Skrolujte za još

Olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore

авг 23, 2020

hero
HBL > Vesti > Clanak > Olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore

U Republici Srbiji su od 1. marta 2020. počele da važe mere za razvoj inovacione privrede, a jedna od mera su olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore. Predviđene poreske olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore, uključujući mlade kao i strance, mogu se ostvariti u vidu plaćanja umanjenih poreza i doprinosa na zarade povratnika iz inostranstva.

Poreske olakšice za zapošljavanje povratnika i stranaca mogu koristiti firme, odnosno poslodavci, inovacioni privrednici, koji zaposle naše ljude iz dijaspore, ali i ako zaposle strance. Privrednicima koji ih zaposle biće omogućeno da plaćaju 70% niže poreze i doprinose na njihove zarade tokom pet godina. Međutim, korišćenje olakšica predviđeno je uz prethodno ispunjenje određenih uslova.

 

Na šta se odnose olakšice za zapošljavanje povratnika i stranaca?

 

Podsticaji za povratnike iz inostranstva su jedna od mera za razvoj inovativne privrede, a odnose se na poreske olakšice za zapošljavanje povratnika iz dijaspore i stranaca. To su:

  • 70% umanjena osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje mladih povratnika,
  • 70% manja osnovica poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca.

Povratnici i stranci (novonastanjena lica) za koje se mogu ostvariti olakšice moraju zasnovati radni odnos na neodređeno vreme sa domaćim poslodavcem (kvalifikovani poslodavac). Radni odnos se zasniva na radnom mestu za koje je potrebno stručno obrazovanje i za koje mora postojati potreba za zapošljavanjem, a koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. U ovom slučaju i ako su ispunjeni svi uslovi, poslodavci mogu da plaćaju 70% niže poreze i doprinose na zarade zaposlenih povratnika u periodu od pet godina.

 

Koja lica se smatraju povratnicima iz dijaspore?

 

Povratnicima iz dijaspore, odnosno novonastanjenim licima smatraju se obveznici – lica koja:

  • nisu pretežno boravila na teritoriji Republike Srbije u periodu od 24 meseca pre datuma zaključenja ugovora o radu sa domaćim poslodavcem (najmanje dve godine),
  • u trenutku zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem imaju manje od 40 godina života, i da su u periodu od 12 meseci pre zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem pretežno boravila van Republike Srbije radi daljeg školovanja ili stručnog usavršavanja.

Agencija za poslovni konsalting i računovodstvene usluge HLB T&M Consulting specijalizovana je za obavljanje svih vrsta poslova i pratećih aktivnosti u vezi sa legalnim zapošljavanjem povratnika iz inostranstva, kao i za zapošljavanje stranaca u Srbiji.

 

Olakšica umanjenje 70% osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje mladih povratnika

 

Osnovica za obračun poreza na zarade i doprinosa može biti umanjena za 70% ako poslodavac zasnuje radni odnos sa mladim povratnicima, odnosno licima koja su mlađa od 40 godina, a koji su otišla u inostranstvo radi školovanja ili stručnog usavršavanja. Olakšice se ostvaruju za radno mesto za koje je potrebno posebno stručno obrazovanje i za koje nisu zadovoljene potrebe za kadrom na domaćem tržištu rada.

Kvalifikovani poslodavci mogu ostvariti olakšice za zapošljavanje za povratnike u zemlju i plaćati niže poreze i doprinose ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

  • da su u momentu zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem lica mlađa od 40 godina,
  • da su lica minimum 12 meseci (godinu dana) pre zaključenja ugovora o radu kod kvalifikovanog poslodavca pretežno boravila van Srbije radi daljeg školovanja ili radi stručnog usavršavanja (a zatim su se vratili u svoju državu),
  • da ostvaruju mesečnu zaradu veću od 145.104 dinara (minimalna plata koju im poslodavci mogu isplaćivati je 145.104,00 – dve prosečne plate u Republici Srbiji).

Dodatni uslov koji mora biti ispunjen za umanjenje osnovice 70% jeste da se mladi povratnik, odnosno lice koje zasniva ili je zasnovalo radni odnos nastanjuje na teritoriji Republike Srbije i da se smatra njenim poreskim rezidentom. Ukoliko su ispunjeni svi uslovi pravo na umanjenje poreza i doprinosa može da se ostvari za period od pet godina od datuma zaključenja ugovora o radu. Pravo se ostvaruje nezavisno od promene poslodavca, ukoliko su ispunjeni navedeni uslovi u pogledu radnog mesta i stručnog obrazovanja.

 

Olakšica 70% manja osnovica za plaćanje poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca

 

Olakšica za zapošljavanje povratnika i stranaca u vidu umanjene osnovice za plaćanje poreza i doprinosa za 70% poslodavci mogu ostvariti za novonastanjena lica sa kojima zasnuju radni odnos. Povratnici iz dijaspore mogu zasnovati radni odnos sa domaćim poslodavcem na radnom mestu, za koje je potrebno određeno stručno obrazovanje i potreba za radnikom koju ne zadovoljava domaće tržište rada, kako bi se koristili podsticaji za zapošljavanje povratnika.

Da bi poslodavac mogao da ostvari pravo na plaćanje manje poreza i doprinosa za zapošljavanje ljudi iz dijaspore potrebno je da budu ispunjeni određeni uslovi:

  • da lice koje se zapošljava nije pretežno boravilo na teritoriji Republike Srbije u prethodna 24 meseca (da je u inostranstvu bilo najmanje dve godine – 24 meseca),
  • da je ugovorena mesečna zarada veća od 217.656 dinara (najmanji iznos bruto plate mora biti u iznosu tri puta većem od prosečne plate u Srbiji).

Dodatni uslov za umanjenje osnovice 70% jeste da se povratnik iz dijaspore nastanjuje u Srbiji i da se smatra poreskim rezidentom Republike Srbije. Navedeni uslovi važe kada je u pitanju zapošljavanje povratnika iz dijaspore. U slučaju zapošljavanja stranaca zarada koju ostvaruje mora biti veća od 217.656 dinara, kako bi firma koristila navedene poreske olakšice i umanjenja. Uz ispunjenje svih uslova, poslodavac može koristiti pravo na plaćanje nižih poreza i doprinosa za narednih pet godina, počevši od datuma zaključenja ugovora o radu. Pravo se ostvaruje nezavisno od promene poslodavca.

Ukoliko imate nedoumica i potrebna vam je podrška iskusnih poreskih savetnika, budite slobodni da nas kontaktirate i postavite dodatna pitanja za olakšice u vezi umanjene osnovice poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika iz dijasore, mladih povratnika i stranaca. Stručni tim agencije HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju.

 

Zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji

 

Kada je reč o zapošljavanju stranaca u Republici Srbiji, osnovni uslov da strani državljani borave i rade u našoj zemlji jeste da imaju odobren privremeni boravak i radnu dozvolu. Za boravišnu i radnu dozvolu za strance u Srbiji podnosi se zahtev i propisana dokumentacija, a koja radna dozvola će biti izdata zavisi od osnova za odobrenje privremenog boravka ili radne dozvole.

U cilju ubrzavanja postupka dobijanja radne dozvole za strance od 01. januara 2020. godine postoji mogućnost da se istovremeno pokrene postupak za izdavanje radne dozvole dok traje postupak odobrenja vize za duži boravak. Odnosno, poslodavac ima mogućnost da pokrene proceduru za izdavanje dozvole za rad dok je stranac i dalje u inostranstvu. Pisali smo detaljan vodič za izdavanje radnih dozvola za strance u Republici Srbiji.

 

Kompanija HLB T&M Consulting pruža stručnu pomoć i podršku oko ishodovanja radnih dozvola za zapošljavanje stranaca. Možemo vam pomoći oko pribavljanja dokumentacije i podnošenja zahteva u cilju efikasnijeg ishodovanja boravišne i radne dozvole za zapošljavanje stranaca u Srbiji, kako biste ostvarili pravo i koristili aktuelne olakšice za manje plaćanje poreza i doprinosa.

Kontakt