pretraga2.apr.gov.rs/unifiedentitysearch.

 

Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting je upisana u Registar pružalaca računovodstveih usluga. Ukoliko vam je potreban pouzdan i stručan profesionalni poslovni saradnik, kao i odgovorna agencija za knjigovodstvo, možemo vam ponuditi sveobuhvatna računovodstvena rešenja prilagođena vašim potrebama. Možete nas kontaktirati za sva pitanja koja su vezana za temu ko sve može da pruža knjigovodstvene usluge i na koji način. Agencija HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju.

Kontakt