Skrolujte za još

Izmene u plaćanju poreza po odbitku za primljene usluge od nerezidenta

апр 17, 2018

HBL > Vesti > Clanak > Izmene u plaćanju poreza po odbitku za primljene usluge od nerezidenta

Od 1. aprila 2018. godine počinje da se primenjuje novi Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku. Ovim pravilnikom izmenjene su tri bitne stavke Zakona o porezu na dobit pravnih lica. One se direktno odnose na porez po odbitku i to na sledeće:

 • definisano je koje će usluge biti predmet oporezivanja,
 • teritorijalni kriterijum oporezivanja je obrisan,
 • rok za podnošenje obrasca poreske prijave i plaćanje poreza je tri dana.

Ove promene najvažnije su za pravna lica, kao i za preduzetnike koji vode poslovne knjige, jer su izmenjene u njihovu korist. Stupaju na snagu 01. aprila 2018. godine, a do tada važe postojeći propisi.

 

Šta je porez po odbitku?

 

Porez po odbitku drugačije se naziva i porez na usluge iz inostranstva. Plaća se na prihod od usluga koje nerezident pruža rezidentu. Drugim rečima, to je porez na prihod od usluga koje strano pravno lice pruža domaćem pravnom licu (firmi koja je registrovana u Srbiji i koja koristi te usluge).

Firma iz Srbije koja koristi usluge inostranih kompanija, dužna je da plaća porez po odbitku. Nerezident je pravno lice registrovano u inostranstvu i tamo posluje, a rezident je pravno lice koje je registrovano u Republici Srbiji i u njoj posluje. Porez po odbitku je 20%.

 

Porez po odbitku se obračunava samo na određene usluge

 

U Pravilniku su definisane usluge koje su predmet oporezivanja (usluge na koje će se plaćati ovaj porez). Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, porez po odbitku plaća se za prihode nerezidentnih pravnih lica, ne za sve, već samo za pojedine vrste usluga. To su sledeće:

 1. istraživanje tržišta,
 2. računovodstvene i revizorske usluge,
 3. druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

 

Istraživanje tržišta

 

U usluge istraživanja tržišta spadaju samo usluge koje se odnose na:

 • prikupljanje informacija sa tržišta koje se odnose na dostavljanje podataka rezidentnom pravnom licu (informacije koje služe za planiranje, organizaciju i kontrolu procesa poslovanja rezidentnog pravnog lica),
 • obradu i analizu prikupljenih podataka;
 • određivanje karakteristika tržišta i merenje potencijala tržišta;
 • analizu učešća na tržištu;
 • analizu prodaje;
 • ispitivanje konkurencije;
 • testiranje novih i postojećih proizvoda na tržištu.

Usluge reklame, propagande i usluge oglašavanja se u ovom slučaju ne smatraju uslugama istraživanja tržišta. Veoma je bitno da se to naglasi, pošto se one neće oporezivati.

 

Računovodstvene i revizorske usluge

 

Računovodstvene usluge i revizorske usluge su usluge vezane za:

 • sastavljanje finansijskih izveštaja,
 • reviziju finansijskih izveštaja (provera i ocena finansijskih izveštaja, na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica, u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja).

 

Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

 

Druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja su usluge konsaltinga. Detaljnije rečeno, tu spadaju usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja i to:

 • poresko savetovanje,
 • advokatske usluge,
 • usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem,
 • svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

Usluge održavanja seminara, predavanja, radionica i usluge posredovanja u prometu dobara i usluga ne smatraju se uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja. Za njih neće morati da se plaća porez.

Mesto pružanja usluge, kao kriterijum za plaćanje poreza po odbitku, više ne postoji.

Mesto gde se usluge pružaju i koriste (ili gde će biti pružene i korišćene) više nije kriterijum za oporezivanje. Prihodi nerezidentnih pravnih lica biće oporezivani nezavisno od mesta:

 • za usluge koje se pružaju i koriste na teritoriji Republike Srbije,
 • za usluge koje će se pružati i koristiti na teritoriji Republike Srbije.

Takođe, kao i do sada, porez neće morati da se plaća ukoliko je tako predviđeno Ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, sa državom iz koje je nerezident. I dalje važi pravilo da rezident – pravno lice iz Srbije, mora imati validnu potvrdu o rezidentnosti sa zemljom iz koje je nerezident (zemljom sa kojim je potpisan Ugovor).

Izuzetak su jedino usluge na prihode koje ostvari nerezident iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom. One će biti oporezivane, bez obzira na mesto pružanja / korišćenja usluga. Za njih rezidenti (domaća firma koja isplaćuje prihod inostranoj kompaniji), neće moći da ostvari pravo na oslobođenje od plaćanja poreza.

Kontakt