Skrolujte za još

Poreske Olakšice za Poslodavce koji obavljaju Istraživanje i Razvoj

јул 02, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Poreske Olakšice za Poslodavce koji obavljaju Istraživanje i Razvoj

Firme u cilju proširenja kolektiva i povećanja broja zaposlenih sada mogu koristiti nove podsticaje. To su poreske olakšice za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj.

Olakšice za istraživanje i razvoj predstavljaju poreska oslobođenja na koje poslodavci mogu ostvariti pravo i koristiti ih po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja, na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih poreskih podsticaja za zapošljavanje o kojima smo pisali, ova mera se odnosi na poreske olakice za zarade istraživača u Srbiji.

Primenjuju se od 1. marta 2022. godine i nemaju vremensko ograničenje.

U nastavku sledi više detalja – na šta se tačno odnose poreske olakšice za zarade istraživača u Srbiji, koje ujedno spadaju i u red inovativnih olakšica za staratape, koje firme mogu da ih koristite, za koja se ostvaruje pravo na koriščenje i druga pitanja.

 

1. Poreske olakšice za poslodavce koji obavljaju istraživanje i razvoj

 

Na olakšice za zaposlene u oblasti istraživanja i razvoja poslodavci ostvaruju pravo, a mogu da ih koriste za zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja ili razvoja. Imaju pravo na njih pravna lica, koja u okviru svoje redovne delatnosti obavljaju poslove istraživanja i razvoja.

Pravna lica ove olakšice mogu da koriste za projekte istraživanja i razvoja, koji se obavljaju na teritoriji Republike Srbije. Projekti istraživanja za koje poslodavci ostvaruju pravo na olakšicu odnose se na istraživačke projekte, na kojima najmanje 90% svih zaposlenih na istraživanju i razvoju, svoje aktivnosti na sprovođenju projekta obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Uštede koje firme ostvaruju olakšicama vezane su za porez na zarade i deo doprinosa. Odnose na oslobađanje od obaveza plaćanja dela poreza i doprinosa za zarade istraživača. To su:

 • 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade,
 • 100% doprinosa za PIO – i na teret zaposlenog i na teret poslodavca.

Navedene olakšice mogu da koriste firme koje poslove istraživanja i razvoja sprovode za svoj račun i koje postaju vlasnici ili zadržavaju vlasništvo na nematerijalnoj imovini, koja može nastati u toku sprovođenja poslova istraživanja i razvoja.

 

2. Poslodavci koji ostvaruju pravo na olakšice za istraživanje i razvoj

 

Firme koje imaju pravo da koriste poresko oslobođenje za zaposlene na istraživanju i razvoju su samo pravna lica, a koja svoju delatnost obavljaju na teritoriji Republike. Kompanije koje imaju druge pravne forme ne mogu.

Dakle, olakšice za zarade istraživača u Srbiji mogu da koriste samo pravna lica, a nemaju pravo na njih:

 • preduzetnici,
 • ogranci,
 • predstavništva stranih pravnih lica u Srbiji,
 • pravna lica osnovana u inostranstvu.

Poresku olakšicu ne može koristiti pravno lice koje istraživanje i razvoj sprovodi za račun drugih lica, a koje uspešnim sprovođenjem ovih aktivnosti ne postaje vlasnik nematerijalne imovine, koja je nastala tim aktivnostima istraživanja i razvoja.

Dodatno, poreske olakšice za istraživanje i razvoj poslodavci ne mogu da koriste za zarade zaposlenih koji su angažovani na aktivnostima istraživanja, u cilju pronalaženja i razvoja nafte, gasa ili mineralnih zaliha u ekstraktivnoj industriji.

 

3. Uslovi za zaposlene na istraživanju i razvoju

 

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, definicija za lice neposredno angažovano na poslovima istraživanja i razvoja glasi:

“Zaposleni na istraživanju i razvoju je lice koje radi na sprovođenju projekta na način da je neposredno uključeno u identifikovanje i rešavanja odgovarajućih naučnih, procesnih ili tehničkih pitanja, problema ili zadataka povezanih sa konkretnim projektom.”

Zaposleni za koje poslodavac može ostvariti pravo na korišćenje olakšica mogu biti sva neposredno angažovana lica na poslovima istraživanja i razvoja:

 • i lica sa kojima poslodavac zasniva radni odnos (novozaposleni radnici),
 • i lica koja su već u radnom odnosu kod tog poslodavca (postojeći zaposleni), a koji ispunjavaju propisane uslove.

Zatim, zaposleni na istraživanju i razvoju može biti:

 • novozaposleno lice, koje sa poslodavcem ima ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vreme;
 • postojeći zaposleni, koji sa poslodavac već ima zaključen ugovor o radu sa punim ili nepunim radnim vremenom.

Iznos olakšice koji se dobija određuje se u zavisnosti od vremena koje zaposleni na ovim poslovima provedu, u odnosu na puno radno vreme:

 • ukoliko se radi o punom radnom vremenu, ono iznosi 40 časova nedeljno;
 • ukoliko je nepuno radno vreme, onda je ono kraće od 40 časova nedeljno.

Zarada zaposlenog na istraživanju i razvoju srazmerna je vremenu koje angažovana lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja, a u odnosu na pun fond radnih sati u toku meseca. Opštim aktom poslodavca se utvrđuje radno vreme zaposlenog.

 

4. Šta se smatra istraživanjem i razvojem?

 

Istraživanjem se smatra originalno i planirano istraživanje, koje je sprovedeno u cilju sticanja potpuno naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja. Da bi se radilo o istraživanju za koje se može ostvariti pravo na olakšice, važno je da su aktivnosti istraživanja preduzete u cilju sticanja potpuno novog naučnog ili tehničkog znanja i razumevanja (teži se ka inovativnosti).

Razvojem se smatra primena rezultata istraživanja ili primena drugog naučnog dostignuća ili dizajna, koje se može primeniti u cilju proizvodnje novih ili značajno poboljšanih materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga, pre pristupanja komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

Da bi se radilo o razvoju, poslodavac na osnovu posledica istraživanja, rezultata primene naučnih dostignuća ili dizajna treba da obavlja aktivnosti, u cilju proizvodnje novog ili značajno poboljšanog materijala, uređaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluge, samo pre nego što pristupi njihovoj komercijalnoj proizvodnji ili korišćenju.

 

5. Aktivnosti koje se ne smatraju neposrednim angažovanjem

 

Aktivnosti i neposrednim angažovanjem zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja ne smatraju se:

 • aktivnosti povezane sa direktnim ili indirektnim nadzorom nad sprovođenjem projekta (prisustvovanje sastancima o tehničkim aspektima projekta, konceptima, alternativama, mogućim rešenjima, rezultatima; sastajanje sa zaposlenima, planiranje projekta, procena predloženih rešenja i slično);
 • aktivnosti podrške u vezi sa sprovođenjem projekta (podešavanje i upotreba opreme koja se koristi u svrhe istraživanja; pružanje povratne informacije o tehničkim karakteristikama proizvoda; izrada izveštaja od strane službenika; održavanje higijene u vezi sa testiranjem i druge aktivnosti).

Na zarade lica koja obavljaju ove aktivnosti ne ostvaruje se pravo na korišćenje poreske olakšice za istraživanje i razvoj.

Kada je u pitanju vreme koje zaposleni na istraživanju i razvoju provode na odmoru i odsustvima, olakšica se ne primenjuje:

 • tokom godišnjeg odmora,
 • tokom praznika koji je neradni dan,
 • tokom plaćenog odsustva,
 • tokom vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa,
 • zbog privremene sprečenosti za rad, prekida rada,
 • zbog smanjenja obima rada bez krivice zaposlenog ili prekida rada zbog naredbe državnog organa ili poslodavca.

 

6. Evidencije o radnim satima lica

 

Poslodavci u u obavezi da vode odgovarajuće evidencije o radnim satima zaposlenih na poslovima istraživanja i razvoja. Za svakog zaposlenog vodi se evidencija, koja sadrži podatke koji olakšavaju praćenje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje zaposlenog.

Sadrži:

 • informacije o radnom vremenu zaposlenog na istraživanju i razvoju;
 • informacije u vezi sa zaradom, naknadom zarade i ostalim primanjima zaposlenog na istraživanju i razvoju.

Evidencija olakšava da se utvrdi vreme kada su zaposleni bili neposredno angažovani na poslovima istraživanja i razvoja, kao i vreme kada su bili angažovani na aktivnostima koje se ne smatraju neposrednim angažovanjem na poslovima istraživanja i razvoja (za koje poslodavac ne ostvaruje pravo na olakšicu).

 

7. Dokumentacija za pojedinačne projekte istraživanja i razvoja

 

Poslodavac koji koristi poresku olakšicu za istraživanje i razvoj u obavezi je da za svaki pojedinačni projekat ima određenu dokumentaciju:

 • opis (specifikaciju) projekta sa posebno istaknutim ciljevima projekta, planiranim fazama, planiranim aktivnostima, sa mišljenjima stručnjaka;
 • godišnji budžet i ukupan budžet projekta;
 • godišnji izveštaj o odstupanju od budžeta;
 • izveštaj zaposlenog na istraživanju i razvoju, sa specifikacijom o ukupnom radnom vremenu i radnom vremenu koje je proveo na neposrednom obavljanju poslova istraživanja i razvoja u određenom mesecu;
 • izveštaj o stanju i rezultatima projekta
 • potpisanu izjavu zakonskog zastupnika poslodavca da su podaci iz evidencija potpuni i istiniti, kao i da najmanje 90% svih zaposlenih angažovanih na poslovima istraživanja i razvoja svoje aktivnosti obavlja na teritoriji Republike Srbije,
 • potpisanu izjavu zaposlenog na istraživanju i razvoju da su podaci iz izveštaja o radnom vremenu potpuni i istiniti.

 

8. Olakšice za istraživanje i razvoj – primena i vreme trajanja

 

Olakšice za zarade lica koja obavljaju poslove istraživanja i razvoja stupile su na snagu 1. marta 2022. godine.

Ne postoji vremenski rok (ograničenje) do kada poslodavci mogu koristiti pravo nove olakšice za zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju, jer nisu vremenski ograničene. Odnosno, ne postoji vreme trajanja i datum do kada ih firme mogu iskoristiti za angažovanje lica po projektu istraživanja.

Ograničenje postoji za vreme trajanja projekta na kojem angažovana lica obavljaju poslove istraživanja i razvoja. Dakle, vreme trajanja poreskih olakšica za zarade istraživača zavisi od dužine trajanja projekta istraživanja i razvoja.

 

9. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

Doprinosi za PIO za zaposlene neposredno angažovane na poslovima istraživanja i razvoja su plaćeni. Oni se plaćaju iz budžeta Republike Srbije.

Smatraju se plaćenim u momentu dospelosti (u momentu isplate neto zarade, koja se mora isplaćivati u propisanom periodu – do kraja tekućeg za prethodni mesec), na osnovu kojih zaposleni ostvaruju svoja prava.

 

10. Kada pravna lica nemaju pravo da koriste olakšicu

 

Firma nema pravo da iskoristi poresko oslobođenje ukoliko za određeno lice za koje želi da koristi olakšicu već koristi bilo koju vrstu podsticaja, i po tom osnovu sa tim radnikom ima zasnovan radni odnos. Dakle, ne postoji mogućnost istovremenog korišćenja posticaja i olakšica po više osnova za lice angažovano na projektu istraživanja i razvoja.

Poslodavac može ostvariti pravo samo kada koristi oslobođenje koje se odnosi na istu vrstu olakšice.

Ograničenje na korišćenje olakšice se ne odnosi na poslodavce koji koriste pravo na dvostruko priznavanje troškova, koji su neposredno povezani sa poslovima istraživanja i razvoja. Dakle, poslodavci koji koriste podsticaj i pravo na dvostruko priznavanje troškova istraživanja i razvoja mogu istovremeno da koriste olakšice po osnovu zarada zaposlenih za istraživače.

 

11. Prestanak prava na poreske olakšice za istraživanje i razvoj

 

Kada je u pitanju broj zaposlenih na projektu istraživanja i razvoja, ne postoje posebno propisani uslovi za ukupan broj zaposlenih po projektu. Nisu propisani ni drugi uslovi za poslodavca, po osnovu kojih bi došlo do gubitka prava na poresko oslobođenje.

Takođe, nema uslova ni po pitanju zasnivanja radnog odnosa. Pravno lice može angažovati postojeće zaposlene, ali i nova lica na poslovima istraživanja i razvoja, bez obaveze da zasnuje radni odnos sa tim radnicima po isteku projekta. Ukoliko zaposli novo lice, po isteku projekta istraživanja poslodavac može da iskoristi pravo na olakšice za novozaposlena lica.

Ne postoje ni zakonska ograničenja za angažovanje radnika za koje su u prethodnom periodu korišćene olakšice po drugim osnovama. Ukoliko je za zaposlenog prethodno korišćena olakšica po drugom osnovu, poslodavac ostvaruje pravo na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju.

 

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć, savet oko ispunjenosti uslova ili stručna usluga za primenu olakšica za istraživanje i razvoj, tim iskusnih računovođa i poreskih savetnika računovodstvene agencije HLB T&M Consulting pruža usluge eksternog obračuna zarade. Stojimo na raspolaganju, kontaktirajte nas.

Kontakt