Skrolujte za još

Kako do dozvole za pružanje računovodstvenih usluga?

дец 10, 2020

HBL > Uncategorized > Kako do dozvole za pružanje računovodstvenih usluga?

Komora ovlašćenih revizora donela je Pravilnik o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koji propisuje zahtev za izdavanje dozvole, uslove i način dobijanja ove dozvole. Važeći Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 73/19.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu, dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga mogu imati samo pravna lica i preduzetnici upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga. Dozvola koju moraju posedovati da bi vodili poslovne knjige drugim firmama izdaje se od strane Komore ovlašćenih revizora.

Donošenjem Pravilnika o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje dozvole, stekli su se uslovi za podnošenje zahteva za dobijanje dozvola. Takođe, donošenjem ovog Pravilnika stekli su se i uslovi za upis u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, koji je u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga (“Službeni glasnik RS”, broj 89).

U nastavku predstavljamo osnovne informacije u vezi sa Pravilnikom za izdavanje dozvole pružanja usluga računovodstva, kao i informacije u vezi sa zahtevom.

 

Pravilnik i zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga

 

Pravilnikom o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga definisano je da se za izdavanje dozvole pružanja ovih usluga podnosi pisani zahtev. Zahtev se podnosi na propisanom Obrascu (Obrazac 1). Zahtev za dozvolu pružanja računovodstvenih usluga može da podnese pravno lice, kao i preduzetnik, odnosno knjigovodstvena agencija.

Za ishodovanje dozvole se, pored zahteva za izdavanje, podnosi i dodatna dokumentacija. Pravna lica i preduzetnici dostavljaju sledeću dokumentaciju:

 • dokaz da firma ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (rešenje o upisu u registar, izvod ili sličan dokument Agencije za privredne registre),
 • da osnivač pravnog lica koje je registrovano za pružanje računovodstvenih usluga (stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica) nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo,
 • ako je osnivač fizičko lice (odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja) dokaz da nije pravnosnažno osuđen za krivična dela,
 • dokaz da firma ima najmanje jednog zaposlenog u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, i to sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije (profesionalno zvanje mora biti stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa),
 • sve tražene podatke o stvarnim vlasnicima pravnog lica,
 • podatke o saradnicima pravnog lica, odnosno saradnicima preduzetnika.

Dokaz da osnivač nije pravnosnažno osuđivan dokazuje se na sledeći način:

 • za pravno lice – dostavlja se Izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda,
 • za fizičko lice – dostavlja se Izvod iz kaznene evidencije MUP-a.

Dokaz da firma ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije dokazuje se sledećom dokumentacijom:

 • potvrda koja sadrži podatke – ime i prezime tog zaposlenog, datum zaključenja ugovora o radu na neodređeno vreme,
 • kopija potvrde, diplome, uverenja, sertifikata, licence ili drugog sličnog akta kojim se dokazuje da zaposleni ima stečeno profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije (da je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa).

Uz zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga prilaže se i Obrazac 2, To je Izjava o saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka u postupku dobijanja dozvole za pružanje računovodstvenih usluga.

 

Naknada za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga i ostale naknade

 

Uz zahtev i prateću dokumentaciju prilaže se još dokaz o plaćenoj naknadi za pružanje računovodstvenih usluga. Iznos naknade određuje Komora ovlašćenih revizora.

Novčane naknade su sledeće:

 • za pravna lica iznos je 24.000,00 dinara,
 • za preduzetnike je iznos 17.000,00 dinara.

Pored naknade za izdavanje dozvole, propisano je plaćanje i dodatnih naknada, koje se plaćaju Komori. To su:

 • naknada za podnošenje zahteva za oduzimanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (za pravna lica iznos je 8.000,00 dinara, za preduzetnike je iznos 6.000,00 dinara);
 • naknada za podnošenje zahteva za stručno mišljenje u vezi sa primenom Pravilnika o izdavanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga (za pravna lica 3.000,00 dinara, za preduzetnike 2.500,00 dinara).

 

Registar pružalaca računovodstvenih usluga

 

Registar pružalaca računovodstvenih usluga je jedinstveni registar koji vodi Agencija za privredne registre, a koji će biti aktivan od 01. januara 2021. godine. U Registar se mogu upisati samo pravna lica i preduzetnici koji imaju dozvolu da pružaju računovodstvene usluge. Takođe, najnovijim zakonom o računovodstvu definisano je da računovodstvene usluge mogu pružati samo pravna lica i preduzetnici koji imaju dozvolu za pružanje istih.

Dozvolu mogu izdati samo profesinonalne organizacije, a u Republici Srbiji izdaje Komora ovlašćenih revizora. Komora ovlašćenih revizora ima sledeća ovlašćenja:

 • da izdaje dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga,
 • da propisuje formu i sadržinu zahteva za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga,
 • da utvrđuje iznos i visinu naknade za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga,
 • da donosi Rešenje o oduzimanju dozvole za rad pravnom licu ili preduzetniku, a koje dostavlja Agenciji za privredne registre radi brisanja iz Privrednog registra.

Potpuna primena navedenih pravila primenjivaće se od 01. januara 2023. godine, kako bi sve firme koje pružaju računovodstvene i knjigovodstvene usluge bile upisane u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Neispunjavanje obaveza i neupisivanje u Registar posmatra se kao privredni prestup, te su propisane novčane kazne:

 • za pravna lica kazna se kreće od 100.000,00 do 3.000.000,00 dinara,
 • za odgovorno lice u pravnom licu kazna iznosi od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

 

Ko može voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izveštaje?

 

U skladu sa aktuelnim Zakonom o računovodstvu pravna lica i preduzetnici imaju dve mogućnosti za vođenje poslovnih knjiga:

 • da pravno lice, odnosno preduzetnik angažuje lice koje će biti odgovorno za vođenje knjiga,
 • da se knjiženje i vođenje poslovnih dokumenata poveri drugom preduzetniku ili drugom pravnom licu (da se angažuje agencija za knjigovodstvo).

Ukoliko se za knjigovodstvene poslove angažuje zaposleno lice, ono postaje odgovorno za vođenje knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. U tom slučaju, pravno lice (odnosno preduzetnik) ima obavezu da opštim aktom obezbedi ispunjenost svih uslova za to zaposleno lice. Konkreno, uslovi se odnose na školsku spremu lica koje vodi knjige (i na stepen stručne spreme), stručnu osposobljenost, radno iskustvo, poznavanje računovodstvenih softvera i ostale povezane uslove.

Sa druge strane, firma ima i mogućnost da knjigovodstvene poslove poveri drugom preduzetniku ili pravnom licu koje se bavi pružanjem računovodstvenih usluga. U tom slučaju, kada se angažuje knjigovodstvena agencija za pružanje računovodstvenih usluga, odgovornost za vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja ima ona. Uslov koji pružaoci računovodstvenih usluga moraju ispuniti (pravna lica i preduzetnici) je da budu upisani u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Ukoliko vam je potreban profesionalni poslovni saradnik i odgovorna agencija za knjigovodstvo, agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting nudi sveobuhvatna računovodstvena rešenja prilagođena vašim potrebama. Kontaktirajte nas, zakažite konsultacije sa našim poslovnim savetnicima i budite otvoreni za sva pitanja.

 

Kontakt