Skrolujte za još

Izmene u obračunu zarada od 1. januara 2019 godine

мар 10, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Izmene u obračunu zarada od 1. januara 2019 godine

Krajem 2018. godine usvojene su nove izmene vezane za obračun zarada zaposlenih. U skladu sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socialno osiguranje od 01. januara 2019. godine počela je primena novih usvojenih propisa.

Nove izmene za obračun zarade zaposlenih odnose se na promene vezane za:

  • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti,
  • visinu iznosa minimlne zarade,
  • novu najnižu i novu najvišu mesečnu osnovicu za obračun socijalnih doprinosa.

 

Izmene doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

 

Do kraja 2018. godine sve firme su imale obavezu da u svakom obračunu zarade obračunaju doprinose za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca i na teret zaposlenong, a zatim da taj iznos poreza plate. Stopa po kojoj su se u ranijem periodu obračunavali ovi doprinosi bile su 0,75% na teret poslodavca i 0,75% na teret zaposlenog.

Ali, od 01. januara 2019. godine sada više nemate obavezu da obračunavate i plaćate doprinos za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca, već da ovaj porez obračunate i platite na teret zaposlenog.

U obavezi ste da u kalkulaciju zarade, pored ostalih doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje, računate doprinose za nezaposlenost na teret zaposlenog. Stopa po kojoj se plaćaju doprinosi za nezaposlenost ostala je nepromenjena i iznosi 0,75 %.

Ova izmena važi za sve isplate od 01. januara 2019. godine, bez obzira za koji se period isplaćuje zarada.

 

Ostale stope doprinosa za obračun zarada

 

Ostale stope poreza i doprinosa nisu promenjene za 2019. godinu. Obračun zarada se ne menja, osim što se promenila stopa za osiguranje u slučaju nezposlenosti. Stope doprinosa su sledeće:

  • doprinos za PIO – 26% (14% iz osnovice, a 12% na teret poslodavca),
  • doprinos za zdravstveno osiguranje – 10,3% (5,15% iz osnovice i 5,15% na teret poslodavca),
  • doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 0,75% (0,75% iz osnovice – na teret zaposlenog, a na teret poslodavca se ne plaća).

 

Novi iznos visine minimalne zarade

 

Od početka 2019. godine isplaćuje se i novi iznos minimalne zarade. Visina neto zarade iznosi 155,30 dinara po jednom radnom satu. Ovaj iznos je neto, bez poreza i doprinosa. Da biste isplatili bruto zarade zaposlenima potrebno je da u obračun zarade uračunate cenu rada po satu kao i sve doprinose.

PROČITAJTE JOŠ: KOJA JE RAZLIKA  IZMEĐU BRUTO I NETO MINIMALNE ZARADE >>

Ovaj iznos se promenjuje za sve isplaćene plate u 2019. godini počevši od 01. januara, bez obzira za koji mesec se isplaćuje plata zaposlenima.

Ukoliko niste sigurni kako na pravi način da izvršite kalkulaciju zarade, potražite pomoć računovodstvene agencije koja vam može pružiti računovodstvene usluge vezane za usluge obračuna zarade.

 

Nova najniža i nova najviša mesečna osnovica dopinosa

 

Nove izmene podrazumevaju i novu najnižu, kao i novu najvišu mesečnu osnovicu za iznos socijalnih doprinosa. Najniža mesečna osnovica za obračun doprinosa za 2019. godinu je 23.921 dinara, a najviša mesečna osnovica je 341.725 dinara.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE MINIMALNA ZARADA I OD ČEGA SE SASTOJI >>

I u ovom slučaju važi primena za doprinos za nezaposlenost. Važi za sve isplate počevši od 01. januara 2019. bez obzira za koji mesec se isplaćuje plata.

 

Kako se vrši obračun zarada od 2019.godine

 

Obračun zarada zaposlenih vrši se po važećim stopama i to za sve plate koje firma isplati posle 01. januara tekuće godine. Drugim rečima, kada isplatite zarade radnicima u 2019. godini i za neki prethodni mesec, plaćate doprinos za nezaposlenost samo na teret zaposlenog.

Ovakav vid obračuna ne važi samo za isplaćene zarade iz 2019. godine. Odnosi se i na zaostale zarade iz ranijih perioda, ukoliko su isplaćene u 2019. godini.

Ako svojim radnicima niste isplatili akontaciju ili konačnu zaradu za decembar 2018. ili neki drugi mesec (zaključno sa 31.12.2018.) nemate obavezu da plaćate doprinos za nezaposlenost po starim propisima. Kada te zaostale zarade isplatite tokom 2019. godine doprinos za osiguranje od nezaposlenosti plaćate po stopi od 0,75%. Na teret zaposlenog, ne i na teret poslodavca.

PROČITAJTE JOŠ: OBAVEZAN OBRAČUN NAKNADA ZA DIREKTORE VAN RADNOG ODNOSA >>

Agencija za knjigovodstvene usluge koja dobro vlada stručnom materijom može vam pomoći oko računovodstvenih usluga za obračun zarade.

 

Poresko umanjenje od 01.02.2019. godine

 

Do 31.01.2019. u primeni je bio iznos od 15.000 dinara za neoporezivi iznos zarade, a od 01.02.2019. u primeni je novi iznos 15.300 dinara.

Poslodavci koji su zaključno sa januarom 2019. isplatili zarade imali su pravo da osnovicu za obračun poreza na zarade tj. bruto zaradu umanje za 15.000 dinara. Ovaj neoporezivi iznos zarade važio je do 31.01.2019.

Od 01.02.2019. u primeni je novi neoporezivi iznos zarade od 15.300 dinara mesečno i važi sve do 31.01.2020. Za sve isplaćene plate iz 2019. ili zaostale zarade iz 2018. godine imate pravo da umanjite osnovicu za obarčun poreza i doprinisa za novi neoporezivi iznos zarade.

Ali, ako se tokom 2019. godine isplaćuju zaostale zarade iz 2017. godine ili plate iz prethodnih meseci ranijih godina, za umanjenje osnovice se primenjuje tadašnji iznos neoporezivog iznosa zarade od 11.790 dinara.

Kontakt