Skrolujte za još

Kupovina i korišćenje automobila preko firme – pregled poreskih obaveza

апр 13, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kupovina i korišćenje automobila preko firme – pregled poreskih obaveza

Pravna lica imaju pravo da koriste putnički automobil u službene svrhe, koji je nabavljen za obavljanje poslova i zadatka vezanih za poslovanje. Pre korišćenja automobila u službene svrhe, potrebno je biti upoznat sa svim knjigovodstenim aspektima kao i pripadajućim porezima. Korišćenje službenog putničkog vozila je opravdano samo ukoliko se koristi za službene svrhe, odnosno za završavanje poslovnih obaveza.

Bilo koje pravno lice ili preduzetnik može nabaviti putnički automobil, koji će koristiti za obavljanje svoje delatnosti. Postoji više načina kako se može nabaviti službeno vozilo:

 

 • Osnivač DOO može u vidu osnivačkog uloga da unese putnički automobil u svoje pravno lice,
 • Kupovinom od drugog pravnog ili fizičkog lica,
 • Automobil se može primiti kao poklon i na taj način postati imovina firme,
 • Automobil se može rentirati od davaoca lizinga, odnosno od lizing kuće,
 • Može se zakupiti vozilo od drugog pravnog ili fizičkog lica,
 • Može se odlukom ili ugovorom odobriti upotreba privatnog vozila u službene svrhe.

 

1. Korišnjenje putničkog automobila za firmu kao osnivački ulog

 

Putničko vozilo u vlasništvu osnivača DOO može postati ulog firme. Prilikom osnivanja DOO osnivač društva donosi odluku da automobil koji je u njegovom vlasništvu unese u kompaniju kao osnivčaki ulog. Ulog vozila ne mora biti samo kada se osniva preduzeće, već i kada je firma aktivna.

Vrednost osnivačkog uloga (vozila) određuju jedan ili više osnivača, u zavisnosti od ukupnog broja vlasnika koje ima DOO. Nakon što se donese odluka o osnivačkom ulogu, preduzeća imaju obavezu da sve promene registruju i kod Agencije za privredne registre, zato što dolazi do povećanja kapitala.

 

2. Kupovina putničkog vozila preko firme

 

Kada preduzeće kupi putničko vozilo ono postaje imovina firme. To znači da je automobil u vlasništvu pravnog lica i da spada u osnovno sredstvo za rad.

 

Troškovi po osnovu kupovine i korišćenja putničkog vozila

 

U ovom slučaju kada je putnički automobil osnovno sredstvo na njega se svake godine tokom celog veka trajanja obračunava amortizacija. Trošak amortizacije predstavlja deo godišnje vrednosti automobila.

Prilikom izrade bilansa uspeha na kraju poslovne godine amortizacija se priznaje kao trošak poslovanja. U bilansu se iskazuje kao godišnji iznos amortizacije automobila.

Knjigovodstveni aspekt ovaj rashod tretira kao trošak poslovanja firme zato što ulazi u obračun kada se utvrđuje ukupan godišnji porez na dobit.

Izrada bilansa uspeha spada u usko stručne računovodstvene usluge, pa je preporučljivo potražiti savet i stručno mišljenje iskusne knjigovodstvene agencije.

U poslovanju firme, kao i prilikom obračuna poreza na dobit, priznaju se i drugi rashodi vezani za poslovni automobil:

 • Troškovi goriva,
 • Kupovina rezervnih delova,
 • Troškovi za održavanje vozila,
 • Trošak za registraciju automobila.

 

Obračun troškova spada u računovodstvene usluge i obračun poreza na dobit je kompleksna tema, pa savetujemo da se konsultuje pouzdana agencija za knjigovodstvene usluge koja će pružiti sve neophodne informacije.

 

Koji se porezi plaćaju kada pravno lice kupuje putničko vozilo

 

Putničko vozilo firme može biti kupljeno od vlasnika automobila, kao i od pravnog lica. Prilikom kupivine može se plaćati porez na prenos apsolutnih prava ili porez na dodatu vrednost. Koji će se porez plaćati zavisi od toga da li je vozilo kupljeno od fizičkog ili pravnog lica, kao i koje je godine nabavljeno.

Firme koje su u sistemu PDV-a (obveznici) moraju da obračunaju porez na dodatu vrednost, ali nemaju pravo na odbitak istog.

Ovo je definisano Zakonom o PDV-u, pa preduzeća koja rade obračun PDV-a ne mogu da ostvare pravo na odbitak prethodnog poreza. Tu spadaju i troškovi povezani sa putničkom automobilom, sa nabavkom u vezi vozila, zatim troškovi oko korišćenja i održavanja automobila i slično.

Firme koje svoja putnička i službena vozila koriste isključivo za obavlanje poslovne delatnosti imaju pravo da koriste odbitak prethodnog poreza. To znači da za njih ograničenje za odbitak PDV-a ne važi. Delatnosti koje imaju pravo na odbitak PDV-a su:

 • Promet automobilima,
 • Preduzeća koja obavljaju poslove oko iznajmljivanja putničkih vozila,
 • Delatnosti za prevoz lica i dobara,
 • Delatnosti za obuku vozača za osposobljavanje za upravljanje vozilom.

 

3. Ugovor o lizingu vozila za korišćenje automobila

 

Kompanija ima mogućnosti da koristi putnički automobil za službene svrhe koje je u vlasništvu lizing kuće, sa kojom zapravo ugovara najam.

Sve dok traje ugovor o lizingu vozila između pravnog lica i lizing kuće, firma je u obavezi da plaća nadoknadu za koriščenje vozila. Kada istekne trajanje ugovorne obaveze o lizingu pravno lice stiče pravo da otkupi automobil.

 

4.Ugovor o zakupu putničkog automobila

 

Pravno lice može obezbediti putnički automobil zakupom od fizičkog ili pravnog lica. Da bi se vozilo koristilo u služene svrhe sa vlasnikom vozila se potpisuje ugovor o zakupu. Zakupodavac je vlasnik automobila, a zakupac je kompanija koja uzima u zakup.

Ukoliko firma zakupi vozilo koje je u vlasništvu fizičkog lica ima obavezu da plaća porez na prihode od zakupa. Prilikom svake isplate zakupnine knjigovođa mora da obračuna i porez po stopi od 20%.

Kada se sklapa ugovor o zakupu vozila sa drugim pravnim licem ili preduzetnikom, zakupac nema obavezu da plaća porez na prihod od zakupa.

Svi troškovi oko upotrebe vozila i tekućeg održavanja, u koje spadaju gorivo, servis, sitne popravke, rezervni delovi, zamena ulja i slično, padaju na teret firme. Kada se vozilo zakupi od pravnog ili fizičkog lica ima obavezu da snosi navedene troškove. Krupne popravke padaju na teret vlasnika automobila.

Bilo da se iznajmljuje putničko vozio od pravnog ili fizičkog lica, posebna pažnja mora se posvetiti definisanju ugovornih obaveza. Jasno se mora utvrditi koje troškove snosi vlasnik, a koje zakupac.

 

5. Koriščenje privatnog vozila u poslovne svrhe

 

Kao službeno vozilo firme može da se koristi i automobil koji je u vlasništvu zaposlenog ili ako pripada nekom od članova njegove porodice. U ovom slučaju osnivač pravnog lica mora da odobri svom zaposlenom da koristi privatno vozilo za posao. Pored toga, mora mu isplatiti naknadu za korišćenje putničkog automobila.

 

Neoporeziv iznos naknade za korišćenje sopstvenog automobila

 

Kompanije koje koriste svoja službena vozila za putovanja i druge poslovne obaveze imaju pravo da ostvare naknadu za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe. Neoporezivi iznos za gorivo koji mogu ostvariti je 6.850 dinara za jedan mesec.

Pored toga, kada pravna lica pravdaju svoje troškove za službena putovanja, kao i troškove goriva, popunjavaju se putni nalozi.

Putni nalog je validan dokument u računovodsvu koji se koristi za pravdanje troškova sa putovanja, a knjiženje poslovnih promena u vezi sa poslovnim putovanjima spada u knjigovodstvene usluge.

Kontakt