Skrolujte za još

PORESKE VESTI ZA JUL 2019

jul 01, 2019

hero
HBL > Vesti > Clanak > PORESKE VESTI ZA JUL 2019

MIŠLJENJE ZA PDV TRETMAN KORIŠĆENJA PROSTORA I OPREME BEZ NAKNADE OD STRANE PREDUZETNIKA/PAUŠALCA KOGA JE ANGAŽOVAO PDV OBVEZNIK

 

Ministarstvo finanija objavilo je novo Mišljenje br. 430-00-267/2019-04 od 24.05.2019. godine za PDV tretman korišćenja prostora i opreme bez naknade od strane preduzetnika koga je angažovao obveznik PDV.

Mišljenjem Ministarstva uređeni su uslovi pod kojima IT firma obezbeđuje angažovanim preduzetnicima i paušalcima da bez naknade za korišćenje prostora koriste taj prostor za rad, kao i da bez naknade za korišćenje opreme koriste opremu IT kompanije za svoj rad. Poslovi koji su uređeni Mišljenjem Ministarstva finansija odnose se na poslove računarskog programiranja, kada IT kompanija angažuje preduzetnike i obezbedi im korišćenje prostora i opreme bez plaćanja naknade za korišćenje prostora i opreme.

Mišljenjem je definisano da pri ovim uslovima IT kompanija, koja je obveznik PDV-a po tom osnovu nema obavezu da obračunava i plaća PDV. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV-a (naručilac posla) obezbedi da u njegovom prostoru uz korišćenje njegove opreme angažovani preduzetnici (koje je angažovao za poslove računarskog programiranja) obavljaju svoje poslove i to bez plaćanja naknade za korišćenje prostora i opreme, smatra se da se radi o obavljanju aktivnosti PDV obveznika u poslovne svrhe.

Cilj tih aktivnosti je smanjivanje rashoda i u skladu sa tim PDV obveznik – IT kompanija nema ovavezu da obračuna i plati PDV.
 

PRAVILNIK O OSTVARIVANJU PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE PO OSNOVU OGANIZOVANJA REKREACIJE, SPORTSKIH DOGAĐAJA I AKTIVNOSTI ZA ZAPOSLENE

Ministarstvo finansija je 12. jula 2019. godine donelo Pravilnik o ostvarivanju prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene. Pravilnik je objavljen u “Službenom glasniku RS” broj 50 od dana 12. jula 2019. godine, a stupio je na snagu 20. jula 2019. godine. Pravilnik bliže uređuje poresko oslobođenje iz člana 18a Zakona o porezu na dohodak građana.

Poresko oslobođenje ostvaruje se pod određenim uslovima, a može se ostvariti za sledeće:

 

 • za primanja zaposlenog po osnovu rekreacije na radnom mestu, odnosno za izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu,
 • za naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih,
 • za organizovanje sportskih događaja i aktivnosti zaposlenih koje se sprovode u cilju poboljšanja zdravlja zaposlenih i/ili izgradnji boljih odnosa između samih zaposlenih (ili odnosa između zaposlenih i poslodavca – tim bilding).

 

# PORESKO OSLOBOĐENJE ZA REKREACIJU NA RADNOM MESTU

 

Poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu rekreacije na radnom mestu, odnosno za izdatke poslodavca u cilju stvaranja i održavanja uslova za rekreaciju zaposlenih na radnom mestu, može se ostvariti pod određenim uslovima:

 

 • ako su izdaci poslodavca po ovom osnovu dokumentovani (može se potvrditi vrsta i visina izdataka),
 • ako je poslodavac izvršio plaćanje izdataka direktno na račun dobavljača,
 • ako je poslodavac u opštem pravnom aktu predvideo pravo na rekreaciju zaposlenih na radnom mestu (poslodavac pritom ima obavezu da stvori uslove za rekreaciju),
 • da je poslodavac opštim pravnim aktom uredio da svi zaposleni imaju pravo na korišćenje prostorija i opreme za rekreaciju, kao i da svi zaposleni imaju pravo na rekreaciju iste vrste, istog kvaliteta i obima.

 

# PORESKO OSLOBOĐENJE ZA NAKNADU TROŠKOVA KOLEKTIVNE REKREACIJE

 

Poresko oslobođenje po osnovu naknade troškova kolektivne rekreacije zaposlenih se može ostvariti pod sledećim uslovima:

 

 • ako je poslodavac opštim pravnim aktom predvideo pravo na rekreaciju zaposlenih po ovom osnovu,
 • ako je kolektivna rekreacija zaposlenih dostupna za sve zaposlene i pod istim uslovima (da je iste vrste, istog kvaliteta i istog obima za sve zaposlene),
 • ako postoje relevantni dokumenti za troškove po ovom osnovu,
 • ako se plaćanje troškova kolektivne rekreacije zaposlenih vrši na račun dobavljača.

 

Pravilnikom je definisano šta sve podrazumeva naknada troškova kolektivne rekrecije, kao i na koji se način mogu kombinovati različite vrste naknada ovih troškova. Pored toga, sve specifičnosti poslodavac mora predvideti opštim pravnim aktom preduzeća.

Ukoliko je zbog većeg broja zaposlenih, zbog podele poslovno-organizacionih jedinica ili zbog drugih opravdanih razloga otežano omogućavanje i korišćenje kolektivne rekreacije (za sve zaposlene u isto vreme ili na istom mestu), pravo na poresko oslobođenje može da se ostvari samo ako poslodavac obezbedi adekvatan vremenski i prostorni raspored za korišćenje kolektivne rekreacije.

Kada poslodavac zapošljava lica koja za korišćenje kolektivne rekreacije zahtevaju specifičnu vrstu, kvalitet i obim rekreacije, u tom slučaju poresko oslobođenje može da se ostvari ako se dokumentuje i opravda adekvatnim izveštajem lekara, odnosno dokumentacijom medicine rada.

# PORESKO OSLOBOĐENJE ZA ORGANIZACIJU SPORTSKIH DOGAĐAJA I ZA AKTIVNOSTI ZAPOSLENIH RADI POBOLJŠANJA ZDRAVLJA

Poslodavac može da ostvari poresko oslobođenje za troškove organizovanja sportskih događaja i za aktivnosti zaposlenih koje se sprovode radi poboljšanja zdravlja zaposlenih – aktivnosti koje dovode do izgradnje boljih odnosa između zaposlenih ili između zaposlenih i poslodavca (tim building). Mora ispuniti sledeće uslove:

 

 • ako je poslodavac opštim pravnim aktom uredio ove aktivnosti i ako se one sprovode na osnovu prethodno obrazložene odluke poslodavca,
 • ako najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih ima pravo na učešće na takvim događajima i aktivnostima,
 • ako pravo na učešće na ovim događajima i aktivnostima koristi najmanje 70% zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih koji imaju pravo na učešće,
 • ako su troškovi relevantni i dokumentovani,
 • ako se ti troškovi plaćaju direktno na žiro račun dobavljača.

Ukoliko kompanija odnosno poslodavac zbog velikog broja zaposlenih, podele poslovno-organizacionih jedinica ili drugih opravdanih razloga organizuje više pojedinačnih sportskih događaja ili aktivnosti (koje se sprovode na osnovu obrazloženih odluka), poresko oslobođenje može ostvariti ukoliko pravo na učešće na tim događajma ima najmanje 70% svih zaposlenih u toj poslovnoj godini.
 

GODIŠNJI PLAN PORESKE KONTROLE ZA 2019. GODINU

Godišni plan poreske kontrole za 2019. godinu objavljen je na zvaničnom sajtu Poreske uprave. U skladu sa godišnjim planom biće izvršen izbor poreskih obveznika. Kontrola će se usmeriti na sledeće obveznike:

 

 • obveznici čiji su osnivači nerezidenti, njihove transakcije sa povezanim licima i obveznici koji primenjuju međunarodne ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja,
 • obveznici koji vrše statusne promene i uticaj prenosa imovine i obaveza na PDV i porez na dobit preduzeća,
 • obveznici koji se bave prometom naftnih derivata i na pravilnost obračunavanja i plaćanja akcize.

 

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD STRANACA

U “Službenom glasniku RS” br. 63/2018 objavljen je Pravilnik o dozvolama za rad stranaca. Ovaj Pravilnik povezan je sa primenom Zakona o zapošljavanju stranaca i najnovijim aktuelnim izmenama. Pravilnik o dozvolama za rad stranaca počeo je sa primenom 25. avgusta .2018. godine.

Pravilnikom o dozvolama za rad stranaca propisani su način izdavanja i produženja dozvole za rad, zatim način kako se može dokazati ispunjavanje uslova za rad stranaca, koja je potrebna dokumentacija za pribavljanje dozvole za rad, kao i oblik i sadržina radne dozvole za strance.

Najvažnija novina ovog Pravilnika odnosi se na test tržišta rada i za dokumentaciju koja se dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Test tržišta rada se može započeti najranije 60 dana i najkasnije 10 dana pre izdavanja dozvole za rad. U postupku ishodovanja radne dozvole potrebno je prikupiti neophodnu dokumentaciju i dostaviti istu Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Novina u vezi sa dokumentacijom je kod podnošenja zahteva za radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši uvid u privredni registar, odnosno proverava kod Agencije za privredne registre Republike Srbije da li je pravno lice tj. kompanija koja upućuje stranca (po osnovu kretanja u okviru pravnog lica – privrednog društva) zaista osnivač pravnog lica iz Srbije. U slučaju da nije osnivač, NSZ zahteva da se priloži dodatna dokumentacija kojom se dokazuje povezanost ta dva pravna lica – kompanija iz inostranstva i pravno lice iz Srbije. U suprotnom, ukoliko ne postoji povezanost ili se ne dostavi dokumentacija zahtev se odbija.

Novost je da se prilikom podnošenja zahteva za radnu dozvolu treba dostaviti i overena kopija pasoša stranca, fizičkog lica. Overava se kopija prve strane i strane sa odobrenim privremenim boravkom.

MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA – DOKUMENTOVANJE TROŠKOVA PREVOZA ZAPOSLENIH ZA DOLAZAK NA RAD I ZA ODLAZAK SA RADA

Ministarstvo finansija izdalo je Mišljenje broj 011-00-12/2019-04 od 01. februara 2019. godine u vezi pitanja poreskog tretmana troškova prevoza zaposlenih, odnosno naknade zaposlenih za dolazak sa rada i za odlazak sa rada.

Američka privredna komora u Srbiji uputila je dopis Ministarstvu finansija radi preciznijeg tumačenja objavljenog navedenog mišljenja. Preciznije tumačenje odnosi se na deo u kome se izražava stav Ministarstva finansija da naknadu prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada treba dokumentovati verodostojnom računovodstvenom ispravom o troškovima prevoza.

Ministarstvo finansija je donelo novo mišljenje broj 401-00-02148/2019-16 dana 05. juna 2019. godine u kojem je potvrđeno da su primeri računovodstvenih isprava iz dopisa Američke privredne komore u Srbiji verodostojne računovodstvene isprave i da su u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Verodostojne računovodstvene isprave koje pribavlja poslodavac u svrhu dokumentovanja troškova zaposlenih za dolazak na rad i za odlazak sa rada su:

 

 • kada se koristi sopstveno vozilo zaposlenog smatra se da je verodostojna isprava objedinjen račun koji glasi na ime poslodavca, u formi specifikacije svih pojedinačnih iznosa goriva u toku jednog meseca (kupljenih od strane zaposlenog) i uz prateći spisak svih zaposlenih koji koriste sopstveni prevoz za dolazak na posao i za odlazak sa posla. To mogu biti kompanijski vaučeri, bonovi, kartice zaposlenih za kupovinu goriva na benzinskim pumpama sa kojima firma, odnosno poslodavac ima sklopljen i potpisan ugovor.
 • kada zaposleni koriste javni prevoz, odnosno kada poslodavac za svoje zaposlene kupuje mesečne karte za javni prevoz zbog dolaska na posao i odlaska sa posla, smatra se da je verodostojna isprava objedinjen račun koji glasi na ime poslodavca. On bi trebao biti u formi specifikacije svih pojedinačnih kupljenih mesečnih karata, uz obavezni prateći spisak svih zaposlenih koji koriste javni prevoz za dolazak i za odlazak sa posla,
 • kada zaposleni kao prevoz do posla i odlazak sa posla koriste taksi, smatra se da je verodostojna računovodstvena isprava objedinjen račun koji glasi na ime poslodavca, sa specifikacijom svih pojedinačnih iznosa taksi vožnji u toku jednog meseca, koje su zaposleni koristili. Takav račun bi trebalo da prati propratni spisak svih zaposlenih koji koriste taksi kao prevozno sredstvo za dolazak na posao i za odlazak sa posla

 

Pored toga, verodostojnim računovodstvenim ispravama za troškove prevoza zaposlenih za dolazak na rad i odlazak sa rada smatraju se i ostali dokumenti koje zaposleni mogu pribaviti. To su:

 

 • kada zaposleni koristi sopstveno vozilo smatra se da su verodostojne računovodstvene isprave fiskalni računi za kupljeno gorivo, zajedno sa pratećom izjavom zaposlenog da se priloženi računi odnose na gorivo, na teret troškova spostvenog prevoza za dolazak na posao i za odlazak sa posla,
 • kada zaposleni koristi javni prevoz smatra se da je verodostojna računovodstvena isprava fiskalni račun za mesečnu kartu ili za dnevnu kartu (karte kupuje zaposleni), uz njegovu obaveznu prateću izjavu da se taj račun odnosi na mesečnu ili na dnevnu kartu koju je kupio (na teret troškova naknade za sopstveni prevoz zbog dolaska na posao i odlaska sa posla),
 • kada zaposleni koristi taksi za dolazak na posao i za odlazak sa posla, verodostojne računovodstvene isprave su taksi računi zajedno sa izjavom zaposlenog da se ti računi odnose na taksi prevoz koji je zaposleni koristio u svrhu dolaska na rad i za odlazak sa rada (na teret troškova sopstvenog prevoza za dolazak i odlazak sa posla).

Ministarstvo finansija istaklo je i da način dokumentovanja troškova prevoza zaposlenih za dolazak na rad i za odlazak sa rada mora biti definisan opštim pravnim aktom poslodavca, kao i da je to jedan od preduslova.

Kontakt