Skrolujte za još

Moja prva plata – program za podsticanje zapošljavanja

сеп 11, 2020

hero
HBL > Vesti > Clanak > Moja prva plata – program za podsticanje zapošljavanja

U cilju osposobljavanja mladih kadrova sa stečenim srednjim i visokim obrazovanjem, Vlada Republike Srbije je 14. avgusta 2020. usvojla Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”. Program “Moja prva plata” ima za cilj da podstakne zapošljavanje mladih diplomaca bez radnog iskustva, odnosno da pruži priliku mladima koji su završili srednju školu ili fakultet da se osposobe za samostalan rad u firmama i na taj način steknu radno iskustvo.

Sa druge strane, program daje šansu poslodavcima da osposobe mlade stručne kadrove bez prethodnog radnog iskustva na konkretnim radnim mestima, odnosno da ih obuče za rad na konkretnim pozicijama.

Projekat “Moja prva plata” realizuje se u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja je raspisala konkurs i Javni poziv za realizaciju ovog programa. Javni poziv podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata” raspisan je za sve zainteresovane firme i kao mlade nezaposlene diplomce koji žele da iskoriste ova program Vlade, koji će trajati devet meseci. Rok za prijavljivanje za poslodavce traje do 25. septembra 2020. godine.

Ipak, da bi se ostvarilo pravo za učešće u programu potrebno je da učesnici ispune određene uslove. Odnosno, poslodavci i nezaposlena lica koji žele biti korisnici Programa moraju ispunjavati definisane uslove.

 

Šta tačno predstavlja program “Moja prva plata”?

 

Projekat “Moja prva plata” je program koji se sprovodi sa ciljem podsticanja zapošljavanja mladih i nezaposlenih koji su završili srednju školu ili fakultet, a koji su bez radnog iskustva. Na ovaj način mladima je pružena prilika da se osposobe za samostalan rad u firmama i tako steknu praksu kod poslodavca, a ujedno i praktična znanja, veštine i kompetencije za rad.

Sa druge strane, rešava se i problem poslodavaca sa nedostatkom stručnog kadra. Uredba o Programu podsticanja zapošljavanja mladih predviđa da se kroz program Moja prva plata nezaposlena lica mogu osposobiti za poslove na konkretnim pozicijama kod poslodavaca, i tako steći znanja, veštine i pripremiti za budući rad.

Aktuelni program mogu koristiti pravna lica koja pripadaju privatnom sektoru, kao i poslodavci u javnom sektoru. Međutim, prioritet imaju privatne firme, a posebno poslodavci iz devastiranih područja.

Program podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata 2020. će trajati ukupno devet meseci, tokom kojih će angažovanim licima biti isplaćivana određena novčana nadoknada. Radno angažovanje se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa (bez zasnivanja ugovora o radu), ali uz mogućnost nastavka angažovanja nakon završetka programa (po isteku devet meseci).

Ukoliko imate povećan obim posla i želite da povećate svoj tim, program Moja prva plata je prilika da osposobite buduće kadrove u skladu sa vašim poslovnim potrebama. Agencija za računovodstvo HLB T&M Consulting sa iskusnim timom knigovođa može vam pomoći oko sprovođenja aktuelnog projekta i prikupljanja dokumentacije za prijavljivanje u program Moja prva plata. Pružamo knjigovodstvene usluge i vršimo usluge obračuna zarada , a možete nas kontaktirati za dodatna pitanja.

 

Novčana naknada u toku trajanja programa “Moja prva plata”

 

Tokom devet meseci trajanja programa “Moja prva plata” angažovanim licima biće obezbeđena mesečna novčana nadoknada. Novčana sredstva za realizaciju izdvajaju se iz budžeta Republike Srbije, a mesečne naknade za sve nezaposlene isplaćuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Naknade koje će biti isplaćivane na mesečnom nivou iznose:

 • 000,00 dinara – za lica sa srednjim obrazovanjem,
 • 000,00 dinara – za korisnike sa visokim obrazovanjem.

Nacionalna služba za zapošljavanje je dužna da svakog meseca isplati navedeni iznos naknade licima koja su radno angažovana kod poslodavca. Tako da, firma koja učestvuje u Moja prva plata programu nema dodatnu obavezu da isplaćuje naknade preko navedenih iznosa. Međutim, ukoliko poslodavac želi može licima koja su angažovana samovoljno isplatiti dodatna novčana sredstva.

Pored mesečne naknade, angažovana lica kao učesnici programa imaju pravo na doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti. U vezi sa navedenim, NSZ svakog meseca u toku trajanja programa Moja prva plata vrši obračun i plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa Zakonom.

 

Moja prva plata uslovi za učešće za poslodavce

 

Zainteresovane firme koje se žele uključiti u Moja prva plata program mogu ostvariti pravo na učešće, samo ako su ispunjeni određeni uslovi. Uslovi za poslodavca su:

 • da ima sedište na teritoriji Republike Srbije,
 • da redovno plaća porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima,
 • da pravno lice poslodavac u poslednjih šest meseci nije bilo duže od 30 dana neprekidno evidentirano u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije,
 • da su izmirene ranije ugovorne i druge obaveze prema NSZ (osim za obaveze čija je realizacija u toku i pod uslovom da iste redovno izmiruje),
 • da ima zaposlenog mentora zaduženog za osposobljavanje lica,
 • da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za osposobljavanje lica, odnosno da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se osposobljavaju (kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima bezbednosti i zaštite na radu).

Kada je u pitanju broj nezaposlenih lica koja jedan poslodavac može obučiti u toku programa “Moja prva plata”, kriterijumi su sledeći:

 • firma koja ima do 5 zaposlenih ima pravo da uključi jednog nezaposlenog,
 • firma koja ima od 6 do 14 zaposlenih ima pravo da obuči i uključi u program najviše dva nezaposlena,
 • poslodavac koji ima 15 i više zaposlenih može osposobiti i angažovati kroz projekat onoliko lica čiji broj ne prelazi 20% ukupnog broja zaposlenih radnika.

 

Uslovi za nezaposlena lica za učešće u programu

 

Nezaposlena lica, odnosno mladi diplomci koji su zainteresovani da iskoriste projekat “Moja prva plata” takođe moraju ispuniti osnovne uslove. Uslovi za učešće koji važe za mlade su:

 • da nezaposleno lice ima najmanje srednje obrazovanje,
 • da se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje,
 • da ima do navršenih 30 godina života,
 • da nema radnog iskustva, odnosno ako ima prethodno stečeno radno iskustvo kraće od trajanja ovog programa (manje od 9 meseci),
 • da nije bilo u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

 

Gde se prijaviti za program “Moja prva plata” i kako podneti zahtev?

 

Poslodavci koji žele da učestvuju u programu “Moja prva plata” moraju da podnesu zahtev za korišćenje programa. Isto važi i za kandidate, odnosno za nezaposlena lica koja žele da ga iskoriste i steknu radno iskustvo. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem. I poslodavci i nezaposlena lica podnose zahtev za učešće u programu preko portala www.mojaprvaplata.gov.rs, elektronskim putem.

Rok za podnošenje zahteva za učešće u programu “Moja prva plata” je sledeći:

 • za poslodavce prijava traje u periodu od 17. avgusta do 25. septembra godine,
 • za nezaposlena lica prijava je u periodu od 01. do 15. oktobra godine.

Za podršku oko prikupljanja dokumentacije i podnošenja zahteva za učešće u aktuelnom programu, knjigovodstvena agencija HLB T&M Consulting stoji na raspolaganju. Možemo vam pomoći da pre isteka roka do kada traje konkurs Moja prva plata podnesete zahtev i ostvarite pravo na korišćenje istog. Kontaktirajte nas za dodatna pitanja.

 

Kada počinje realizacija programa “Moja prva plata”?

 

Početak realizacije i sprovođenja programa počinje 08. novembra, a traje do 07. decembra 2020. godine. Takođe, početak sprovođenja ovog programa mora biti u roku za zaključivanje ugovora o radnom angažovanju (do 07.12.2020. godine traje rok). Ugovor zaključuju tri ugovorne strane:

 • poslodavac,
 • izabrani kandidat, koji će biti angažovan kod poslodavca u periodu od 9 meseci tokom trajanja programa,
 • Nacionalna služba za zapošljavanje.

Nakon potpisivanja ugovora firma ima sledeće obaveze:

 • da osposobi nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze,
 • da dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje mesečne izveštaje o prisutnosti lica uključenog u program,
 • da izda potvrdu o obavljenom osposobljavanju na konkretnim poslovima,
 • da omogući NSZ kontrolu realizacije ugovornih obaveza,
 • da obavesti NSZ o svim promenama u roku od 8 dana od dana nastanka promene (za one promene koje su od značaja za realizaciju ugovora).

Agencija za knjigovodstvo HLB T&M Consulting može vam pomoći oko vođenja administrativnih i kadrovskih evidencija, pripreme mesečnih izveštaja, ali i dostavljanja potvrda i evidencija za angažovana lica u toku trajanja programa “Moja prva plata”. Kontaktirajte nas za dodatna pitanja ili pošaljite zahtev za konsultacije.

Kontakt