Skrolujte za još

Subvencije za povratnike iz inostranstva i strance

мај 23, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Subvencije za povratnike iz inostranstva i strance

Poreske olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore i stranaca (novonastanjene obveznike) počele su sa primenom marta 2020. godine. Predviđeni podsticaji mogu se koristiti za zapošljavanje povratnika iz dijaspore, uključujući mlade kao i strance. Ostvaruju se u vidu plaćanja umanjenih poreza i doprinosa na zarade povratnika iz inostranstva.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim obveznikom može da koristi olakšice u vidu smanjenja osnovice za porez i doprinose na zarade za 70%. Ove poreske olakšice za zapošljavanje povratnika i stranaca mogu koristiti firme, odnosno poslodavci, inovacioni privrednici, koji zaposle naše ljude iz dijaspore, ali i ako zaposle strance. Privrednicima koji ih zaposle biće omogućeno da plaćaju 70% niže poreze i doprinose na njihove zarade tokom pet godina.

Dostupni podsticaji počeli su da važe 1. marta 2020. i predstavljaju mere za razvoj inovativne privrede. Propisane su u skladu sa članom 15v ZPDG i članom 15a ZDOSO. Po stvaranju uslova za njihovu primenu donet je Pravilnik kojim se bliže propisuje način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika. Pravilnik je stupio na snagu 14.11.2020.

Kao i druge aktuelne poreske olakšice za zapošljavanje, tako i olakšice za strance i povratnike imaju za cilj da podstaknu domaće poslodavce na zaposlenje novih radnika. U konkrenom slučaju, na zapošljavanje stranaca i povratnika iz dijaspore, uključujući doseljenike i mlade povratnike.

 

Na šta se odnose poreske olakšice za zapošljavanje povratnika i stranaca

 

Podsticaji se odnose na poresko oslobođenje prilikom zapošljavanja povratnika iz inostranstva, kao i stranaca. Domaći poslodavci koji ih koriste mogu ostvariti pravo na:

 • umanjenje osnovice poreza na zarade za 70%;
 • umanjenje osnovice doprinosa za 70%.

Da bi se ostvarile, povratnici i stranci (novonastanjena lica) i kvalifikovani poslodavac moraju zasnovati radni odnos na neodređeno vreme. Prilikom sklapanja ugovora o radu moraju biti ispunjeni dodatni uslovi, a to su:

 • da se radni odnos zasniva na radnom mestu za koje postoji potreba da lice ima posebno stručno obrazovanje,
 • da je to lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada.

Navedeni podsticaji samo su jedna od mera za razvoj inovativne privrede. Mogu se ostvariti za povratnike iz inostranstva, kao i za strance koji ispunjavaju opšte uslove za primenu olakšica.

 

Za koji period se ostvaruju olakšice za novonastanjene obveznike

 

Kvalifikovani poslodavci mogu da ostvare pravo na poreske olakšice za novonastanjene obveznike za period od pet godina, počevši od dana zaključenja ugovora o radu. Pravo se ostvaruje nezavisno od promene poslodavaca. Ispunjenost uslova u vezi sa korišćenjem podsticaja, sa radnim mestom, kao i uslova za novonastanjenog obveznika tokom tog perioda se podrazumeva.

Novonastanjeni obveznik ima pravo na korišćenje olakšice od prve zarade, koja je isplaćena za mesec u kome su od nadležnih organa pribavljeni dokazi o ispunjenosti uslova.

 

Ko se smatra kvalifikovanim poslodavcem?

 

Poslodavci koji imaju pravo na poresku olakšicu za novonastanjene obveznike (povratnike, doseljenike, strance) su kvalifikovani poslodavci. Da bi mogli da ih koriste postrebno je da ispune određene uslove:

 • kvalifikovani poslodavac mora biti rezident Republike Srbije (da je domaći poslodavac);
 • da se ne smatra povezanim licem sa poslodavcem kod koga je novonastanjeni obveznik prethodno bio zaposlen;
 • kvalifikovanim poslodavcem smatra se bilo koji poslodavac rezident Republike Srbije, koji zasnuje radni odnos sa novonastanjenim licem koji je od 1990. godine barem tri godine na teritoriji Republike imao prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa.

 

Izjava za novonastanjenog obveznika

 

Kvalifikovani poslodavac koji sklapa radni odnos sa novonastanjenim obveznikom ima obavezu da sastavi pisanu izjavu, kojom se potvrđuje da pre zasnivanja radnog odnosa to lice nije bilo u radnom odnosu kod bilo kog poslodavca koji bi se u momentu sticanja statusa novonastanjenog obveznika smatrao povezanim licem sa tim kvalifikovanim poslodavcem.

U slučaju promene kvalifikovanog poslodavca, odnosno ukoliko radnik koji se smatra novonastanjenim obveznikom zaključi ugovor o radu sa drugim kvalifikovanim poslodavcem, ponovo se sačinjava izjava. Ovu obavezu ima i svaki naredni kvalifikovani poslodavac ukoliko dođe do promene firme u kojoj se lice sa statusom novonastanjenog obveznika zapošljava.

Pisana izjava potvrđuje se da to lice pre zasnivanja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem nije bio u radnom odnosu. Sa druge strane, ukoliko jeste bio zaposlen kod jednog ili više poslodavaca, u pisanoj izjavi se navodi pun naziv, sedište svakog, kao i država odakle je firma.

 

Ko se može smatrati novonastanjenim obveznikom?

 

Povratnicima iz dijaspore, odnosno novonastanjenim licima smatraju se:

 1. obveznici koji nisu pretežno boravili na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24 meseca pre datuma zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem (najmanje dve godine) – tu spadaju stranci i povratnici iz dijaspore, nevezano za godine života;
 2. obveznici koji u trenutku zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem imaju manje od 40 godina života, i da su u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora o radu sa tim poslodavcem pretežno boravili van Republike Srbije radi daljeg školovanja ili radi stručnog usavršavanja – mladi povratnici.

Dakle, postoje dve kategorije novonastanjenih obveznika. Svaki od njih zasebno ima propisane uslove koji moraju biti ispunjeni kako bi se lice smatralo novonastanjenim obveznikom, bilo da su u pitanju stranci, povratnici iz dijaspore ili mladi povratnici. Dovoljno je da radnik za koga će se koristiti podsticaj ispunjava jednu kategoriju, kao i uslove u pogledu radnog mesta i posebnog stručnog obrazovanja (konkretno – za iznos njegove najmanje mesečne bruto zarade).

Pravo se ostvaruje bez obzira na promenu poslodavca, ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi u pogledu radnog mesta i stručnog obrazovanja. I novi poslodavac zapošljavanjem novonastanjenog obveznika stiče pravo da koristi poresku olakšicu, u roku od 5 godina počevši od datuma zasnivanja radnog odnosa.

 

Olakšica 70% manja osnovica za plaćanje poreza i doprinosa za zapošljavanje stranaca

 

Prva kategorija novonastanjenih obveznika se odnosi na strance (i određene povratnike). Da bi poslodavac ostvario poreski podsticaj vidu umanjene osnovice za plaćanje poreza i doprinosa za 70% pri zasnivanju radnog odnosa, potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi:

 • da lice koje se zapošljava nije pretežno boravilo na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24 meseca pre datuma zasnivanja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem (da je u inostranstvu bilo najmanje dve godine – 24 meseca);
 • da se radni odnos zasniva sa domaćim poslodavcem na radnom mestu, za koje je potrebno određeno stručno obrazovanje i potreba za radnikom koju ne zadovoljava domaće tržište rada;
 • da je ugovorena mesečna bruto 1 zarada veća od 264.684 dinara.

 

Dodatni uslov za novonastanjene obveznike za umanjenje osnovice jeste da se zasnivanjem radnog odnosa on nastanjuje u Srbiji i da se smatra poreskim rezidentom. Navedeni uslovi važe kada je u pitanju zapošljavanje povratnika iz dijaspore. U slučaju zapošljavanja stranaca zarada koju ostvaruje mora biti veća od 264.684 dinara.

 

Za period boravka zaposlenog, kojim se dokazuje da nije pretežno boravio u Srbiji u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem podnose se dodatne isprave:

 • potvrda o promeni prebivališta, odnosno boravišta u Srbiji, izdata od nadležnog organa Republike Srbije;
 • potvrda o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi, izdata od nadležnog organa druge države;
 • potvrda stranog poslodavca o radnom odnosu u drugoj državi i radu na teritoriji druge države;
 • dokaz nadležnog organa socijalnog osiguranja druge države da je zaposleni bio osiguranik po propisima te države;
 • pisana izjava da je lice u periodu od 24 meseca pre zasnivanja radnog odnosa pretežno boravilo na teritoriji jedne ili više drugih država (izjava da sadrži podatke o državi ili državama u kojima je boravilo, kao i da lice neprekidno ili sa prekidima nije boravilo u Srbiji više od 366 dana u periodu od dve godine pre datuma zaključenja ugovora o radu).

 

Olakšica umanjenje 70% osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje mladih povratnika

 

Druga kategorija novonastanjenih obveznika se odnosi na mlade povratnike. Da bi osnovica za obračun poreza na zarade i doprinosa bila umanjena za 70%, potrebno je takođe da budu ispunjeni uslovi:

 • u momentu zaključenja radnog odnosa sa kvalifikovanim poslodavcem lice koje se zapošljava mora biti mlađe od 40 godina;
 • da je minimum 12 meseci u periodu pre zasnivanja ugovora o radu pretežno boravilo van Republike Srbije radi daljeg školovanja ili stručnog usavršavanja;
 • da se zapošljava na radnom mestu za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i za koje nisu zadovoljene potrebe za kadrom na domaćem tržištu rada;
 • da prilikom zapošljavanja ostvaruje mesečnu zaradu veću od 176.456 dinara.

 

Dodatni uslov koji mora biti ispunjen za umanjenje osnovice 70% jeste da se mladi povratnik, odnosno lice koje zasniva ili je zasnovalo radni odnos nastanjuje na teritoriji Republike Srbije i da se smatra njenim poreskim rezidentom.

 

Za period boravka u drugoj zemlji radi obrazovanja i stručnog usavršavanja, kojim se dokazuje da u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora o radu sa kvalifikovanim poslodavcem lice nije pretežno boravilo u Srbiji, podnose se dodatne isprave:

 • potvrda o promeni prebivališta ili boravišta u Srbiji;
 • potvrda o prebivalištu ili boravištu u drugoj državi;
 • pisana izjava kojom se potvrđuje da je 12 meseci pre zapošljavanja lice pretežno boravilo na teritoriji druge države (izjava sadrži podatke o jednoj ili više državama u kojima je boravilo, i da nije neprekidno ili sa prekidima boravilo u Srbiji više od 183 dana u periodu od 12 meseci pre zasnivanja ugovora o radu);
 • uverenje, diplomu ili potvrdu o završenom obrazovanju ili stručnom usavršavanju u drugoj zemlji.

 

Obaveza nastanjivanja na teritoriji Republike Srbije

 

Novonastanjeni obveznik pravo na umanjenje poreza i doprinosa na zarade za 70% ostvaruje kada:

 • se prilikom zasnivanja radnog odnosa ili u razumnom roku nakon zapošljavanja nastanjuje na teritoriji Republike Srbije;
 • ispunjava uslove da se smatra poreskim rezidentom po osnovu centra poslovnih i životnih interesa u Srbiji, kao i za primenu Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

Za dokazivanje boravka prilaže sledeća dokumenta:

 • dokaz o sopstvenom pravu svojine ili pravu svojine članova porodice na nepokretnosti;
 • pisanu izjavu kojom se potvrđuje da je lice nastanjeno na teritoriji Republike zajedno sa supružnikom i zajedničkom maloletnom decom;
 • uverenje o prebivalištu ili boravištu u Republici;
 • dokaz o odobrenom privremenom boravku ili odobrenom stalnom nastanjenju;
 • takav dokaz za supružnika i zajedničku maloletnu decu.

 

Rok za pribavljanje dokumentacije

 

Kvalifikovani poslodavac ima obavezu da sakupi dokumentaciju o novozaposlenom obvezniku najkasnije do dana kada mu se isplaćuje prva zarada, po osnovu koje i ostvaruje pravo na poresku olakšicu i umanjenje.

Ukoliko dođe do promene kvalifikovanog poslodavca (kada povratnik iz dijaspore zaključi ugovor o radu sa drugim) takođe i on ima obavezu prikupljanja dokumentacije. Tako dokazuje ispunjenost uslova kako bi ostvario pravo na korišćenje poreske olakšice. Ukoliko dođe do promene više poslodavaca, onda ovu obavezu ima svaki naredni kvalifikovani poslodavac sa kojim se zasniva ugovor o radu.

 

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

 

Kada je reč o zapošljavanju stranaca u Republici Srbiji, osnovni uslov da strani državljani borave i rade u našoj zemlji jeste da imaju odobren privremeni boravak i radnu dozvolu. Za boravišnu i radnu dozvolu za strance u Srbiji podnosi se zahtev i propisana dokumentacija, a koja radna dozvola će biti izdata zavisi od osnova za odobrenje privremenog boravka ili radne dozvole.

Pisali smo detaljan vodič za izdavanje radnih dozvola za strance u Republici Srbiji.

Agencija za poslovni konsalting i računovodstvene usluge HLB T&M Consulting specijalizovana je za obavljanje svih vrsta poslova i pratećih aktivnosti u vezi sa legalnim zapošljavanjem povratnika iz inostranstva, kao i za zapošljavanje stranaca u Srbiji. Pružamo stručnu pomoć za obračun zarada, kao i podršku oko apliciranja za podsticaje i ostvarivanje prava na poresko oslobođenje. Kontaktirajte nas.

Kontakt