Skrolujte za još

Validne i elektronske potvrde o rezidentnosti za Facebook i Google

јан 13, 2018

hero
HBL > Online plaćanja > Validne i elektronske potvrde o rezidentnosti za Facebook i Google

Ministarstvo finansija je 18.10.2017. godine zvanično iznelo Mišljenje, kojim je potvrđeno da potvrde o rezidentnosti za Google i Facebook mogu biti izdate u elektronskom obliku i da su u toj formi potpuno validne. Ovaj način izdavanja potvrda bitan je i za kompanije koje se bave digitalnim poslovanjem, zato što su njihova sedišta u Irskoj, ali i za domaće firme.

Potvrde moraju biti prevedene i overene na posebnom obrascu, koji je propisao nadležni organ države sa kojom je zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Potvrdu o rezidentnosti izdaje nadležni organ države za koju je ona potrebna. Potrebna je za sve kompanije koje pružaju inostrane usluge u našoj zemlji, sa kojima Srbija ima potpisan ovaj Ugovor.


Potvrde o rezidentnosti u elektronskoj formi rešavaju situacije sa dvostrukim oporezivanjem, ali i skraćuju vreme čekanja papirnog originala, nekada jedinog mogućeg rešenja.

 

Republika Irska poslala je zvanično saopštenje da je nakon izmena procedura, u toj zemlji tokom 2017. godine započet proces izdavanja potvrda o rezidentnositi u elektronskom PDF formatu. Obaveštenje koje je stiglo rešava problem dvostrukog oporezivanja, potvrđuje rezidentnost inostranih kompanija i dokazuje da su one registrovane i oporezovane u Irskoj.

Srbija i Republika Irska imaju zaključen ovaj ugovor, koji se primenjuje od 01.01.2011. godine. Potvrda o rezidentnosti bitna je jer dokazuje status rezidenta države sa kojom je zaključen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a koja mora biti overena u nadležnom sudu.

 

Potvrda o rezidentnosti oslobađa od plaćanja poreza po odbitku

 

Ukoliko ste firma koja se oglašava na internetu, u obavezi ste da plaćate porez po odbitku. Potvrda o rezidentnosti vas u ovoj situaciji oslobađa od plaćanja tog poreza, za usluge obavljene u tekućoj godini. Porez po odbitku iznosi 20%.
Porez se plaća na prihode koje nerezidentna pravna lica (Facebook, Google…) ostvare od rezidenata, odnosno domaćih pravnih lica.

Facebook i Google su inostrane platforme koje u Srbiji najviše vrše usluge oglašavanja. Ovo važi i za usluge oglašavanja na drugim društvenim mrežama, pretraživačima ili na bilo kojoj drugoj inostranoj platformi za internet oglašavanje.

 

Kome se dostavlja potvrda o rezidentnosti i kako se ostvaruje oslobađanje od poreza na odbitak?

 

Potvrda o rezidentnosti inostrane kompanije – nerezidenta, kome se usluge oglašavanja plaćaju, dostavlja se Poreskoj upravi Republike Srbije.
Oslobađanje od plaćanja ovog poreza ostvaruje se samo ako se Poreskoj upravi dostavi validna potvrda o rezidentnosti tog stranog pravnog lica. Da bi elektronska potvrda bila validna u Srbiji, mora prvo da se prevede, a zatim i overi kod ovlaščenog sudskog tumača, u papirnoj formi. Svaka potvrda posebno mora biti prevedena i overena.
Ovo pravilo važi za sve inostrane kompanije koje pružaju usluge oglašavanja koje imaju sedište ili predstavništvo u zemljama sa kojima Srbija ima sklopljen Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.

 

Kako se dobija potvrda o rezidentnosti?

 

Strane kompanije koje imaju svoja predstavništva u Irskoj mogu se kontaktirati slanjem zahteva korisničkoj podršci. Ali, mogu se kontaktirati i kompanije u zemljama sa kojima Srbija ima potpisan Ugovor, a koje pružaju usluge na teritoriji Srbije. Propisan obrazac potvrde dobija se elektronskim putem u PDF formi u roku od dva dana. Svakako, kontaktiranjem agencije za računovodstvene usluge možete dobiti sve dodatne informacije o izdavanju potvrde o rezidentnosti kao i njenom podnošenju.

Dobijene elektronske potvrde o rezidentnosti važe jedino u tekućoj godini, odnosno ne važe za prethodni period.

Kontakt