Skrolujte za još

Kako osnovati IT firmu u Srbiji + [Benefiti]

окт 04, 2023

HBL > Osnivanje kompanije > Kako osnovati IT firmu u Srbiji + [Benefiti]

Srbija je poslednjih godina sve privlačnija za kompanije iz IT sektora. Ukoliko razmišljate o izmeštanju svog biznisa u drugu zemlju ili zapošljavanju novih radnika, poslovanje u Republici Srbiji može biti dobro rešenje.

Srbija nudi brojne benefite za razvoj i uspešno poslovanje biznisa, među kojima su i poreske olakšice za zapošljavanje stranaca, što je i te kako značajno za kompanije iz IT sektora. Sve je veća potražnja za IT uslugama, kao i za inovativnim IT rešenjima. To je jedan od razloga zašto se sve više osnivaju IT firme u našoj zemlji.

U nastavku sledi više informacija o temi kako osnovati IT firmu u Srbiji, kao i o pogodnostima poslovanja IT kompanija u našoj zemlji.

Zašto osnovati ili izmestiti IT kompaniju da posluje u Srbiji?

Srbija kao država ima veoma povoljan geografski položaj na Balkanskom poluostrvu. Putna infrastruktura i geografski položaj u centru jugoistočne Evrope povezuju je sa Evropskom unijom, kao i sa ostalim zemljama ne samo sa Evropskog kontinenta, već i šire. Sporazumi o slobodnoj trgovini, ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, stabilan bankarski sistem, protok gotovine u različitim valutama i druge prednosti predstavljaju velike benefite naše zemlje u odnosu na većinu drugih država u svetu.

Zatim, Srbija je jedna od najpopularnijih destinacija za privlačenje stranih investicija, između ostalog, zbog brojnih poreskih olakšica koje omogućavaju povoljno, lako i brzo zapošljavanje stranaca. Vezano za dolazak stranaca, pažnju privlače i niski komunalni troškovi života.

Prednosti osnivanja IT firme u Srbiji

Uvođenje digitalizaije, razvoj novih tehnologija i inovacija sa jedne strane, a sa druge strane globalno tržište i mogućnost rada na daljinu stvaraju perspektivne prilike za osnivanje IT firmi. U nastavku ćemo nabrojati najvažnije pogodnosti poslovanja u Republici Srbiji, uključujući i IT oblast, što se odnosi i na domaće IT firme i na inostrane.

Izuzetno značajno za kompanije koje posluju u Srbiji je povoljan poreski tretman, kao i olakšice za zapošljavanje stranih državljanina. Pogodnosti postoje kako za IT firme čiji su osnivači domaći rezidenti, tako i kada se radi o inostranim IT kompanijama koje su preselile svoj biznis u Srbiju:

 • jednostavna procedura osnivanja preduzeća,
 • poreske olakšice za zapošljavanje visokokvalifikovanih stranaca,
 • ostale poreske olakšice za zapošljavanje stranaca,
 • olakšice za istraživanje i razvoj,
 • poreske olakšice za inovativne startape
 • poreska olakšica IP Box,
 • olakšano dobijanje boravišnih i radnih dozvola,
 • mogunost rada na daljinu iz virtuelne kancelarije,
 • limit za ulazak u sistem PDV-a,
 • digitalizacija poslovanja i elektronsko fakturisanje,
 • povoljne stope poreza i doprinosa.

Pravne forme preduzeća u Srbiji

Prvi korak pre samog osnivanja IT firme je odabir pravne forme privrednog subjekta. Od toga nadalje zavisi i procedura. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srbije u našoj zemlji se mogu registrovati sledeće pravne forme privrednih subjekata: preduzetnik, društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO), ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo.

U praksi, kada su u pitanju delatnosti iz IT sektora najčešće dolazi do osnivanja DOO kompanija ili do registracije preduzetnika.

Ostali oblici organizovanja:

 • ogranak privrednog društva – predstavlja izdvojen organizacioni deo privrednog društva na teritoriji Republike Srbije preko koga ono obavlja delatnost (može biti ogranak domaćeg pravnog lica i ogranak inostrane kompanije);
 • predstavništvo stranog privrednog drušva – predstavlja izdvojen organizacioni deo strane kompanije u Srbiji, koji može da obavlja prethodne i pripremne radnje radi zaključenja pravnog posla tog privrednog društva.

Prosec registracije i osnivanja IT firme u Srbiji – koraci

Nekoliko je ključnih koraka koji prethode postupku registracije, a takođe i nekoliko koji su vezani za sam postupak osnivanja. Detaljno o svim koracima pisali smo u članku kompletan vodič za osnivanje preduzeća u Srbiji. U nastavku slede nabrojani svi koraci, koji se takođe odnose i na osnivanje IT firme u Srbiji:

 • izbor poslovnog naziva firme,
 • odabir pretežne šifre delatnosti firme,
 • određivanje adrese firme (poslovno sedište),
 • za osnivanje DOO priprema i potpisivanje osnivačkog akta,
 • prikupljanje ostale dokumentacije potrebne prilikom osnivanja DOO,
 • podnošenje registracione prijave osniivanja preduzeća kod APR,
 • izrada pečata – u poslovanju više nije obavezan, ali može se izraditi i koristiti u poslovanju zarad zaštite od neželjenih radnji radi overe različitih dokumenata,
 • otvaranje poslovnog računa u banci,
 • dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata (elektronskog potpisa),
 • podnošenje poreske prijave za akontaciju poreza na dobit putem portala ePorezi, koja se podnosi u roku od 15 dana od datuma osnivanja IT firme,
 • centralna evidenciija stvarnih vlasnika – registracija stvarnih vlasnika svih registrovanih privrednih društava (imaju obavezu sva privredna društva, što se odnosi i na DOO).

Jednostavan postupak osnivanja IT firme u Srbiji

Digitalizacija je uvela novine u odnosu na nekadašnju praksu osnivanja, pa sada postoji mogućnost da se brojni administrativni postupci završe elektronski. Procedra i postupak osnivanja IT firme u Srbiji slični su postupku osnivanja bilo koje kompanije u Srbiji. Postupak osnivanja i dokumentacija zavise od pravne forme koja se osniva.

Osnivanje se sprovodi putem Agencije za privredne registre. Nakon registrovanja, APR omogućava da svaka firma dobije:

 • registarski/matični broj,
 • poreski identifikacioni broj (PIB),
 • prijavu na paušalno oporezivanje ili na isplatu lične zarade ili na PDV (u zavisnosti od pravne forme i opredeljivanja),
 • potvrdu o izvršenoj prijavi (Obrazac M-A),
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko se firma osniva onlajn, dokumentacija koja se podnosi mora da bude u elektronskoj formi, osim ličnih identifikacionih dokumenata. Za elektronsko podnošenje registracione prijave osnivanja potrebno je:

 • elektronski potpis,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instalirana NEXU aplikacija za elektronsko potpisivanje,
 • Visa, MasterCard ili Dina platna kartica za plaćanje naknade.

Registracija preduzetnika kao IT firme

Preduzetnik predstavlja fizičko lice koje je registrovano u APR radi obavljanja delatnosti i sticanja dobiti. Postupak za osnivanje preduzetnika kao IT firme sličan je registraciji bilo kog drugog preduzetnika. Moguća je registracija jednošalterskim, što uključuje prikupljanje i podnošenje prateće dokumentacije. Takođe, moguće je osnovati preduzetnika i onlajn (elektronskim putem).

Za registraciju preduzetnika potrebno je priložiti:

 • jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja preduzetnika,
 • dokaz o identitetu preduzetnika,
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje preduzetnika,
 • saglasnost organa o obavljanju delatnosti (za delatnost za koju je ona neophodna).

Osnivanje DOO kao IT firme

DOO je oblik privrednog društva koje osniva jedan ili više osnivača. Vlasničku strukturu i udeo u osnovnom kapitalu tog društva umaju svi članovi (osnivači). DOO predstavlja najčešći oblik registrovanog preduzeća u Srbiji i može imati jednog ili više članova.

U Srbiji je DOO moguće osnovati jedino elektronskim putem. Odluka o eRegistraiciji DOO je na snazi od 17. maja 2023. godine. Od tog datuma nije moguće podnositi registracionu prijavu osnivanja u papirnoj formi za osnivanje DOO, već se podnosi samo onlajn preko posebne aplikacije APR-a.

Dokumentacija za osnivanje DOO:

 • elektronska registraciona prijava osnivanja,
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano), potpisan elektronskim sertifikatom osnivača ili digitializvoan u skladu sa zakonom,
 • dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša ili fotokopija lične karte ako je izdata strancu, ako je osnivač strano pravno lice potreban je izvod iz matičnog registra),
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • overen potpis zаstupnikа,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga ili sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.

Olakšice za zapošljavanje visokokvalifikovanih stranaca

Srbija je država koja poreskim olakšicama podstiče zapošljavanje visokokvalifikovanih stranih radnika. Privredna društva, odnosno poslodavci u Republici Srbiji imaju pravo da koriste poreske podsticaje koji se odnose na zapošljavanje visokokvalifikovanih stranih radnika.

Podsticaje za zapošljavanje stranaca mogu ostvariti u vidu smanjenja poreza na zarade, kao i doprinosa za PIO. U tom slučaju, za jedno ili za više zaposlenih stranaca novonastanjenih lica koje poslodavac zaposli isplaćuje se:

 • 70% poreza na zarade,
 • 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO).

Na ove poreske okakšice imaju pravo domaće firme, kao i strani poslodavci koji imaju registrovanu firmu i u Srbiji. Jedan od uslova za korišćenje olakšice je iznos mesečne plate radnika – osnovna mesečna zarada da bude veća od 300.000 dinara.

Ostale olakšice za zapošljavanje stranaca

Firme koje u našoj zemlji zapošljavaju strance mogu da koriste i druge poreske olakšice za zapošljavanje inostranih državljanina. Radi se o poreskim podsticajima po osnovu kojih poslodavcima može biti omogućeno da u narednih 5 godina plaćaju niži iznos poreza i doprinosa za strance koje zaposle. Ukoliko se ispune određeni uslovi, firma može da ostvari pravo na sledeće podsticaje:

 • umanjenje osnovice poreza na zarade za 70%;
 • umanjenje osnovice doprinosa za 70%.

Olakšice za istraživanje i razvoj

Poreski podsticaji za istraživanje i razvoj su olakšice najinteresantnije IT kompanijama, zbog prirode delatnosti u okviru koje firme posluju. Odnose se na poreska oslobođenja predviđena za aktivnosti istraživanja i razvoja.

Pravna lica registrovana u RS i koja se na teritoriji Republike Srbije bave projektima istraživanja i razvoja mogu da koriste ove olakšice, i to za zarade zaposlenih koji su angažovani na poslovima istraživanja i razvoja. Pogodnosti olakšica vezane su za porez na zarade i doprinose. Firme koje ih budu koristile mogu biti oslobođene plaćanja dela poreza i doprinosa za:

 • 70% poreza iz zarade,
 • 100% doprinosa za PIO.

Poreske olakšice za inovativne startape

Novoosnovane firme koje na teritoriji RS obavljaju inovacionu delatnost, kao svoju pretežnu delatnost, predstavljaju inovativne startape (stvaranje novih proizvoda, procesa, tehnologija, usluga ili značajne izmene postojećih). Olakšice za inovativne startape mogu da ostvare za osnivače zaposlene u tom pravnom licu.

Ukoliko osnivač zasnuje radni odnos u pravnom licu, moći će da ostvari poresko oslobođenje na porez i doprinose. U tom slučaju, neće biti u obavezi da plaća porez i doprinose za zarade koje su isplaćene u periodu od 3 godine od datuma osnivanja. Da bi se ostvarile olakšice jedan od uslova je visina zarade – poresko oslobođenje se ostvaruje na zaradu osnivača koja iznosi do 150.000,00 dinara.

Poreska olakšica IP Box

Poreska olakšica IP Box je olakšica koja se odnosi na umanjenje poreza na dobit pravnih lica. Na osnovu ovog podsticaja, ako se ispune uslovi pravno lice može biti oslobođeno plaćanja poreza na dobit u iznosu od 80% ostvarenog prihoda.

Pravo na korišćenje može da ostvari startap koji je deponovao autorsko ili srodno pravo, a koji ostvaruje prihod na osnovu davanja na korišćenje svoje deponovane intelektualne svojine (autorskog dela ili dela srodnog prava). I ova olakšica je veoma interesantna za IT kompanije, imajući u vidu intelektualnu svojinu poput softvera, aplikacija, patenta i slično.

Jednostavna procedura za radne i boravišne dozvole za strance

Postupak ishodovanja boravišnih i radnih dozvola, kao i postupak za zapošljavanja stranaca u Republici Srbiji je značajno pojednostavljen. Brza administrativna procedura, implementacija postupaka dobijanja privremenog boravka i radne dozvole, kao i elektronsko podnošenje zahteva značajno ubrzavaju proces zapošljavanja stranaca.

IT firme i ulazak u sistem PDV-a

Registracija PDV obveznika nije obavezna, jer postoji limit za ulazak u sistem PDV-a. Granica je 8.000.000 dinara, za ostvaren promet u poslednjih 365 dana. Iz tog razloga, nakon osnivanja IT firme potrebno je proceniti buduće poslovanje na godišnjem nivou. Za promet manji od 8 miliona firma nije u obavezi da postane obveznik poreza na dodatu vrednost.

Ukoliko se limit probije, IT firma je u obavezi da se evidentira u sistem PDV-a. U RS postoje dve poreske stope za PDV:

 1. opšta oreska stopa – 20%,
 2. posebna poreska stopa – 10%.

Adresa sedišta i virtuelna kancelarija

Izmeštanje ili registracija firme na adresi virtuelne kancelarije u Srbiji olakšava kompanijama rad na daljinu, jer ne postoji obaveza fizičkog prisustva u poslovnom prostoru.

Osnivanje IT firme u Srbiji sa virtuelnim sedištem kancelarije je pogodno kako za domaće IT kompanije (intelektualne usluge, za rad od kuće, za startape, za sve firme koje pružaju usluge preko interneta), tako i za inostrane firme.

Obaveza izdavanja i primanja e-faktura za IT firme

Digitalizacija poslovanja ubrzava i olakšava poslovanje u Srbiji, što se odnosi i na rad sa sistemom e-faktura (slanje, primanje, čuvanje elektronskih faktura). U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, obavezu upravljanja elektronskim fakturama kroz SEF imaju:

 • javni sektor (budžetski korisnici, državna – javna preduzeća),
 • firme iz privatnog sektora koje su obveznici poreza na dodatu vrednost,
 • poreski punomoćnik stranog lica,
 • dobrovoljni korisnici SEF-a (sve firme koje nisu obavezne da koriste SEF, ali su se dobrovoljno opredele za korišćenje).

Pravna lica i preduzetnici koji nisu u sistemu PDV-a, za transakcije koje će imati od strane javnog sektra, biće u obavezi da se registruju u SEF kao dobrovoljni korisnici.

Konkurentne stope poreza i doprinosa u Srbiji

Poreski režim je u Srbiji veoma povoljan u odnosu na druge zemlje EU. Stope poreza i socijalnih doprinosa, kao i poreza na dogodak građana svrstavaju je među povoljnije države u Evropi. To Srbiju dodatno čini atraktivnom destinacijom kako za nove strane investicije, tako i za razvoj privatnog sektora i nova buduća zapošljavanja radnika. Prilikom obračuna zarade, stope socijalnih doprinosa su konkurentne u odnosu za susedne države – za penzijsko i invalidsko osiguranje 14%, za zdravstveno osiguranje 5,15%, za osiguranje za slučaj nezaposlenosti stopa iznosi 0,75%.

Agencija za knjigovodstvene usluge HLB T&M Consulting pruža sve usluge vezane za obračun zarade i primenu poreskih olakšica oko zapošljavanja stranaca, usluge poreskog svetovanja, kao i ostale usluge u vezi sa osnivanjem IT firme u Srbiji. Kontakirajte nas.

Kontakt