Skrolujte za još

Ukida se pečatiranje, potpisivanje i štampanje faktura

дец 19, 2017

HBL > Online poslovanje > Ukida se pečatiranje, potpisivanje i štampanje faktura

Na sednici Vlade Republike Srbije, održanoj dana 12.12.2017.godine, saopšteno je da se fakture i druge računovodstvene isprave više ne moraju štampati, niti imati pečat i potpis.

Ovo saopštenje je postalo zvanično potpisivanjem “Objašnjenja u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa”.

Već dugo se vodi polemika o tome kada su računi i računovodstvene isprave validne, bilo da su u papirnom ili elektronskom obliku. Iako je Zakonom o računovodstvu iz 2013. godine precizirano da pečat i potpis nisu dokazi validnosti, u praksi se ovo pravilo, nažalost, nije primenjivalo. Zbog toga je nedavno javnosti zvanično saopštena najnovija informacija vezana za ovu temu.

 

Ukida se pečat i potpis na fakturama, kao i obaveza za štampanje računa

 

Zvanično je saopšteno da nije obavezno štampanje elektronskih faktura i računovodstvenih isprava, koje su izvorno nastale u elektronskom obliku. Takođe, zvanično je saopšteno da fakture i računovodstvene isprave nastale u papirnoj formi ne moraju da sadrže pečat i potpis ovlašćenog lica.

Ovaj dokument koji je Vlada potpisala biće dostavljen nadležnim organima i institucijama, sa svim detaljnim i ključnim pojašnjenjima o daljoj primeni.

 

Na šta se tačno odnosi saopšteno objašnjenje?

 

Propisi na koje se zvanično objašnjenje odnosi su sledeći:

  1. Pravna lica i preduzetnici mogu svoje fakture da izdaju u papirnom ili elektronskom obliku,
  2. Faktura nastala u papirnom obliku ne mora da sadrži pečat i potpis ovlašćenog lica, već je dovoljno da ima identifikacionu oznaku,
  3. Faktura nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom (skenirana faktura), ne mora biti potpisana, već je dovoljno da sadrži identifikacionu oznaku.
  4. Pravna lica i preduzetnici nemaju obavezu da štampaju elektronski račun, niti da ga overavaju pečatom i potpisom.

Evo šta propisi tačno znače.

Ukoliko se račun izda u papirnoj formi, on je jedini verodostojan original. Štampani primerak bila bi kopija. Ukoliko nastane kao elektronski dokument (kroz program, na računaru), takav račun se smatra originalom. Pravna lica i preduzetnici iz tog razloga mogu svoje račune da izdaju ili u papirnoj ili u elektronskoj formi.

Račun koji nastane u papirnom obliku ne mora da bude overen pečatom i potpisom. Dovoljno je da ima identifikacionu oznaku ovlašćenog lica, kojom se dokazuje verodostojnost. Takođe, ovakvi računi ne moraju da se digitalizuju, odnosno skeniraju.

Faktura koja je nastala u elektronskom obliku ili digitalizacijom ne mora da sadrži pečat i potpis. Potrebno je da ima jedino identifikacionu oznaku, kojom se dokazuje verodostojnost ovlašćenog lica.

Elektronski računi ne moraju da se štampaju, niti da se šalju poštom. Ukoliko se odštampaju, nije potrebno da budu overeni pečatom i potpisom.

 

Koje su prednosti za pravna lica i preduzetnike?

 

Promenom ovog propisa biće smanjeni veliki i nepotrebni troškovi. Oni će direktno dovesti do ogromne uštede novca za kancelarijski materijal, ali i za kraće vreme rada.

Na taj način će i poslovanje biti brže, efikasnije i racionalnije, u skladu sa savremenim standardima, a samim tim i olakšano.

Ovo je od velikog značaja svim firmama, naročito velikim trgovinskim lancima, supermarketima i sličnim, koji mesečno moraju da odštampaju npr. više od 1.000 faktura. U ovoj situaciji to je za njih nepotreban trošak, bez dodatnih pratećih rashoda, koji su direktno povezani kroz proces poslovanja.

Kontakt