Skrolujte za još

Olakšice za Zapošljavanje Novozaposlenih Radnika do kraja 2024.

јул 02, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Olakšice za Zapošljavanje Novozaposlenih Radnika do kraja 2024.

Poslodavci koji zasnuju radni odnos za novim radnikom do kraja 2024. mogu koristiti poreske olakšice za novozaposlene radnike. Ove olakšice po osnovu zarade novozaposlenog lica odnose se na oslobađanja obaveze plaćanja dela poreza na zarade (70%), kao i doprinosa za PIO (100%), kada ističe rok za njihovu primenu.

Olakšice po osnovu zarade zaposlenih koje poslodavac ostvaruje prilikom zapošljavanja novih lica propisane su u skladu sa dva zakona – ZPDG (član 21z) i ZDOSO (član 45ž). Izmene i dopune objavljene su u „Službenom glasniku RS“, br. 118/21. Važe i u 2024., a primeni su od 1. marta 2022. godine.

Kao i za sve ostale poreske olakšice za zapošljavanje koje firme mogu koristiti, tako važi i za ove. Pravna lica koja žele da koriste olakšice za novozaposlene radnike moraju da ispune određene uslove. U nastavku sledi više o ovim olakšicama, uslovima koji moraju biti ostvareni, kao i ostalim kriterijumima za poslodavce i novozaposlene.

 

1. Koje olakšice ostvaruju poslodavci prilikom zapošljavanja novih radnika?

 

Pravna lica koja sklope ugovor o radu sa novim radnicima (ukoliko zasnuju radni odnos) mogu dobiti određene olakšice po osnovu zarada tih novozaposlenih lica.

Poreske olakšice vezane su za oslobađanje od plaćanja dela poreza na zaradu i doprinosa za PIO, a za zaradu radnika koja je isplaćena zaključno na dan 31.12.2024. godine. Poslodavac koji ostvari pravo i zaposli nove radnike može biti oslobođen obaveze plaćanja za:

 • 70% poreza iz zarade (70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade novozaposlenog lica);
 • 100% doprinosa za PIO (kako na teret zaposlenog tako i na teret poslodavca).

Dakle, olakšice po osnovu zarade novozaposlenih lica se mogu koristiti u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2024. i to zaključno sa zaradom koja je isplaćena najkasnije sa datumom 31.12.2024. godine.

 

2. Olakšice za novozaposlene radnike – uslovi za poslodavce

 

Poslodavci koji žele da zaposle nove radnike i koriste poreske olakšice po osnovu zarade novozaposlenog lica mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja dela poreza i doprinosa, ukoliko ispune određene uslove:

 • poslodavac mora da zasnuje radni odnos sa novozapolenim radnikom;
 • ugovor o radu može biti zasnovan na i određeno vreme ili neodređeno radno vreme (koliko je dug period zasnivanja radnog odnosa sa novozaposlenim radnikom ne utiče na dobijanje olakšica, niti postoji uslov za vremenski rok);
 • novozaposleni radnik mora imati mesečnu zaradu koja je veća od 76.500 dinara;

Poslodavac nema pravo da koristi poresku olakšicu ukoliko za novozaposlenog radnika po zasnivanju radnog odnosa koristi bilo koju vrstu podsticaja, uključujući naknade koje finansira NSZ u okviru programa i mera aktivne politike zapošljavanja. Međutim, kada se koristi poresko oslobođenje vezano za istu vrstu olakšice, poslodavac ima pravo da je koristi.

Pravo na koriščenje olakšice za novozaposlene radnike mogu da ostvare sledeći poslodavci:

 • pravna lica,
 • preduzetnici,
 • preduzetnici paušalci,
 • preduzetnici poljoprivrednici,
 • predstavništvo,
 • ogranak stranog pravnog lica.

 

3. Koji radnici se smatraju novozaposlenim licima?

 

Da bi se radnik, odnosno radnici smatrali novozaposlenim licima i imali prava na korišćenje olakšica po osnovu zarade novozaposlenog lica, potrebno je da budu ispunjena tri uslova.

To su sledeći uslovi:

 1. da u periodu od 01.01.2019. do 28.02.2022. radnik nije bio zaposlen – da nije imao status osiguranika zaposlenog, osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik, odnosno da nije bio osnivač ili član privrednog društva koji je bio zaposlen u tom preduzeću;
 2. da je novozaposleni radnik zasnovao radni odnos sa poslodavcem isključivo u periodu od 01.03.2022. do 31.12.2022. (kod poslodavca koji ima pravo na olakšicu);
 3. da ima mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara, u bruto iznosu.

Kada su ispunjeni svi uslovi, novi radnici koji mogu steći ovaj status novozaposlenog lica su:

 • nezaposleni koji su u periodu od januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine imali status nezaposlenih (da u propisanom periodu nisu bili nigde u radnom odnosu, bez obzira da li su bili prijavljeni na evidenciji NSZ kao nezaposleni);
 • lica koja su u periodu od 01.01.2019. godine do 28.02.2022. godine bila osnivači/članovi privrednog društva, ali da nisu bila zaposlena u svojoj firmi (tj. da nisu imala radni odnos u svom preduzeću);
 • radnici koji su angažovani po osnovu ugovora za rad van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o pravima i obavezama direktora, ugovor o autorskom delu, ugovor o stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju, ugovor o privremenim i povremenim poslovima i drugi ugovori.).

Radnici koja su stekli status novozaposlenog lica u propisanom periodu (zaposlenje u periodu od 01.03.2022. – 31.12.2022. godine) imaju obavezan uslov da visina njihove mesečne zarade mora biti veća od 76.500 dinara, u bruto iznosu.

 

4. Da li je olakšica za novozaposleno lice prenosiva na drugog poslodavca?

 

Olakšice po osnovu zarade novozaposlenog lica jesu prenosive i na drugog poslodavca.

Spomenuli smo da status novozaposlenog lica radnik stiče kada sa poslodavcem zasnuje radni odnos, isključivo u propisanom periodu. Takođe, spomenuli smo da to mora biti poslodavac koji ima pravo da koristi ove olakšice. Samim tim, i drugi poslodavac mora ispuniti uslove na osnovu kojih će imati prava da ih koristi.

Poslodavac koji započne za novozaposlenog radnika korišćenje olakšice nije uslovljen obaveznim korišćenjem iste u navedenom periodu. Samo za sticanje statusa novozaposlenog lica je ograničen rok, a to je propisan period od 01.03.2022. – 31.12.2022., uz zasnivanje radnog odnosa. Za poslodavce postoji drugi rok u kome mogu ostvariti pravo na korišćenje, a to je od 1. marta 2022. do 31. decembra 2024. godine.

Novozaposleno lice jednom stečeni status zadržava sve do isteka perioda korišćenja, odnosno sve do kraja 2024. godine. Obzirom da je olakšica prenosiva na drugog poslodavca, radnik sa stečenim statusom novozaposlenog lica istu može preneti, odnosno koristiti zaposlenjem u drugoj firmi.

To praktično znači da, u slučaju prestanka radnog odnosa sa poslodavcem koji koristi olakšicu radnik zadržava svoj status novozaposlenog lica, a olakšicu može da koristi svaki naredni poslodavac sa kojim on zasnuje radni odnos, sve do kraja 2024. godine. Ostali uslovi moraju takođe da budu ispunjeni, kako za donju granicu mesečne zarade, tako i uslovi za poslodavca.

 

5. Ko se ne smatra novozaposlenim licem?

 

Novozaposlenim licem ne smatra se:

 • radnik koji je u periodu od 01.01.2019. godine do 28.02.2022. godine bio zaposlen (u radnom odnosu),
 • osnivač/član privrednog društva koji je od 01.01.2019.-28.02.2022. bio zaposlen u svom privrednom društvu;
 • lice koje je od 01.01.2019.-28.02.2022. imalo status preduzetnika (preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, preduzetnik drugo lice);
 • lice koje je 01.01.2019. godine imalo status korisnika starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

 

6. Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

 

Iako se olakšice za novozaposlene radnike zasniva na poreskom oslobođenju u propisanim procentima (porez na zaradu 70% i PIO doprinosi 100%), doprinosi za PIO za novozaposleno lice, a za koje se poslodavac ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja doprinosa, plaćeni su radnicima.

Oni se plaćaju iz budžeta Republike Srbije, zbog čega nema refundacije, odnosno povraćaja plaćenih obaveza.

Kako bi radnik ostvario svoje pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja doprinosi za PIO smatraju se plaćenim u momentu dospelosti (u momentu isplate neto zarade za novozaposleno lice, koja se mora isplaćivati u propisanom periodu, odnosno do kraja tekućeg za prethodni mesec).

 

7. Prestanak prava na koršćenje olakšice za novozaposlene radnike

 

Ne postoje posebno propisani uslovi za prestanak korišćenja olakšica, niti na gubitak prava na istu kada je u pitanju ukupan broj zaposlenih kod poslodavca. Firma koja koristi olakšice za novozaposlena lica može ih koristiti sve dok radniku traje radni odnos, kao i dok on ispunjava uslove u skladu sa zakonima ZPDG i ZDOSO.

Postoje ograničenja za korišćenje olakšica po osnovu zarade za novozaposlena lica kada je u pitanju privremena sprečenost za rad tog novozaposlenog lica, odnsno za doprinose koji se isplaćuju. Prilikom privremene sprečenosti za rad novozaposlenog radnika, poslodavac i dalje ostvaruje pravo na korišćenje olakšice.

Međutim, ne može ostvariti pravo kada radnik sa statusom novozaposlenog lica koristi bolovanje preko 30 dana, porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege deteta ili odsustvo radi posebne nege deteta. Ova odsustva se isplaćuju na teret republičkog budžeta, zbog čega poslodavac ne može da ostvari pravo na korišćenje olakšica vezanih za oslobađanje od plaćanja dela poreza na zaradu i doprinosa za PIO.

Po isteku bolovanja koje se isplaćivalo teret RFZO, poslodavac može da nastavi sa korišćenjem olakšice za novozaposlene radnike koju je koristio i pre privremene sprečenosti za rad.

 

8. Dodatni uslovi i preporuke za olakšice za novozaposlena lica

 

Što se tiče dodatnih uslova vezanih za ostvarivanje prava na korišćenje olakšica po osnovu zarade novozaposlenog lica, nema ih. Ali, postoje preporuke.

Nezaposlena lica pre zasnivanja radnog odnosa da bi dobila status novozaposlenih, u svrhu korišćenja olakšice, nemaju propisan uslov da se prethodno prijave na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje. Zatim, ni poslodavci nemaju obavezu da poreskom organu dostave dodatne dokaze o statusu novozaposlenog lica.

Ono što je preporuka jeste da poslodavci pre zasnivanja radnog odnosa i potpisivanja ugovora o radu provere status radnika koga će zaposliti, za period od 01.01.2019. do 28.02.2022. Tako će biti sigurni da će radnik sigurno steći status novozaposlenog lica.

Dokaz o statusu može biti Uverenje o podacima o osiguranju, koje izdaje PIO Fond. Iz Uverenja se može videti da:

 • nezaposleno radnik nije imao status zaposlenog osiguranika,
 • lice nije bilo osiguranik samostalnih delatnosti kao preduzetnik,
 • osnivač/član privrednog društva nije bio u radnom odnosu u tom privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član.

Kontaktirajte nas za dodatnu pomoć oko zapošljavanja novozaposlenih lica i korišćenja olakšica za novozaposlene radnike. Iskusan tim računovođa, finansijskih i poreskih stručnjaka agencije za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju.

Kontakt