Skrolujte za još

Ekonomske mere za pomoć privredi (Covid 19) – pitanja i odgovori – 2. deo

апр 20, 2020

hero
HBL > Vesti > Clanak > Ekonomske mere za pomoć privredi (Covid 19) – pitanja i odgovori – 2. deo

Izdvojili smo drugi deo najvažnijih pitanja u vezi sa primenom ekonomskih mera i uslova korišćenja, na koja su dali odgovore Pivredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija.

Upiti se odnose na mogućnosti korišćenja mera – ko ih može koristiti, da li se mere mogu koristiti ukoliko poslodavac koristi druge olakšice i subvencije za novozaposlene, pitanja u vezi obračuna zarade i poreskih prijava, da li se bespovratna sredstva za zarade mogu koristiti 2 ili 3 meseca, kako će zaposlenima biti isplaćene zarade, kao i mnoga druga važna pitanja za koje postoje nedoumice.

Ukoliko imate dodatnih pitanja agencija za računovodstvo HLB T&M Consulting stoji vam na raspolaganju.

 

1. Da li se uslov za smanjenje broja zaposlenih odnosi na lica angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima?

 

Kada je u pitanju uslov smanjenje broja zaposlenih u vezi sa primenom mera, on se ne odnosi na lica koja su angažovana po osnovu ugovora o privremenm i povremenim poslovima. Takođe, uslov za smanjenje broja zaposlenih se ne odnosi ni na ostale radnike koji su angažovani po osnovu ugovora van radnog odnosa (radnici koji nisu u radnom odnosu).

To znači da ukoliko dođe do prekida ili raskida ugovora o PP posovima, poslodavac može ostvariti pravo na korišćenje mera. Uslov smanjenje broja zaposlenih važi za ona lica koja su u radnom odnosu kod poslodavca.

 

2. Da li se poslodavac može opredeliti samo za meru direktne pomoći, a redovno nastaviti sa plaćanjem poreza i doprinosa?

 

Ekonomske mere za pomoć privredi koje se odnose na odlaganje poreza i direktnog davanja su osmišljene kao celina. Za onaj mesec u kome se poslodavac podnošenjem obrasca poreske prijave PPP-PD opredeli da prihvata mere može da koristi meru direktne pomoći, a obaveza za plaćanje poreza i doprinosa na zarade se automatski odlaže.

Sa druge strane, ne postoje smetnje ukoliko poslodavac želi da isplati odložene obaveze. Za obaveze koje su odložene može se izvršiti plaćanje i pre roka njihovog dospeća.

 

3. Početkom aprila zaposlenom je isplaćena plata za mart 2020. Da li radnik kome je isplaćena zarada za mart dobija i dodatni iznos neto minimalne zarade? Da li će poslodavac biti u obavezi da obračuna porez i doprinose po osnovu te isplate?

 

Ukoliko je poslodavac zaposlenima isplatio zarade za mart 2020. pre nego što je Uredba stupila na snagu (zarada bez umanjenja, jer zaposleni nisu upućeni na prinudni odmor) on može ostvariti pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa.

Ukoliko su ispunjeni svi propisani uslovi može da ostvari pravo da odloži plaćanja poreza i doprinosa za zarade, koji se obračunavaju i isplaćuju za april, maj i jun 2020. U tom slučaju, ostvariće pravo i na isplatu direktnih davanja u visini neto minimalne zarade u maju, junu i julu 2020.

Direktna davanja, koja se isplaćuju poslodavcima kao bespovratna sredstava za zarade mogu da iskoriste isključivo za isplate zarada i naknade zarada zaposlenima. Takođe, Uredba o ekonomskim merama ne definiše visinu zarade koju će poslodavci isplaćivati svojim radnicima. Na poreze i doprinose koji se obračunavaju i plaćaju primenjuju se pravila propisana Zakonom o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko vam je potrebna konsultacija u vezi sa ostvarivanjem prava i korišćenjem pogodnosti kontaktirajte poreske savetnike agencije za knjigovodstvo HLB T&M Consulting.

 

4. Da li poslodavac uplaćena bespovratna sredstva mora proslediti zaposlenima i da li se sredstva moraju iskoristiti?

 

Poslodavci uplaćena bespovratna sredstva moraju proslediti zaposlenima, ukoliko se opredele da koriste mere. Sa druge strane, ukoliko firma ne želi da koristi te pogodnosti nema ni obavezu da prihvati primenu istih.

Ukoliko se poslodavac opredeli da koristi direktna davanja za isplatu zarada zaposlenima, a ne iskoristi je, taj neiskorišćeni iznos sredstava biće vraćen u budžet RS nakon završetka primene mera. Cilj mere direktna davanja u vidu bespovratnih sredstava za isplatu zarada je da se, ako je moguće, zaposlenima isplate veće plate od onih koje su prvobitno ugovorene.

 

5. Da li se obračunavaju porezi i doprinosi na iznos bespovratnih sredstava koja se prosleđuju zaposlenima?

 

Direktna davanja su sredstva koja se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. U skladu sa Zakonom, na sve isplate zarada se plaćaju porez na zarade i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Uredbom nije propisan ukupan iznos zarada i naknada zarada koju bi trebalo da poslodavac isplati svojim zaposlenima. Ovo važi i u slučaju kada je radnicima isplaćen pun iznos zarade, a direktna pomoć bi se isplatila kao dodatak na ugovorenu zaradu. Bez obzira na iznos zarade koja je isplaćena, obračunavaju se i plaćaju porez i doprinosi.

 

6. Da li poslodavci koji su isplatili plate zaposlenima za mart imaju prava na direktna davanja za 2 ili za 3 meseca?

 

Poslodavac koji je pre 10.04.2020. isplatio zaposlenom platu za mart 2020. može da ostvari pravo na direktna davanja za sva tri meseca, ukoliko prethodno ispuni uslove definisane Uredbom. U tom slučaju, pravo na sva tri meseca može da ostvari ako PPP-PD prijavu za april podnese do kraja aprila tekuće godine i u prijavi označi datum plaćanja 04.01.2021. godine.

Isto je slučaju kada je podneta PPP-PD-1 prijava, tj. podneta je u aprilu za mart 2020. godine. Moguće je ostvariti pravo na bespovratnu pomoć za isplate zarada zaposlenima za tri meseca, ako se do kraja aprila podnese prijava i označi datum plaćanja 04.01.2021. godine.

 

7. Da li osnivač i jedini zaposleni u DOO nad kojim je pokrenut proces likvidacije ima pravo na direktna davanja u vidu minimalne zarade za tri mesesa?

 

Ukoliko je osnivač DOO i jedini zaposleni u tom društvu, nad kojim je pokrenut postupak likvidacije i u toku je zakonski rok za okončanje postupka i brisanja DOO, vlasnik kao zaposleni ima pravo da ostvari direktna davanja. U ovom slučaju kada osnivač sam sebi isplaćuje zaradu, onda se porez i doprinosi moraju obračunati na isplaćenu zaradu, a pomoć države se može ostvariti u vidu minimalca za tri meseca.

Takođe, postoji obaveza vlasnika DOO da u svom privrednom društvu ostane u radnom odnosu još 3 meseca nakon isplate iznosa poslednjeg meseca direktnih davanja, tj. minimalca za poslednji mesec. Dodatno, pre registracije likvidacije moraju se izmiriti sve obaveze DOO vezane za porez i doprinose, bez obzira na njihovu dospelost (u konkretnom slučaju bez obzira što su obaveze za plaćanje odložene).

 

8. Da li registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je u sistemu PDV-a ima pravo na ekonomske mere podrške propisane Uredbom?

 

Registrovano poljoprivredno gazdinstvo (preduzetnici poljoprivrednici) imaju pravo da koriste ekonomske mere propisane Uredbom koje se odnose na fiskalne pogodnosti i direktna davanja. Važno je da ispunjavaju uslove definisane Uredbom. Preduzetnici poljoprivrednici, bez obzira da li su u sistemu PDV-a ili nisu, mogu da ostvare pomoć države u vidu ekonomskih mera.

 

9. Da li firma ima pravo da koristi uplaćena bespovratna novčana sredstva u vidu direktnih davanja radi namirivanja obaveza prema dobavljačima, ukoliko su prethodno isplaćene zarade zaposlenima iz sopstvenih sredstava?

 

Kada poslodavac dobije bespovratna novčana sredstva na ime zarada zaposlenih ona se mogu koristiti samo za isplatu zarada i naknada zarada zaposlenih. To su namenska sredstva i ne mogu se koristiti po drugom osnovu. Uplaćena bespovratna sredstva namenjena zaradama ne mogu da se prebace sa namenskog računa na tekući račun firme, niti da se koriste za plaćanje obaveza prema dobavljačima (obaveza koje su nastale u toku redovnog poslovanja, a čije je plaćanje bilo odloženo zbog isplaćenih zarada za zaposlene iz sopstvenih sredstava).

 

10. Da li je moguće ispraviti grešku ukoliko je u PPP-PD pogrešno opredeljen datum – umesto datuma 04.01.2021. stavljen je datum 30.04.2020. (obračunati su i plaćeni porez, doprinosi i zarada za mart 2020.)?

 

U ovom slučaju, kada je pogrešno opredeljen datum za isplatu zarade za mart (u PPP-PD prijavi je umesto 04.01.2021. označen datum 30.04.2020.), plaćeni su porez, doprinosi i zarada za mart 2020. (pre stupanja Uredbe na snagu), može da se ostvari pravo na direktna davanja za tri meseca. Pravo se ostvaruje podnošenjem poreske prijave zarade za april najkasnije do kraja aprila 2020.

Agencija za računovodstvene usluge HLB T&M Consulting vrši obračun zarade svojim klijentima i može pomoći oko podnošenja ispavnih poreskih prijava. Knjigovodstvene usluge koje pružamo odnose se na usluge obračuna zarada, obračun ukupnih poreza i doprinosa  i podnošenje poreskih prijava za naredni obračunski period.

 

11. Ukoliko je preduzetnik stavio firmu na mirovanje nakon proglašenja vanrednog stanja, da li mora da “odmrzne” firmu kako bi dobio bespovratna sredstva u vidu minimalca?

 

Preduzetnik koji je privremeno prekinuo obavljanje delatnosti najranije 15.03.2020. (datum  odluke o proglašenju vanrednog stanja) tj. stavio svoju firmu u mirovanje, nema obavezu da izvrši postupak aktivacije firme kako bi dobio direktna davanja. Međutim, da bi ostvario pravo na direktna davanja ostali uslovi predviđeni Uredbom moraju da budu ispunjeni.

 

12. Da li odlaganje poreza i neto uplata od 30.000 dinara važe za obrazac PP OD-O (poreska prijava za osnivača)?

 

Pravo na odlaganje poreza i doprinosa, kao i direktna davanja namenjena zaradama zaposlenih se mogu ostvariti samo za osnivača privrednog društva za koga se popunjava PPP-PD prijava. Ne može se ostvariti kada se za osnivača podnosi poreska prijava PP OD-O.

 

13. Kako isplatiti zaradu zaposlenog sa namenskog računa ukoliko zaposleni nema tekući račun?

 

Uplaćena bespovratna sredstva namenjena zaradama zaposlenih, koja se isplaćuju na poseban namenski račun poslodavca, prenose se zaposlenima isključivo na njihov tekući račun. Namenska novčana sredstva ne mogu da se podignu, niti isplate zaposlenima preko blagajne. Neophodno je da radnici imaju otvoren tekući račun, kako bi im poslodavac preneo zaradu.

 

14. Poslodavac ne želi da odlaže plaćanje poreza i doprinosa, ali želi da ostvari pravo na naknadu za zarade. Kako da podnese poresku prijavu i dobije pravo na naknadu za zarade?

 

Ekonomske mere koje se odnose na odlaganje poreza i direktna davanja za zarade zaposlenima, kao pomoć privredi, predstavljaju jednu celinu. Prihvatanje mera vrši se isključivo unošenjem datuma 04.01.2021. u polje datum plaćanja.

 

15. Da li firma koja koristi subvencije za novozaposlene ima pravo na korišćenje ekonomskih mera za pomoć privredi?

 

Pavno lice koje za zaposlenog koristi subvenciju za novozaposlene radnike povraćaj poreza i doprinosa od 65%, ima pravo da koristi mere koje se odnose na odlaganje poreza i doprinosa. Poslodavac u ovom slučaju neće izgubiti pravo na subvenciju i poreske olakšice za zapošljavanje u periodu nakon 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

 

16. Kako se odlaže plaćanje akontacije poreza na dobit?

 

Iako se akontacije poreza na dobit uplaćuju mesečno, na osnovu konačne prijave poreza na dobit (bez pojedinačnih mesečnih prijava) odlaganje akontacija se vrši automatski. Potrebno je da se popuni prijava PPP-PD i prihvate fiskalne pogodnosti upisivanjem datuma plaćanja 04.01.2021. Zatim se odlaganje vrši automatski.

 

17. Kada i kako se obaveštava PU na koji račun će se vršiti uplata minimalne zarade?

 

Pravna lica, odnosno privredni subjekti koji imaju otvorene račune u više banaka potrebno je da se opredele za jednu banku, u kojoj će im biti otvoren namensk račun. PU se obaveštava putem aplikacije (kojoj se pristupa na portalu Poreske uprave), gde se navodi u kojoj banci poslodavac želi da mu se otvori poseban namenski račun.

 

18. Kako postupiti i kako koristiti pomoć kada je PPP-PD za mart podneta pre nego što je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima bila na snazi?

 

Pravno lice, odnosno poslodavac koji je pre stupanja Uredbe na snagu (Uredba o programu ekonomskih mera je usvojena 10.04.2020.) isplatio zaradu za mart 2020. može da ostvari pravo na korišćenje ekonomskih mera za tri meseca, ali samo ukoliko su ispunjeni svi uslovi propisani Uredbom. Pravo da koristi pomoć države tri meseca firma ostvaruje ako do kraja aprila 2020. podnese prijavu PPP-PD za aprilske zarade zaposlenih i označi datum plaćanja 04.01.2021. Takođe, na ovaj način poslodavac ima pravo da ostvari odlaganje dospelosti poreza i doprinosa za tri meseca – za april, za maj i za jun 2020.

Ukoliko su vam potrebne konsultacije eksperata i poresko savetovanje, agencija HLB T&M Consulting pruža usluge poreskog savetovanja. Dobićete stručno mišljenje poreskih savetnika agencije, pregled obaveza i konkretna rešenja.

 

19. Da li zaposleni koji su zasnovali radni odnos od 01.04.2020. imaju pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja? Za njih će se primati subvencija za novozaposlene radnike.

 

Za radnike koji su sa poslodavcem zasnovali radni odnos 01.04.2020. godine i imaju ugovor o radu, poslodavac može da ostvari pravo na bespovratna sredstva koja se dodeljuju za zarade zaposlenih. Direktna davanja može da ostvari za dva meseca. Isto važi i kada se radi o novozaposlenim licima za koja će poslodavac primati subvenciju za novozaposlene povraćaj poreza i doprinosa 65%, po primanju u radni odnos. Ostvarivanje prava na korišćenje mera koje su propisane uredbom ne isključuje ostvarivanje drugih pogodnosti.

Kada se radi o fiskalnim pogodnostima i odlaganju plaćanja poreza i doprinosa, firma može da ostvari pravo na odlaganje poreskih obaveza za dve ili tri zarade. Ostvarivanje prava zavisi od toga da li poslodavac ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade koje se isplaćuju za mart, april i maj 2020., ili za april, maj i jun 2020. godine.

 

20. Da li vlasnici koji su zaposleni imaju pravo da koriste ekonomske mere, ukoliko su koristili olakšicu pravo na poresko oslobođenje po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu?

 

Privredni subjekti koji koriste olakšice za novonastale privredne subjekte (pravo na oslobođenje od plaćanja poreza po osnovu zarade osnivača koji su zaposleni u tom privrednom društvu, odnosno po osnovu lične zarade preduzetnika i preduzetnika poljoprivrednika, član 21đ ZPDP i 45g ZDOSO) mogu da ostvare pravo na korišćenje ekonomskih mera fiskalne pogodnosti i direktna davanja. Odlaganje poreza i direktna davanja u vidu zarada za radnike mogu ostvariti ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Uredbom i za one zaposlene za koje se predaje PPP-PD prijava.

 

21. Kada se predaju PPP-PD poreske prijave da bi se dobilo pravo na fiskalne pogodnosti i direktna davanja?

 

Sve poreske prijave PPP-PD predaju se u zakonskom roku. Do kraja aprila podnose se PPP-PD za mart 2020. godine (ukoliko nije obračunata i isplaćena zarada za mart, a poslodvac želi da koristi mere). Ako je zarada za mart isplaćena pre stupanja Uredbe na snagu podnosi se poreska prijava PPP-PD za 04-2020. do kraja aprila meseca.

Za preostala dva meseca predaju se odgovarajuće poreske prijave u propisanim zakonskim rokovima (za mesece koji slede, nakon onog za koji je predata poreska prijava do kraja aprila).

Tim kompanije HLB T&M Consulting Beograd vam može vam pružiti detaljnu analizu poslovanja i pomoći da ostvarite pravo na korišćenje pogodnosti. Pošaljite upit našem timu agencije za knjigovodstvene usluge, a odgovor poreskih savetnika očekujte ubrzo.

 

Kontakt