Skrolujte za još

Isplata dividende – Vodič kroz poreske obaveze

мар 06, 2021

HBL > Vesti > Clanak > Isplata dividende – Vodič kroz poreske obaveze

Dividenda, kao prihod od kapitala, predstavlja ostvarenu dobit privrednog društva. Članovi društva imaju pravo na isplatu dividende, kako bi raspodelili dobit ostvarenu poslovanjem u prethodnoj poslovnoj godini. Prilikom isplate dividende obračunava se i stopa poreza, odnosno plaća se porez na dividendu.

Dividenda se kod društva s ograničenom odgovornošću odnosi na raspodelu ostvarene dobiti članovima DOO u skladu sa osnivačkim aktom, dok se kod akcionarskog društva odnosi na pravo akcionara na učešće u dobiti. Kada se ostvarena dobit raspodeljuje za isplatu dividende članovima DOO društva ili akcionarima, odluku o raspodeli mora doneti skupština.

Spomenuli smo – preduzeće koje na osnovu finansijskih pokazatelja ostvari dobit ima pravo na raspodelu ostvarene dobiti. Ali, dobit se prvo koristi za pokriće gubitaka koja su prenešena iz ranijih godina, a zatim se koristi za zakonske rezerve. Ukoliko nakon raspoređivanja preostane deo dobiti, onda se može izvršiti raspodela:

 • za statutarne rezerve,
 • za dividendu,
 • za isplatu zaposlenima.

U nastavku slede detaljnija tumačenja oko prava na isplatu dividende, zatim isplate dobiti osnivaču pravnom licu, kao i knjigovodstveni i poreski tretman dividendi.

 

Ko ima pravo na dividendu?

Plavo na isplatu dividende imaju članovi društva, odnosno akcionari, na osnovu odluke o raspodeli dobiti društva, koju usvaja skupština na sednici društva.

Na osnovu usvojene odluke o raspodeli dobiti, na sednici društva se:

 • određuje iznos dividende koji će članovima društva i akcionarima biti isplaćen,
 • donosi se odluka o isplati dividende kojom se definiše rok za isplatu.

Članovi društva, odnosno akcionari moraju biti obavešteni o donetoj odluci o isplati dividende (obavešteni od strane društva), i to najkasnije u roku 15 dana od datuma donošenja iste.

 

Sticanje udela u društvu i prava po osnovu udela

Članovi DOO i akcionari mogu steći udeo u društvu srazmerno vrednosti uloga u ukupnom osnovnom kapitalu tog društva (osim ukoliko je osnivačkim aktom ili odlukom skupštine drugačije određeno). Samim tim, i prava članova društva po osnovu udela srazmerna su ulogu (ili udelu) tog člana u ukupnom osnovnom kapitalu preduzeća.

Udeo srazmeran udelu ili učešću u kapitalu preduzeća ne mora biti striktno takav. Kada je u pitanju isplata dobiti osnivaču u pravnom licu, osnivačkim aktom može biti određeno da se isplata dobiti članovima ne vrši srazmerno njihovom udelu u osnovnom kapitalu društva. Isplata dobiti se odobrava kada se usvoji odluka o raspodeli dobiti društva, koju donosi skupština.

Za dodatna objašnjenja i stručna mišljenja oko prava na isplatu dobiti i isplatu dividende, naši poreski i finansijski savetnici mogu vam pomoći u sklopu naših standardnih knjigovodstvenih usluga i usluga poreskog savetovanja.

 

Kako se isplaćuje dividenda?

Na osnovu odluke o isplati dividende (odluka o isplati dobiti), članovima DOO ili akcionarima dividenda može biti isplaćena na dva načina:

 • u novcu,
 • u akcijama društva.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, članovima DOO i akcionarima dividenda mora biti isplaćena u roku od šest meseci. Tj. rok za isplatu dividende ne može da bude duži od šest meseci od datuma donošenja odluke o isplati dividende.

Društvo je obavezno da obavesti članove, odnosno akcionare društva o isplati dividende. Može ih obavestiti neposredno pre isplate ili nakon što se isplata dividende izvrši.

 

Međudividenda i ko ima pravo na međudividendu?

DOO svojim članovima i akcionarsko društvo akcionarima mogu isplaćivati i međudividendu. To je privremena dividenda koja se može isplaćivati u bilo koje vreme između redovnih sednica društva.

Međudividenda se može isplatiti ako:

 • se u izveštajima o poslovanju društva i u finansijskim rezultatima potvrđuje da je društvo ostvarilo dobit, kao i ako su raspoloživa novčana sredstva kompanije dovoljna za isplatu međudividende,
 • iznos međudividende nije veći od ukupne dobiti ostvarene nakon završetka prethodne poslovne godine, koja je uvećana za iznos neraspoređene dobiti i rezerve, a umanjena za utvrđene gubitke i iznos koji se unosi u rezerve.

Statutom društva ili odlukom skupštine može biti definisano da se plaćanje međudividende odobrava odlukom odbora direktora (kada je upravljanje društvom jednodomno) ili odlukom nadzornog odbora (ako društvo ima dvodomni sistem upravljanja). U tim slučajevima, ako se međudividenda isplaćuje na osnovu odluke odbora direktora ili odluke nadzornog odbora, onda se može isplatiti jedino u novcu.

 

Isplata dividende poreski tretman (stope poreza)

Dobit, kao finansijski rezultat poslovanja preduzeća na kraju poslovne godine predstavlja pozitivnu razliku između prihoda i rashoda, koji je utvrđen u finansijskom izveštaju tog društva. Tako utvrđena dobit predstavlja ostvaren poslovni rezultat i tretira se kao oporeziva dobit. Oporeziva dobit je osnovica poreza na dobit, odnosno – na utvrđenu dobit se plaća porez na dobit pravnih lica po stopi od 15%.

Pored poreza na dobit društvo ima obavezu da plaća mesečni iznos akontacije poreza na dobit, koja dospeva na naplatu svakog 15-og. Mesečna akontacija plaća se najkasnije do 15-og u mesecu, za prethodni mesec. Ukoliko u tekućoj godini dođe do promena u poslovanju, tržišnih ili drugih okolnosti koje utiču na visinu mesečne akontacije koja se plaća, firma može podneti dokumentaciju za promenu visine mesečne akontacije poreza.

U slučaju kada se vrši isplata dobiti ili dividende osnivaču u pravnom licu koje je fizičko lice, bilo da se radi o članovima društva ili akcionarima, dividenda se oporezuje. U tom slučaju obračunava se i plaća porez po stopi od 15%. Dividenda koji se isplaćuje fizičkim licima (rezidentima ili nerezidentima) oprezuje se na bruto iznos, jer se dividenda raspodeljena fizičkom licu smatra prihodom od kapitala.

Ukoliko se isplata dividende vrši domaćem pravnom licu taj prihod ne ulazi u ukupnu poresku osnovicu. Odnosno, za rezidentno pravno lice se ne obračunava i ne plaća porez na dividendu.

Sa druge strane, kada se isplata dividende vrši stranom pravnom licu taj prihod se oporezuje. Ukoliko nerezidentno pravno lice ostvari prihod po osnovu dividende od rezidentnog pravnog lica, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 20%. Poreska stopa može biti drugačija za strana fizička i pravna lica samo uz primenu međunarodnog ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Da sumiramo, poreski tretman isplate dividende čine:

 • stopa poreza na dobit pravnih lica, koji iznosi 15%,
 • porez na dividendu, kada se isplaćuje fizičkim licima, rezidentima i nerezidentima, koji iznosi 15%
 • porez po osnovu isplate dividende stranom pravnom licu, koji iznosi 20%,
 • manje stope poreza po osnovu isplata dividende mogu biti samo ukoliko je to uređeno međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting u cilju efikasnosti i optimizacije poslovanja svojih klijenata, pored knjigovodstvenih usluga, robnog i materijalnog knjigovodstva, pruža usluge poreskog savetovanja. Ukoliko vam je potrebna pomoć i podrška u vezi sa poreskom regulativom, raspodelom dobiti i isplatom dividende, ili imate drugih pitanja i nedoumica oko propisa i obračuna poreza na dividendu, naši poreski savetnici stoje na raspolaganju. Kontaktirajte nas ili pošaljite upit na mejl.

 

Kontakt