Skrolujte za još

Kako COVID-19 utiče na studiju o transfernim cenama?

апр 10, 2021

hero
HBL > Vesti > Clanak > Kako COVID-19 utiče na studiju o transfernim cenama?

Uticaj pandemije i bolesti izazvane virusom Covid-19 ostavio je velike posledice na ekonomiju i stanje na tržištu. Izmenjani ekonomski uslovi poslovanja tokom prethodne 2020-te godine su zapravo posledica izazvana globalnom pandemijom i virusnim oboljenjem Covid-19, zbog čega je došlo do velikih ekonomskih i tržišnih promena. Jedna od promena, tačnije poteškoća, odnosi se i na transferne cene, tj. na analizu usklađenosti transfernih cena sa principom „van dohvata ruke” i na izradu studije o transfernim cenama.

Na veliki broj privrednih grana pandemija je negativno uticala, jer je došlo do pada potražnje za proizvodima i uslugama u okviru određenih delatnosti. Samim tim, u pojedinim industrijama ili delatnostima došlo je i do prekida u snabdevanju proizvodima i uslugama. Dodatno, zbog bolesti i zaraženosti došlo je do pada produktivnosti i efikasnosti zaposlenog radnog kadra.

 

Obaveza među povezanim licima prilikom utvrđivanja transfernih cena

 

Preduzetnici i pravna lica koja posluju ili obavljaju transakcije sa povezanim licima imaju zakonsku obavezu podnošenja dokumentacije o usklađenosti njihovih transfernih cena sa tržišnim uslovima. Ova obaveza je u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica. Pored obaveze da transakcije sa povezanim licima iskažu i u poreskom bilansu, obveznici poreza na dobit moraju izabrati i određenu metodu za proveru usklađenosti transfernih cena. Zatim, imaju zakonsku obavezu da sastave i predaju elaborat o transfernim cenama.

U skladu sa Zakonom o porezu na dobit i Pravilnikom o transfernim cenama, privredni subjekti koji obavljaju poslovne odnose i transakcije sa povezanim licima, imaju sledeće obaveze:

  • da dostave dokumentaciju o transfernim cenama (to su analize, elaborat i studija o transfernim cenama),
  • da obrazlože zašto je izabrana određena metoda za proveru usklađenosti transfernih cena,
  • da iznesu zaključak o tome zašto izabrana metoda u najvećoj meri odgovara okolnostima,
  • da dokažu da je utvrđena cena izabranom metodom za proveru transfernih cena u skladu sa principom „van dohvata ruke”.

Ukoliko imate obavezu da izvršite usklađenost transfernih cena i dostavite dokumentaciju u zakonskom roku, kompanija HLB T&M Consulting može vam ponuditi usluge i pomoći da sastavite studiju o transfernim cenama.

 

Prilagođavanja da se u uslovima pandemije postigne uporedivost transakcija

 

U novonastalim okolnostima nije moguće uvek izvršiti uporedivost između kontrolisanih transakcija. Zato je potrebno da se izvrše prilagođavanja, kako bi se dobio stepen uporedivosti između transakcija koje su izvršene po transfernim cenama, a studija o transfernim cenama pravilno sastavljena.

U praksi, kada nema interno uporedivih podataka za utvrđivanje transfernih cena između povezanih lica, odnosno kada nema uslova za primenu metode uporedivih cena na tržištu, primenjuju se metode marži. Za proveru usklađenosti transfernih cena sa tržišnim cenama primenjuju su sledeće metode marži:

  • metoda cene koštanja uvećana za uobičajenu zaradu,
  • metoda preprodajne cene i
  • metoda transakcione neto marže.

Bez obzira na tržišno stanje, standardi uporedivosti nepovezanih lica moraju da ostanu ispoštovani, zadovoljeni, u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama, kao i sa smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama.

 

Mišljenje MFIN o uticaju virusa na analizu transfernih cena

 

Ministarstvo finansija Republike Srbije izdalo je mišljenje br. 401-00-4718/2020-04 od dana 30.10.2020. godine u vezi sa problemima i uticaju virusa na analizu transfernih cena.

Obveznici, članovi međunarodne grupe povezanih pravnih lica u pojedinim industrijama, koji su u prethodnim godinama podnosili dokumentaciju za transferne cene i vršili usklađenost metodom transakcione neto marže, pretrpeli su velike posledice zbog uticaja virusa Covid-19. Posledice su najviše bile primetne u drugom kvartalu 2020-te godine, kada je došlo do pada prodaje.

Pojedinačna cena koštanja dodatno je postala opterećena fiksnim troškovima, a ona je zatim uticala i na tržišnu cenu. U vezi sa navedenim, metoda transakcione neto marže u 2020. godini i raspoloživi uporedivi podaci ne mogu dati pouzdane ocene, pa vrednost transakcija ne bi bila u skladu sa principom „van dohvata ruke”, samim tim ni izveštaj o transfernim cenama.

U tom slučaju, treba primeniti druge metode koje će omogućiti da se utvrđuju cene iz prethodnog poreskog perioda, a koje će se sprovesti po principu „van dohvata ruke”. Praktično, povezano lice koje je u prethodnim poreskim periodima primenjivalo metodu transakcione neto marže, u narednom poreskom periodu može da primenjuje bilo koju drugu metodu za proveru transfernih cena, a kojom može da se utvrdi da je vrednost transakcije u skladu sa principom „van dohvata ruke”.

Mišljenje MFIN je skladu sa smernicama OECD, jer naglašava da poreski obveznici trebaju preduzeti odgovarajuće korake da se i u uslovima pandemije postigne uporedivost između kontrolisanih i tržišnih transakcija.  Iz tog razloga, povezana lica poreski obveznici imaju zakonsku obavezu da preuzmu sve korake kako bi se postigla uporedivost između kontrolisanih i tržišnih transakcija, pa tako i u slučajevima kada nema interno uporedivih nepovezanih transakcija.

Analiza se može izvršiti onda kada tržišni podaci za 2020. godinu budu javno dostupni, pri čemu će se te analize zasnivati samo na podacima za tu godinu (ne na podacima iz prethodnih godina). Razlog je taj što se u 2020-toj pojavio uticaj pandemije virusa na ekonomiju i na poslovanje pravnih lica i preduzetnika.

Sa druge strane, potencijalni pristup koji se može koristiti u uslovima izazvanim pandemijom Covid-19 je poređenje budžetiranih ili realno planiranih finansijskih pokazatelja. Oni se porede sa podacima i rezultatima koji su zaista ostvareni tokom 2020-te godine. Cilj je da se identifikuje približan uticaj virusa na poslovanje.

 

Uticaj mera državne pomoći na transferne cene

 

Programi i mere državne pomoći privredi u vezi sa ublažavanjem posledica virusa na poslovanje mogu imati uticaj na kontrolisane transakcije, pa tako i na sadržaj studije o transfernim cenama. Zbog toga je potrebno razmatrati da li su one zaista uticale na transferne cene između povezanih lica, a takođe i na međusobno ponašanje povezanih lica.

Ti programi odnose se na subvencionisane zarade zaposlenih, bespovratna sredstva i naknade troškova rada zaposlenih, za očuvanje radnih mesta, zatim poreske olakšice, kao i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa.

Stručni tim naše kompanije HLB T&M Consulting može vam pomoći da izbegnete negativne poreske efekte po vaše poslovanje i dati sugestije oko izbora metode za proveru usklađenosti transfernih cena. Stojimo vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja i konsultacije, kao i za pomoć oko izrade studija o transfernim cenama. Kontaktirajte nas.

Kontakt