Skrolujte za još

Obavezno plaćanje poreza i doprinosa za direktore van radnog odnosa

мај 09, 2019

hero
HBL > Radni odnosi > Obavezno plaćanje poreza i doprinosa za direktore van radnog odnosa

Minitarstvo finansija objavilo je Mišljenje o poreskom tretmanu za naknadu direktora koji nije zasnovao radni odnos u DOO ali radi kao zastupnik, koji pritom nije niti osnivač privrednog društva niti njegov član. Mišljenje će imati uticaj na knjigovodstvene agencije i knjigovođe koji izvršavaju obračun zarada i naknada zarada za direktore.

Prema mišljenju Ministarstva, broj 011-00-1137/2018-04 od dana 11.06.2018. godine istaknuto je da se za direktore van radnog odnosa, koji u određenoj firmi obavljaju generalne i izvršne poslove, moraju izmirivati mesečne poreske obaveze.

Kada direktorske poslove u firmi obavlja lice, tj. direktor koji nije zaposlen u tom pravnom licu onda on sve poslove obavlja po Ugovoru. Stav Ministarstva finansija jeste da se mora utvrditi poreska obaveza za direktora po osnovu naknade za rad, a zatim obračunati zarada i platiti porez i doprinosi.

PROČITAJTE JOŠ: KAKO IZVRŠITI OBRAČUN MINIMALNE ZARADE >>

Svakako, preporučujemo da za navedene obračune angažujete agenciju za knjigovodstvene usluge ili knjigovođu radi pravilnog obračuna zarade, obračuna naknade i radi podnošenja poreskih prijava.

 

Obaveza pravnog lica i direktora van radnog odnosa

 

Kada u firmi ovu funkciju obavlja lice koje nije zaposleno, tada pravno lice ima obavezu:

  • da sa direktorom koji nije u radnom odnosu u DOO zaključi Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima direktora,
  • da obračunava i plaća redovne mesečne poreze i doprinose na ugovorenu naknadu (i kada je naknada isplaćena i kada nije).

 

Ugovor sa direktorom

 

Pravno lice može da zaključi Ugovor o pravima i obavezama direktora sa fizičkim licem, koje nije osnvač tog privrednog društva niti član. Ugovorom su definisani poslovi koje će ono obavljati kao direktor van radnog odnosa.

PROČITAJTE JOŠ: IZMENE U OBRAČUNU ZARADA OD 1. JANUARA 2019 GODINE >>

U tom slučaju fizičko lice koje zastupa firmu ima pravo da ostvari naknadu, u ovom slučaju naknadu za rad direktora zato što obavlja posao zastupnika. Zbog toga direktor koji nije zaposlen u DOO i pravno lice potpisuju Ugovor o pravima, obavezama i odgovornostima, bez obzira što i dalje on nije u radnom odnosu.

Naknada direktora je osnovni i obavezni element ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima, pa mora biti obavezno navedena u Ugovoru koji potpisuju direktor i pravno lice. Obavezan je element ugovora ne samo za direktore u radnom odnosu, već i za one koji nisu zasnovali radni odnos sa pravnim licem koje zastupaju.

 

Obračun zarada – porez i doprinosi za direktora

 

Kada fizičko lice koje nije osnivač ni čan DOO ima funkciju direktora i obavlja poslove definisane ugovorom o pravima i obavezama, a pritom nema radni odnos u toj firmi, za njega postoji i obaveza za plaćanje poreza i doprinosa.

Mesečne obaveze koje se moraju izmirivati su:

  • porez na dohodak građana na drugi prihod,
  • doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade za rad.

Čak i da se Ugovorom ne predvidi naknada za rad direktora, postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana, kao i obaveza plaćanja pripadajućih doprinosa.

PROČITAJTE JOŠ: KOJA JE RAZLIKA  IZMEĐU BRUTO I NETO MINIMALNE ZARADE >>

Porez na dohodak građana na druge prihode plaća se po stopi od 20% i primenjuje se na osnovicu poreza. Ugovorena naknada je oporezivi bruto prihod, koji se umanjuje za normirane troškove u visini od 20%.

Doprinosi za PIO obračunavaju se i plaćaju po stopi od 26%. Prilikom bruto obračuna svi doprinosi obračunavaju se na teret direktora (odnosno na teret lica koje treba da primi novčanu naknadu).

Obračun zarade, odnosno koliki će biti iznos poreza i doprinosa po osnovu ugovorene naknade direktora obračunava knjigovođa odnosno agencija za knjigovodstvene usluge, a zatim podnosi poreske prijave nadležnom poreskom organu i uplaćuje iznose, zajedno sa ugovorenom naknadom za rad.

 

Iznos naknade za rad direktora

 

Zakon nije predvideo minimalni iznos naknade direktora, kao što je to slučaj sa minimalnom zaradom i obračunom minimalne cene rada. U slučaju da se plaća previše niska naknada direktora nadležni poreski organ može taj iznos tumačiti kao pokušaj da se izbegne plaćanje poreza.

Kako se ovo ne bi desilo u praksi se naknada za rad direktora, knjigovodstvene agencije prilikom obračuna plata poreze i doprinose često obračunavaju ili na iznos minimalne zarade ili na iznos najniže mesečne osnovice za obračun poreza i doprinosa.

 

Odricanje direktora od naknade za rad

 

Ako se direktor odrekne ugovorene naknade za svoj rad u korist drugog lica ili se izjasni da za svoj doprinos ne želi da ostvaruje naknadu, to ga ne oslobađa od poreza i doprinosa. To praktično znači da se ovi mesečni troškovi moraju obračunavati i plaćati čak i onda kada direktor ne prima naknadu za rad.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA SVE TREBA DA OBUHVATAJU USLUGE OBRAČUNA ZARADA >>

Ukoliko imate nedoumica oko obračuna naknade za direktore savetujemo da potražite pomoć profesionalaca. Agencija za knjigovodstvene usluge koja ima iskustva u pružanju usluga za obračuna zarada može vam pomoći i pružiti ove računovodstvene usluge.

Kontakt