Skrolujte za još

Izmena poreskih olaksica za novoosnovane firme

јан 19, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > Izmena poreskih olaksica za novoosnovane firme

Krajem 2018. godine izmenjeni su Zakoni kojima su promenjeni uslovi za korišćenje poreskih olakšica za novoosnovana pravna lica i preduzetnike. Izmene se odnose na oslobođenja od plaćanja poreza i doprinosa za poslodavce i njihove zaposlene.

Svi poslodavci koji su osnovali firmu nakon 01.01.2019. godine mogu biti oslobođeni poreza i doprinosa samo za sebe, kao vlasnika ili osnivača firme, ali za novozaposlene radnike poreska oslobođenja ne postoje.

Ove izmene su stupile na snagu 16. decembra 2018. godine, a njihova primena počela je početkom 2019. godine, tačnije od 01. januara tekuće godine.

 

Na šta se odnose izmene poreskih olakšica

 

Najnovije izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje su sledeće:

 • budući poslodavci moći će da koriste poresku olakšicu samo po osnovu svoje zarade – biće oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa samo za sebe;
 • nemaju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa po osnovu zarade za svoje zaposlene (po starom propisu imali su za najviše 9 novozaposlenih lica);
 • firme koje su već započele ovaj program po starim propisima moći će isti da koriste, ali su sada za njih iz Budžeta Republike Srbije obezbeđena jedino sredstva za zdravstveno osiguranje;
 • firme koje su započele korišćenje olakšica po starom propisu – od 01. oktrobra 2018. godine mogu i dalje da ih koriste, ali iznos zarade za 12 meseci ne može da bude veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade iz prethodne godine;
 • vlasnici koji ispune uslove i osnuju firmu posle 01. januara 2019. godine moći će da koriste olakšice i biće im iz Budžeta Republike Srbije uplaćeni svi doprinosi (PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti);
 • preduzetnici i pravna lica koja registruju firmu po novom propisu za poresko oslobođenje mogu da koriste maksimalnan iznos zarade od 37.000 dinara u neto iznosu.

 

Ko sve može dobiti poresku olakšicu

Novoosnovane firme, odnosno budući registrovani poslodavci koji bi mogli da ostvare pravo na poreske olakšice su:

 • preduzetnici,
 • DOO firme,
 • preduzetnici poljoprivrednici.

Ako želite da otvorite firmu možete biti oslobođeni poreza i doprinosa za sebe kao vlasnika, odnosno preduzetnika ili kao osnovača DOO. Imate pravo da ostvarite oslobođenje od plaćanja doprinosa na teret zaposlenog i na teret poslodavca pa osnovu:

 • lične zarade preduzetnika,
 • zarade osnivača DOO, ako su zaposleni u toj firmi,
 • zarade preduzetnika poljoprivrednika.

Ukoliko želite da postanete paušalno oporezovani preduzetnik onda nemate pravo na ove poreske olakšice, jer nove olakšice ne važe za paušalce. Morate biti opredeljeni za isplatu lične zarade i da vodite poslovne knjige.

 

Uslovi za dobijanje olakšica za novoosnovane firme

 

Da bi preduzetici i vlasnici preduzeća dobili nove olakšce moraju biti ispunjeni sledeći uslovi:

 • da su fizička lica – odnosno budući preduzetnici ili osnivači DOO najmanje šest meseci bez prekida pre dana otvaranja svoje firme bili pijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica ili da su u periodu od 12 meseci pre dana registrovanja i otvaranja svoje firme završili srednju školu, višu ili fakultet, i da su stekli obrazovanje u skladu sa Zakonom;
 • da je fizičko lice, odnosno preduzetnik (kao i preduzetnik poljoprivrednik) prijavljen na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja;
 • da fizičko lice, odnosno osnivač bude zaposlen u svojoj novoosnovanoj DOO firmi (da ima zasnovan radni osnos);
 • ukoliko DOO ima više osnivača pravo se može ostvariti za najviše devet osnivača, koji takođe moraju potpisati ugovor o radu i biti zaposleni u firmi.

Kada se radi o više osnivača u jednom DOO, poreske olakšice mogu da se ostvare za najviše devet osnivača, pod uslovom da su svi potpisali ugovor o radu u firmi, odnosno da su zasnovali radni odnos. Svi osnivači moraju biti prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.

 

Kada poslodavac može da koristi nove poreske olakšice

 

Poslodavac može da osvari pravo na oslobođenje od poreza i doprinosa za zarade koje su isplaćene u periodu od 12 meseci, počevši od dana kada je osnovana firma – registrovan preduzetnik ili kada je osnovano DOO.

Nove olakšice mogu da koriste samo novoosnovani preduzetnici, novi osnovači DOO i preduzetnici poljoprivrednici, ali samo ako ispune uslove i ako su otvorili firmu posle 01. januara 2019. godine. Ovu olakšicu mogu da iskoriste sve buduće firme koje ispunjavaju određene uslove, a koje budu registrovane u privredni registar zaključno sa 31.12.2020. godine.

 

Korišćenje starih poreskih olakšica

 

Propisane olakšice za nove poslodavce i za njihove zaposlene redovno su počele da se primenjuju od 01.10.2018. godine. Međutim bile su na snazi samo do 15. decembra prošle godine.

Svi novoosnovani poslodavci koji su ispunili uslove, otvorili firmu u periodu od 01.10. do 15.12.2018. godine i počeli da ih koriste pod tadašnjim uslovima, sada nastavljaju da ih koriste pod tim starim propisima. Za njih važe uslovi koji su važili u trenutku otvaranja forme i ne mogu da započnu za korišćenjem poreskih olakšica po novim pravilima od 01. januara 2019. godine.

Dakle, firma koja je registrovana u Agenciji za privredne registre najranije 01. oktobra 2018. a najkasnije 15. decembra iste godine, koja je ostvarila pravo na poreske olakšice može da nastavi sa korišćenjem već ostvarenih. Razlika je u tom slučaju što za njih ne važe nova pravila, već nastavljaju da ih koriste prema starom.

Primera radi, ukoliko je novoosnovani poslodavac zaposlio dva radnika i počeo da koristi olakšicu za njih, sada nema pravo na nove olakšice za druge novozaposlene. Ali ima pravo da za te novozaposlene radnike i dalje koristi staru olakšicu.

Dana 16. decembra prošle godine prestale su da važe poreske olakšice prema starim propisima, jer su tada stupile na snagu izmene Zakona. Poslodavci u periodu između 16.12.2018. pa sve do kraja prošle godine nisu mogli da koriste stare poreske olakšice, niti da primene nove.

 

Ograničenje poslodavaca za korišćenje olakšica

 

Postoje nekoliko ograničenja kada se koriste nove poreske olakšice:

 • jedno lice ne može više puta da ostvari olakšice i pravo na poresko oslobođenje;
 • ako jedan novoosnovani poslodavac ostvari poresko oslobođenje, drugi novoosnovani poslodavac ne može da ostvari poresko oslobođenje za istu osobu;
 • lice koje ostvari nove olakšice za oslobođenje od poreza i doprinosa ne može da koristi druge olakšice, poput subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje novih lica koje dodeljuje Nacionalna služba za zapošljavanje.

 

Maksimalni iznos mesečne zarade

 

Maksimalna zarada koju poslodavac može sebi da isplati je 37.000 dinara mesečno. To je neto zarada, bez poreza i doprinosa, i jedino na taj iznos je moguće ostvariti poresko oslobođenje. Ovo važi kada je u pitanju ili lična zarada preduzetnika ili zarada osnivača.

Pravo na korišćenje poreske olakšice ističe:

 • nakon isteka perioda od 12 meseci;
 • na dan kada se izvrši isplata mesečne lične zarade preduzetnika, odnosno mesečne zarade osnivača, koja je više od 37.000 dinara za svakog pojedinačno.

Prema novim pravilima doprinosi za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti biće plaćeni iz Budžeta Republike Srbije, ali na iznos najniže mesečne osnovice doprinosa. U svakom slučaju sada se upisuje radni staž za tih godinu dana i u tome je velika razlika u odnosu na prošlogodišnje poreske olakšice.

Poslodavci za prethodne olakšice nisu imali obavezu da ulaćuju porez i doprinose ka državi, ali to je kao posledicu imalo neupisan staž. Kada se porezi i doprinosi ne uplaćuju onda se ne upisuje radni staž. Ali, mogli su dobrovoljno da uplaćuju PIO za sebe i svoje zaposlene, pa da tako osiguraju radni staž.

Ali novina je to što su za firme obezbeđena sredstva iz Budžeta Republike Srbije, ali jedino za zdravstveno osiguranje. Tako da, vlasnicima i zaposlnima koji su započeli korišćenje olakšica posle 01.10.2018. biće uplaćeno zdravstveno osiguranje i biće im overene zdravstvene knjižice.

Kontakt