Skrolujte za još

Promena osnovnog kapitala – povećanje i smanjenje kapitala društva

мај 05, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Promena osnovnog kapitala – povećanje i smanjenje kapitala društva

Promena osnovnog kapitala moguća je kod društava sa ograničenom odgovornošću. Promene se odnose na povećanje i na smanjenje osnovnog kapitala, koji ne sme biti ispod minimalnog propisanog iznosa.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, minimalni osnovni kapital je 100 dinara. Posebnim zakonom može biti predviđeno da minimalni iznos osnovnog kapitala bude veći od 100 dinara i to za preduzeća koja se bave određenim delatnostima.

 

Povećanje osnovnog kapitala društva

 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i članom 146. Zakona, osnovni kapital može se povećati na više načina:

 • Novim ulozima postojećih članova ili člana koji pristupa društvu,
 • Pretvaranjem rezervi ili dobiti društva u osnovni kapital,
 • Pretvaranjem ili konverzijom potraživanja prema društvu u osnovni kapital,
 • Statusnim promenama koje imaju za posledicu povećanje osnovnog kapitala,
 • Pretvaranjem (konverzijom) dodatnih uplata u osnovni kapital.

 

Povećanje kapitala društva sa ograničenom odgovornošću vrši se na osnovu odluke skupštine, koja donosi Odluku o promeni i povećanju osnovnog kapitala DOO. Prema tome, kapital ne može da se poveća novim ulozima pre nego što se izvrši uplata. Izuzetak je kada se radi o novom članu koji pristupa društvu, pa se odluka može doneti i pre uplate kapitala (ili unosa udela) novog člana u celom iznosu, ali samo pod određenim uslovom. Novi član mora istovremeno pri pristupanju društvu da uplati kapital u celosti ili da u potpunosti unese svoj ulog u društvo.

Dokumentacija koja se priprema za povećanje osnovnog kapitala društva je:

 • registraciona prijava povećanja osnovnog kapitala DOO,
 • odluka skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga (ili sporazum članova o proceni nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga),
 • godišnji finansijski izveštaj,
 • dokaz o uplati naknade za promenu podataka o osnovnim kapitalu.

HLB T&M Consulting priprema dokumentaciju oko postupka povećanja osnovnog kapitala i podnosi prijave nadležnim institucijama. Pružamo operativne i savetodavne usluge svim pravnim licima i DOO kako bi svoje poslovanje podigli na viši nivo.

 

Smanjenje osnovnog kapitala doo

 

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i članom 147. ovog Zakona, DOO može smanjiti svoj osnovni kapital. U tom slučaju, iznos ne sme biti niži od minimalne propisane sume (100 dinara). Opravdani razlozi za smanjenje kapitala mogu biti:

 • pokriće gubitaka društva,
 • stvaranje ili povećanje rezervi društva za pokrivanje budućih gubitaka ili za povećanje osnovnog kapitala iz neto imovine društva
 • u slučaju oslobođenja preuzete obaveze na uplatu, odnosno unos uloga u društvo,
 • u slučaju povlačenja i poništaja udela,
 • u slučaju poništaja sopstvenog udela usled neraspolaganja istim.

 

Kao i u prethodnom slučaju, odluku o promeni i smanjenju osnovnog kapitala donosi skupština društva. Odluka o smanjenju kapitala se mora registrovati u Agenciji za privredne registre, a rok za prijavu izmene je tri meseca od dana donošenja odluke skupštine. Odluka koja se ne registruje u navedenom roku postaje ništava.

 

Smanjenje osnovnog kapitala i zaštita poverilaca

 

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala obavezno mora sadržati poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja istih, u skladu sa odredbama o zaštiti poverilaca.

Postoje dve situacije kada se može izvršiti smanjenje osnovnog kapitala. To su:

 • smanjenje bez primene odredbi o zaštiti poverilaca – sprovodi se u jednom koraku,
 • smanjenje uz primenu odredbi o zaštiti poverilaca – kada se sprovodi u dva koraka.

 

U prvom slučaju, kada se postupak smanjenja kapitala sprovodi u jednom koraku podrazumeva da se prijava i promena podnose samo u APR. U drugom slučaju, kada se primenjuju odredbe o zaštiti poverilaca promena i smanjenje osnovnog kapitala se vrši u dva koraka. Prvo se odluka o promeni registruje i objavljuje na sajtu Agencije za privredne registre u trajanju od tri meseca. U drugom koraku se sprovodi odluka o smanjenju kapitala.

Prema pravilu, smatra se da smanjenje osnovnog kapitala nastaje danom registracije promene u Agenciji za privredne registre, koja se može videti i na sajtu registra.

Knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting može vam ponuditi stručne konsultantske usluge u vezi pravne procedure za povećanje i smanjenje osnovnog kapitala društva, kao i pomoć oko podnošenja prijave u registar privrednih subjekata.

Kontaktirajte nas za sva pitanja koja se odnose na promene kapitala vašeg društva i uverite se u kvalitet rada naše agencije.

Kontakt