Skrolujte za još

Poreske Olakšice za Zapošljavanje Novih Radnika sa Biroa

мар 02, 2024

hero
HBL > Vesti > Clanak > Poreske Olakšice za Zapošljavanje Novih Radnika sa Biroa

Poslodavci koji zaposle novog radnika imaju pravo da koriste poreske olakšice koje se odnose na povraćaj dela uplaćenog poreza i doprinosa. To su olakšice koje se dobijaju za povlačenje radnika sa biroa, koji se nalaze na evidenciji određen period. Mogu ih koristiti da ostvare pravo na povraćaj od 65%, 70% i 75% poreza i doprinosa.

Ovo pravo ostvaruje kada sa novim radnikom zasnuje radni odnos i odnosi se tačno na sledeće:

 • povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu, po osnovu zarade za novozaposleno lice,
 • povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Korišćenje ovih olakšica je produženo i za 2024. godinu, tako da ih poslodavci mogu koristiti zaključno sa 31. decembrom 2024. godine. Misli se na zaradu koja isplaćena zaključno sa 31.12.2024. godine.

 

Poreske olakšice za nove radnike sa biroa – stope

 

Poslodavci za nova radna mesta za radnike koji su prethodno bili na evidenciji NSZ dobiti znatna smanjenja poreza i doprinosa. Olakšice koje mogu dobiti su za zapošljavanje jednog ili više radnika:

 1. 65% – ako zaposli najmanje jednog, a najviše devet radnika,
 2. 70% – ako zaposli najmanje deset, a najviše 99 radnika,
 3. 75% – ako zaposli najmanje 100 radnika.

 

#Ako poslodavac zasnuje radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica dobiće povraćaj 65% plaćenih poreza i doprinosa.

 

# Kada zasnuje radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica dobiće povraćaj 70%.

 

# Ako zasnuje radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica, dobiće povraćaj 75%.

 

Prilikom zapošljavanja novih zaposlenih, država daje mnoge povlastice i poreske olakšice za poslodavce koji prime u radni odnos nove radnike, jer im na taj način omogućuje uštede.

Pored navedenih olakšica, u Srbiji postoje i drugi aktuelni poreski podsticaji koji poslodavcima olakšavaju zapošljavanje novih lica. Pisali smo detaljno o ovoj temi – Sve poreske olakšicice za zapošljavanje u Srbiji.

 

Uslovi za dobijanje poreksih olakšica za poslodavce

 

Da bi se ostvarilo pravo na olakšice za nove radnike, moraju i određeni uslovi da budu ispunjeni. Važi kako za firmu, tako i za novo lice koje se zapošljava.

Poslodavac koji može koristiti ove olakšice za nove radnije može biti samo firma iz privatnog sektora, odnosno:

 • pravno lice,
 • preduzetnik,
 • preduzetnik paušalac,
 • preduzetnik poljoprivrednik.

U tom slučaju, firma će ostvariti pravo na korišćenje poresih olakšica ako sa radnikom zaključi ugovor o radu, u skladu sa Zakonom i prijavi ga na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

Dodatno:

 • uslov za firme koje su registrovale delatnost pre 2014. godine – da se zasnivanjem radnog odnosa sa novim radnikom poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.03.2014. godine;
 • olakšice mogu da koriste i firme koje su započele obavljanje delatnosti posle 31.03.2014. godine.

 

Uslovi za nove radnike

 

Paralelno sa uslovima za poslodavce su i uslovi za nove radnike, a osnovni je da to lice koje se zapošljava mora biti prijavljeno na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno, najmanje šest meseci bez prekida pre zasnivanja radnog odnosa, a ukoliko se zapošljava pripranik onda 3 mesecaa. Dakle, radi se o radnicima sa biroa za zapošljavanje, koji su zapravo pre zapošljavanja bili na evidenciji NSZ 6 meseci, odnosno 3 meseca ako se zapošljavanju kao pripravnici.

Takođe, u periodu pre zasnivanja radnog odnosa novozaposleni radnik ne sme biti zaposlen kod poslodavca. Pored toga, ukoliko poslodavac kod koga se zapošljava ima povezano pravno lice, uslov je da ne sme u prethodnom periodu biti zaposleno ni kod pravnog koca koje je povezano sa tim budućim poslodavcem.

 

Ko ne može da koristi olakšice

 

U skladu sa aktuelnim propisima, Poreske olakšice za radnike sa biroa ne mogu da osvare sledeća pravna lica iz državnog i javnog sekrota:

 • državni organi i organizacije,
 • Zaštitnik građana,
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti,
 • Državna revizorska institucija,
 • Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,
 • Agencija za borbu protiv korupcije,
 • Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki,
 • Komisija za zaštitu konkurencije,
 • Komisija za hartije od vrednosti,
 • Fiskalni savet,
 • Republička radiodifuzna agencija,
 • Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije,
 • javna preduzeća,
 • javne službe,
 • drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

 

Rok važenja olakšica za nove radnike

 

Ove olakšice važe za poslodavce koji isplate zarade za novozaposlene zaključno sa 31.12.2024. godine.

Poslodavci koji budu koristili olakšice dobiće povraćaj plaćenih poreza i doprinosa nove zaposlene radnike. Refundaciju dobijaju nakon što podnesu zahtev za povraćaj sredstava.

Primer: Ukoliko poslodavac zaposli jednog radnika, može dobiti olakšicu od 65%. Ukoliko zaposli 20 radnika dobiće smanjenje 70%. Ukoliko zaposli 200 radnika, dobiće povraćaj 75%.

 

Poresle olakšice 75%

 

Poslodavac – mikro i malo pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac ili preduzetnik poljoprivrednik može koristiti još jednu vrstu poreskih podsticaja za zapošljavanje radnika, takođe u vidu povraćaja 75% plaćenih poreza i doprinosa. Korišćenje je produženo i za 2024. godinu, pa se olakšice mogu koristiti za zarade zaključno sa 31.12.2024. godine.

Da bi imao pravo na refundaciju u iznosu od 75% plaćenih poreza i doprinosa, uslov je da zaposli najmanje dva nova radnika i time poveća broj zaposlenih u odnosu na prethodni period. Poresku olakšicu od 75% za dva nova zaposlena radnika može da koristi tek od meseca kada je steka pravo na olakšicu.

Uslov za firmu da ostvari mogućnost korišćenja olašice je da zasnivanjem radnog odnosa sa novim licima poveća broj zaposlenih najmanje za dva u odnosu na broj zaposlenih koji je firma imala na dan 31.10.2015. godine. Uslov za radnike je da su u prethodnom periodu bili na evidencii NSZ najmanje 6 meseci bez prekida, a za pripravnike najmanje 3 meseca.

 

Za dodatna pitanja, pojašnjenja, ili ukoliko su vam potrebne usluge obračuna zarade, kontaktirajte nas. Tim stručnih poreskih savetnika i računovođa knjigovodstvene agencije HLB TM DOO će u najkraćem roku odgovoriti na vaše zahteve.

Kontakt