Skrolujte za još

Likvidacija firme – Vodič kroz postupak zatvaranja firme

окт 11, 2020

HBL > Vesti > Clanak > Likvidacija firme – Vodič kroz postupak zatvaranja firme

Likvidacija DOO predstavlja postupak okončanja privrednog društva i jedan od načina da privredno društvo prestane da postoji. U toku postupka likvidacije evidentira se imovina preduzeća i unovčava, kako bi se izmirile sve obaveze prema poveriocima. Zatim, sledi postupak gašenja i brisanja privrednog društva iz APR-a.

HLB T&M Consulting kao profesionalna i iskusna agencija za računovodstvo, pruža usluge likvidacije privrednih društava. Možemo vam pomoći da sprovedete kompletan proces likvidacije firme, u skladu sa važećim zakonskim rokovima i propisima. U nastavku predstavljamo osnovne korake potrebne za likvidaciju kompanije.

 

Pojam likvidacije i kada se sprovodi likvidacija DOO

 

Likvidacija je postupak zatvaranja privrednog društva, u kojem se prikuplja imovina DOO, a zatim prodaje ili unovčava, kako bi se prvo isplatila sva dugovanja prema poveriocima, a zatim preostala sredstva raspodelila osnivačima (na način predviđen statutom ili osnivačkim aktom društva).

Likvidacija se sprovodi kada DOO ima dovoljno sredstava za izmirenje svih poslovnih obaveza (kada je solventno), ali zbog drugih razloga ili okolnosti koje su nastupile prestaje sa radom (prestaje da postoji solventno društvo).

PROČITAJTE JOŠ: KOMPETAN VODIČ ZA OSNIVANJE FIRME U SRBIJI >>

Sa druge strane, ako se u toku postupka likvidacije utvrdi da DOO nema dovoljno sredstava za namirenje obaveza (preduzeće je insolventno), likvidacija prerasta u stečaj. Odnosno, kada se iz sredstava i imovine društva ne mogu izmiriti obaveze prema poveriocima sprovodi se postupak stečaja.

Likvidacija se sprovodi kao dobrovoljna ili kao prinudna likvidacija. Posle sprovedenog postupka, a nakon isplata svih obaveza poveriocima, dolazi do dobrovoljnog ili prinudnog gašenja DOO. Tada se preduzeće briše iz Registra privrednih subjekata.

 

Kako se sprovodi postupak likvidacije?

 

U toku sprovođenja dobrovoljne likvidacije DOO postupak je sledeći:

 • donošenje odluke o pokretanju likvidacije,
 • imenovanje likvidacionog upravnika,
 • registracija odluke o likvidaciji i objavljivanje registracije,
 • početni likvidacioni bilans,
 • obaveštavanje poverilaca,
 • početni likvidacioni izveštaj,
 • unovčenje imovine i isplata obaveza,
 • podnošenje izveštaja o sprovedenoj likvidaciji,
 • okončanje ili obustava likvidacije,
 • raspodela likvidacionog ostatka.

 

1. Odluka o likvidaciji

 

Odluku o prestanku rada DOO i odluku o pokretanju likvidacije društva donose vlasnici kapitala tog društva.

U zavisnosti od pravne forme privrednih subjekata, likvidacija se može pokrenuti sledećim odlukama:

 • U DOO – skupština članova društva sa ograničenom odgovornošću donosi odluku o likvidaciji,
 • u ortačkom društvu jednoglasna odluka svih ortaka, odnosno svih komplementara u komanditnom društvu),
 • u akcionarskom društvu odlukom skupštine akcionara.

U odluci o pokretanju likvidacije društva mora da se navede ko je likvidacioni upravnik.

 

Registracija odluke o likvidaciji i objavljivanje registracije

 

Odluka o pokretanju likvidacije se mora registrovati u Agenciji za privredne registre, slanjem propisanog obrasca Registracione prijave pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa. Naredni korak je objavljivanje oglasa o pokretanju likvidacije, koji se objavljuje na sajtu APR-a.

Tek kada su ispunjena oba uslova, smatra se da počinje postupak likvidacije. Odnosno, likvidacija počinje na dan kada je:

 • odluka o likvidaciji DOO registrovana u APR i
 • objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije.

Objavljivanjem oglasa na sajtu APR-a i registracijom odluke o likvidaciji obaveštavaju se svi poverioci da na vreme prijave potraživanja, kao i sva zainteresovana lica o nameri preduzeća da prestane sa radom. U toku postupka likvidacije pravna lica ne menjaju svoj naziv, ali se uz poslovno ime dodaje oznaka “U LIKVIDACIJI”.

Privredno društvo ima obavezu da Registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa, kao i Odluku o pokretanju postupka likvidacije podnese u APR, najkasnije 15 dana od datuma donošenja odluke o likvidaciji. Registraciona prijava može se podneti u papirnoj formi, neposredno ili slanjem preko pošte. Takođe, Registraciona prijava pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa se može podneti i elektronskim putem.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE OSNIVAČKI AKT I ŠTA TREBA DA SADRŽI >>

Uz Registracionu prijavu pokretanja postupka likvidacije i objave oglasa prilaže se prateća dokumentacija, kao i dokaz o plaćenoj taksi za vođenje postupka registracije. Sva propisana dokumentacija prilaže se u originalu ili kao overene fotokopije (ili kao overen prepis). Prateću dokumentaciju koja se prilaže čine:

 • odluka o pokretanju postupka likvidacije,
 • odluka o imenovanju likvidacionog upravnika.

 

Postupci u toku likvidacije i isplate članovima društva u likvidaciji

Tokom postupka likvidacije društva mogu se voditi drugi postupci, bilo da se vode u korist društva u likvidaciji ili protiv. Pokretanje likvidacije ne sprečava da se izvršavaju i vode drugi postupci.

Kada su u pitanju isplate članovima društva u likvidaciji, tu postoje ograničenja. U toku trajanja likvidacije članovima društva se ne može raspodeliti imovina firme (ne pre izmirenja svih obaveza i potraživanja poverilaca). Takođe, članovima DOO ne može da se isplati učešće u dobiti (dividenda) pre isplate poverilaca.

 

2. Imenovanje likvidacionog upravnika

 

Odluka o pokretanju postupka likvidacije mora sadržati ime likvidacionog upravnika. Likvidacioni upravnik se imenuje donošenjem odluke o imenovanju.

Nakon toga, likvidacioni upravnik postaje lice koje zastupa društvo u postupku likvidacije. Likvidacioni upravnik obavlja sledeće aktivnosti:

 • odgovara za zakonitost poslovanja preduzeća,
 • obavlja sve radnje na okončanju poslova koji su započeti pre početka likvidacije,
 • preduzima i obavlja radnje potrebne za sprovođenje postupka likvidacije (prodaja imovine, isplata poverilaca, naplata potraživanja…),
 • vrši druge poslove u vezi sprovođenja likvidacije,
 • odgovara za štetu koja je nastala u vršenju dužnosti prema poveriocima i članovima društva.

DOO, odnosno privredno društvo može imati jednog likvidacionog upravnika, a može imenovati i nekoliko. U slučaju kada ih je više, svi imenovani likvidacioni upravnici zastupaju preduzeće zajedno. Drugačije je samo ukoliko je u odluci drugačije definisano.

Likvidacioni upravnik može biti zakonski zastupnik koji je pre pokretanja postupka likvidacije zastupao firmu, a može biti imenovan i novi likvidacioni upravnik. Imenovanjem novog svim dotadašnjim zastupnicima prestaje pravo da zastupaju društvo. Sa druge strane, ukoliko se ne imenuje likvidacioni upravnik onda svi zakonski zastupnici postaju likvidacioni upravnici.

 

Razrešenje i ostavka likvidacionog upravnika

Što se tiče razrešenja funkcije, likvidacioni upravnik može biti razrešen i to pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga. Pored razrešenja, u istoj odluci mora biti imenovan novi likvidacioni upravnik. Kada je u pitanju ostavka, likvidacioni upravnik ima pravo da podnese ostavku.

Sve navedene promene u vezi sa imenovanjem, razrešenjem ili ostavkom likvidacionog upravnika moraju se registrovati kod Agencije za privredne registre, u skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata.

 

Naknada likvidacionom upravniku

Likvidacioni upravnik u toku sprovođenja postupka likvidacije ima pravo na isplatu naknade za rad, kao i na nadoknadu troškova. Kolika će biti naknada zavisi od odluke vlasnika kapitala tog preduzeća, odnosno zavisi od pravne forme preduzeća.

Naknadu likvidacionog upravnika za DOO određuje skupština društva, za ortačko društvo određuju ortaci, za komanditno društvo komanditori.

 

3. Obaveštenje poverilaca o pokrenutom postupku likvidacije

 

Poverioci društva se o likvidaciji obaveštavaju na dva načina – objavljenim oglasom i pisanim obaveštenjem o pokrenutom postupku likvidacije.

Nakon izvršene registracije likvidacije, na sajtu Agencije za privredne registre objavljuje se oglas o pokrenutom postupku, a koji traje narednih 90 dana. Oglas sadrži:

 • poziv poveriocima da prijave svoja potraživanja,
 • adresu sedišta društva (ili adresu za prijem pošte) na koju poverioci mogu dostaviti prijave svojih potraživanja,
 • upozorenje da će potraživanja poverilaca biti prekludirana ako ih poverioci ne prijave najkasnije u roku od 30 dana, od datuma isteka trajanja oglasa.

Firma, odnosno likvidacioni upravnik DOO ima obavezu da svim poznatim poveriocima uputi i pisano obaveštenje o pokretanju likvidacije društva. Rok za slanje obaveštenja je najkasnije 15 dana od datuma početka likvidacije.

Obaveštenje mora sadržati:

 • dan objavljivanja i period trajanja oglasa o pokretanju likvidacije,
 • adresu sedišta (ili adresu za prijem pošte) na kojoj poverioci mogu dostaviti prijave svojih potraživanja,
 • upozorenje da će potraživanje biti prekludirano ako ga poverilac ne prijavi najkasnije u roku od 30 dana, od dana isteka perioda trajanja oglasa o likvidaciji.

Poreska uprava se takođe smatra poveriocem, a obaveza obaveštavanja poverioca uključuje i obaveštavanje Poreske uprave.

 

4. Prijavljivanje potraživanja

 

Društvo ima obavezu da sve primljene prijave potraživanja i sva potraživanja za koja se smatra da su prijavljena evidentira. Sve prijave moraju biti evidentirane u listu prijavljenih potraživanja, kako bi se napravile dve – lista priznatih i lista osporenih potraživanja.

U roku od 30 dana, počevši od datuma prijema prijava, potraživanja se mogu priznati ili se mogu osporiti. U slučaju osporavanja, DOO je dužno da o tome obavesti poverioca, kao i da obrazloži zašto je potraživanje osporeno. Potraživanja koja su dokumentovana računovodstvenim ispravama ne mogu biti osporena.

Poverioci čija su potraživanja nastala nakon pokretanja postupka likvidacije ne moraju da se obaveštavaju. Međutim, moraju da se izmire do okončanja likvidacije.

 

5. Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj

 

Početni likvidacioni bilans i početni likvidacioni izveštaj su finansijski izveštaji koji se sastavljaju nakon pokrenutog postupka likvidacije.

Početni likvidacioni bilans je vanredni finansijski izveštaj koji sastavlja likvidacioni upravnik, najkasnije 30 dana od početka likvidacije. Mora biti usvojen od strane skupštine DOO, odnosno od strane ortaka ili komplementara, u propisanom roku.

Početni likvidacioni izveštaj je takođe finansijski izveštaj koji sastavlja likvidacioni upravnik. Sastavlja se najranije 90 dana, a najkasnije u roku od 150 dana od početka postupka likvidacije. Početni likvidacioni izveštaj podnosi se na usvajanje skupštini DOO, odnosno vlasnicima kapitala, u propisanom roku.

Usvojeni početni likvidacioni izveštaj mora da se registruje u Privrednom registru, najkasnije 15 dana od datuma usvajanja. Izveštaj sadrži:

 • listu prijavljenih potraživanja,
 • listu priznatih potraživanja,
 • listu osporenih potraživanja sa obrazloženjem osporavanja,
 • podatak da li je imovina društva dovoljna za izmirenje svih obaveza društva, uključujući i osporena potraživanja,
 • neophodne radnje za sprovođenje likvidacije,
 • vreme predviđeno za završetak likvidacije,
 • druge činjenice značajne za sprovođenje likvidacije.

 

6. Godišnji likvidacioni izveštaj

 

Godišnji likvidacioni izveštaj društva je finansijski izveštaj koji se podnosi ako se postupak likvidacije ne završi do kraja poslovne godine. Izveštaj podnosi likvidacioni upravnik.

U godišnjem finansijskom izveštaju moraju da se obrazlože razlozi zbog kojih se postupak likvidacije nastavlja, odnosno zašto nije završen. Zatim se u propisanom roku podnosi na usvajanje. Godišnji likvidacioni izveštaj se ne podnosi ako se postupak likvidacije ne završi do kraja poslovne godine.

Godišnji likvidacioni izveštaj mora biti registrovan kod APR-a, u skladu sa Zakonom o registraciji. Rok za prijavu registracije je najkasnije 15 dana od datuma usvajanja istog.

 

Obustava likvidacije

 

U toku trajanja postupka likvidacije firma ima pravo da je obustavi, odnosno da nastavi sa radom. Da bi se obustavila likvidacija DOO i nastavilo poslovanje, potrebno je da se donese i usvoji odluka o obustavi postupka likvidacije.

Odluka o obustavi likvidacije može da se donese ako je:

 • privredno društvo namirilo sve poverioce, nezavisno od toga da li su tim poveriocima potraživanja osporena ili priznata,
 • nije otkazan ugovor o radu ni jednom zaposlenom po osnovu likvidacije,
 • društvo nije počelo sa isplatama članovima društva.

Odluka o obustavi likvidacije mora sadržati imenovanog zakonskog zastupnika. Takođe, sastav odluke o obustavi čini i izjava likvidacionog upravnika da su svi poverioci namireni.

Odluka o obustavi likvidacije se mora prijaviti, odnosno registrovati kod Agencije za privredne registre. Uz prijavu obustave dostavlja se i prateća dokumentacija:

 • odluka o obustavi likvidacije,
 • dokaz o uplati naknade,
 • potpis zastupnika društva overen od nadležnog organa za overe, ako se usled obustave likvidacije bira novi zastupnik.

 

7. Okončanje likvidacije

 

Okončanje likvidacije je postupak koji sledi nakon isplate svih poverioca, a koji sprovodi likvidacioni upravnik. Dokumentacija koja se priprema je sledeća:

 • završni likvidacioni bilans,
 • izveštaj o sprovedenoj likvidaciji,
 • pisana izjava da su upućena individualna obaveštenja svim poznatim poveriocima, pisana izjava da su sva potraživanja potpuno izmirena i da se protiv DOO ne vode drugi postupci,
 • predlog odluke o raspodeli likvidacionog ostatka društva.

Navedenu dokumentaciju usvaja skupština društva (odnosno ortaci i komplementari), a zatim donosi odluku o okončanju postupka likvidacije. Donešena odluka o okončanju likvidacije označava da je nad privrednim društvom okončan postupak likvidacije (brisanje društva).

PROČITAJTE JOŠ: KOJE KNJIGOVODSTVENE USLUGE SU POTREBNE NAKON OSNIVANJA FIRME? >>

Poslovne knjige i dokumentacija brisanog društva moraju se čuvati i biti dostupne na teritoriji Republike Srbije, a poveravaju se na čuvanje licu koje ima sedište (odnosno ime, adresu i prebivalište) u Srbiji. Skupština društva donosi odluku o čuvanju dokumentacije, gde se navodi lice kome se poveravaju na čuvanje poslovne knjige i dokumenta.

Brisanje se vrši tako tako što društvo pored naziva dobija status brisanog subjekta, odnosno pored poslovnog imena dodaje se oznaka „BRISAN“. Svi podaci o društvu koji su registrovani u Privrednom registru ostaju trajno evidentirani.

 

Postupak okončanja likvidacije

DOO, odnosno preduzeće se briše iz registra privrednih subjekata tek po okončanju postupka likvidacije društva.

Postupak okončanja likvidacije započinje podnošenjem registracione prijave za brisanje iz Registra. Registracionu prijavu brisanja, zajedno sa prilozima i dokumentacijom, ponosi likvidacioni upravnik u roku od 15 dana od datuma okončanja postupka likvidacije.

Dokumentaciju koja se prilaže čine:

 • odluka društva o okončanju postupka likvidacije,
 • izveštaj o sprovedenoj likvidaciji,
 • izjava da su sve obaveze po osnovu potraživanja kompletno izmirene i da se protiv društva ne vode postupci,
 • odluka o podeli likvidacionog ostatka društva,
 • odluka o licu kome se poslovne knjige i dokumenta poveravaju na čuvanje (ili izjava likvidacionog upravnika o imenu i adresi tog lica),
 • potvrde nadležnih poreskih organa o prestanku obaveza javnih prihoda,
 • potvrda nadležnog poreskog organa o brisanju iz evidencije PDV-a (ako je firma bila obveznik PDV),
 • potvrda CRHOV o podnetom zahtevu za ispis akcija (za akcionarsko društvo).

Ako su ispunjeni svi uslovi Privredni registar donosi rešenje o brisanju društva iz registra privrednih subjekata.

 

8. Raspodela likvidacionog ostatka

 

Likvidacioni ostatak je imovina firme u likvidaciji, koja preostane posle izmirenja svih obaveza društva. On se raspodeljuje članovima DOO u skladu sa prethodno donetom odlukom o raspodeli likvidacionog ostatka društva. Likvidacioni ostatak raspodeljuje se na sledeći način:

 • članovima DOO (odnosno ortacima, komplementarima i komanditorima) srazmerno udelima u društvu,
 • akcionarima sa preferencijalnim akcijama koji imaju pravo prioriteta (u odnosu na likvidacioni ostatak), a zatim akcionarima sa običnim akcijama srazmerno učešću.

 

Ostale obaveze likvidacionog upravnika nakon okončanja likvidacije

Likvidacioni upravnik je dužan da po okončanju postupka likvidacije izvrši dodatne obaveze:

 • da obavesti poslovnu banku o gašenju i brisanju društva iz APR-a (da bi banka ugasila poslovni račun firme),
 • da izvrši defiskalizaciju fiskalne kase zbog prestanka obavljanja delatnosti (obaveštava se poreski organ i podnosi zahtev za brisanje iz registra fiskalizovanih kasa, najkasnije 15 dana pre datuma prestanka rada),
 • fiskalna kasa se predaje ovlašćenom servisu dana kada društvo prestaje sa radom,
 • rešenje o brisanju obveznika iz registra fiskalizovanih kasa dostavlja se Agenciji za privredne registre.

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u toku procesa likvidacije društva, možemo vam izaći u susret i ponuditi stručnu pomoć. Usluge koje pružamo uključuju postupak otvaranja likvidacije, pravilno vođenje knjigovodstvenih evidencija, pomoć oko imenovanja likvidacionog upravnika, sastavljanje finansijskih bilansa i izveštaja u postupku likvidacije i ostale povezane aktivnosti. Pošaljite nam upit za konsultacije ili kontaktirajte tim agencije za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting.

Kontakt