Skrolujte za još

Nove Olakšice za Zapošljavanje Stranaca 2024.

јул 22, 2022

hero
HBL > Vesti > Clanak > Nove Olakšice za Zapošljavanje Stranaca 2024.

Vlada Srbije donela je novu Uredbu za podsticaje poslodavcima koje se odnose na nove subvencije za zapošljavanje stranaca u Srbiji, koje važe i u 2024.

Poslodavac koji želi da zaposli strane radnike, pri tom za njih nije koristio niti koristi druge olakšice za zapošljavanje novonastanjenih lica (strance i povratnike iz dijaspore) može ostvariti pravo na nove podsticaje. Ove poreske olakšice za zapošljavanje predstavljaju potpuno nove subvencije za zapošljavanje stranih radnika.

Na ove olakšice za strance imaju pravo domaći kao i strani poslodavci, koji imaju firmu u Srbiji. Jedan od uslova za novozaposlenog stranog radnika jeste iznos plate. Njegova osnovna mesečna zarada mora biti veća od 300.000 dinara. Poslodavci mogu ostvariti pravo na dodelu podsticaja za one radnike sa kojima je sklopljen radni odnos zaključno sa 31.12.2024. godine.

Podsticaji su u skladu sa novom Uredbom o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji. Uredba je stupila na snagu 18. juna 2022. godine i njome su definisani svi uslovi kako za novonastanjena lica, tako i za poslodavce koji žele da koriste te olakšice za zapošljavanje novih radnika.

 

1. Podsticaji za zapošljavanje stranaca i novonastanjenih lica

 

Podsticaji koje poslodavci mogu ostvariti odnose se na smanjenje poreza na zarade, kao i doprinosa za PIO. Pokrivaju (isplaćuju se za):

 • 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade za jedno ili za više zaposlenih novonastanjenih lica,
 • 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Podsticaji se isplaćuju za izvršene isplate za zaposleno novonastanjeno lice u periodu od najviše 60 meseci, počev od 1. jula 2022. godine i zaključno sa 31. decembrom 2029. godine.

 

2. Koji poslodavci mogu ostvariti pravo na nove subvencije za zapošljavanje stranaca?

 

Poslodavci koji mogu da ostvare pravo na nove olakšice i subvencije za zapošljavanje stranaca, odnosno novonastanjenih lica su:

 • domaća fizička lica,
 • strana fizička lica,
 • pravna lica,
 • preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u Srbiji,
 • ogranci stranih kompanija,
 • predstavništva stranih poslodavaca koja su registrovana za obavljanje delatnosti u Srbiji.

 

3. Novonastanjena lica koja mogu koristiti nove podsticaje

 

Novonastanjeno lice je profil radnika, odnosno fizičko lice za kojim postoji potreba koja se ne može lako zadovoljiti na domaćem tržištu rada. Ovaj kriterijum mora biti ispunjen.

Dodatni uslovi za strane radnike za koje poslodavci mogu ostvariti pravo na nove subvencije:

 • da u periodu od 24 meseca pre dana zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem nisu boravili u Srbiji više od 180 dana;
 • da se radi o radniku fizičkom licu sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom;
 • da zaposleno lice ostvaruje mesečnu zaradu od najmanje 300.000 dinara, u bruto iznosu.

U novonastanjena lica, osim stranaca spadaju i povratnici iz inostranstva, kao i lica koja su se školovala ili stručno usavršavala izvan granica Republike Srbije. Takođe, to mogu biti i zaposlena lica koja ispunjavaju navedene uslove i koja su neprekidno zaposlena kod poslodavca u periodu između dana podnošenja prijave i 31. 12. godine u kojoj je podneta prijava.

 

4. Ko nema pravo na nove subvencije za zapošljavanje stranaca?

 

Pravo na koriščenje nemaju svi poslodavci, kao ni svi zaposleni koji se smatraju novonastanjenim obveznicima. U nastavku sledi detaljnije.

Poslodavci nemaju pravo na podsticaje:

 • ako vrše isplatu dividende ili ostvarene dobiti u periodu od podnošenja prve prijave za dodelu podsticaja i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj prime poslednju isplatu za te podsticaje;
 • ukoliko su korisnici državne pomoći i imaju obavezu zapošljavanja novih radnika (osim obveznika koji su tu obavezu ispunili zaključno sa 1.7.2022. godine);
 • ukoliko za zaposleno novonastanjeno lice koriste olakšice za umanjenje osnovice poreza i doprinosa na zarade za 70% ili ukoliko su ih koristili (olakšice za povratnike iz dijaspore).

Zaposlena novonastanjena lica koja nemaju pravo na nove podsticaje, odnosno subvencije:

 • radnici sa kojima je poslodavac zaključio ugovor o radu na određeno vreme;
 • radnici koji su sa poslodavcem zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom.

 

5.1. Uslov za poslodavce – broj zaposlenih kao kriterijum podsticaja za strance

 

Poslodavac koji ostvaruje pravo na podsticaje mora ispuniti bitan kriterijum. Radi se o broju zaposlenih radnika na neodređeno vreme, a taj broj mora biti isti ili veći na dan prijave u odnosu na broj zaposlenih datuma kada je Uredba stupila na snagu

Odnosno, nove podsticaje za strance ostvaruje poslodavac čiji je broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan podnošenja prijave isti ili veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan 18.06.2022., samo uvećan za broj lica za koje podnosi prijavu. To je datum stupanja Uredbe na snagu.

Pojašnjeni kriterijum se odnosi na već registrovane privrednike (registrovane pre 18. juna 2022. godine.)

Sa druge strane, postoje i poslodavci koji su registrovani nakon ovog datuma. U tom slučaju, za poslodavce registrovane nakon 18. juna 2022. smatra se da nisu imali zaposlene radnike na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na datum stupanja na snagu Uredbe.

 

5.2. Broj radnika za koje se može dobiti nova subvencija za strane radnike

 

Što se tiče broja radnika za koje se može dobiti subvencija za strane radnike, pravo na dodelu ostvaruje se najviše za onaj broj zaposlenih novonastanjenih lica (zajedno sa brojem zaposlenih lica na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom koji nisu novonastanjeni obveznici na dan podnošenja prijave), koji je veći od broja zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom na dan 18.06.2022. godine.

 

5.3. Dodatni uslovi za dodelu podsticaja

 

 • Zaposleno novonastanjeno lice može da se ostvari pravo na podsticaj ako je neprekidno zaposlen kod poslodavca, u periodu između dana podnošenja prijave i 31.12. godine u kojoj je podneta prijava.
 • Poslodavac nove subvencije za zapošljavanje stranaca može da ostvari samo za novonastanjena lica koja zaposli zaključno sa 31. decembrom 2024. godine (zaposlenje na neodređeno vreme i sa punim fondom radnih sati).
 • Za prijave čije podnošenje počinje od 2024. godine, pravo na subvencije za strane radnike poslodavac može da ostvari ako je ispunjen sledeći uslov – ukoliko u periodu posle 31.12.2023. godine i zaključno sa istekom godine u kojoj su poslednji put isplaćeni podsticaji tom radniku nije smanjen ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

 

6.1. Podnošenje prijave za dodelu novih podsticaja za strane radnike

 

Prijava za dodelu podsticaja sadrži propisane podatke, bilo da je u pitanju poslodavac fizičko ili pravno lice. Ostali detalji za podnošenje prijave:

 • prijava za isplatu pojedinačne zarade se može podneti samo jednom;
 • podnosi se na propisanom obrascu i mora sadržati sve poslovne podatke;
 • poslodavac za zaposlena novonastanjena lica prijavu podnosi jednom godišnje (ukupno 9 puta za period 1.7.2022.-31.12.2029.);
 • prijava se podnosi periodu između 15. septembra i 30. septembra;
 • svaka prijava podnosi se za zarade isplaćene u periodu koji prethodi podnošenju prijave, i to najviše 12 meseci;
 • prijava se podsnosi za svako zaposleno novonastanjeno lice.

Poslodavac koji za svakog novozaposlenog radnika podnosi prijavu, uz nju dodatno prilaže:

 • ime, prezime, JMBG ili evidencioni broj za strance;
 • obračun u kojem se iskazuje 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za PIO (za zarade isplaćene u periodu na koji se odnosi prijava);
 • izveštaj ovlašćenog revizora koji potvrđuje tačnost obračuna;
 • pisanu izjavu kojom zaposleni strani radnik potvrđuje da u periodu od 24 meseca pre zaključenja ugovora o radu sa poslodavcem nije boravio u Srbiji više od 180 dana (izjava na srpskom jeziku ili na jeziku zaposlenog sa prevodom na srpski; dostavlja se samo prilikom prve prijave za dodelu podsticaja).

 

6.2. Način isplate podsticaja za strane radnike

 

Način isplate sredstava poslodavcima vrši se na sledeći način:

 • Ministrarstvo privrede pravi i dostavlja spiskove poslodavaca koji su ostvarili pravo na podsticaje, u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava;
 • sredstva se prenose Upravi za trezor na poseban namenski račun, u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave (ne pre isteka godine u kojoj se podnose prijave);
 • Uprava za trezor prenosi sredstava poslodavcima na posebne namenske račune, koji su otvoreni za ove svrhe, najkasnije u roku od 45 dana;
 • Uprava za trezor nakon isplate dostavlja Ministarstvu privrede obaveštenje o potvrdi izvršene isplate.

 

6.3. Gubitak prava na subvencije za strane radnike

 

Poslodavci koji dobiju nove podsticaje za strane radnike mogu i da izgube pravo na korišćenje istih. To su sledeći slučajevi:

 • ako se isplaćuje dividenda ili ostvarena dobit (u periodu od podnošenja prve prijave i zaključno sa istekom kalendarske godine u kojoj primi poslednju isplatu podsticaja);
 • ako za zaposlena novonastanjena lica za koja ostvaruje podsticaje iskoristi pravo na olakšicu za umanjenje osnovice za novonastanjena lica (70% porez na zarade i 70% doprinosi PIO);
 • ukoliko u periodu posle 31. decembra 2024. godine smanji broj zaposlenih na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Poslodavac koji izgubi pravo na korišćenje podsticaja ima obavezu da vrati primljena sredstva, odnosno pun iznosa podsticaja koje je primio po osnovu prijava za zaposlene radnike. Uračunava se i zatezna kamata, koja se obračunava počevši od dana kada je isplaćen podsticaj. Povraćaj sredstava zajedno sa zateznom kamatom vrši se namenski račun kod Uprave za trezor, u roku od 5 dana od datuma gubitka prava.

Računovodstvena agencija HLB T&M Consulting pruža sve informacije vezane za zapošljavanje stranaca u Srbiji, stručnu pomoć oko obračuna zarada, kao i podršku oko podnošenja prijava prilikom apliciranja za poreske podsticaje. Kontaktirajte nas.

Kontakt